Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2012/CT-UBND tăng cường công tác thẩm tra công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 03/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THẨM TRA CÔNG NGHỆ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Luật Đầu tư ngày 29/11/2005, Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006 và Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/04/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư, trong thời gian qua, Tỉnh Thừa Thiên Huế song song với việc kêu gọi, xúc tiến đầu tư, công tác thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các sở, ban ngành, các địa phương để thực hiện công tác thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trong thời gian qua chưa chặt chẽ, dẫn đến việc quản lý nhà nước về hoạt động chuyển giao công nghệ còn nhiều hạn chế. Một số doanh nghiệp nhập dây chuyền công nghệ sản xuất, nhưng thiếu đầu tư về hệ thống xử lý chất thải gây hại đến môi trường, hoặc nhập những công nghệ lỗi thời, lạc hậu, giá rẻ từ Trung Quốc đã gặp phải hỏng hóc sau một thời gian ngắn gây lãng phí.

Để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, chuyển giao công nghệ và Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/04/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư, nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, ngăn ngừa việc đưa các công nghệ lạc hậu, công nghệ nguy hại, gây ô nhiễm môi trường vào đầu tư, hoạt động trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan chuyên môn trực truộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, các đơn vị được giao thẩm định dự án, các cơ quan đề xuất cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh:

a) Tiếp tục nghiên cứu quán triệt, thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, về chuyển giao công nghệ; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/04/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư.

b) Tăng cường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác xem xét, thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đúng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/04/2009 và các quy định khác của pháp luật.

2. Các dự án đầu tư, quy định theo Điều 38, Điều 39 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trước khi cấp giấy phép, phê duyệt cho triển khai, thực hiện đều phải xem xét, thẩm tra công nghệ theo quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm tra công nghệ đối với các dự án tư theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/04/2009.

b) Chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục lĩnh vực các dự án đầu tư cần thẩm tra công nghệ trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp các dự án mới phát sinh chưa có trong danh mục thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

c) Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức thẩm tra, có ý kiến về công nghệ, phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh nếu có văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định dự án hoặc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Chủ trì, cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất và có văn bản hướng dẫn các chủ đầu tư về hồ sơ thẩm tra công nghệ, nội dung thẩm tra công nghệ, thời gian và phương pháp thẩm tra công nghệ, kinh phí thẩm tra công nghệ, chế độ phối hợp và luân chuyển hồ sơ thẩm tra công nghệ giữa các cơ quan theo yêu cầu là không làm phát sinh thủ tục đầu tư, gây phiền hà đến các chủ đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành; các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc thì phản ảnh đến Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHCN, KHĐT;
- BQL các Khu CN, Khu KT CM-LC;
- UBND các huyện, thị xã, TP Huế;
- VP: CVP, PCVP MHTuân, CV: XT;
- Lưu: VT, DL.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2012/CT-UBND tăng cường công tác thẩm tra công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.487
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238