Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Announcement No. 67/TB-VPCP of February 07, 2013, on conclusion of the Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai – chief of steering board of investment in the public-private partnership form

Số hiệu: 67/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ

Ngày 01 tháng 02 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) đã làm được nhiều việc, là cơ sở quan trọng cho triển khai mô hình PPP như: tổ chức thực hiện hoàn thiện hành lang pháp lý; trình Trưởng Ban ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Chỉ đạo; công tác đào tạo tăng cường năng lực; xây dựng hướng dẫn sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển dự án PPP... Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành tiếp tục tập trung khẩn trương sửa đổi Quyết định 71/2010/QĐ-TTg, sau khi thực hiện thành công sẽ nâng cấp thành Nghị định của Chính phủ.

2. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Thành viên Ban chỉ đạo, đồng ý thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban chỉ đạo. Yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương rà soát, đề xuất các dự án có tính khả thi (nằm trong quy hoạch phát triển, có khả năng thu hồi vốn và hấp dẫn các nhà đầu tư...), chậm nhất ngày 10/3/2013 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp Danh mục dự án đầu tư PPP, trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt.

3. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Khẩn trương hoàn thiện việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành về PPP;

- Tăng cường tính chủ động, tích cực phối hợp của các Bộ, ngành có đại diện là Thành viên Ban Chỉ đạo nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo cũng như các nhiệm vụ về PPP thuộc lĩnh vực, ngành mình phụ trách.

- Các Bộ, ngành và địa phương thành lập các bộ phận chuyên trách về PPP (Tổ, Ban PPP...) để quản lý và theo dõi dự án.

- Bộ Tài chính khẩn trương hoàn tất các thủ tục khoản vay 8 triệu EUR từ AFD; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện việc công bố hiệu lực của khoản vay 20 triệu USD từ ADB cho Quỹ hỗ trợ phát triển dự án PPP (PDF).

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo, tăng cường năng lực về PPP.

- Về một số dự án cụ thể:

+ Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết: Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

+ Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: phía Nhật Bản đã nghiên cứu triển khai bằng nguồn vốn PSIF, vì vậy tiếp tục triển khai theo mô hình này.

+ Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hà Tĩnh (Bãi Vọt): Bộ Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu triển khai theo mô hình PPP và xác định thời điểm, phạm vi đầu tư phù hợp.

+ Dự án Nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng: Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu về khả năng cho vay đối với dự án và lãi suất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

+ Dự án cung cấp các dịch vụ hậu cần bệnh viện: Bộ Y tế lập Tổ công tác, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục triển khai các nội dung đã thống nhất với Công ty Hellmann. Về nguyên tắc phải thực hiện theo pháp luật của Việt Nam.

+ Dự án ng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), Hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để sớm đưa Dự án vào hoạt động.

+ Các dự án BOT ngành điện có thể sử dụng Quỹ PDF để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS). Bộ Công Thương tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan và biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.III, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

OFFICE OF GOVERMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No.: 67/TB-VPCP

Hanoi, February 07, 2013

 

ANNOUNCEMENT

ON CONCLUSION OF THE DEPUTY PRIME MINISTER HOANG TRUNG HAI – CHIEF OF STEERING BOARD OF INVESTMENT IN THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FORM

On February 01, 2013, at Office of Government, Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai - Chief of Steering Board of Investment In The Public-Private Partnership Form (PPP) presided over second session of the Steering Board. The meeting has participation of representative of Ministries, sectors being members of Steering Board. After listening report of the Ministry of Planning and Investment and opinions of delegates participating in the meeting, Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai - Chief of Steering Board concluded as follows:

1. In past time, the Ministry of Planning and Investment (Standing agency of the Steering Board) has done many missions which are important basis for carrying out the PPP model, including: Organizing to finalize legal corridor; submitting the chief for promulgation of Regulation on operation of the Steering Board; formulating the 2013 action plan of the Steering Board; training and improving capability; formulating guide on development support fund use for PPP projects, etc. In next time, the Ministry of Planning and Investment and Ministries, sectors shall continue to expeditiously amend the Decision No. 71/2010/QD-TTg, after its implementation is successful, it shall be upgraded to a Government’s Decree.

2. On the basis of opinions of members of the Steering board, agree to pass the 2013 Operation Plan of the Steering board. Require Ministries, sectors and localities to review, propose feasible projects (in development plan, have ability to payback and attract investors, etc), not later than March 10, 2013, send them to the Ministry of Planning and Investment for summarizing into List of PPP investment projects, and submit to the Chief for approval.

3. A few of tasks in next time:

- Expeditiously complete the consolidation of the inter-sector working team on PPP;

- Strengthen the proactive, positive coordination of ministries, sectors which have representatives being members of the Steering board, aiming to step up implementation of general tasks of the Steering board as well as tasks on PPP in their fields and sectors.

- Ministries, sectors and localities shall establish specialized divisions on PPP (PPP teams, sections, etc) for management and monitoring of projects.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Announcement No. 67/TB-VPCP of February 07, 2013, on conclusion of the Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai – chief of steering board of investment in the public-private partnership form

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.455

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251