Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 06/1997/TTLT-BVHTT-TCBĐ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin, Tổng cục Bưu điện Người ký: Mai Liêm Trực, Phan Khắc Hải
Ngày ban hành: 28/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/1997/TTLT-BVHTT-TCBĐ

Hà Nội , ngày 28 tháng 11 năm 1997

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN - TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 06/1997/TTLT NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐÀI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Căn cứ Luật Báo chí được Quốc hội thông qua ngày 28-12-1989 và Nghị định 133/HĐBT ngày 20-4-1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí.
Căn cứ Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12-11-1997 của Chính phủ về Bưu chính Viễn thông.
Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá Thông tin.
Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện.
Liên Bộ Văn hoá - Thông tin, Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước đối với các đài phát thanh, truyền hình như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cơ quan quản lý:

- Bộ Văn hoá - Thông tin là cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí.

- Tổng cục Bưu điện là cơ quan quản lý Nhà nước về tần số và máy phát vô tuyến điện (VTĐ).

2. Đối tượng quản lý:

a. Các đối tượng là cơ quan báo chí.

- Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), Đài truyền hình Việt Nam (THVN) và các đài, trạm vô tuyến chuyển tiếp, truyền dẫn phát lại chương trình thuộc hệ thống quản lý của hai Đài Quốc gia.

- Các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các Trung tâm (đài) phát lại chương trình truyền hình nước ngoài qua hệ thống truyền hình vi ba, truyền hình CAPS - MMDS.

b. Các đối tượng chưa được xếp loại cơ quan báo chí nhưng có hoạt động báo chí:

- Các đài phát thanh, truyền hình huyện, xã.

- Các đài phát thanh, truyền hình của các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

II. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Các đài phát thanh, truyền hình chỉ được phép hoạt động khi có đầy đủ các giấy phép sau đây:

1. Các đối tượng là cơ quan báo chí phải có:

- Giấy phép hoạt động báo chí của Bộ Văn hoá - Thông tin.

- Giấy phép sử dụng tần số và máy phát VTĐ của Tổng cục Bưu điện.

2. Các đối tượng chưa xếp loại cơ quan báo chí phải có:

- Quyết định thành lập của cơ quan chủ quản.

- Giấy phép sử dụng tần số và máy phát VTĐ của Tổng cục Bưu điện.

III. VIỆC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH.

1. Cấp giấy phép hoạt động báo chí:

Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn các đối tượng là cơ quan báo chí làm thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Báo chí.

Hồ sơ đăng ký (theo mẫu) gửi về Bộ Văn hoá - Thông tin (Vụ Báo chí) gồm có:

- Bản khai để xin giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình.

- Danh sách cán bộ chủ chốt của Đài.

- Sơ yếu lý lịch lãnh đạo đài (Tổng giám đốc, Giám đốc, Tổng biên tập).

- ý kiến của Đài TNVN, Đài THVN về phần đăng ký phát thanh, truyền hình của các đài.

- Các đài, trạm phát lại các chương trình của Đài TNVN, Đài THVN trong quy hoạch phủ sóng của đài Quốc gia không phải xin phép hoạt động báo chí.

2. Cấp giấy phép sử dụng tần số và máy phát VTĐ:

Tổng cục Bưu điện hướng dẫn các đài phát thanh, truyền hình đang hoạt động hoặc mới thành lập (thuộc các đối tượng là cơ quan báo chí hoặc chưa xếp loại cơ quan báo chí nhưng có hoạt động báo chí ở Trung ương và địa phương) làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số và máy phát VTĐ.

Hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng tần số và máy phát VTĐ gửi về Tổng cục Bưu điện (Cục Tần số VTĐ) gồm:

- Công văn xin phép sử dụng tần số và máy phát VTĐ.

- Bản khai trang thiết bị (theo mẫu của Tổng cục Bưu điện).

- Danh sách trích ngang của nhân viên khai thác hoặc người chịu trách nhiệm do công an tỉnh, thành phố xét duyệt.

- Giấy phép hoạt động báo chí của Bộ Văn hoá - Thông tin (nếu đối tượng là cơ quan báo chí).

- Quyết định thành lập đài, trạm của cơ quan chủ quản trực tiếp.

Trên cơ sở hồ sơ và các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, Tổng cục Bưu điện cấp giấy phép sử dụng tần số và máy phát VTĐ cho các đối tượng hoạt động phát thanh, truyền hình mới thành lập hoặc đang hoạt động.

Giấy phép sử dụng tần số máy phát VTĐ của Tổng cục Bưu điện quy định rõ: Tần số hoặc kênh tần số ấn định, nhận dạng, công suất, thời gian phát sóng, các tham số kỹ thuật, thiết bị...

Tổng cục Bưu điện (Cục Tần số VTĐ) thực hiện thu các phí về tần số VTĐ đối với cá tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có sử dụng tần số và máy phát VTĐ đối với các đài phát thanh, truyền hình. Mức thu và việc tổ chức thu được thực hiện theo Quyết định 158/CT ngày 18-5-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và Thông tư 62/TC-TCDN ngày 31-7-1995 của Bộ Tài chính.

3. Thời hạn cấp giấy phép

Sau khi nhận đủ hồ sơ, trong thời gian không quá 30 ngày, Bộ Văn hoá - Thông tin và Tổng cục Bưu điện thực hiện việc cấp giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép sử dụng tần số và máy phát VTĐ. Trường hợp không cấp giấy phép hoặc chưa cấp được phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

IV. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NỘI DUNG CÁC GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

- Các đài, trạm phát thanh, truyền hình thực hiện đúng các nội dung đã quy định trong giấy phép của Bộ Văn hoá - Thông tin về hoạt động báo chí và giấy phép của Tổng cục Bưu điện về sử dụng tần số và máy phát VTĐ.

- Nếu có sự thay đổi, bổ sung một trong những điều quy định trong giấy phép phải làm thủ tục xin phép lại.

- Các đài nếu có yêu cầu phát song chương trình mới, chương trình phụ, chương trình đặc biệt, tăng giảm thời lượng phát sóng phải làm thủ tục xin phép Bộ Văn hoá - Thông tin.

- Các đài, trạm khi chuyển nhượng, thanh lý thiết bị, thay đổi tần số, công suất, thời gian, địa điểm đặt đài (trạm), phạm vi phủ sóng... phải làm thủ tục với Tổng cục Bưu điện để xin cấp lại giấy phép.

V. VIỆC KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI

- Bộ Văn hoá - Thông tin, Tổng cục Bưu điện tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tình hình hoạt động của các đài phát thanh, truyền hình trong cả nước về tôn chỉ, mục đích, chương trình và nội dung phát sóng; về việc chấp hành quy chế sử dụng tần số và máy phát VTĐ theo chức năng được quy định tại phần II, phần IV của Thông tư này.

- Cơ quan chủ quan, thủ trưởng các đài phát thanh, truyền hình có trách nhiệm tạo điều kiện để đoàn kiểm tra thực tế tại đài, trạm; cung cấp các hồ sơ, tài liệu về hoạt động của đài, trạm bao gồm cả phần nội dung chương trình và kỹ thuật phát sóng.

- Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các vi phạm về tôn chỉ, mục đích và nội dung phát sóng, vi phạm quy chế thông tin VTĐ, đoàn thanh tra sẽ tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định hiện hành.

- Các đài, trạm phát thanh, truyền hình nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thì có văn bản khiếu nại hoặc thông báo cho các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và tần số xem xét giải quyết theo thẩm quyền được Chính phủ quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Các ông, bà Vụ trưởng Vụ Báo chí (Bộ Văn hoá - Thông tin), Vụ trưởng Vụ chính sách Bưu điện, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ, Cục trưởng Cục Bưu điện khu vực (Tổng cục Bưu điện), Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc đề nghị sửa đổi bổ sung thì phản ánh bằng văn bản gửi Tổng cục Bưu điện và Bộ Văn hoá - Thông tin cùng xem xét giải quyết.

Mai Liêm Trực

(Đã ký)

Phan Khắc Hải

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION
THE GENERAL DEPARTMENT OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 06/1997/TTLT

Hanoi, November 28,1997

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE PERFORMANCE OF STATE MANAGEMENT OVER RADIO AND TELEVISION STATIONS

-Pursuant to the Law on the Press adopted by the National Assembly on December 28, 1989 and Decree No. 133-HDBT of April 20, 1992 of the Council of Ministers detailing the implementation of the Law on the Press;
-Pursuant to Decree No. 109/1997/ND-CP of November 12, 1887 of the Government on Post and Telecommunications;
-Pursuant to Decree No. 81-CP of November 8, 1993 of the Government on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture and Information;
-Pursuant to Decree No. 12-CP of March 11, 1996 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the General Department of Post and Telecommunications,
The Ministry of Culture and Information and the General Department of Post and Telecommunications jointly provide the following guidance on the performance of State management over radio and television stations

I. GENERAL PROVISIONS:

1. Management agencies:- The Ministry of Culture and Information is the agency performing the State management over press activities.- The General Department of Post and Telecommunications is the agency performing the State management over frequencies and transmitters.2. Subjects of management:a/ Subjects which are press agencies:- The Voice of Vietnam Radio Station, the Vietnam Television Station, and the wireless relay and transmission stations and centers re-broadcasting the programs under the management of the two national stations.

- The radio and television stations of the provinces and cities directly under the Central Government.

- The centers (stations) re-broadcasting foreign television programs through the multi-media distribution system, S-MMDS television.

b/ Subjects which are not categorized as press agencies but engage in press activities:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Radio and television stations of production and business units.

II. CONDITIONS FOR RADIO AND TELEVISION ACTIVITIES

Only radio and television stations that have all the following permits shall be allowed to operate:

1. For the subjects which are press agencies, they must have:

- A permit for press activities granted by the Ministry of Culture and Information.

- A permit for use of frequencies and transmitters issued by the General Department of Post and Telecommunications.

2. For the subjects which are not categorized as press agencies, they must have:

- The establishment decision of the managing agency.

- A permit for use of frequencies and transmitters granted by the General Department of Post and Telecommunications.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Granting of permits for press activities:

The Ministry of Culture and Information shall provide guidance for the subjects which are press agencies to fill the procedure for registering their activities in accordance with the Law on the Press.

The registration dossier to be sent to the Ministry of Culture and Information (the Press Department) includes:

- The application for a permit for radio or television activities.

- A list of the key personnel of the station.

- The curriculum vitea of the leading official of the station (the general director, the director or the editor-in-chief)

- The opinion of the Voice of Vietnam Station or the Vietnam Television Station regarding the station's registration of radio or television activities

- The stations that re-broadcast the programs of the Voice of Vietnam Station or the Vietnam Television Station under the broadcasting coverage overall plan of the national station shall not have to apply for a permit for press activities.

2. Granting of permits for use of frequencies and transmitters.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The dossier of application for a permit to use frequencies and transmitters to be sent to the General Department of Post and Telecommunications (the Department of Radio Frequencies) includes:

- The official dispatch asking for permission to use frequencies and transmitters.

- The declaration of equipment and facilities (according to the form of the General Department of Post and Telecommunications).

- A list and brief personal records of the operators or the responsible personnel approved by the provincial/municipal police.

- The permit for press activities issued by the Ministry of Culture and Information (if the applicant is a press agency).

- The direct superior agency's decision on the establishment of the station.

On the basis of the dossier and prescribed technical criteria, the General Department of Post and Telecommunications shall grant permits for the use of frequencies and transmitters to newly established or operating radio and television stations.

A permit for the use of frequencies and transmitters shall clearly state: the frequency or frequency channel to be used, identification of the frequency, acity, broadcasting schedule, technical parameters, equipment...

The General Department of Post and Telecommunications (the Department of Radio Frequencies) shall collect wireless frequency fees from organizations and individuals inside and outside the country that use frequencies and transmitters of radio and television stations. The rate and the collection of fees shall comply with Decision No. 158-CT of May 18, 1991 of the Chairman of the Council of Ministers (now the Government) and Circular No. 62-TC-TCDN of July 31, 1995 of the Ministry of Finance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.After receiving the full dossiers, within 30 days the Ministry of Culture and Information and the General Department of Post and Telecommunications shall grant permits for press activities and permits for the use of frequencies and transmitters. In cases where a permit is not granted or has not been granted, there must be a written reply clearly stating the reason therefor.

IV. REGULATIONS ON THE OBSERVANCE OF THE PROVISIONS OF FOR RADIO AND TELEVISION ACTIVITIES PERMITS

-The radio and television stations and centers shall comply with the provisions of the Ministry of Culture and Information's permits for press activities and the General Department of Post and Telecommunications' permits for the use of frequencies and transmitters.

- For any change or addition to one of the provisions in a permit, the procedures for applying for a new permit must be filled.

- Any radio station that needs to broadcast a new, supplementary or special program, to increase or reduce the broadcasting time shall have to fill the procedures applying for permission from the Ministry of Culture and Information.

- Any station or center that needs to transfer or liquidate equipment, change its frequency, acity, broadcasting schedule, location of the station or center, broadcasting coverage area,... shall have to fill the procedures applying for a new permit from the General Department of Post and Telecommunications.

V. INSPECTION, HANDLING OF VIOLATIONS AND COMPLAINTS

- Annually, the Ministry of Culture and Information, the General Department of Post and Telecommunications shall conduct periodical or sudden inspections of the operations of the radio and television stations nationwide regarding the policies, purposes, broadcasting schedule and contents; regarding the compliance with the regulations on the use of frequencies and transmitters according to the functions defined in Part II and Part IV of this Circular.

- The managing agencies, the heads of the radio and television stations shall have to create conditions for field inspection at the stations and centers; supply records and materials on the activities of the stations and centers, including the program contents and broadcasting techniques.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The radio and television stations that meet any difficulty or problem in their activities should make a written complaint or notice to the State agencies managing press and frequencies for resolution according to their competence stipulated by the Government.

IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

This Circular takes effect 15 days after its signing. The earlier provisions which are contrary to this Circular are now annulled.

The directors of the Department of Press (the Ministry of Culture and Information), the Department of Post and Telecommunications Policy, the Department of Radio Frequencies, the Regional Departments of Post (the General Department of Post and Telecommunications), the provincial/municipal Departments of Culture and Information shall have to guide and supervise the implementation of this Circular.

In the course of implementation of this Circular, any problem or proposal on amendment or supplement thereto shall be reported in writing to the General Department of Post and Telecommunications and the Ministry of Culture and Information for joint consideration and settlement.

 

THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION VICE MINISTER
Phan Khac Hai

THE GENERAL DEPARTMENT OF POST AND TELECOMMUNICATIONS GENERAL DIRECTOR
Mai Liem Truc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 06/1997/TTLT-BVHTT-TCBĐ ngày 28/11/1997 hướng dẫn quản lý Nhà nước đối với các đài phát thanh truyền hình do Bộ Văn Hoá Thông Tin-Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.368
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158