Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/2002/TTLT-BKHCNMT-BTCCBCP Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Chu Tuấn Nhạ, Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 07/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2002/TTLT-BKHCNMT-BTCCBCP

Hà Nội , ngày 07 tháng 3 năm 2002

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 9 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 181/CP ngày 9 tháng 11 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường ở địa phương như sau:

I. CƠ QUAN QUẢN LÝ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  VÀ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Cơ quan quản lý về khoa học, công nghệ và môi trường ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

A. CHỨC NĂNG CỦA SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG:

Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về chuyên môn, nghiệp vụ.

B. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Nghiên cứu, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh việc cụ thể hoá các chế độ, chính sách và pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường vào điều kiện của địa phương;

2. Xây dựng và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định nhiệm vụ, chương trình và kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của địa phương phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

3. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành và các tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương xây dựng kế hoạch nghiên cứu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tổ chức xác định các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ;

4. Quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ, tham gia thẩm định về công nghệ và môi trường đối với các dự án đầu tư quan trọng trong tỉnh. Theo dõi, hướng dấn việc đánh giá trình độ công nghệ trong các tổ chức kinh tế của tỉnh;

5. Lập kế hoạch kiểm tra và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật. Theo dõi, phối hợp với các ngành thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong phạm vi tỉnh. Chủ trì thẩm định hoặc nhận xét các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của tỉnh. Kiểm tra, theo dõi diễn biến môi trường tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

6. Quản lý công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

7. Quản lý các hoạt động sáng kiến, bảo hộ quyền sử hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

8. Xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thông tin tư liệu khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn tỉnh;

9. Quản lý về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh;

10. Kiểm tra, thanh tra các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành chính sách, luật pháp về khoa học, công nghệ và môi trường theo quy định của pháp luật. Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và môi trường. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

11. Xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho các tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc mọi thành phần kinh tế trong tỉnh theo phân cấp và quy định của Nhà nước;

12. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh; giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

13. Quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Sở;

14. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường ở cấp quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

15. Hướng dẫn xây dựng, lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ khoa học, công nghệ và môi trường của tỉnh;

16. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình quản lý và hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

17. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, tài chính, tài sản của Sở theo sự phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của Nhà nước.

C. TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG:

1. Tổ chức:

a. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có Giám đốc và một số Phó giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công tác khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn tỉnh. Phó giám đốc là người giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số công tác do Giám đốc phân công.

Việc bổ nghiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc và Phó giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh và quy trình quy định của Đảng và Nhà nước.

b. Các đơn vị quản lý Nhà nước

Tổ chức bộ máy giúp việc của Giám đốc Sở gồm:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Tuỳ theo khối lượng công việc và tính chất, đặc điểm công tác khoa học, công nghệ và môi trường cụ thể của địa phương, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ nhưng không quá 3 phòng.

c. Các đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Thông tin - Tư liệu

- Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp nêu trên và tình hình phát triển khoa học, công nghệ của địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp này. Cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo các quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định chi tiết chức năng quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Sở.

2. Biên chế của Sở

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, khối lượng công việc cụ thể về khoa học, công nghệ và môi trường của địa phương, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng biên chế của Sở trong tổng số biên chế quản lý Nhà nước và sự nghiệp khoa học đã được Chính phủ giao cho tỉnh.

Việc bố trí cán bộ, công chức của Sở phải căn cứ chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Ở QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH (DƯỚI ĐÂY GỌI LÀ HUYỆN).

A. NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách và pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện;

2. Phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về quản lý khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường cho các cơ quan chức năng trong huyện và xã, phường, thị trấn;

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4. Lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu của các cơ quan khoa học Trung ương và các địa phương khác để áp dụng vào sản xuất và đời sống phù hợp với điều kiện của huyện;

5. Theo dõi, nắm bắt, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và phát hiện các hành vi vi phạm, phối hợp với thnah tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường để có biện pháp giải quyết.

6. Quản lý công tác tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

7. Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện và đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống;

8. Phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành thanh tra đối với các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn huyện;

9. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất về tình hình và quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường với Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

B. TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 12/2001/NĐ-CP của Chính phủ và đặc điểm, tình hình địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc tổ chức cơ quan làm công tác quản lý khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn huyện cho phù hợp. Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn huyện, ngoài việc giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước quy định tại mục A, phần II của Thông tư này còn làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện; giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Biên chế công chức làm công tác quản lý khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế được giao.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư số 1450/LB-TT ngày 6 tháng 9 năm 1993 của Liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ Thông tư này quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và của cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường cấp huyện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nghiên cứu, giải quyết.

Chu Tuấn Nhạ

(Đã ký)

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT - THE GOVERNMENT COMMISSION FOR ORGANIZATION AND PERSONNEL
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 05/2002/TTLT/BKHCNMT-BTCCBP

Hanoi, March 07, 2002

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE FUNCTIONS, TASKS AND POWERS OF THE AGENCIES MANAGING SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT IN LOCALITIES

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Law on Science and Technology of June 9, 2000;
Pursuant to the Law on Environmental Protection of December 27, 1993;
Pursuant to the Law on Organization of the People's Councils and People's Committees of June 21, 1994;
Pursuant to the Government's Decree No. 181/CP of November 9, 1994 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Government Commission for Organization and Personnel;
Pursuant to the Government's Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Science, Technology and Environment;
Pursuant to the Government's Decree No. 12/2001/ND-CP of March 27, 2001 on reorganizing a number of specialized agencies under the People's Committees of the provinces and centrally-run cities and the People's Committees of the rural and urban districts, provincial capitals and cities;
The Ministry of Science, Technology and Environment and the Government Commission for Organization and Personnel hereby jointly provide guidance on the functions, tasks and powers of the agencies managing science, technology and environment in localities as follows:

I. THE AGENCIES MANAGING SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT IN PROVINCES AND CENTRALLY-RUN CITIES

The agencies managing science, technology and environment in provinces and centrally-run cities are provincial/municipal Science, Technology and Environment Services.

A. FUNCTIONS OF THE PROVINCIAL/MUNICIPAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT SERVICES

The provincial/municipal Science, Technology and Environment Services are specialized agencies under the provincial/municipal (hereinafter referred collectively to as provincial) People's Committees, which shall assist the provincial People's Committees in performing the function of State management over science, technology and environment in the provinces according to law provisions.

The provincial/municipal Science, Technology and Environment Services shall be subject to the management of the provincial People's Committees in terms of organization, payroll and operation, and at the same time, submit to professional direction, guidance and inspection of the Ministry of Science, Technology and Environment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To study and submit to the presidents of the provincial People's Committees the materialization of the State's regimes, policies and laws on science, technology and environment, suited to the conditions of the localities;

2. To formulate and submit to the presidents of the provincial People's Committees for decision the tasks, programs and plans on scientific and technological development, as well as environmental protection in line with the orientations for socio-economic development of the localities;

3. To guide other services, departments as well as local scientific and technological organizations in formulating plans on the research into and application of technical advances to production and life; to organize the determination of scientific and technological tasks and select individuals and/or organizations to assume the prime responsibility in performing such tasks; to organize the evaluation and pre-acceptance tests of scientific and technological tasks, and synthesize and submit them to the provincial People's Committees for the latter to decide, monitor and inspect the deployment of scientific and technological plans;

4. To manage technology transfer activities, take part in the technological and environmental appraisal for important investment projects in the provinces. To monitor and guide the evaluation of technological levels of the local economic organizations;

5. To work out inspection plans and propose measures to protect local environment according to law provisions. To monitor and coordinate with various branches in applying measures for environmental protection in the provinces. To assume the prime responsibility in appraising or give comments on environmental impact assessment reports of investment projects, which fall under the jurisdiction of the provinces. To inspect and monitor environmental developments in the localities according to the guidance of the Ministry of Science, Technology and Environment;

6. To manage the work of standardization, measurement and quality according to law provisions and the management decentralization by the Ministry of Science, Technology and Environment;

7. To manage activities relating to inventions and protection of industrial property rights according to the provisions of laws and the guidance of the Ministry of Science, Technology and Environment;

8. To formulate, manage and use efficiently the resources of information and documents on science, technology and environment in the provinces.

9. To manage radiation safety and control in the provinces;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.11. To consider and grant certificates of registration of scientific and technological activities to research and development organizations of all economic sectors in the provinces according to the State’s decentralization and regulations;

12. To act as the standing body of the provincial Councils for Sciences and Technologies; to assist the provincial People's Committees in setting up Councils for determination of scientific and technological tasks, Councils for selection of organizations and/or individuals to perform scientific and technological tasks and Specialized Scientific and Technological Councils for evaluation and pre-acceptance test of scientific and technological tasks;

13. To manage scientific and technological organizations under the Services;

14. To direct and provide professional guidance to science, technology and environment-managing agencies of rural and urban districts, provincial capitals and cities;

15. To guide the formulation of the annual plans and planning on training and fostering scientific, technological and environmental officials of the provinces;

16. To make bi-annual, annual reports and extraordinary reports on the management of scientific, technological and environmental protection activities and send them to the presidents of the provincial People's Committees and the Minister of Science, Technology and Environment.

17. To manage the organization, officials, employees, finance and properties of the Services according to the decentralization by the provincial People's Committees and the State's regulations.

C. ORGANIZATION AND PAYROLL OF THE PROVINCIAL/MUNICIPAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT SERVICES

1. Organization

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The appointment, removal from office and dismissal of the Service’s director and deputy directors shall be decided by the president of the provincial People's Committee according to the criteria prescribed for such titles and the procedures prescribed by the Party and State.

b) State management units:

The organizational apparatus assisting the Service's director shall be composed of:

- The Office

- The Inspectorate

- The Sub-department of Standardization, Measurement and Quality

- Professional sections.

Depending on the volume and specific nature and characteristics of the scientific, technological and environmental work of the localities, the directors of the provincial/municipal Science, Technology and Environment Services shall submit to the presidents of the provincial People's Committees for decision the number of professional sections which, however, must not exceed three.

c) Non-business units:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Center for application of scientific and technological advances.

The presidents of the provincial People's Committees shall base themselves on the guidance of the Minister of Science, Technology and Environment on the functions and tasks of the above-mentioned non-business units and scientific and technological development in the localities to decide the establishment of these non-business units. The mechanism for the operation of these non-business units shall comply with law provisions.

The directors of the provincial/municipal Science, Technology and Environment Services shall detail the functions and powers of their attached units.

2. Payroll of the Services

Depending on the specific nature, characteristics and volume of scientific, technological and, environmental work of the localities, the heads of the local Administration-Organization Committees shall assume the prime responsibility and coordinate with the directors of the provincial/municipal Science, Technology and Environment Services in submitting to the presidents of the provincial People’s Committees for decision on the Services’ payroll within the payroll for State management and non-business scientific activities assigned to the provinces by the Government.

The arrangement of the Services' officials and employees must be based on the officials' titles, criteria and ranks prescribed by laws.

II. THE TASK OF STATE MANAGEMENT OVER SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT IN RURAL AND URBAN DISTRICTS, PROVINCIAL CAPITALS AND CITIES (hereinafter called districts)

A. THE TASK OF STATE MANAGEMENT OVER SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT IN THE DISTRICTS

1. To organize the realization of State regimes, policies and laws on science, technology and environmental protection in the districts;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To formulate plans on scientific and technological activities and propose solutions on environmental protection in the districts for submission to competent authorities for approval;

4. To select scientific and technological advances as well as research results of central and local scientific agencies for application to production and life in a way suitable to the conditions of the districts;

5. To monitor, inspect and urge the enforcement of law provisions on environmental protection, detect and coordinate with the inspectorate in handling violations according to their competence or report them to the provincial/municipal Science, Technology and Environment Services for the latter to work out handling measures;

6. To manage the work of standardization, measurement and quality according to law provisions and the guidance of the provincial/municipal Science, Technology and Environment Services;

7. To organize information and propagation activities, with a view to raising the awareness on science, technology and environmental protection in the districts and boosting the movement of making inventions, technical modification and applying technical advances to production and life;

8. To coordinate with the Inspectorate of the provincial/municipal Science, Technology and Environment Services in inspecting the observance of policies and legislation on science, technology and environment by organizations and individuals of all economic sectors in the districts;

9. To make bi-annual, annual and extraordinary reports on the management of scientific, technological, and environmental protection activities and send them to the directors of the provincial/municipal Science, Technology and Environment Services.

B. ORGANIZATION AND PAYROLL

Pursuant to Clause 3, Article 1 of the Government's Decree No. 12/2001/ND-CP and depending on the characteristics and conditions of the localities, the presidents of the provincial People's Committees shall decide on the suitable organization of the agencies managing science, technology and environment in the districts. The agencies assigned the task of managing science, technology and environment in the districts shall, apart from assisting the district People's Committees in performing the State management contents prescribed in Section A, Part II of this Circular, also act as the standing body of the district Councils for Sciences and Technologies; assist the presidents of the district People's Committees in setting up the Councils for determination of scientific and technological tasks, the Council for selection of organizations and individuals to perform scientific and technological tasks and Specialized Scientific and Technological Councils for evaluation and pre-acceptance test of the results of implementation of scientific and technological tasks.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.III. IMPLEMENTATION PROVISIONS

This Joint-Circular replaces Circular No. 1450/LB-TT of September 6, 1993 of the Ministry of Science, Technology and Environment and the Government Commission for Organization and Personnel and takes effect 15 days after its signing.

The presidents of the provincial People’s Committees shall base themselves on this Circular to prescribe in detail the functions, tasks, powers, organization and payroll of the provincial/municipal Science, Technology and Environment Services and the district-level agencies managing science, technology and environment.

In the course of implementation, if any problems, difficulties or troubles arise, they must be timely reported to the Ministry of Science, Technology and Environment and the Government Commission for Organization and Personnel for study and settlement.

 

MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

Chu Tuan Nha

MINISTER-DIRECTOR OF THE GOVERNMENT COMMISSION FOR ORGANIZATION AND PERSONNEL
Do Quang Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 05/2002/TTLT-BKHCNMT-BTCCBCP ngày 07/03/2002 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường ở địa phương do Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Bộ Khoa học công nghệ và môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.966

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233