Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự thủ tục thay đổi thu hồi tên miền vi phạm luật sở hữu trí tuệ

Số hiệu: 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trần Quốc Khánh, Phan Tâm
Ngày ban hành: 08/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục thay đổi, trả lại, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ của Bộ Thông và truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ

1. Nguyên tắc chung

- Theo Thông tư liên tịch 14/2016 các nguyên tắc khi xác định hành vi đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ và áp dụng biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền “.vn” dựa trên các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin, viễn thông và các căn cứ kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTTT-BKHCN còn hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

2. Trình tự thủ tục thay đổi thông tin tên miền, trả lại tên miền và thu hồi tên miền “.vn”

Theo Thông tư liên tịch 14/BTTTT-BKHCN năm 2016 hướng dẫn về trình tự, thủ tục đối với việc áp dụng các biện pháp thay đổi tên miền, trả lại tên miền và thu hồi tên miền “.vn”

- Trình tự, thủ tục thay đổi tên miền “.vn” theo Thông tư liên tịch số 14 như sau: Khi có quyết định xử phạt và kèm với đó là biện pháp thay đổi tên miền thì cơ quan xử phạt cần báo cho các bên liên quan và cơ quan quản lý tên miền, nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý biết. Trong vòng 30 ngày, chủ thể sử dụng tên miền vi phạm có trách nhiệm loại bỏ nội dung thông tin vi phạm đăng tải trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền và có văn bản báo cáo các cơ quan có liên quan.

- Trình tự, thủ tục trả lại tên miền “.vn”: Cũng tương tự với thủ tục thay đổi tên miền và chủ thể sử dụng vi phạm có trách nhiệm trả lại tên miền “.vn” tại nhà đăng ký quản lý tên miền “.vn” đang quản lý tên miền. Trong vòng 3 ngày, kể từ ngày trả lại tên miền thì nhà đăng ký quản lý tên miền “.vn” đang quản lý tên miền có văn bản thông báo đến các cơ quan liên quan.

- Trình tự, thủ tục thu hồi tên miền “.vn” được quy định tại Thông tư liên tịch 04 năm 2016 như sau: Trong vòng 05 ngày, từ ngày hết thời hạn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, cơ quan xử phạt gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý tên miền “.vn” thu hồi tên miền “.vn”. Và trong vòng 03 ngày, cơ quan quản lý tên miền “.vn” thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật để thu hồi tên miền “.vn” trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia.

Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN có hiệu lực ngày 25/7/2016.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI, THU HỒI TÊN MIỀN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, trả lại, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này được áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” (sau đây được gọi tắt là chủ thể sử dụng tên miền “.vn”) có hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng tên miền “.vn”.

3. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm); người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan quản lý tên miền “.vn” (Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông); Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thay đổi thông tin tên miền “.vn”: Là việc loại bỏ yếu tố vi phạm, thông tin vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ đăng tải trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền.

2. Trả lại tên miền ".vn": Là việc chủ thể tên miền thực hiện việc hoàn trả tên miền ".vn" cho cơ quan quản lý tên miền theo trình tự, thủ tục hoàn trả tên miền quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

3. Thu hồi tên miền ".vn": Là việc xóa bỏ, tịch thu tên miền ".vn" trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia.

Điều 4. Nguyên tắc chung

1. Việc xác định hành vi đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ và áp dụng biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền “.vn” được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin, viễn thông, do cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ kết luận hoặc quyết định.

2. Biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ được xem xét, áp dụng trong trường hợp sau:

a) Tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với đối tượng sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ và nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

b) Tên miền được sử dụng để đăng tải các nội dung thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Điều 5. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miền trong trường hợp trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền có đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ như thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.

Điều 6. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại tên miền “.vn”

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính áp dụng biện pháp buộc trả lại tên miền “.vn” trong trường hợp chủ thể sử dụng tên miền “.vn” thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Tên miền “.vn” trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ mà chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp.

2. Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.

3. Nội dung trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền “.vn” có chứa các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý; hoặc chứa các thông tin bôi nhọ, nói xấu sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ tương ứng của chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý.

Điều 7. Biện pháp thu hồi tên miền “.vn”

1. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm áp dụng biện pháp thu hồi tên miền “.vn” trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là thay đổi thông tin tên miền “.vn” hoặc trả lại tên miền “.vn” theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành.

b) Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền ".vn" theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Việc áp dụng biện pháp thu hồi tên miền “.vn” và yêu cầu cơ quan quản lý tên miền thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật liên quan đến tên miền “.vn” trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia được nêu rõ trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN TÊN MIỀN, TRẢ LẠI TÊN MIỀN VÀ THU HỒI TÊN MIỀN “.VN”

Điều 8. Trình tự, thủ tục thay đổi thông tin tên miền “.vn”

1. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”, thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho các bên liên quan và cơ quan quản lý tên miền, nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền để biết và phối hợp.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm có trách nhiệm loại bỏ nội dung thông tin vi phạm đăng tải trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền và có văn bản báo cáo với người ra quyết định xử phạt, cơ quan quản lý tên miền “.vn” và nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền.

Điều 9. Trình tự, thủ tục trả lại tên miền “.vn”

1. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại tên miền “.vn” thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho các bên liên quan và cơ quan quản lý tên miền “.vn”, nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền để biết và phối hợp.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, chủ thể sử dụng tên miền “.vn” phải thực hiện thủ tục trả lại tên miền “.vn” tại nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền. Trình tự, thủ tục trả lại tên miền được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm thực hiện xong thủ tục trả lại tên miền, nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền có trách nhiệm gửi văn bản thông báo tới người ra quyết định xử phạt, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và cơ quan quản lý tên miền “.vn” về việc trả lại tên miền.

Điều 10. Trình tự, thủ tục thu hồi tên miền “.vn”

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư này, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý tên miền “.vn” thu hồi tên miền “.vn” đã nêu trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2. Đối với các trường hợp phải thu hồi tên miền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý tên miền “.vn” thu hồi (tịch thu) tên miền “.vn” đã nêu trong quyết định, xử phạt vi phạm hành chính.

3. Khi nhận được văn bản yêu cầu thu hồi tên miền của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm, cơ quan quản lý tên miền “.vn” thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật liên quan đến tên miền “.vn” trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia để thu hồi tên miền trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản và gửi văn bản thông báo kết quả cho cơ quan xử lý vi phạm hành chính và nhà đăng ký tên miền “.vn” có liên quan.

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP XỬ LÝ TÊN MIỀN “.VN” VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 11. Phối hợp xử lý vi phạm

Trong quá trình xử lý vi phạm, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm xem xét, gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quan quản lý tên miền “.vn”) phối hợp, cho ý kiến chuyên môn trước khi người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miền hoặc buộc trả lại tên miền ".vn". Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ra quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan quản lý tên miền “.vn”

1. Có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu đề nghị phối hợp của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

2. Triển khai các nghiệp vụ kỹ thuật liên quan đến tên miền “.vn” để thực hiện việc thu hồi tên miền theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

3. Gửi văn bản thông báo cho nhà đăng ký đang "quản lý tên miền để thực hiện nghiệp vụ thu hồi tên miền ".vn" trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm

1. Phối hợp, gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quan quản lý tên miền “.vn”) cho ý kiến chuyên môn theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

2. Gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý tên miền “.vn” thực hiện các biện pháp thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với các nội dung liên quan đến tên miền “.vn” theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

Điều 14. Trách nhiệm của nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền

1. Gửi thông báo thu hồi tên miền cho chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ về việc thu hồi tên miền “.vn” trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của cơ quan quản lý tên miền “.vn” về việc thu hồi tên miền.

2. Thực hiện nghiệp vụ thu hồi tên miền “.vn” và gửi văn bản báo cáo cho cơ quan quản lý tên miền “.vn” trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi hoàn tất việc thu hồi tên miền.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2016.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ cho Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông và Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, các địa phương phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT, Sở KHCN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ TTTT, Bộ KH&CN;
- Bộ TTTT, Bộ KHCN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: Bộ TTTT (VT, VNNIC), Bộ KHCN (VT, TTra).

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS - THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN

Hanoi, June 8, 2016

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE ORDER AND PROCEDURES FOR CHANGING AND REVOKING DOMAIN NAMES INFRINGING UPON THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Pursuant to the Governments Decree No. 99/2013/ND-CP of August 29, 2013, on sanctioning of administrative violations in the field of industrial property;

Pursuant to the Government's Decree No. 72/2013/ND-CP of July 15, 2013, on management, provision and use of Internet services and online information;

Pursuant to the Government's Decree No. 174/2013/ND-CP of November 13, 2013, on sanctioning of administrative violations in the fields of post and telecommunications, information technology and radio frequency;

Pursuant to the Government 's Decree No. 132/2013/ND-CP of October 16, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

Pursuant to the Government’s Decree No. 20/2013/ND-CP of February 26, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

The Minister of Information and Communications and the Minister of Science and Technology promulgate the Joint Circular guiding the order and procedures for changing and revoking domain names infringing upon the intellectual property rights.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Joint Circular guides the order and procedures for changing, returning and revoking domain names infringing upon the intellectual property rights.

Article 2. Subjects of application This Joint Circular applies to:

1. Organizations and individuals registering and using domain names ".vn” (below referred to as users of domain names ".vn") that commit acts violating the law on intellectual property.

2. Agencies, organizations and individuals involved in the use of domain names “.vn”.

3. Agencies competent to handle administrative violations, agencies of persons competent to sanction administrative violations (below referred to as agencies competent to handle violations); and persons competent to sanction administrative violations in accordance with law.

4. The agency managing domain names “.vn” (the Vietnam Internet Network Information Center - the Ministry of Information and Communications); and registrants of domain names “.vn”.

Article 3. Interpretation of terms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Change of information on a domain name “.vto” means the removal of elements and information that infringe upon the intellectual property rights posted on the website pointed to by such domain name.

2. Return of a domain name “.vn” means the return of a domain name “.vn” by its user to the agency managing domain names “.vn” according the order and procedures for return of domain names prescribed in Article 10 of the Ministry of Information and Communications’ Circular No. 24/2015/TT-BTTTT of August 18, 2015, on the management and use of Internet resources.

3. Revocation of a domain name “.vn” means the removal and confiscation of such domain name from the system of national DNS servers.

Article 4. General principles

1. The identification of the act of registering and using domain names “.vn” infringing upon the intellectual property rights and the application of the remedy of forcible change of information on, or forcible return or revocation of, domain names “.vn” must comply with the laws on intellectual property, information, technology and telecommunications, as concluded or decided by agencies competent to handle violations or persons competent to sanction administrative violations or in the field of intellectual property.

2. The remedy of forcible change of information on or forcible return or revocation of, domain names “.vn” infringing upon the intellectual property rights shall be considered and applied in the following cases:

a/ The domain name is identical or confusingly similar to the protected intellectual property subject matter and contents posted on the website pointed to by the domain name infringing upon the intellectual property rights;

b/ The domain name is used to post information infringing upon the intellectual property rights.

Article 5. Remedy of forcible change of information on domain names “vn”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Remedy of forcible return of domain names “.vn”

A person competent to sanction administrative violations shall apply the remedy of forcible return of a domain name “.vn” in case the domain name user commits an act violating the law on intellectual property and the following conditions are fully met:

1. The domain name “.vn” is identical or confusingly similar to a protected mark, trade name or geographical indication over which its owner has the lawful rights or interests.

2. The user of the domain name “.vn” has no lawful rights and interests to the protected mark, trade name or geographical indication.

3. The website pointed to by the domain name “.vn” contains information on product advertising or introduction, offer for sale or sale of products or sendees which are identical, similar or related to, or damage the prestige, reputation or property of the owner of a protected mark, trade name or geographical indication; or information disgracing or slandering similar products, goods or services of the owner of a protected mark, trade name or a geographical indication.

Article 7. Remedy of revocation of domain names “.vn”

1. Agencies competent to handle violations shall revoke a domain name “.vn” in the following cases:

a/ The user of the domain name “.vn” infringing upon the intellectual property rights fails to change information on such domain name or return the domain name under the decision on sanctioning of administrative violations in the field of intellectual property within 30 days from the date such decision takes effect.

b/ The user of the domain name “.vn” fails to prevent or remove information infringing upon the intellectual property rights posted on the website pointed to by such domain name at the request of a competent state agency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

ORDER AND PROCEDURES FOR CHANGING INFORMATION ON, AND RETURNING OR REVOKING, DOMAIN NAMES “ VN”

Article 8. Order and procedures for changing information on domain names ".vn”

1. In case a decision on sanctioning of administrative violations requires the application of the remedy of forcible change of information on a domain name “vn”, the agency competent to handle violations shall send the decision to concerned parties, the domain name management agency and domain name registrant currently managing such domain name for coordination.

2. Within 30 days after the decision on sanctioning of administrative violations takes effect, the user of the infringing domain name shall remove the infringing information posted on the website pointed to by such domain name and report it in writing to the decision issuer, the domain name management agency and registrant managing such domain name.

Article 9. Order and procedures for return of domain names “.vn”

1. In case a decision on sanctioning of administrative violations requires the application of the remedy of forcible return of a domain name “.vn”, the agency competent to handle violations shall send the decision to the concerned parties, domain name management agency and registrant managing such domain name for coordination.

2. Within 30 days after the decision on sanctioning of administrative violations takes effect, the user of the infringing domain name shall carry out procedures for returning the domain name “.vn” to the registrant managing such domain name. The order and procedures for returning the domain name must comply with Article 10 of the Ministry of Information and Communications’ Circular No. 24/2015/TT-BTTTT of August 18, 2015, on management and use of Internet resources.

3. Within 3 working days after the user of the infringing domain name “.vn” completes the procedures for returning the domain name, the registrant managing such domain name shall report it in writing to the sanctioning decision issuer, the agency competent to handle violations and domain name management agency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Within 5 working days after the expiration of the time limit for application of the remedy specified at Point a, Clause 1, Article 7 of this Circular, the agency competent to handle violations shall send a written request to the domain name management agency for revocation of the domain name “.vn” stated in the decision on sanctioning of administrative violations.

2. In case a domain name must be revoked under Point b, Clause 1, Article 7 of this Circular, the agency competent to handle violations shall send a written request to the domain name management agency for revocation (confiscation) of the domain name as stated in the
decision on sanctioning of administrative violations.

3. Upon receiving a written request for revocation of the domain name “.vn” from the agency competent to handle violations, the domain name management agency shall apply technical and professional measures to address the domain name “.vn” on the system of national DNS servers for revocation of the domain name within 3 working days after receiving the request, and notify the results in writing to the agency handling administrative violations and concerned registrant of such domain name.

Chapter III

RESPONSIBILITY FOR COORDINATED HANDLING OF DOMAIN NAMES “.VN” INFRINGING UPON THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Article 11. Coordinated handling of infringements

In the course of infringement handling, the agency competent to handle violations shall consider and send written requests to the Ministry of Information and Communications (the agency managing domain names “.vn”) for coordination and professional consultancy before persons competent to sanction administrative violations issue decisions on sanctioning of administrative violations requiring the application of the remedy of forcible change of information on or return of domain names “.vn”. Persons competent to sanction administrative violations shall issue decisions and take responsibility before law for their decisions.

Article 12. Responsibilities of the agency managing domain names “.vn”

1. To give written opinions on issues under the management of the Ministry of Information and Communications within 7 working days after receiving requests for coordination from the agency competent to handle violations under Article 11 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To send written notices to registrants managing infringing domain names “.vn” for revocation of such domain names within 3 working days after receiving written requests from the agency competent to handle intellectual property infringements.

Article 13. Responsibilities of the agency competent to handle violations

1. To coordinate with, and send written requests to, the Ministry of Information and Communications (the agency managing domain names “.vn”) for professional opinions under Article 11 of this Circular.

2. To send written requests to the agency managing domain names “.vn” for application of measures to execute decisions on sanctioning of administrative violations regarding contents related to domain names “.vn” under Article 10 of this Circular.

Article 14. Responsibilities of registrants currently managing domain names “.vn”

1. To send notices on revocation of domain names to users of domain names “.vn” infringing upon the intellectual property rights within 3 working days after receiving notices of domain name revocation from the domain name management agency.

2. To revoke domain names “.vn” and report such in writing to the domain name management agency within 3 working days after completing the revocation.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular takes effect on July 25, 2016.

Article 16. Organization of implementation

1. Heads of the units of the Ministry of Information and Communications and the Ministry of Science and Technology, heads of related agencies and organizations and related individuals shall implement this Circular.

2. The Inspectorates of the Ministry of Information and Communications and Ministry of Science and Technology shall provide professional instructions to the Inspectorates of the provincial-level Departments of Information and Communications and Departments of Science and Technology for implementing this Circular.

3. Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Information and Communications and the Ministry of Science and Technology for Study and settlement.-

 

FOR THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEPUTY MINISTER
Tran Quoc Khanh

FOR THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
DEPUTY MINISTER
Phan Tam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08/06/2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.292

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!