Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo qua mạng 2016

Số hiệu: 12/2016/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 22/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng gồm: điều kiện, nội dung đào tạo qua mạng, tổ chức thực hiện; trách nhiệm quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

 

1. Điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

Theo Thông tư 12, để tổ chức đào tạo qua mạng, cơ sở đào tạo phải đảm bảo triển khai các yêu cầu sau:

- Cổng thông tin điện tử đào tạo qua mạng.

- Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet.

- Hệ thống quản lý học tập.

- Hệ thống quản lý nội dung học tập.

- Kho học liệu số.

- Đội ngũ nhân lực đảm bảo triển khai hoạt động đào tạo qua mạng gồm:

+ Đội ngũ cán bộ quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin;

+ Đội ngũ cán bộ thiết kế học liệu;

+ Đội ngũ nhà giáo có thể tự xây dựng bài giảng e-Learning;

- Quy chế ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

2. Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet

Thông tư số 12/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định: Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet phải có đủ băng thông, năng lực đáp ứng nhu cầu truy cập của người dùng, không để xảy ra hiện tượng nghẽn mạng hay quá tải.

3. Hệ thống quản lý nội dung học tập theo quy định tại Thông tư 12 năm 2016:

- Cho phép tổ chức lưu trữ và phân phát các nội dung học tập tới người học qua mạng.

- Tích hợp công cụ soạn bài giảng dành cho giảng viên.

- Tùy vào điều kiện thực tiễn, cơ sở đào tạo có thể tích hợp hệ thống quản lý học tập với hệ thống quản lý nội dung học tập sao cho hiệu quả nhất.

4. Đội ngũ cán bộ triển khai đào tạo qua mạng

Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT có quy định: Nhà giáo tham gia đào tạo qua mạng phải nắm vững kỹ năng dạy học qua mạng; có khả năng quản lý, định hướng, hướng dẫn và giải đáp người học qua phương thức đào tạo qua mạng; sử dụng thành thạo hệ thống quản lý học tập qua mạng và các phương tiện công nghệ thông tin theo yêu cầu của cơ sở đào tạo với vai trò một giảng viên và phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn giảng viên theo quy định của Bộ GDĐT tại Khoản 1 Điều 77 Luật Giáo dục và quy định có liên quan.

 

Thông tư 12 có hiệu lực từ ngày 09/06/2016.

BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO QUA MẠNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định vquản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng gồm: điều kiện, nội dung đào tạo qua mạng, tổ chức thực hiện; trách nhiệm quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sđào tạo, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học (gồm các trường đại học thành viên thuộc đại học quốc gia, đại học vùng).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. ng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo qua mạng là việc sử dụng các trang thiết bị điện tử, phần mềm, học liệu điện tử và mạng viễn thông (chủ yếu là mạng Internet) hỗ trợ các hoạt động dạy và học nhằm đổi mới phương pháp dạy - học, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo. Một số một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo qua mạng ph biến là:

a) Đào tạo kết hợp (Blended learning) là việc kết hợp phương thức học tập điện tử (e-Learning) với phương thức dạy - học truyền thống (theo đó người dạy và người học cùng có mặt) nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và chất lượng giáo dục.

b) Học tập điện tử (e-Learning) là hình thức học tập qua đó người học có thể tự học mọi lúc, học mọi nơi thông qua các học liệu điện tử đa phương tiện (lời giảng, lời thuyết minh, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa...). Các hình thức học tập như m-Learning (học thông qua thiết bị di động: điện thoại thông minh, máy tính bảng, màn hình tương tác), u-Learning (học thông qua các phương thức tương tác thực tế ảo diễn ra bất kỳ nơi hào), hay smart-Learning (phương tiện học tập thông minh) đều là các hình thái của học tập điện tử e-Learning.

2. Học liệu điện tử là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: sách giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo...

3. Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System): là hệ thống phần mềm cho phép tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động đào tạo qua mạng từ lúc nhập học đến khi người học hoàn thành khóa học qua mạng; giúp cơ sở đào tạo theo dõi và quản lý quá trình học tập của người học; tạo ra môi trường dạy và học ảo; giúp giáo viên giao tiếp với người học trong việc giao bài tập, trợ giúp, giải đáp; giúp người học có th theo dõi được tiến trình học tập, tham gia các nội dung học qua mạng, kết nối với giáo viên và các học viên khác để trao đổi bài.

4. Hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System): là hệ thống phần mềm quản lý kho nội dung học tập qua mạng, cho phép tổ chức lưu trữ và phân phát các nội dung học tập tới người học. Hệ thống quản lý nội dung học tập có sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý học tập (đtruyền tải nội dung học tập tới người học) và phần mm công cụ soạn bài giảng (đtạo ra các nội dung học tập).

Điều 3. Nguyên tắc chung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

1. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng phải tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các quy chế đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, đảm bo chất lượng và nâng cao hiệu quđào tạo.

2. Hệ thống công nghệ thông tin liên quan đào tạo qua mạng phải đảm bảo các quy định pháp luật có liên quan về ứng dụng công nghệ thông trong cơ quan nhà nước và các quy định về an toàn, an ninh thông tin.

Điều 4. Nội dung đào tạo qua mạng

Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định môn học, học phần trong các chương trình đào tạo của đơn vị được phép thực hiện qua mạng (gọi chung là học phần đào tạo qua mạng) trên cơ sở các quy định của Quy chế đào tạo hiện hành. Nội dung các học phần đào tạo qua mạng có khối lượng, nội dung và cấu trúc kiến thức tương đương với các học phần thuộc chương trình cùng ngành học, cấp học.

Điều 5. Chuẩn đóng gói e-Learning

Các học liệu điện tử, bài giảng điện tử e-Learning, hệ thống LMS, LCMS khuyến khích áp dụng các chuẩn đóng gói phổ biến trên thế giới như: SCORM (Sharable Content Object Reference Model), AICC (Aviation Industry Computer-Based Training Committee).

Điều 6. Sử dụng phần mềm mã nguồn mở

Khuyến khích các cơ sở đào tạo khai thác sử dụng các hệ thống phần mềm mã nguồn mở trong tổ chức đào tạo qua mạng (Phụ lục kèm theo Thông tư này).

Chương II

ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO QUA MẠNG

Điều 7. Điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

Đtổ chức đào tạo qua mạng, cơ sở đào tạo phải đảm bảo triển khai các yêu cầu sau đây:

1. Cổng thông tin điện tử đào tạo qua mạng.

2. Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet.

3. Hệ thống quản lý học tập.

4. Hệ thống quản lý nội dung học tập.

5. Kho học liệu số.

6. Đội ngũ nhân lực đảm bảo triển khai hoạt động đào tạo qua mạng gồm:

a) Đội ngũ cán bộ quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin;

b) Đội ngũ cán bộ thiết kế học liệu;

c) Đội ngũ nhà giáo có thể tự xây dựng bài giảng e-Learning;

d) Đội ngũ cán bộ cố vấn học tập.

7. Quy chế ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

Điều 8. Cổng thông tin đào tạo qua mạng

1. Cổng thông tin điện tử đào tạo qua mạng phải tích hợp các hệ thống, chức năng sau đây:

a) Hệ thống quản lý học tập

- Cho phép người học truy cập vào các nội dung học tập qua mạng như đã đăng ký và có thể tự học tập, tự đánh giá, nắm bắt được tiến trình, kết quả học tập của bản thân.

- Cho phép cơ sở đào tạo quản lý điểm, tiến trình học tập của người học và các hoạt động của giảng viên, cố vấn học tập trên môi trường mạng.

- Cung cấp diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ khác để người học có thể trao đi với giảng viên và các phòng ban của cơ sở đào tạo các vấn đề liên quan đến học qua mạng.

b) Kho học liệu sgồm: giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu được số hóa, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo,... phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học;

c) Diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ khác để trao đổi về học tập, giải đáp thắc mắc của người học có sự tham gia của giảng viên, trợ giảng;

d) Cung cấp thông tin liên quan đến đào tạo qua mạng gồm:

- Văn bản, quy chế, quy định liên quan đến đào tạo qua mạng;

- Chương trình đào tạo, chương trình môn học, kế hoạch đào tạo qua mạng;

- Thời khóa biểu và hướng dẫn cách học tập, kiểm tra, đánh giá đối với từng nội dung đào tạo qua mạng;

- Đường dẫn truy cập tới các nội dung học tập liên quan.

đ) Hệ thống tài khoản đăng nhập và thư điện tử cấp tới từng người học để trao đổi thông tin liên quan đến toàn bộ quá trình đào tạo qua mạng.

2. Cổng thông tin đào tạo qua mạng phải tuân thủ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Điều 9. Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet

1. Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet phải có đủ băng thông, năng lực đáp ứng nhu cầu truy cập của người dùng, không đxảy ra hiện tượng nghẽn mạng hay quá tải.

2. Cơ sở đào tạo có thlựa chọn hình thức đầu tư hoặc thuê dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin trên cơ sở đảm bo an toàn, an ninh thông tin và hiệu quả đầu tư.

Điều 10. Hệ thống quản lý nội dung học tập

1. Cho phép tổ chức lưu trữ và phân phát các nội dung học tập tới người học qua mạng.

2. Tích hợp công cụ soạn bài giảng dành cho giảng viên.

3. Tùy vào điều kiện thực tiễn, cơ sở đào tạo có thể tích hợp hệ thống quản lý học tập với hệ thống quản lý nội dung học tập sao cho hiệu quả nhất.

Điều 11. Học liệu điện tử

1. Học liệu điện tử phải có nội dung bám sát mục tiêu đào tạo, có tính sư phạm cao, dễ dùng, đáp ứng được nhu cầu tự học của người học.

2. Phương thức cung cấp học liệu điện tử đến người học:

a) Trực tuyến qua mạng Internet;

b) Trực tuyến qua mạng nội bộ;

c) Đĩa CD, DVD, thẻ nhớ USB để người học có thể chủ động học không cần kết nối mạng.

3. Học liệu phục vụ học phần đào tạo qua mạng phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức khóa học.

Điều 12. Đội ngũ cán bộ triển khai đào tạo qua mạng

1. Nhà giáo tham gia đào tạo qua mạng phải nắm vững kỹ năng dạy học qua mạng; có khả năng quản lý, định hướng, hướng dẫn và giải đáp người học qua phương thức đào tạo qua mạng; sử dụng thành thạo hệ thống quản lý học tập qua mạng và các phương tiện công nghệ thông tin theo yêu cầu của cơ sở đào tạo với vai trò một giảng viên và phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chun giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Khoản 1 Điều 77 Luật Giáo dục và các quy định có liên quan.

2. Cán bộ kỹ thuật quản trị hệ thống đào tạo qua mạng phải am hiểu các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến đào tạo qua mạng của cơ sở đào tạo; được hướng dẫn, chuyển giao công nghệ đquản trị, vận hành hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động n định.

3. Cán bộ thiết kế học liệu điện tử phải am hiểu quy trình thiết kế, quy trình sản xuất học liệu; sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin liên quan và phối hợp với giảng viên bộ môn tổ chức thiết kế, xây dựng học liệu điện tử phục vụ đào tạo qua mạng của cơ sở đào tạo.

4. Cán bộ cố vấn học tập phải am hiểu các hoạt động của đào tạo qua mạng, thực hiện hướng dn người học biết cách tham gia và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trước khi tổ chức các khóa đào tạo qua mạng, theo dõi quản lý quá trình học tập của người học.

Điều 13. Quy chế ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

Thủ trưởng cơ sở đào tạo tổ chức xây dựng và ban hành quy chế ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo trong đó quy định rõ:

1. Quy trình tổ chức, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

2. Quy định quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin: cổng thông tin đào tạo qua mạng, hệ thống quản lý học tập, hệ thống quản lý nội dung học tập.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân khi tham gia quản lý, tổ chức, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

4. Quy trình tổ chức thẩm định học liệu điện tử trước khi đưa vào sử dụng.

5. Các quy định khác.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Cục Công nghệ thông tin:

- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung của Thông tư này.

- Kiểm tra việc tuân thủ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng của các cơ sở đào tạo theo quy định của Thông tư này.

b) Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp tham gia công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng theo thẩm quyền.

2. Thủ trưởng cơ sở đào tạo

a) Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng theo các quy định của Thông tư này.

b) Tổ chức thẩm định học liệu điện tử trước khi đưa vào sử dụng. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng đào tạo qua mạng do cơ sở đào tạo tổ chức.

c) Tạo điều kiện để giảng viên, cán bộ kthuật, cố vấn học tập và cán bộ thiết kế học liệu điện tử được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của công việc được giao.

d) Tổ chức đánh giá hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng thông qua kênh phản hồi của giảng viên, cán bộ hỗ trợ, người học để có các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

đ) Ban hành quy chế về tổ chức, vận hành, cung cấp thông tin cho cổng thông tin đào tạo qua mạng của của cơ sở đào tạo.

Điều 15. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2016.

Điều 16. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học có triển khai hoạt động đào tạo qua mạng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGD TNTNNĐ của
QH;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cục Kiểm tra văn b
n QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Như Điều 16;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHẦN MỀM NGUỒN MỞ CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐÀO TẠO QUA MẠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên phần mềm

Địa chỉ cung cấp

Danh sách LMS, LCMS

1

Moodle

https://moodle.org

2

.LRN

http://www.dotlrn.org

3

eFront

http://www.efrontlearning.net

4

Sakai

https://www.sakaiproject.org

5

Atutor

http://atutor.ca

6

Schoology

https://www.schoology.com

7

Edmodo

https://www.edmodo.com

Danh sách Authoring tools

1

eXe

http://exelearning.org

2

LAMS

http://lamsfoundation.org

3

iSpring

http://www.ispringsolutions.com/free-elearning-suite

4

RELOAD

http://www.reload.ac.uk

5

CourseLab

http://www.courselab.com

6

Udutu

http://www.udutu.com

7

authorPoint

http://www.authorgen.com

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 12/2016/TT-BGDDT

Hanoi, April 22, 2016

 

CIRCULAR

ON APPLICATION OF INFORMATION AND TECHNOLOGY IN ONLINE MANAGEMENT AND TRAINING

Pursuant to the Law on Education dated June 14, 2005; the Law on amendments to a number of Articles of the Law on Education dated November 25, 2009;

Pursuant to Law on Higher Education dated June 18, 2012;

Pursuant to Law on Information Technology dated June 29, 2006;

Pursuant to Decree No. 36/2012/ND-CP dated April 18, 2012 of the Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of ministries and ministerial agencies;

Pursuant to Decree 32/2008/ND-CP dated March 19, 2008 of the Government on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to Decree No. 64/2007/ND-CP dated April 10, 2007 of the Government on information technology application in state agencies operations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At request of Director General of Agency of Information and Technology,

Minister of Education and Training promulgates Circular on application of information and technology in online management and training.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Circular prescribes application of information technology in online management and training including: requirements and contents of internet training, and implementation; responsibilities for managing application of information and technology in online management and training.

2. This Circular applies to training establishments, including: higher education institutions, academies and universities (including member universities affiliated to national universities and regional universities).

Article 2. Term interpretation

In this Circular, terms below are construed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Blended learning refers to a combination of e-Learning and traditional teaching – learning method (in which teachers and learners are both present) to improve training and education effectiveness.

b) E-Learning refers to a learning model in which learners can learn anytime and anywhere via multimedia electronic learning materials (lecture, explanation, sound, images, videos, illustrations, etc.). Other learning methods namely m-Learning (via mobile devices: smart phones, tablets, and interactive screens), u –Learning (via virtual interactive devices), or smart-Learning (via smart learning devices) are all different forms of e-Learning model.

2. “electronic learning materials” refers to a combination of electronic materials serving teaching and learning, including: textbooks, books, reference materials, assessment tests, projection boards, data boards, audio, image, video files, electronic lectures, virtual learning and experimenting software, etc.

3. “Learning Management System” (LMS) refers to: a software system allowing organization, management and implementation of online training activities from the date of enrollment to the date on which learners complete online courses; assisting training facilities to monitor and manage process of learners; creating a virtual learning and studying environment; enabling teachers to communicate with learners in assigning homework, supports and explanation; assisting learners in monitoring learning progress, participating in online learning contents, and connecting with teachers and other learners for discussion.

4. “Learning Content Management System” (LCMS) refers to a software system managing online learning contents and allowing storage and distribution of learning contents to learners. LCMS shall have a close cooperation with LMS (in transmitting learning contents to learners) and software, tools for preparing lectures (in creating learning contents).

Article 3. General principles in applying information and technology in online management and training

1. Application of information technology in online management and training must conform to this Circular and training regulations issued by Ministry of Education and Training to improve training quality and effectiveness.

2. Information systems related to online training must satisfy relevant regulations and law on application of information technology in regulatory authorities and regulations on information safety and security.

Article 4. Contents of online training

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. E-Learning package standards

Electronic learning materials, e-Learning lectures, LMS and LCMS are encouraged to adopt renowned packaging standards namely: SCORM (Sharable Content Object Reference Model), AICC (Aviation Industry Computer-Based Training Committee).

Article 6. Use of open source software

Encourage training facilities to utilize open source software in online training (under Annex attached to this Circular).

Chapter II

REQUIREMETNS FOR APPLICATION OF INFORMATION AND TECHNOLOGY IN ONLINE MANAGEMENT AND TRAINING

Article 7. Requirements for application of information and technology in online management and training

In order to organize online training, training facilities must implement following categories:

1. Online training portal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Learning Management System.

4. Learning Content Management System.

5. Digital learning materials.

6. Personnel ensuring implementation of online training including:

a) Technical staff for administering information technology;

b) Staff for designing studying materials; 

c) Teachers that can develop e-Learning lectures;

d) Teaching assistants.

7. Regulations on application of information and technology in online management and training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Online training portal must integrate following systems and functions:

a) Learning Management System

- Allowing learners to access online learning contents as registered and study, assess, acknowledge their learning progress and results.

- Allowing training facilities to manage scores and learning process of learners and activities of lecturers and teaching assistants online.

- Providing forums for discussion and other assisting equipment to enable learners to discuss with lecturers and departments of training facilities regarding online training.

b) Digital learning materials consists of digitalized textbooks, books, reference materials, assessment tests, projection boards, data boards, audio, image, video files, electronic lectures, virtual learning and experimenting software, etc. serving learning and research demands of learners;

c) Forums and other assisting equipment for academic discussion and dealing with complaints of learners with participation of lecturers and teaching assistants;

d) Provide information related to online training including:

- Documents and regulations related to online training;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Timetables and instructions on learning, examination and assessment for each online training content;

- Link to relevant contents.

dd) Login accounts and email addresses granted to learners to exchange information related to online training process.

2. Online training portal must conform to Decree No. 72/2013/ND-CP dated July 15, 2013 of the Government on management, provision and use of internet services and online information.

Article 9. Server systems and infrastructures connecting to the Internet

1. Servers and infrastructure systems for connecting to the Internet must have adequate bandwidth and capacity to meet access demands of users and prevent congestion or overload.

2. Training facilities may choose to invest or hire information technology infrastructure while ensuring information safety, security and investment effectiveness.

Article 10. Learning Content Management System

1. Permit storing and distributing learning materials to learners online.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Depending on practical conditions, training facilities may integrate LMS with LCMS in a manner that is most effective.

Article 11. Electronic learning materials

1. Electronic learning materials must have contents closely related to training objectives, highly academic, easy to use and suitable for self-learning demand of learners.

2. Methods of providing electronic learning materials to learners:

a) Online via the internet;

b) Online via private network;

c) CD, DVD and flash drives to enable learners to study without internet connection.

3. Learning materials serving online training credits must be fully prepared prior to organizing courses.

Article 12. Officers for implementing online training

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Technical staff for administering online training systems must well understand information technology systems related to online training of training facilities; receive instructions and technology for administering and operating information technology systems to ensure stable operation.

3. Staff for designing electronic learning materials must comprehend learning material designing and manufacturing procedures; expertly use relevant information technology equipment and cooperate with teachers of specific subjects in designing and developing electronic learning materials to serve online training of training facilities. 

4. Teaching assistants must well understand activities of online training, instruct learners on how to participate and use information technology applications before organizing online training courses and monitor learning process of learners.

Article 13. Regulations on application of information and technology in online management and training

Heads of training facilities shall organize development and issue regulations on application of information technology in management and organization, which specify:

1. Procedures for organizing and implementing application of information and technology in online management and training.

2. Regulations on management and operation of information technology systems: online training portal, LMS and LCMS.

3. Functions, tasks, powers and responsibilities of entities and individuals when participating in management, organization and use of information technology applications in online management and training.

4. Procedures for organizing appraisal of electronic learning materials before bringing into use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 14. Organization for implementation

1. Responsibilities of entities affiliated to Ministry of Education and Training

a) Department of Information Technology:

- Directing, expediting implementation of this Circular.

- Examining compliance with information technology operation in online management and training of training facilities as stated under this Circular.

b) Relevant agencies and entities affiliated to Ministry of Education and Training are responsible for cooperating in performing state management for application of information technology in online management and training within their competence.

2. Heads of training facilities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Organizing appraisal of electronic learning materials before bringing into use. Being responsible for online training contents and quality provided by training facilities.

c) Enabling lecturers, technical staff, teaching assistants and staff designing electronic learning materials to participate in classes for improving professional operations satisfactory to requirements of assigned tasks.

d) Organizing assessment of effectiveness of applying information technology in online management and training via feedback channels of lecturers, teaching assistants and learners for appropriate adjustments.

dd) Issuing regulations on organization, operation and provision of information for online training portal of training facilities.

Article 15. This Circular comes into force from June 9, 2016.

Article 16. Chief of the Ministry Office, Director of Department of Information Technology, heads of relevant agencies affiliated to the Ministry of Education and Training; directors of universities, institutes, heads of higher education institutes that provide online training shall be responsible for the implementation of this Circular. /.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Vinh Hieu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX

LIST OF OPEN SOURCE SOFTWARE FOR ONLINE TRAINING
(Attached to Circular No. 12/2016/TT-BGDDT dated April 22, 2016 of Minister of Education and Training)

No.

Software

Link

List of LMS, LCMS

1

Moodle

https://moodle.org

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

.LRN

http://www.dotlrn.org

3

eFront

http://www.efrontlearning.net

4

Sakai

https://www.sakaiproject.org

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

http://atutor.ca

6

Schoology

https://www.schoology.com

7

Edmodo

https://www.edmodo.com

List of Authoring tools

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

http://exelearning.org

2

LAMS

http://lamsfoundation.org

3

iSpring

http://www.ispringsolutions.com/free-elearning-suite

4

RELOAD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

CourseLab

http://www.courselab.com

6

Udutu

http://www.udutu.com

7

authorPoint

http://www.authorgen.com

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/04/2016 Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.494

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!