Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 04/2014/TT-BTTTT hoạt động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài

Số hiệu: 04/2014/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành: 19/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thủ tục xuất bản bản tin của CQ đại diện nước ngoài tại VN

Vừa qua Thông tư 04/2014/TT-BTTTT đã được ban hành nhằm quy định cụ thể một số điều về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, việc xuất bản bản tin; phát hành thông cáo báo chí được thực hiện theo thủ tục sau:

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin gửi đơn đề nghị theo mẫu số 01/BTTTT ban hành kèm Thông tư này đến Cục Báo chí, Bộ TTTT (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính).
- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại VN không tổ chức họp báo nhưng có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí đề nghị gửi đơn theo mẫu 01/BTTTT  đến UBND cấp tỉnh nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở kèm theo bản thảo, bản mẫu thông cáo báo chí.

Việc xuất bản bản tin, phát hành thông cáo báo chí thực hiện theo các quy định tại Quyết định 28/2002/QĐ-BVHTT và Thông tư 21/2011/TT-BTTTT .

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/5/2014.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Nghị định số 88/2012/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục và ban hành các loại biểu mẫu văn bản liên quan đến hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức nước ngoài).

2. Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. Cơ quan đại diện nước ngoài là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ và các cơ quan khác của nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự ở Việt Nam.

2. Tổ chức nước ngoài là cơ quan đại diện của tổ chức phi Chính phủ, tổ chức kinh tế, văn hóa, khoa học, tổ chức tư vấn nước ngoài, công ty, xí nghiệp của nước ngoài.

Điều 3. Xuất bản bản tin; phát hành thông cáo báo chí

1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin gửi đơn đề nghị theo mẫu số 01/BTTTT ban hành kèm Thông tư này đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính). Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

2. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không tổ chức họp báo nhưng có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí đề nghị gửi đơn theo mẫu số 01/BTTTT ban hành kèm Thông tư này đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở kèm theo bản thảo, bản mẫu thông cáo báo chí. Trường hợp phát hành thông cáo báo chí có tổ chức họp báo, gửi đơn đề nghị đến cơ quan giải quyết đề nghị họp báo.

3. Việc xuất bản bản tin, phát hành thông cáo báo chí thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011; Quyết định số 20/2007/QĐ-BVHTT ngày 09/7/2007 và những nội dung quy định tại Thông tư này.

4. Giấy phép xuất bản bản tin có hiệu lực trong thời gian 01 năm kể từ ngày ký giấy phép. Sau 60 ngày, kể từ ngày giấy phép xuất bản bản tin có hiệu lực, nếu cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không xuất bản bản tin thì giấy phép không còn giá trị.

5. Khi có nhu cầu thay đổi giấy phép, cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam gửi văn bản đề nghị đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Văn bản đề nghị nêu rõ mục đích thay đổi và nội dung cần thay đổi giấy phép. Sau 15 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi.

Điều 4. Cấp lại giấy phép xuất bản bản tin

1. Trước khi giấy phép xuất bản bản tin hết hiệu lực chín mươi (90) ngày, nếu cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam muốn tiếp tục xuất bản bản tin thì gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép về Cục Báo chí. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

b) Bản sao Giấy phép xuất bản bản tin và các văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đã được Cục Báo chí cấp.

2. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp lại giấy phép; trường hợp không cấp phép, Cục Báo chí trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 5. Đề nghị/thông báo họp báo

1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại Hà Nội, gửi đơn đề nghị theo mẫu số 02/BTTTT ban hành kèm Thông tư này đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính); nếu họp báo tại các địa phương khác, gửi đơn đề nghị theo mẫu đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Sau 02 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, nếu không có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền thì cuộc họp báo coi như được chấp thuận. Cơ quan đại diện nước ngoài tổ chức họp báo tại Hà Nội đồng gửi đơn đề nghị cho Bộ Ngoại giao để thông báo.

2. Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc của Bộ Ngoại giao có nhu cầu tổ chức họp báo, cơ quan chủ quản đón đoàn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất 01 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.

3. Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các Bộ, ngành, địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu họp báo, thì cơ quan chủ quản đón đoàn gửi đơn theo mẫu số 02/BTTTT ban hành kèm Thông tư này đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (nếu họp báo tại Hà Nội) hoặc đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (nếu họp báo tại các địa phương khác) ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Sau 02 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, nếu không có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền thì cuộc họp báo coi như được chấp thuận.

Điều 6. Xuất bản tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh

1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh gửi đơn đề nghị theo mẫu số 03/BTTTT ban hành kèm Thông tư này đến Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính). Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

2. Việc xuất bản và trình tự, thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu để xuất bản tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản.

Điều 7. Xuất bản băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình và các ấn phẩm thông tin khác

1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách gửi đơn đề nghị theo mẫu số 04/BTTTT ban hành kèm Thông tư này đến Cục Xuất bản, In và Phát hành (đồng gửi Cục Thông tin đối ngoại để thông báo), Bộ Thông tin và Truyền thông (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

2. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình và các ấn phẩm thông tin khác (trừ các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều này) gửi đơn đề nghị theo mẫu đến Cục Thông tin đối ngoại (đồng gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành để thông báo), Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ và biểu mẫu đề nghị cấp giấy phép xuất bản:

a) Đối với băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách được thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản.

b) Đối với ấn phẩm thông tin không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản và pháp luật về các lĩnh vực liên quan.

Điều 8. Đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam

1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên báo in của Trung ương gửi đơn đề nghị theo mẫu số 05/BTTTT ban hành kèm Thông tư này và bản thảo tin, bài, phát biểu dự kiến đăng đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính).

Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên báo điện tử, phát thanh và truyền hình của Trung ương, gửi đơn đề nghị theo mẫu số 05/BTTTT ban hành kèm Thông tư này và bản thảo tin, bài, phát biểu dự kiến đăng đến Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

2. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, gửi đơn đề nghị theo mẫu số 05/BTTTT ban hành kèm Thông tư này và bản thảo tin, bài, phát biểu dự kiến đăng đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan tiếp nhận không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được phép đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam.

Điều 9. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi đơn đề nghị theo mẫu số 06/BTTTT ban hành kèm Thông tư này và nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) đến Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông (nếu có trụ sở tại Hà Nội) hoặc gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có trụ sở tại các địa phương khác). Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan tiếp nhận có ý kiến trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản.

3. Khi có nhu cầu thay đổi trưng bày đã được chấp thuận, cơ quan, tổ chức nước ngoài gửi văn bản đề nghị đến Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông (nếu có trụ sở tại Hà Nội) hoặc đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có trụ sở tại các địa phương khác). Văn bản đề nghị nêu rõ: Mục đích thay đổi, những nội dung thay đổi, kích thước thay đổi, địa điểm thay đổi. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2014.

2. Bãi bỏ các biểu mẫu tại Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam và các biểu mẫu tại Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng các Cục: Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành; Thông tin đối ngoại; thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương quy định trong Thông tư này.

3. Cục Thông tin đối ngoại có trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ kiểm tra việc thực hiện Thông tư này, tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ trưởng.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước kịp thời phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTgCP;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; VP TBT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao;
- Toà án nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Trung ương Hội nhà báo Việt Nam;
- Các cơ quan báo chí;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Lưu:VT, TTĐN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

MẪU 01/BTTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XUẤT BẢN BẢN TIN;
PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gửi: ................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị xuất bản bản tin; phát hành thông cáo báo chí:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Website: Email:

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số: Cấp ngày:

Cơ quan cấp giấy phép:

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin; phát hành thông cáo báo chí:

Họ và tên:

Quốc tịch:

Chức danh:

Số CMND (hoặc hộ chiếu):

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

3. Tên (trích yếu) bản tin; thông cáo báo chí:

4. Địa điểm xuất bản bản tin:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

5. Mục đích thông tin:

6. Nội dung thông tin:

7. Đối tượng phục vụ:

8. Phạm vi phát hành:

9. Thể thức xuất bản bản tin; phát hành thông cáo báo chí:

- Kỳ hạn xuất bản:

- Khuôn khổ:

- Số trang:

- Số lượng:

- Ngôn ngữ thể hiện:

10. Nơi in:

11. Phương thức phát hành (qua bưu điện, tự phát hành):

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

MẪU 02/BTTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ / THÔNG BÁO HỌP BÁO

Kính gửi: ................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị/thông báo họp báo:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Website: Email:

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số: Cấp ngày:

Cơ quan cấp giấy phép:

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm họp báo:

Họ và tên:

Quốc tịch:

Chức danh:

Số CMND (hoặc hộ chiếu):

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

3. Tên cơ quan chủ quản đón đoàn khách nước ngoài đề nghị/thông báo họp báo:

4. Nội dung họp báo:

5. Mục đích họp báo:

6. Ngày, giờ họp báo:

7. Địa điểm họp báo:

8. Thành phần tham dự họp báo:

9. Tên, chức danh người chủ trì họp báo:

10. Các hoạt động bên lề (trưng bày tài liệu, hiện vật, phát tài liệu, phát quà…) nếu có:

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

MẪU 03/BTTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XUẤT BẢN TÀI LIỆU, TỜ RƠI, TỜ GẤP,
BẢN ĐỒ, LỊCH, TRANH, ẢNH

Kính gửi: .........................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị xuất bản tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch,

tranh, ảnh:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Website: Email:

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số: Cấp ngày:

Cơ quan cấp giấy phép:

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm xuất bản tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh:

Họ và tên:

Quốc tịch:

Chức danh:

Số CMND (hoặc hộ chiếu):

Nơi cấp:

3. Tên (trích yếu), tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh:

4. Mục đích thông tin:

5. Nội dung thông tin:

6. Đối tượng phục vụ:

7. Phạm vi phát hành:

8. Thể thức xuất bản:

- Kỳ hạn xuất bản, phát hành:

- Khuôn khổ:

- Số trang:

- Số lượng:

- Ngôn ngữ thể hiện:

9. Nơi in:

10. Phương thức phát hành:

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

MẪU 04/BTTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XUẤT BẢN BĂNG ÂM THANH, ĐĨA ÂM THANH,
BĂNG HÌNH, ĐĨA HÌNH, ẤN PHẨM THÔNG TIN KHÁC

Kính gửi: .........................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị xuất bản băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, ấn phẩm thông tin khác:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Website: Email:

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số: Cấp ngày:

Cơ quan cấp giấy phép:

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):

Có chức năng xuất bản băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, ấn phẩm thông tin khác do cơ quan chủ quản quy định?

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm xuất bản băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, ấn phẩm thông tin khác:

Họ và tên:

Quốc tịch:

Chức danh:

Số CMND (hoặc hộ chiếu):

Nơi cấp:

3. Tên chương trình:

4. Tên tác phẩm, tác giả (nếu chương trình có nhiều tác phẩm phải ghi rõ thứ tự tác phẩm:

5. Địa chỉ của tác giả vào thời điểm xin phép:

6. Tóm tắt nội dung chương trình, ngôn ngữ thể hiện:

7. Tên người biên tập:

8. Loại hình thực hiện (ghi rõ loại hình: băng catset, băng video, đĩa CD, VCD, DVD, CD-ROM, loại hình khác)

9. Mục đích xuất bản:

10. Đối tượng phục vụ:

11. Phạm vi phát hành:

12. Nơi sản xuất:

13. Phương thức phát hành:

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

MẪU 05/BTTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TIN, BÀI, PHÁT BIỂU
TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG CỦA VIỆT NAM

Kính gửi: .........................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Website: Email:

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số: Cấp ngày:

Cơ quan cấp giấy phép:

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):

2. Mục đích thông tin:

3. Nội dung tin, bài, phát biểu:

4. Ngày, giờ dự kiến đăng, phát tin, bài, phát biểu:

5. Cơ quan báo chí dự kiến đăng, phát sóng:

6. Tên, chức danh người phát biểu hoặc người viết:

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

MẪU 06/BTTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRƯNG BÀY TRANH, ẢNH VÀ
CÁC HÌNH THỨC THÔNG TIN KHÁC BÊN NGOÀI TRỤ SỞ
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: .........................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Website: Email:

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số: Cấp ngày:

Cơ quan cấp giấy phép:

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác:

Họ và tên:

Quốc tịch:

Chức danh:

Số CMND (hoặc hộ chiếu):

Nơi cấp:

3. Nội dung tin, tranh, ảnh trưng bày (ghi cụ thể kích thước):

4. Hình thức trưng bày:

5. Mục đích trưng bày:

6. Địa điểm trưng bày:

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 04/2014/TT-BTTTT

Hanoi, March 19, 2014

 

CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 88/2012/ND-CP DATED OCTOBER 23, 2012 ON PRESS ACTIVITIES OF FOREIGN PRESS AGENCIES, FOREIGN REPRESENTATIVE BODIES, AND FOREIGN ORGANIZATIONS IN VIETNAM

Pursuant to the Government's Decree No. 88/2012/ND-CP dated October 23, 2012 on press activities of foreign press agencies, foreign representative bodies, and foreign organizations in Vietnam (hereinafter referred to as the Decree No. 88/2012/ND-CP);

Pursuant to the Government's Decree No. 132/2013/ND-CP dated October 16, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

At the request of the Director of Diplomatic Intelligence Administration,

The Minister of Information and Communications promulgates a Circular on guidelines for the Government's Decree No. 88/2012/ND-CP dated October 23, 2012 on press activities of foreign press agencies, foreign representative bodies, and foreign organizations in Vietnam.

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. This Circular provides for the documentation, procedures, and forms related to press activities of foreign representative bodies and foreign organizations in Vietnam (hereinafter referred to as foreign organizations)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. Foreign representative bodies are diplomatic missions, consular offices, representative bodies of intergovernmental organizations, and other foreign bodies authorized to perform consular tasks in Vietnam.  

2. Foreign organizations are representative bodies of non-governmental organizations, foreign economic organizations, foreign cultural organizations, foreign scientific organizations, foreign advisory organizations, foreign companies and foreign facilities.

Article 3. Publication of news and press releases

1. Any foreign organization in Vietnam that wishes to publish news shall file an application (form 01/BTTTT enclosed herewith) to Press Administration - Ministry of Information and Communications (directly or by post). If the applicant is a foreign representative body, a copy of the application shall also be sent to the Ministry of Foreign Affairs as a notification.

2. Any foreign organization in Vietnam that wishes to publish a press release without holding a press conference shall file an application (form 01/BTTTT enclosed herewith) to the People’s Committee of the province where their office is situated, enclosed with the draft of the press release. If a press conference is held when publishing a press release, the application shall be sent to the authority in charge of considering requests for press conferences.

3. The publication of news and press releases must comply with the Decision No. 28/2002/QD-BVHTT dated November 21, 2002 on promulgation of the Regulation on publication of news, documents, and fliers; publication of press releases, publication of digital news of foreign organizations and foreign entities in Vietnam, amended in the Circular No. 21/2011/TT-BTTTT dated July 13, 2011; the Decision No. 20/2007/QD-BVHTT dated July 09, 2007, and this Circular.

4. A license for news publication is effective for 01 year from the day on which it is signed. If the foreign organization that obtains the license for news publication fails to publish news within 60 days from its effective date, the license shall be invalidated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Reissuance of license for news publication

1. 90 days before the license for news publication, if the foreign organization in Vietnam wishes to keep publishing news, an application for reissuance of the license shall be submitted to Press Administration. The application consists of:

a) A written request made by the foreign organizations in Vietnam;

b) A photocopy of the license for news publications and the documents about the changes to the license issued by Press Administration.

2. Within 20 working days from the day on which the valid application is received, Press Administration shall reissue the License. If the application is rejected, Press Administration shall make a written response providing the explanation.

Article 5. Requesting/announcing press conference

1. Any foreign organization in Vietnam that wishes to hold a press conference in Hanoi shall file an application (form 02/BTTTT enclosed herewith) to Press Administration - Ministry of Information and Communications (directly or by post); if the press conference is held in another province, the application shall be sent to the People’s Committee of that province (directly or by post) at least 02 working days before the press conference takes place. After 02 days from the receipt of the application, it is considered that the press conference is approved if no dissenting opinions are given by competent authorities. If the press conference is held in Hanoi by a foreign representative body, a copy of the application shall also be sent to the Ministry of Foreign Affairs as a notification.

2. When an international delegation that visits Vietnam at the invitation of the government of the Ministry of Foreign Affairs wishes to hold a press conference, the agency in charge of receiving the delegation shall send a written notification to Press Administration at least 01 working day before the press conference take place.

3. When an international delegation that visits Vietnam at the invitation of another Ministry, agency, or local government wishes to hold a press conference, the agency in charge of receiving the delegation shall send a application (form 02/BTTTT) to Press Administration (if the press conference takes place in Hanoi) or the People’s Committee of the province (if the press conference takes place in another province) at least 02 working days before the press conference take place. After 02 days from the receipt of the application, it is considered that the press conference is approved if no dissenting opinions are given by competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Any foreign organization in Vietnam that wishes to publish documents, fliers, maps, calendars, pictures or photos shall file an application (form 03/BTTTT enclosed herewith) to Publishing and Printing Administration - Ministry of Information and Communications (directly or by post). If the applicant is a foreign representative body, a copy of the application shall also be sent to the Ministry of Foreign Affairs as a notification.

2. The publishing, order, procedure, documentation, and forms for publishing documents, fliers, maps, calendars, pictures and photos of foreign organizations in Vietnam must comply with publishing laws.

Article 7. Publishing audio tapes, audio discs, video tapes, video discs and other publications  

1. Any foreign organization in Vietnam that wishes to publish audio tapes, audio discs, video tapes, and video discs as substitutes for books or to illustrate books shall file an application (form 04/BTTTT enclosed herewith) to Publishing and Printing Administration - Ministry of Information and Communications (directly or by post) and must comply with publishing laws. A copy of the application shall be sent to Diplomatic Intelligence Administration as notification. If the applicant is a foreign representative body, a copy of the application shall also be sent to the Ministry of Foreign Affairs as a notification.

2. Any foreign organization in Vietnam that wishes to publish audio tapes, audio discs, video tapes, video discs or other publications (except for the cases mentioned in Clause 1 of this Article) shall file an application to Diplomatic Intelligence Administration - Ministry of Information and Communications (directly or by post). A copy of the application shall be sent to Publishing and Printing Administration as notification. If the applicant is a foreign representative body, a copy of the application shall also be sent to the Ministry of Foreign Affairs as a notification.

3. Documentation and procedure for requesting a license for publishing:

a) The application for a license to publish audio tapes, audio discs, video tapes, video discs that substitute books or illustrate books must comply with publishing laws.

b) The application for a license to publish publications other than those in Clause 1 of this Article must comply with publishing laws and relevant laws.

Article 8. Running news, articles, and speeches on means of mass media of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Any foreign organization in Vietnam that wishes to run a piece of news, an article, or a speech in an electronic newspaper, on a television or a radio channel of a central agency shall send an application (form 05/BTTTT enclosed herewith), the draft of the news, the article, or the speech to Radio, Television, and Electronic Information Administration - Ministry of Information and Communications.

If the applicant is a foreign representative body, a copy of the application shall also be sent to the Ministry of Foreign Affairs as a notification.

2. Any foreign organization in Vietnam that wishes to run a piece of news, an article, or a speech in on local means of mass media shall send an application (form 05/BTTTT enclosed herewith), the draft of the news, the article, or the speech to the People’s Committee of the province.

3. If no response is given by the authority that receives the application within 07 working days from the day on which the valid application is received, the foreign organization in Vietnam is entitled to run the piece of news, an article, or a speech in on means of mass media of Vietnam.

Article 9. Displaying pictures, photos, and other forms of information on the outside foreign representative bodies and foreign organizations

1. Any foreign organization in Vietnam that wishes to display pictures, photos, or other forms of information on the outside of their office shall send an application (form 06/BTTTT enclose herewith) and pictures, photos, or information to Diplomatic Intelligence Administration - Ministry of Information and Communications (if the office is situated in Hanoi) or the People’s Committee of the province (if the office is situated in another province). If the applicant is a foreign representative body, a copy of the application shall also be sent to the Ministry of Foreign Affairs as a notification.

2. Within 10 working days, the authority that receives the application shall notify their approval or disapproval to the applicant in writing.

3. When a change to the displayed item must be made, the foreign organization shall send a written request to Diplomatic Intelligence Administration (if the office is situated in Hanoi) or the People’s Committee of the province (if the office is situated in another province). The written request must specify the purposes, the changes, the new size or new location. Within 10 working days, the authority that receives the application shall make a written response specifying the approval for or disapproval of the change.

Article 10. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The forms enclosed with the Decision No. 28/2002/QD-BVHTT dated November 21, 2002 on promulgation of the Regulation on publication of news, documents and fliers, publication of press releases, publication of digital news of foreign organizations and foreign entities in Vietnam, and the forms enclosed with the Circular No. 21/2011/TT-BTTTT dated July 13, 2011 on amendments to the Decision No. 28/2002/QD-BVHTT are annulled.

Article 11. Organization of implementation

1. The Director of Press Administration, the Director of Radio, Television and Electronic Information Administration, the Director of Publishing and Printing Administration, the Director of Diplomatic Intelligence Administration, heads of relevant units affiliated to the Ministry of Information and Communications, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular.

2. Services of Information and Communications are responsible for advising the People’s Committees of provinces performing their duties prescribed in this Circular.

3. Diplomatic Intelligence Administration shall take charge and cooperate with the units affiliated to the Ministry of Information and Communications in periodically inspecting the implementation of this Circular and report the results to the Minister.

4. Vietnamese and foreign entities are recommended to report the difficulties that arise during the implementation of this Circular to the Ministry of Information and Communications for consideration./.

 

 

MINISTER
Nguyen Bac Son

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM 01/BTTTT

NAME OF APPLICANT

 

 

 [Location and date]

 

APPLICATION FOR PUBLICATION OF NEWS/PRESS RELEASE

To: ................................................

1. Name of applicant:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phone number:                                                         Fax:

Website:                                                           Email:

We are lawfully operating in Vietnam under:

The Establishment License/Decision No. ....................... dated ...........................

Issuer:

Business registration number (if any):

2. Legal representative, who is also in charge of the publication of the news/press release

Full name:

Nationality:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID/Passport number:

Issuer:

Mailing address:

3. Name (subject) of the news/press release:

4. Publisher:

Address:

Phone number:                                                         Fax:

5. Purposes:

6. Contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Publishing scope:

9. Format of publication:

- Issue number:

- Size:

- Number of pages:

- Quantity:

- Language:

10. Printing location:

11. Method of publication (by post or self-publication):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Legal representative of the applicant
(signature, seal)

 

FORM 02/BTTTT

NAME OF APPLICANT

 

 

 [Location and date]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPLICATION FOR/ANNOUNCEMENT OF PRESS CONFERENCE

To: ................................................

1. Name of applicant:

Address:

Phone number:                                                         Fax:

Website:                                                           Email:

We are lawfully operating in Vietnam under:

The Establishment License/Decision No. ....................... dated ...........................

Issuer:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Legal representative, who is also in charge of the press conference:

Full name:

Nationality:

Position:

ID/Passport number:

Issuer:

Mailing address:

3. Name of the agency in charge of reception of the international delegation:

4. Contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Time:

7. Location:

8. Participants:

9. Name and president of the press conference:

10. Secondary activities (display of documents/items, dispensing of documents/gifts, etc.):

We hereby declare that we fully comply with current Vietnam’s laws.

 

 

Legal representative of the applicant
(signature, seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM 03/BTTTT

NAME OF APPLICANT

 

 

 [Location and date]

 

APPLICATION FOR PUBLICATION OF DOCUMENTS, FLIERS, MAPS, CALENDARS, PICTURES OR PHOTOS

To: ................................................

1. Name of applicant:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phone number:                                                         Fax:

Website:                                                           Email:

We are lawfully operating in Vietnam under:

The Establishment License/Decision No. ....................... dated ...........................

Issuer:

Business registration number (if any):

2. Legal representative, who is also in charge of the publication of documents, fliers, maps, calendars, pictures or photos:

Full name:

Nationality:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID/Passport number:

Issuer:

3. Names/subjects of the documents, fliers, maps, calendars, pictures and photos

4. Purposes:

5. Contents:

6. Target audience:  

7. Publishing scope:

8. Format:

- Issue number:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Number of pages:

- Quantity:

- Language:

9. Printing location:

10. Method of publication:

We hereby declare that we fully comply with current Vietnam’s laws.

 

 

Legal representative of the applicant
(signature, seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM 04/BTTTT

NAME OF APPLICANT

 

 

 [Location and date]

 

APPLICATION FOR PUBLICATION OF AUDIO TAPES, AUDIO DISCS, VIDEO TAPES, VIDEO DISCS AND OTHER PUBLICATIONS

To: ................................................

1. Name of applicant:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phone number:                                                         Fax:

Website:                                                           Email:

We are lawfully operating in Vietnam under:

The Establishment License/Decision No. ....................... dated ...........................

Issuer:

Business registration number (if any):

Availability of a license to publish audio tapes, audio discs, video tapes, video discs, and other publications issued by the regulatory body?

2. Legal representative, who is also in charge of the publication of the audio tapes, audio discs, video tapes, video discs, and other publications

Full name:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Position:

ID/Passport number:

Issuer:

3. Name of the program:

4. Names of works and the author (the works must be numbered):

5. Address of the author when the application is filed:

6. Language and summary of the program contents:

7. Editor:

8. Format (cassette tape, video tape, CD, VCD, DVD, CD-ROM, etc.):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Target audience:  

11. Publishing scope:

12. Producer:

13. Method of publication:

We hereby declare that we fully comply with current Vietnam’s laws.

 

 

Legal representative of the applicant
(signature, seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NAME OF APPLICANT

 

 

 [Location and date]

 

APPLICATION FOR RUNNING NEWS, ARTICLES, SPEECHES ON MEANS OF MASS MEDIA OF VIETNAM

To: ................................................

1. Name of applicant:

Address:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Website:                                                           Email:

We are lawfully operating in Vietnam under:

The Establishment License/Decision No. ....................... dated ...........................

Issuer:

Business registration number (if any):

2. Purposes:

3. Contents of the news/article/speech:

4. Intended time:

5. Intended publisher/broadcaster:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We hereby declare that we fully comply with current Vietnam’s laws.

 

 

Legal representative of the applicant
(signature, seal)

 

FORM 06/BTTTT

NAME OF APPLICANT

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPLICATION FOR DISPLAY OF PICTURES, PHOTOS, AND OTHER FORMS OF INFORMATION ON THE OUTSIDE OF FOREIGN REPRESENTATIVE BODIES AND FOREIGN ORGANIZATIONS

To: ................................................

1. Name of applicant:

Address:

Phone number:                                                         Fax:

Website:                                                           Email:

We are lawfully operating in Vietnam under:

The Establishment License/Decision No. ....................... dated ...........................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Business registration number (if any):

2. Legal representative, who is also in charge of the display of pictures, photos, and other forms of information:

Full name:

Nationality:

Position:

ID/Passport number:

Issuer:

3. Contents of displayed items (with specific sizes):

4. Method of display:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Locations:

We hereby declare that we fully comply with current Vietnam’s laws.

 

 

Legal representative of the applicant
(signature, seal)

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 hướng dẫn Nghị định 88/2012/NĐ-CP về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.882

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!