Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 69/TB-UB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 10/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/TB-UB

Long Xuyên, ngày 10 tháng 05 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

V/V CÔNG BỐ SỐ ĐIỆN THOẠI, FAX, ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỂ TIẾP NHẬN THÔNG TIN TỪ TỔ CHỨC, CÔNG DÂN

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính ở tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" bước đầu được thực hiện đã giảm nhiều phiền hà cho nhân dân, tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, thiếu công khai, minh bạch của một số cán bộ, bộ phận trong các tổ chức cơ quan hành chính nhà nước đã giảm mạnh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương, tạo niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới của Đảng và nhà nước.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết thỏa đáng, kịp thời các nhu cầu bức xúc của người dân, doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc tiêu cực xảy ra, UBND tỉnh An Giang công bố các số điện thoại, fax, địa chỉ Email của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và trả lời các thông tin nhận được từ tổ chức, công dân (có phụ lục danh sách đính kèm). Các số điện thoại, địa chỉ này đã được các cơ quan phân công, bố trí cán bộ sẳn sàng tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của tổ chức, công dân trong giờ hành chính.

Mọi tổ chức, công dân có thể liên hệ trực tiếp với các số điện thoại, số fax và địa chỉ Email trên để được:

1- Giải đáp các thắc mắc liên quan đến công việc, thủ tục hành chính ở các cơ quan nhà nước.

2- Ghi nhận, kiểm tra và xử lý các bức xúc của công dân, tổ chức do thiếu sót của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3- Ghi nhận, kiểm tra và xử lý các hiện tượng tiêu cực, thái độ hách dịch, cửa quyền của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Khi nhận được các yêu cầu của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, cơ quan có trách nhiệm phải phân công cán bộ trực tiếp trả lời ngay hoặc trả lời bằng văn bản nếu các công việc cần phải có thời gian kiểm tra (trong thời hạn tối đa không quá 7 ngày làm việc). Hàng tuần, tháng, quí các cơ quan hành chính nhà nước đưa kết quả thực hiện công tác này vào báo cáo định kỳ để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh (bộ phận trang Web), Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo An Giang tổ chức thông tin rộng rãi, thường xuyên thông báo này và các địa chỉ, số điện thoại trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, công dân có liên quan tổ chức thực hiện.

 

TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Hồ Việt Hiệp

 

PHỤ LỤC

SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH AN GIANG ĐỂ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN

TT Cơ quan, đơn vị ĐT cố định Số Fax Địa chỉ Email ĐT di động

Huyện, thị xã, thành phố (076) (076)

1 UBND huyện Phú Tân 827312 827227 vothanhtung_ag@hcm.vnn.vn

2 UBND huyện Tri Tôn 874022 874022

3 UBND huyện Chợ Mới 883217 883217 vp-ubndchomoi@vnws.com

4 UBND huyện Châu Phú 688314 688635 chauphu@angiang.gov.vn

5 UBND huyện Tân Châu 530188 532708

6 UBND huyện Thoại Sơn 879593 710667 nguyenductrungts@yahoo.com

7 UBND huyện Châu Thành 650808 650042 ubndhchauthanhag@hopthu.com

8 UBND huyện Tịnh Biên 740399 875365 ubndtinhbien@yahoo.com

9 UBND huyện An Phú 826702 826693 0918683930

10 UBND TP. Long Xuyên 841310 843137 thanhbinhagg@hcm.vnn.vn0903825752

11 UBND TX. Châu Đốc 869530 0918684170

Sở, ban, ngành tỉnh (076) (076)

1 Văn phòng Tỉnh ủy 952873 852004 tuag@vnn.vn

2 Văn phòng UBND tỉnh 952631 852037 vpubndag@hcm.vnn.vn

3 Sở Nội vụ 852881 852881

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 852913 853380 spiagg@hcm.vnn.vn

5 Sở Tài chính 857278 stcangiang@mof.gov.vn0913877166

6 Sở Xây dựng 852105 856513 soxaydung@angiang.gov.vn

7 Sở Nông nghiệp &PTNT 853705 huynhthenang@hcm.vnn.vn0913877676

8 Sở Tài nguyên & MT 853709 853217 tnmtangiang@vnn.vn

9 Thanh tra tỉnh 852379 952110 thanhtra@angiang.gov.vn

10 Sở Khoa học và Công nghệ 852212 854598 agidoste@hcm.vnn.vn0913971784

11 Sở Công nghiệp 841566 846498 socongnghiep@hcm.vnn.vn0913972122

12 Sở LĐ - TB và Xã hội 854268 854061 0918073454

13 Sở Giáo dục và Đào tạo 852578 857798 sogddtag@hcm.vnn.vn

14 Sở Y tế 854246 952245 bslapxag@yahoo.com

15 Sở Tư Pháp 859483 859483 trungtintpag@yahoo.com0913877501

16 Sở Thể dục - Thể thao 854577 954421

17 Sở Văn hoá - Thông tin 952920 952755 0913971261

18 UB Dân số, GĐ & Trẻ em 859017 953073 ubdsgdteangiang@yahoo.com

19 TT Xúc tiến TM-DL & Đầu tư 952926 attip@vnn.vn0913877052

20 Ban Quản lý Khu công nghiệp 952507 952655 bqlkcnangiang@hcm.vnn.vn

21 BQL Dự án ĐT & XD tỉnh 856369 854705 banqldaag@vnn.vn

22 Ban Tôn giáo tỉnh 956133 0918262311

23 Cục Thuế 841623 942403 httct@hcm.vnn.vn

24 Cục Hải quan 866892 867055 haiquanagg@hcm.vnn.vn0913970879

25 Kho bạc Nhà nước 859005 852541 ast_vst@yahoo.com

26 Bảo hiểm Xã hội tỉnh 857868 857580 bhxhangiang@hopthu.com

27 Trường Đại học An Giang 846284 842560 agu@agu.edu.vn0913971768

28 Điện lực An Giang 992000 857016

29 Ngân hàng Nhà nước tỉnh 844245

30 Ngân hàng Công thương AG 847236 843238 icbag@vnn.vn

31 Ngân hàng Ngoại thương AG 842033 841591

32 Ngân hàng NN&PTNT AG 954852 856748 nhnnag@yahoo.com

33 Quỹ Hỗ trợ Phát triển AG 942720 khanhag@vnn.vn0913125553

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 69/TB-UB ngày 10/05/2005 về việc công bố số điện thoại, fax, địa chỉ Email của các cơ quan nhà nước tỉnh để tiếp nhận thông tin từ tổ chức, công dân do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.547

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!