Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 67/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 26/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 67/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BỘ GTVT 2009

Ngày 16/02/2009, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ GTVT năm 2009. Hội nghị diễn ra tại 02 điểm là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khách mời dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Điều hành triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước, Hội tin học Việt Nam và một số cơ quan báo chí, truyền hình. Tham dự Hội nghị, tại điểm Hà Nội có Thứ trưởng Trần Doãn Thọ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Trung tâm công nghệ thông tin, các Viện Nghiên cứu, các Trường Đại học thuộc Bộ; tại điểm thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí đại diện lãnh đạo Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hàng không Việt Nam, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và lãnh đạo các phòng, khoa thuộc Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2008 và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2009; ý kiến của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ, ý kiến của đại diện lãnh đạo Ban Điều hành triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước và các ý kiến tham gia tại Hội nghị, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Bộ trưởng đánh giá cao kết quả của Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước; trong chỉ đạo, điều hành các công việc tác nghiệp trong những năm vừa qua.

2. Đồng ý với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp do Trung tâm Công nghệ thông tin đề xuất, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể sau:

2.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử để gửi, nhận văn bản.

- Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành.

- Phát huy hiệu quả Website của Bộ và Website của các đơn vị thuộc Bộ; khẩn trương xây dựng các Website và cập nhật thông tin của các Cục quản lý chuyên ngành chưa có Website.

- Tiếp tục triển khai và duy trì các cuộc họp trực tuyến.

- Xây dựng và duy trì Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực GTVT và các văn bản quy phạm pháp luật trên Website của Bộ và Website của các đơn vị thuộc Bộ.

- Triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống thông tin GTVT theo Quyết định số 2792/QĐ-BGTVT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

2.2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc sau:

- Nâng cấp, hoàn thiện mạng LAN, WAN của Bộ;

- Nghiên cứu việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức của Bộ và tổ chức Hội thi tin học giỏi ngành GTVT.

3. Các giải pháp thực hiện

- Về chỉ đạo điều hành: Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu cho Bộ trưởng cụ thể hóa nội dung, tiến độ và cơ quan thực hiện các công việc chi tiết nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước ngành giao thông vận tải.

- Về tài chính: Vụ Tài chính trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Công nghệ thông tin, tham mưu cho lãnh đạo Bộ kế hoạch tài chính triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2009; lãnh đạo các Cục bố trí kinh phí thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành của Cục.

- Về nguồn nhân lực: Tiếp tục củng cố và kiện toàn Trung tâm Công nghệ thông tin và bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin ở các Cục quản lý chuyên ngành.

- Về công tác tuyên truyền, Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu:

+ Tồ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động trong từng cán bộ công chức.

+ Lựa chọn và nhân rộng các điển hình về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c):
- Các đơn vị dự họp (t/h);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 67/TB-BGTVT ngày 26/02/2009 về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại hội nghị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Giao thông vận tải 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.417

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!