Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 57/TB-UBND năm 2016 kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với các ngành về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 57/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Đình Bách
Ngày ban hành: 07/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/TB-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH PHAN NGỌC THỌ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC NGÀNH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36A/NQ-CP

Ngày 25 tháng 02 năm 2016, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì bui làm việc với các ngành về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Tham dự buổi họp có Đồng chí Phan Thiên Định - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Phó Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Giám đốc các Trung tâm: Trung tâm CNTT tỉnh; Trung tâm Tin học hành chính - Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông.

Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

1. Xây dựng Chính quyền điện tử là nội dung xuyên suốt được lãnh đạo tỉnh quan tâm, tích cực chỉ đạo trong suốt thời gian qua. Tuy vậy công tác triển khai thực hiện vẫn còn một số ngành, địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt, còn lúng túng, chưa đồng bộ ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hin cũng như các mục tiêu, chỉ số phát triển CNTT của tỉnh.

Nhằm thực hiện nghiêm túc các chủ trương, mục tiêu của Chính phủ và UBND tỉnh, yêu cầu các ngành, địa phương căn cứ Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2016 và Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020 để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công, xây dựng Chính quyền điện tử; kế hoạch cần cụ thể hóa từng chỉ tiêu, xác định trách nhiệm, lộ trình cụ thể.

2. Về Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp và ý kiến thẩm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông, khẩn trương hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt trước 10/3/2016. Trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

- Các chỉ tiêu, mục tiêu phải tiên tiến hơn các chỉ tiêu của Nghquyết và bổ sung thêm một smục tiêu, chỉ tiêu riêng của tỉnh;

- Các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng phải đảm bo tính khả thi (như các chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mc 4, chỉ tiêu về đấu thầu đấu giá qua mạng ...)

- Các mục tiêu, chỉ tiêu cn xây dựng từng kế hoạch và giải pháp, lộ trình cụ thể để triển khai, đôn đốc thực hiện.

- Mục tiêu năm 2016: tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng; tập trung các giải pháp chuẩn bị như hệ thống văn bản pháp lý, thủ tục giải quyết công việc trên môi trường mạng, quản lý sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, mô hình một cửa hiện đại.

- Kế hoạch cần cụ thể nhiệm vụ của từng ngành, địa phương; các nhiệm vụ cần có lộ trình đánh giá theo từng tháng, quý.

3. Các nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong 6 tháng đầu năm 2016:

a) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo kiện toàn Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Có giải pháp tuyên truyền việc đăng ký, xử lý dịch vụ công trực tuyến tên môi trường mạng. Có văn bản đôn đốc, thống kê việc xử lý văn bản trên môi trường mạng của các ngành, địa phương.

- Rà soát dự thảo các quy chế, quy định, lưu ý lồng ghép việc ứng dụng CNTT trong từng quy định quản lý, nghiên cứu đđồng bộ với quy định quản lý văn bản của UBND tỉnh để hoàn chỉnh, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành.

- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ xây dựng chuẩn cán bộ chuyên trách CNTT; cng cố kiện toàn nâng cao trách nhiệm cán bộ chuyên trách CNTT;

- Đồng bộ hệ thống hạ tầng (kết nội mạng WAN về xã và mạng chuyên dùng). Đồng ý hỗ trợ tối đa vốn nhà nước từ Đảng đối với đầu tư Trung tâm EDIC và điện toán đám mây đảm bảo an ninh thông tin, an toàn hệ thống.

- Nghiên cứu, triển khai xây dựng nền tảng kết nối liên thông, tích hợp và chia sẽ dữ liệu trên toàn tỉnh đảm bảo phục vụ kiến trúc Chính quyền điện tử.

- Rà lại tất cả các hệ thống thông tin và dự kiến các hệ thống thông tin cần phát triển trong thời gian tới theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và chủ trương của UBND tỉnh.

b) Sở Nội vụ:

- Nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu quy định mẫu về quản lý văn bản cho các đơn vị theo 5 mô hình (mô hình cấp xã, cấp huyện, cấp sở có chi cục và cấp sở không có chi cục và Văn phòng UBND tỉnh) trên cơ sở Quy định quản lý văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh mô hình lãnh đạo theo dõi công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và ISO, tránh phân tán, phân công nhiều người theo dõi, dn đến kém hiệu lực, hiệu quả;

c) Văn phòng UBND tỉnh:

- Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phần mềm Quản lý văn bản, tập trung việc trao đổi văn bản giữa địa phương - Sở - địa phương. Hệ thống có báo cáo kết quả tỷ lệ % văn bản có file đính kèm và văn bản ban hành của từng cơ quan tham gia hệ thống.

- Có văn bản đôn đc các ngành, địa phương đảm bảo 100% thủ tục hành chính được đưa vào thụ lý tại bộ phận một cửa.

4. Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ rà soát các nội dung đã chỉ đạo tại các Thông báo số 36/TB-UBND ngày 05/2/2016 và Thông báo số 35/TB-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh để tập trung tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như thành phần họp;
- CT, PCT TT Phan Ngọc Thọ (b/c);
- Sở Tư pháp;
- VP: CVP, PCVP N.Đ.Bách;
- Lưu: VT, DL.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đình Bách

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 57/TB-UBND năm 2016 kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với các ngành về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69