Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 318/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 318/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 19/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP 03 BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2020

Ngày 06 tháng 8 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là 03 Chương trình). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai thực hiện 03 Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

Đến nay, 03 Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đã thực hiện được một nửa kế hoạch 5 năm, đã đạt được một số kết quả ban đầu, đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chương trình thành phần thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, ban hành Danh mục sản phẩm quốc gia; nhiều đề tài khoa học và công nghệ tiếp tục được triển khai; nhiều địa phương đã tích cực, chủ động tham gia 03 Chương trình. Nhưng nhìn chung, việc triển khai thực hiện còn chậm, nhiều dự án cấp quốc gia thuộc 03 Chương trình thực hiện theo cơ chế mới, sản phẩm mới đến nay mới bắt đầu thực hiện, chủ yếu mới xác định mục tiêu, nhiệm vụ và cơ chế quản lý. Việc này có phần trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành liên quan.

Tuy vậy, từ phiên họp thứ ba của 03 Ban Chỉ đạo, tháng 12 năm 2012, trong 7 tháng qua Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ hơn, hoạt động rất tích cực, qua đó xây dựng, hình thành được khung văn bản pháp lý cơ bản, có được quy chế hoạt động, quy chế tài chính, hướng dẫn quản lý và triển khai nhiệm vụ đối với cả 03 Chương trình.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Đđẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 03 Chương trình trong thời gian tới, các Bộ, ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020:

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư hướng dẫn thẩm định, quản lý Chương trình sản phẩm quốc gia, có quyết định giao cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia. Trên cơ sở đó các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, trong tháng 8 năm 2013 cần nỗ lực tối đa, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án khung, các dự án, nhiệm vụ liên quan để sớm tổ chức triển khai trong năm 2014. Trong quá trình thực hiện có thể còn có điểm chưa hp lý, cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, có thể có những sản phẩm phát sinh cn kiến nghị bổ sung.

Các Bộ, ngành liên quan: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương cùng Văn phòng Chương trình, Văn phòng Chính phủ, trong tháng 9-10 năm 2013, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy chế quản lý gọn gàng, hp lý hơn, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, đầu mối quản lý chung nhưng cần đẩy mạnh phân cấp trong tổ chức triển khai, nâng cao trách nhiệm quản lý ngành đối với các sản phẩm quốc gia của các Bộ, ngành từ năm 2014 tr đi.

Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý kiến trong tháng 8 năm 2013 đối với kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia v vắc- xin phòng bệnh cho vật nuôi.

Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia, gửi các cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia tham gia góp ý để ban hành trong tháng 9 năm 2013.

2. Về Chương trình phát triển công nghệ cao

Các văn bản hướng dẫn đã ban hành, có tác dụng tốt. Riêng đối với nhóm các dự án đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đề án tổng thể, quy hoạch xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trong đó làm rõ các yêu cầu về người đặt hàng, người quản lý sử dụng và nhu cầu khai thác sử dụng, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và giao nhiệm vụ cho các phòng thí nghiệm. Các phòng thí nghiệm cần xây dựng trên cơ sở các định hướng về khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhu cầu của các Viện nghiên cứu lớn, các Trường đại học, đồng thời cần đánh giá hiệu quả khai thác của 17 Phòng thí nghiệm trọng điểm đã đầu tư trước đây.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 8 năm 2013 hoàn thành quy hoạch các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó nêu rõ nguyên tắc tài chính của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (phần đầu tư từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và các doanh nghiệp,...).

3. Về Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu sự cần thiết, khẩn trương ban hành hướng dẫn việc triển khai thực hiện Điều lệ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; thông tin, công bố rộng rãi để các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ có nhu cầu biết, tiếp cận, gắn với nhu cầu đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp.

Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp, hoàn thiện thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia trong quý IV năm 2013.

Về cơ chế vay vốn ưu đãi để thực hiện 03 Chương trình, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Trong tháng 8 năm 2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc bổ sung vào chương trình công tác; tháng 11 năm 2013 trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ có liên quan rà soát, đánh giá việc sử dụng hiệu quả kinh phí năm 2012-2013 các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp tiếp theo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&CN, CT, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, GD&ĐT, TT&TT, XD, GTVT, YT, NV;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ 03 Chương trình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN,TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 318/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.012

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14