Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 234/TB-BKHCN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Mai Dương
Ngày ban hành: 03/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/TB-BKHCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2021

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẦN VĂN TÙNG TẠI HỘI NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

Ngày 03/12/2020, tại tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020 (Hội nghị). Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các đơn vị trong Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Lãnh đạo, cán bộ các Sở KH&CN và Trung tâm thực hiện chức năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Trung tâm); các tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc viện nghiên cứu, trường đại học và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, đánh giá những nội dung quan trọng, tập trung vào các vấn đề: Tổng kết hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng xây dựng mô hình phát triển Trung tâm giai đoạn 2021 - 2025; Đánh giá kết quả thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực cho Trung tâm theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và định hướng giai đoạn 2021 - 2025; tình hình thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ; sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của TW6 Khóa XII; đề xuất giải pháp nâng cao vai trò, hiệu quả của Trung tâm trong thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ.

Để các Trung tâm nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại địa phương, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã kết luận như sau:

1. Đối với các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

1.1. Cục ứng, dụng và Phát triển công nghệ

- Hướng dẫn các Trung tâm thực hiện các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Đề xuất phương án thúc đẩy hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ để hỗ trợ các Trung tâm trong việc lựa chọn, khai thác các kết quả nghiên cứu KH&CN, phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Tiến hành nâng cấp cơ sở dữ liệu về nguồn cung công nghệ, chuyên gia công nghệ, phần mềm kết nối cung cầu công nghệ và hướng dẫn, cài đặt cho các Trung tâm khai thác, vận hành để tiến hành thúc đẩy hoạt động ứng dụng, xúc tiến chuyển giao tại địa phương.

- Hướng dẫn Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu thập và đánh giá kết quả hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ của địa phương.

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng cần thiết cho cán bộ thuộc Trung tâm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, vận hành Điểm kết nối cung cầu công nghệ; giới thiệu, kết nối công nghệ theo nhu cầu của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ và các đơn vị liên quan hướng dẫn Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ các ngành, lĩnh vực sản xuất tại địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1.2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Đầu mối, phối hợp với Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương và tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn địa phương áp dụng, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa. Hằng năm tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hoạt động truy xuất nguồn gốc theo nhu cầu của địa phương.

- Hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức KH&CN công lập thuộc Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

1.3. Vụ Tổ chức cán bộ

- Tham mưu Bộ trưởng ban hành và hướng dẫn triển khai Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, tổ chức lại và giải thể các tổ chức KH&CN công lập do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Phối hợp Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tham mưu với Lãnh đạo Bộ giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Trung tâm trong quá trình hoạt động theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

1.4. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đầu mối tổng hợp và tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN được quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ xây dựng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền.

- Hướng dẫn áp dụng các quy định về xử lý tài sản hình thành tại các nhiệm vụ KH&CN.

1.5. Vụ Phát triển KH&CN địa phương

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ giải pháp tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực của trung tâm thực hiện chức năng ứng dụng tiến bộ KH&CN; trung tâm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các Trung tâm tham gia thực hiện có hiệu quả dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 theo quy định.

1.6. Vụ Hợp tác quốc tế

- Hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư do Trung tâm chủ trì hoặc tham gia theo Thông tư 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư. Hướng dẫn, hỗ trợ tìm kiếm, lựa chọn các công nghệ có thể chuyển giao phù hợp với các địa phương.

- Phối hợp và hỗ trợ tổ chức đoàn ra cho các Trung tâm tham quan, tìm hiểu, học tập về hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

2. Đối với Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thành lập, tổ chức lại các tổ chức KH&CN công lập trực thuộc.

- Tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định danh mục, định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý nhà nước về KH&CN của địa phương được quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN .

- Triển khai đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ các ngành, lĩnh vực sản xuất tại địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN .

- Hằng năm tổ chức đánh giá kết quả hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ của địa phương, gửi Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trước ngày 30/11 để tổng hợp.

3. Đối với các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm có chức năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc Sở KH&CN

- Tập trung xây dựng phương án, đề án tự chủ theo tinh thần của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập, để trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức nghiên cứu tiếp nhận, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để hợp tác, liên kết với các tổ chức KH&CN nhằm hoàn thiện, ứng dụng kết quả nghiên cứu phù hợp đặc thù của địa phương. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương.

Bộ KH&CN thông báo kết quả Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020 để các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN và đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h chỉ đạo);
- Sở KH&CN, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);
- Các đơn vị: TĐC, ĐP, TCCB, KHTC, HTQT, VPB, ƯDCN (để t/h);
- Lưu: VT; VPB; ƯDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Mai Dương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 234/TB-BKHCN ngày 03/02/2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tại Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


811

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!