Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 143/KL-THDL về kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm do Cục Kiểm lâm ban hành

Số hiệu: 143/KL-THDL Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Nguyễn Hữu Dũng
Ngày ban hành: 20/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 143/KL-THDL

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ TẠI CƠ QUAN CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan tổ chức Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 203/BNN-KHCN ngày 09/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu sử dụng phần mềm mã nguồn mở;
Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tin học, Dữ liệu,

Cục trưởng Cục Kiểm lâm thông báo kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

Giảm thiểu chi phí trong việc sử dụng sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin.

II. NGUYÊN TẮC

1. Việc ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung công việc văn phòng cho cán bộ, công chức cơ quan Cục Kiểm lâm.

2. Đối với các máy tính dùng phần mềm chuyên ngành chạy trên hệ điều hành có bản quyền Windows: Thực hiện việc mua bản quyền cho phần mềm chuyên ngành và hệ điều hành Windows; đồng thời sử dụng các phần mã nguồn mở cho các ứng dụng văn phòng trên máy đó.

3. Đối với máy tính phục vụ công tác văn phòng thông thường thì ứng dụng toàn bộ hệ thống phần mềm mã nguồn mở.

4. Các phần mếm mã nguồn mở được sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

III. NỘI DUNG

1. Năm 2008

Thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tại Phòng Tin học, Dữ liệu:

+ Đưa thông tin về hệ thống phần mềm mã nguồn mở lên trang web Kiểm lâm (www.kiemlam.org.vn).

+ Cài đặt hệ thống phần mềm mã nguồn mở cho các máy tính tại phòng.

+ Cán bộ, công chức trong phòng thành thạo việc vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở.

+ Biên soạn đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm được ứng dụng.

- Tại cơ quan Cục Kiểm lâm:

+ Mở lớp tập huấn sử dụng hệ thống mã nguồn mở cho các cán bộ, công chức trong cơ quan.

+ Cài đặt hệ thống mã nguồn mở cho các máy tính còn lại.

2. Năm 2009

Thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Cài đặt hệ thống phần mềm mã nguồn mở cho các máy chủ tại cơ quan Cục Kiểm lâm.  

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa phương, Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia trực thuộc thực hiện ứng dụng hệ thống mã nguồn mở.

- Mở 03 lớp tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở (trong đó 02 lớp cho Kiểm lâm địa phương và 01 lớp cho Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia). Địa điểm và thời gian cụ thể do lãnh đạo Cục quyết định.

- Hướng dẫn kỹ thuật, giải pháp ứng dụng mã nguồn mở cho Kiểm lâm địa phương, Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia trực thuộc.

2. Năm 2010

- Tiếp tục chỉ đạo Kiểm lâm địa phương, Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia trực thuộc thực hiện ứng dụng hệ thống mã nguồn mở.

- Tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch trình lãnh đạo Cục và Bộ.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên của Cục Kiểm lâm hoặc huy động từ các nguồn kinh phí khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

 

 

Nơi nhận:
- Trưởng các Phòng, Văn phòng, Đội của Cục,
- Lãnh đạo Cục,
- Vụ KHCN (b/c),
- Lưu VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 143/KL-THDL về kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm do Cục Kiểm lâm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.246
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68