Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 117/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 09/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 117/TB-UBND

Long Xuyên, ngày 09 tháng 8 năm 2005

 

THÔNG BÁO

V/V CÔNG BỐ BỔ SUNG SỐ ĐIỆN THOẠI, FAX, ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỂ TIẾP NHẬN THÔNG TIN TỪ TỔ CHỨC, CÔNG DÂN

Qua hơn 2 tháng thực hiện Thông báo số 69/TB-UB ngày 10/5/2005 về công bố số điện thoại, fax, địa chỉ Email của các cơ quan nhà nước tỉnh để tiếp nhận thông tin từ tổ chức, công dân, các cơ quan nhà nước tỉnh đã tiếp nhận và trả lời nhiều thông tin phản ánh của người dân góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới của Đảng và nhà nước (Văn phòng UBND tỉnh đã có báo cáo số 142/BC-VP.UBND ngày 02/8/2005).

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả lời các thông tin, UBND tỉnh An Giang công bố bổ sung các số điện thoại, fax, địa chỉ Email của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh (do chưa được công bố hoặc mới thành lập) có trách nhiệm tiếp nhận và trả lời các thông tin nhận được từ tổ chức, công dân (có phụ lục danh sách đính kèm). Các số điện thoại, địa chỉ này đã được các cơ quan phân công, bố trí cán bộ sẳn sàng tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của tổ chức, công dân trong giờ hành chính.

Mọi tổ chức, công dân có thể liên hệ trực tiếp với các số điện thoại, số fax và địa chỉ Email trên để được:

1- Giải đáp các thắc mắc liên quan đến công việc, thủ tục hành chính ở các cơ quan nhà nước.

2- Ghi nhận, kiểm tra và xử lý các bức xúc của công dân, tổ chức do thiếu sót của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3- Ghi nhận, kiểm tra và xử lý các hiện tượng tiêu cực, thái độ hách dịch, cửa quyền của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Khi nhận được các yêu cầu của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, cơ quan có trách nhiệm phải phân công cán bộ trực tiếp trả lời ngay hoặc trả lời bằng văn bản nếu các công việc cần phải có thời gian kiểm tra (trong thời hạn tối đa không quá 7 ngày làm việc). Hàng tuần, tháng, quí các cơ quan hành chính nhà nước đưa kết quả thực hiện công tác này vào báo cáo định kỳ để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh (bộ phận trang Web), Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo An Giang tổ chức thông tin rộng rãi, thường xuyên thông báo này và các địa chỉ, số điện thoại trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và thực hiện.   

 UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, công dân có liên quan tổ chức thực hiện.

 

 

TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Hồ Việt Hiệp

 

PHỤ LỤC

SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH AN GIANG ĐỂ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN
(kèm theo Thông báo số 117/TB-UBND ngày 09/8/2005

Số

 TT

 Cơ quan, đơn vị 

ĐT

cố định

Số Fax 

Địa chỉ Email 

 ĐT

di động 

 

 

 

 

 

 

 

 Huyện, thị xã, thành phố

 (076)

 (076)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 UBND huyện Phú Tân

 827312

 827227

 vothanhtung_ag@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

 

 

 

 2

 UBND huyện Tri Tôn

 874022

 874022

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 UBND huyện Chợ Mới

 883217

 883217

 vp-ubndchomoi@vnws.com

 

 

 

 

 

 

 

 4

 UBND huyện Châu Phú

 688314

 688635

 chauphu@angiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 5

 UBND huyện Tân Châu

 530188

 532708

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

 UBND huyện Thoại Sơn

 879593

 710667

 nguyenductrungts@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 7

 UBND huyện Châu Thành

 650808

 650042

 ubndhchauthanhag@hopthu.com

 

 

 

 

 

 

 

 8

 UBND huyện Tịnh Biên

 740399

 875365

 ubndtinhbien@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 9

 UBND huyện An Phú

 826702

 826693

 

 0918683930

 

 

 

 

 

 

 10

 UBND TP. Long Xuyên

 841310

 843137

 thanhbinhagg@hcm.vnn.vn

 0903825752

 

 

 

 

 

 

 11

 UBND TX. Châu Đốc

 869530

 866211

 

 0918684170

 

 

 

 

 

 

 

 Sở, ban, ngành tỉnh

 (076)

 (076)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 Văn phòng Tỉnh ủy

 952873

 852004

 tuag@vnn.vn

 

</TR

 

 

 

 

 

 2

 Văn phòng UBND tỉnh

 952631

 852037

 vpubndag@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

 

 

 

 3

 Sở Nội vụ

 852881

 852881

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 Sở Kế hoạch và Đầu tư

 852913

 853380

 spiagg@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

 

 

 

 5

 Sở Tài chính

 852099

 857278

 stcangiang@mof.gov.vn

 0913877166

 

 

 

 

 

 

 6

 Sở Xây dựng

 852105

 856513

 soxaydung@angiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 7

 Sở Nông nghiệp & PTNT

 852164

 853705

 huynhthenang@hcm.vnn.vn

 0913877676

 

 

 

 

 

 

 8

 Sở Tài nguyên và Môi trường

 853709

 853217

 tnmtangiang@vnn.vn

 

 

 

 

 

 

 

 9

 Thanh tra tỉnh

 852379

 952110

 thanhtra@angiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 10

 Công an tỉnh

 944800

 944800

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

 Sở Khoa học và Công nghệ

 852212

 854598

 agidoste@hcm.vnn.vn

 0913971784

 

 

 

 

 

 

 12

 Sở Công nghiệp

 841566

 846498

 socongnghiep@hcm.vnn.vn

 0913972122

 

 

 

 

 

 

 13

 Sở Thương mại

 952638

 952694

 tmdlag@hcm.vnn.vn

 0919017092

 

 

 

 

 

 

 14

 Sở Du lịch

 952541

 

 

 0913877407

 

 

 

 

 

 

 15

 Sở Giao thông - Vận tải

 831250

 831459

 sogiaothongvt@angiang.gov.vn

 0907175999

 

 

 

 

 

 

 16

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 854268

 854061

 

 0918073454

 

 

 

 

 

 

 17

 Sở Giáo dục và Đào tạo

 852578

 852578

 sogddtag@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

 

 

 

 18

 Sở Y tế

 854246

 952245

 bslapxag@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 19

 Sở Tư Pháp

 859483

 859483

 trungtintpag@yahoo.com

 0913877501

 

 

 

 

 

 

 20

 Sở Thể dục - Thể thao

 854577

 954421

 

 

 

 

 

 

 

 

 21

 Sở Văn hoá - Thông tin

 952920

 952755

 

 0913971261

 

 

 

 

 

 

 22

 Sở Bưu chính Viễn thông

 956898

 956898

 sbcvtag@yahoo.com.vn

 0913971099

 

 

 

 

 

 

 23

 Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

 859017

 953073

 ubdsgdteangiang@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 24

 Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch và Đầu tư

 952382

 952926

 attip@vnn.vn

 0913877052

 

 

 

 

 

 

 25

 Trung tâm Phát triển Quỹ đất

 956657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26

 Ban Quản lý Khu công nghiệp

 952507

 952655

 bqlkcnangiang@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

 

 

 

 27

 Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh

 856369

 854705

 banqldaag@vnn.vn

 

 

 

 

 

 

 

 28

 Ban Tôn giáo tỉnh

 956133

 

 

 0918262311

 

 

 

 

 

 

 29

Cục Thuế

 841623

 942403

 httct@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

 

 

 

 30

 Cục Hải quan

 866892

 867055

 haiquanagg@hcm.vnn.vn

 0913970879

 

 

 

 

 

 

 31

 Kho bạc Nhà nước

 859005

 852541

 ast_vst@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 32

 Bảo hiểm Xã hội tỉnh

 857868

 857580

 bhxhangiang@hopthu.com

 

 

 

 

 

 

 

 33

 Trường Đại học An Giang

 846284

 842560

 agu@agu.edu.vn

 0913971768

 

 

 

 

 

 

 34

 Điện lực An Giang

 992000

 857016

 

 

 

 

 

 

 

 

 35

 Ngân hàng Nhà nước tỉnh

 844245

 843473

 

 

 

 

 

 

 

 

 36

 Ngân hàng Công thương AG

 847236

 843238

 icbag@vnn.vn

 

 

 

 

 

 

 

 37

 Ngân hàng Ngoại thương AG

 842033

 841591

 

 

 

 

 

 

 

 

 38

 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT AG

 954852

 856748

 nhnnag@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 39

 Quỹ Hỗ trợ Phát triển AG

 942720

 846223

 khanhag@vnn.vn

 0913125553

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 117/TB-UBND ngày 09/08/2005 về việc công bố bổ sung số điện thọai, fax, địa chỉ email của các cơ quan Nhà nước tỉnh để tiếp nhận thông tin từ tổ chức, công dân do Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.526

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!