Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 996/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 29/2005/QĐ-UB

Số hiệu: 996/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 13/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 996/2005/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 05 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v SỬa đỔi, bỔ sung Quy đỊnh vỀ chẾ đỘ chi tiêu tài chính đỐi vỚi hoẠt đỘng khoa hỌc và công nghỆ trên đỊa bàn tỈnh BẮc KẠn ban hành kèm theo QuyẾt đỊnh sỐ: 29/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 cỦa UBND tỈnh BẮc KẠn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ năm 2000;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Công nghiệp-Khoa học và công nghệ Bắc Kạn tại Tờ trình số: 22/TT-KHCN ngày 19/4/2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 29/2005/QĐ-UB ngày10/01/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn như sau:

Phần III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 6. Sở Công nghiệp-Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

1- Chủ trì cùng với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp với các chủ nhiệm chương trình, đề tài, dự án căn cứ vào chế độ tài chính hiện hành để thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, đề tài, dự án theo đề cương được duyệt và trình UBND tỉnh quyết định.

2- Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học-công nghệ đảm bảo đúng mục đích, đúng chế độ tài chính hiện hành và có hiệu quả.

3- Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí của các chương trình, đề tài, dự án với cơ quan cấp trên và Sở Tài chính theo đúng chế độ hiện hành.

Điều 7. Sở Tài chính có trách nhiệm:

1- Phối hợp với Sở Công nghiệp-Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho các hoạt động khoa học-công nghệ, thẩm định dự toán kinh phí, giám sát, kiểm tra việc chi tiêu, quyết toán kinh phí của các chương trình, đề tài, dự án theo quy định hiện hành của nhà nước.

2- Phân bổ kinh phí cho các chương trình, đề tài, dự án căn cứ vào dự toán kinh phí được duyệt.

Điều 2. Quy định tại Quyết định này thay thế Điều 6, Điều 7 của “Quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” ban hành kèm theo Quyết định số: 29/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Những nội dung khác không đề cập trong quyết định này vẫn thực hiện Iheo quy định trước đây

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp-Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/hiện).
- TT Tỉnh ủy (thay b/c).
- TT HĐND tỉnh.
- CT, PCT UBND tỉnh.
- Báo Bắc Kạn (đăng báo)
- Sở Tư pháp
- LĐVP
- Lưu VT- P.TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KT. CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 996/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 29/2005/QĐ-UB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.372
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12