Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 96/2006/QĐ-UBND sửa đổi Điều 12, Chương VI Quy định tạm thời quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được kèm theo Quyết định 90/2005/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 96/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 11/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 96/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 12, CHƯƠNG VI CỦA QUY ĐỊNH TẠM THỜI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/2005/QĐ-UB NGÀY 31/5/2005 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 90/2005/QĐ-UB ngày 31/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tạm thời quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 32/TT- KHCN ngày 03/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12, Chương VI của Quy định tạm thời quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được ban hành kèm theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UB ngày 31/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương như sau:

Phương thức xét duyệt, thẩm định kinh phí thực hiện đề tài khoa học được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sau khi nhận được đề cương nghiên cứu đã được bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng xét duyệt đề cương (hoặc Hội đồng tuyển chọn) và dự toán kinh phí thực hiện đề tài, trong vòng 15 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức xét duyệt bước đầu kinh phí thực hiện đề tài. Việc xét duyệt bước đầu kinh phí thực hiện đề tài căn cứ vào các văn bản có liên quan đến kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Trung ương hoặc tỉnh ban hành và các quy định tài chính hiện hành khác;

2. Trong quá trình xét duyệt kinh phí bước đầu, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc cần có sự giải thích, làm rõ thêm, thì đơn vị chủ trì thực hiện đề tài và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm giải trình với Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ;

3. Kết quả xét duyệt kinh phí bước đầu giữa Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị chủ trì thực hiện đề tài được gửi tới Sở Tài chính để thẩm định. Thời gian Sở Tài chính tiến hành thẩm định kinh phí thực hiện đề tài trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ;

4. Trong quá trình Sở Tài chính tiến hành thẩm định kinh phí, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc cần có sự giải thích, làm rõ thêm, Sở Tài chính sẽ làm việc, trao đổi trực tiếp với Sở Khoa học và Công nghệ. Thời gian Sở Khoa học và Công nghệ đáp ứng các yêu cầu của Sở Tài chính là trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu của Sở Tài chính;

5. Kết quả thẩm định kinh phí là biên bản xét duyệt kinh phí được ký kết giữa Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, đơn vị chủ trì thực hiện đề tài và văn bản xác nhận thẩm định kinh phí thực hiện đề tài của Sở Tài chính. Đây là cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định cho phép thực hiện đề tài.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/2006/QĐ-UBND sửa đổi Điều 12, Chương VI Quy định tạm thời quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được kèm theo Quyết định 90/2005/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.801

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243