Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2013 về thành lập Hội đồng biên tập hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 940/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 23/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 940/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC THÀNH LP HI ĐỒNG BIÊN TP HỆ THNG CNG THÔNG TIN ĐIN T TNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 26 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động chính thức trên mạng Internet;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 13/TTr-STTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 về việc xin thành lập Hội đồng Biên tập và Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng biên tập Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Hội đồng biên tập), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Lê Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Văn Trừ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

3. Ông Võ Thành Kỳ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên:

4. Ông Sầm Văn Mão, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

5. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

6. Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

7. Ông Trần Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư.

8. Ông Hoàng Văn Định, Phó Giám Đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

9. Ông Nguyễn Kim Trường, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

10. Ông Võ Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế.

11. Bà Trần Thị Hường, Giám đốc Sở Công Thương.

12. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

13. Ông Lữ Sinh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

14. Bà Lê Thị Tân Tiến, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

15. Ông Quách Hữu Phước, Chánh Thanh tra Tỉnh.

16. Ông Đỗ Đình Quốc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

17. Bà Bùi Thị Oanh, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp,

18. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Lao động-TBXH.

19. Ông Phan Thanh Sang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-thể thao và Du lịch.

20. Ông Võ Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

21. Ông Trần Thượng Chí, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải.

22. Ông Trương Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũng Tàu.

23. Ông Võ Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bà Rịa.

24. Ông Huỳnh Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thành.

25. Ông Phạm Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức.

26. Ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc.

27. Ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền.

28. Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ.

29. Ông Lê Xá, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo.

30. Ông Trần Quản Xuân: Trưởng phòng Báo chí-Xuất bản thuộc Sở Thông tin-Truyền thông.

31. Ông Võ Quốc Cường, Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp-PTNT.

Thành viên mời tham gia Hội đồng biên tập:

1. Bà ĐThị Kim Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Ông Lê Việt Trung, Giám đốc Trung tâm tin học Văn phòng Tỉnh ủy.

3. Ông Nguyễn Thanh Thơm, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng biên tập Hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Định hướng nội dung thông tin đăng tải trên Hệ thống Cổng thông tin điện tử của Tỉnh.

3. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về các biện pháp nâng cao chất lượng thông tin của Hệ thống Cổng thông tin điện tử của Tỉnh.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thực hiện việc cung cấp, cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử thành phần theo quy định của pháp luật.

5. Hội đồng biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.

7. Thực hiện việc báo cáo kết quả hoạt động quý, 6 tháng, năm về UBND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng biên tập Hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực của Hội đồng biên tập.

2. Hội đồng biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Hội đồng đưc sử dụng con dấu của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch thường trực được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông trong quan hệ công tác.

3. Giúp việc cho Hội đồng biên tập có Ban biên tập Cổng thông tin điện tử và các Ban biên tập Trang thông tin điện tử thành phần.

4. Quy chế hoạt động của Hội đồng biên tập do Chủ tịch Hội đồng biên tập quyết định theo đề xuất của cơ quan thường trực.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng biên tập do ngân sách nhà nước cấp theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTr.TU; TTr.HĐND tỉnh (để b/c);
- Bộ TT&TT (để b/c);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, CNTT.
CNTT 15/4/2013

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2013 về thành lập Hội đồng biên tập hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


256
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196