Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 90/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 90/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNG ĐO LƯỜNG - THỬ NGHIỆM
Thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT, CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(kèm theo Quyết định số 90/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

PHÒNG ĐO LƯỜNG - THỬ NGHIỆM
thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT, CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Chức năng quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại: Quyết định số 179/QĐ-CTSVTĐ ngày 16/4/2009 của Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Đo lường - Thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật

Địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật,
Chỉ tiêu kỹ thuật

I

Sản phẩm

 

1

Thiết bị công nghệ thông tin và đầu cuối viễn thông

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

CFR 47 Part 15

TCVN 7317:2003 (CISPR 24:1997)

TCVN 8235:2009 (ITU-T K.34/43/48)

QCVN 22 : 2010/BTTTT

IEC 60728-12 (2001)

IEC 60728-2 (2010)

2

Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện (*)

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia theo Quyết định 125/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ

QCVN 8:2010/BTTTT

QCVN 10:2010/BTTTT

QCVN 11:2010/BTTTT

QCVN 12:2010/BTTTT

QCVN 13:2010/BTTTT

QCVN 14:2010/BTTTT

QCVN 15:2010/BTTTT

QCVN 16:2010/BTTTT

QCVN 17:2010/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

QCVN 23:2011/BTTTT

QCVN 24:2011/BTTTT

QCVN 25:2011/BTTTT

QCVN 26:2011/BTTTT

QCVN 29:2011/BTTTT

QCVN 30:2011/BTTTT

QCVN 31:2011/BTTTT

QCVN 37:2011/BTTTT

QCVN 38:2011/BTTTT

QCVN 39:2011/BTTTT

QCVN 40:2011/BTTTT

QCVN 41:2011/BTTTT

QCVN 42:2011/BTTTT

QCVN 43:2011/BTTTT

QCVN 44:2011/BTTTT

QCVN 45:2011/BTTTT

QCVN 46:2011/BTTTT

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 48:2011/BTTTT

QCVN 49:2011/BTTTT

QCVN 50:2011/BTTTT

QCVN 51:2011/BTTTT

QCVN 52:2011/BTTTT

QCVN 53:2011/BTTTT

QCVN 54:2011/BTTTT

QCVN 55:2011/BTTTT

QCVN 56:2011/BTTTT

QCVN 57:2011/BTTTT

QCVN 58:2011/BTTTT

QCVN 59:2011/BTTTT

QCVN 60:2011/BTTTT

QCVN 61:2011/BTTTT

QCVN 62:2011/BTTTT

QCVN 64:2012/BTTTT

CFR 47 Part 2 (2001)

CFR 47 Part 15 (2001)

CFR 47 Part 22 (2001)

CFR 47 Part 24 (2001)

EN 301489 series

EN 300220 (2010)

EN 300440 (2010)

ES 200674-1 (2011)

ES 200674-2 (1999)

II

Thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

1

Đài phát thanh

QCVN 9:2010/BTTTT(**)

QCVN 32:2011/BTTTT

TCVN 3718-1:2005

TCVN 3718-2:2007

2

Đài truyền hình

QCVN 9:2010/BTTTT(**)

QCVN 32:2011/BTTTT

TCVN 3718-1:2005

TCVN 3718-2:2007

3

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

QCVN 8:2010/BTTTT

QCVN 9:2010/BTTTT(**)

QCVN 32:2011/BTTTT

TCVN 3718-1:2005

TCVN 3718-2:2007

Ghi chú:

(*): Chỉ áp dụng chỉ tiêu về phổ tần vô tuyến và EMC;

(**): Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171