Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2019 về lập nhóm ứng dụng zalo và quy chế quản lý, sử dụng của nhóm zalo trong điều hành, trao đổi công việc do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 893/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 09/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

LẬP NHÓM ỨNG DỤNG ZALO VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỦA NHÓM ZALO TRONG ĐIỀU HÀNH, TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 01/7/2016;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 ca Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại T trình s 762/TTr-STTTT ngày 19 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lập Nhóm ứng dụng Zalo trong điều hành, trao đổi công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là Nhóm UBND tỉnh) trong đó:

1. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng nhóm;

2. Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Quản trị nhóm;

3. Các thành viên gồm: Các đồng chí Thường trực UBND tỉnh; Thủ trưởng, Chánh văn phòng các sở, ban, ngành; Chủ tịch, Chánh văn phòng UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng, phó trưởng phòng Văn phòng UBND tỉnh; Chuyên viên giúp việc cho Thường trực UBND tỉnh;

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Nhóm Zalo trong điều hành, trao đổi công việc của UBND tỉnh Lai Châu.

Điều 3: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phi hợp với lãnh đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thc hiện quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÓM ZALO TRONG ĐIỀU HÀNH, TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng của Nhóm UBND tỉnh ứng dụng Zalo trong điều hành và trao đổi công việc.

Điều 2. Giải thích từ ng

Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính.

2. Nhắn tin Nhóm trên Zalo là tính năng nhắn tin với nhiều người sử dụng Zalo cùng một lúc.

3. Quản trị (Admin) là người tạo ra Nhóm, thêm thành viên vào Nhóm, xóa thành viên khỏi Nhóm, hạn chế hoặc mrộng tính năng sử dụng của Nhóm.

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng Nhóm

1. Các thông tin đưa lên Nhóm phải theo quy định của pháp luật và sử dụng các bộ mã ký tự Việt, phông chữ tiếng Việt Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 (tiếng Việt có dấu).

2. Tên và thông tin thành viên tham gia nhóm phải đầy đủ họ, tên và chức vụ. (Ví dụ: Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông).

3. Các chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tnh trên Nhóm là mệnh lệnh hành chính.

Điều 4. Những hành vi bị cấm khi sử dụng Nhóm

1. Đăng tải các văn bản và các thông tin có tính chất “Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật” theo quy định của pháp luật.

2. Sử dụng Nhóm để cung cấp, phát tán các thông tin có nội dung xấu gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền kích động bạo lực, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, tôn giáo; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Gọi điện, nhắn tin chỉ đạo, cập nhật các thông tin “Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật” lên Nhóm.

4. Phát tán virus máy tính thông qua tin nhắn Nhóm.

5. Thêm vào Nhóm các đối tượng không thuộc thành viên Nhóm.

6. Đặt chế độ chuyển tin nhắn tự động ra ngoài Nhóm.

Chương II

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG NHÓM

Điều 5. Đối vi Lãnh đạo UBND tnh

1. Nội dung tin nhắn chỉ đạo, báo cáo ngắn gọn, rõ ràng.

2. Thực hiện ghim những nội dung tin nhắn quan trọng.

3. Không thực hiện ủy quyền các thao tác trên Nhóm cho người không phải thành viên Nhóm.

Điều 6. Đối vi Giám đốc SThông tin và Truyền thông (Quản trị Nhóm)

1. Không tùy tiện thay đổi thông tin của Nhóm nếu không được sự chỉ đạo của Trưởng Nhóm.

2. Báo cáo hoạt động của Nhóm cho Trưởng Nhóm khi có yêu cầu.

3. Đề xuất giải pháp thực hiện công tác quản lý, vận hành, cải tiến Nhóm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của thường trực UBND tnh.

4. Khi phát hiện thành viên không tuân thủ hoạt động của Quy chế cần yêu cầu chm dứt ngay việc vi phạm, đồng thời báo cáo Trưởng nhóm có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Việc lựa chọn ảnh đại diện, ảnh nền Nhóm phản ánh đúng tính chất hoạt động chỉ đạo, điều hành và trao đổi công việc của Nhóm.

Điu 7. Đối vi thành viên trong Nhóm

1. Thực hiện cài đặt ứng dụng Zalo trên thiết bị cá nhân.

2. Cung cấp thông tin tài khoản Zalo (hoặc số điện thoại thiết lập tài khoản Zalo) đquản trị thêm vào Nhóm.

3. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nội dung tin nhắn của Nhóm. Khi nhận chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh cần nhắn tin trả lời; chủ động cập nhật các thông tin cần thiết.

4. Thành viên Nhóm phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo UBND tỉnh về việc tiếp nhận và xử lý thông tin.

5. Không thực hiện ủy quyền các thao tác trên Nhóm cho người không phải thành viên Nhóm.

6. Phối hợp chặt chẽ với Quản trị viên trong việc phát huy vai trò của Nhóm để thực hiện trao đổi, chỉ đạo, điều hành hoạt động công vụ.

7. Thông báo kịp thời cho Quản trị viên khi gặp sự cố không thể gửi nhận tin nhắn trên Nhóm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Các thành viên trong Nhóm chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các thành viên trong nhóm báo cáo về Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2019 về lập nhóm ứng dụng zalo và quy chế quản lý, sử dụng của nhóm zalo trong điều hành, trao đổi công việc do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.679

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116