Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 89/2003/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 29/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ ý kiến của Bộ Văn hoá - Thông tin tại văn bản số 1467/VHTT-XB ngày 11 tháng 4 năm 2003 về việc góp ý kiến dự thảo quyết định chức năng, nhiệm vụ Nhà xuất bản Bưu điện;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Nhà xuất bản Bưu điện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nhà xuất bản Bưu điện là đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông; có tôn chỉ, mục đích là phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng tri thức khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, quản trị kinh doanh và pháp luật về bưu chính, viễn thông; là nhà xuất bản chuyên ngành thực hiện chức năng xuất bản các sách và xuất bản phẩm khác về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia ( sau đây gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin); qui tụ việc xuất bản các ấn phẩm chuyên ngành để hình thành một hệ thống hoàn chỉnh các sách và xuất bản phẩm về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Điều 2. Nhà xuất bản Bưu điện có các nhiệm vụ,quyền hạn sau:

1. Xuất bản sách, tài liệu về:

a. Chính trị - xã hội: Các văn kiện của Đảng, văn bản quản lý, chính sách, pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; sách lịch sử truyền thống của các đơn vị thuộc ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

b. Khoa học - kỹ thuật và kinh tế: Tài liệu khoa học, công nghệ, qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng các công trình; thể lệ, thủ tục nghiệp vụ quản lý điều hành khai thác mạng lưới, kinh doanh dịch vụ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ; sách giáo khoa, sách tra cứu, tham khảo, giới thiệu các công trình khoa học, các giải pháp mới trong và ngoài nước, danh bạ điện thoại, niên giám điện thoại và những trang vàng.

c. Các xuất bản phẩm và ấn phẩm khác có nội dung chuyên ngành về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (lịch; băng, đĩa hình, âm thanh; bưu thiếp, bưu ảnh v.v...)

2. Xây dựng kế hoạch xuất bản, tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành sách, xuất bản phẩm theo qui định của pháp luật.

3. Tập hợp qui tụ việc xuất bản sách và các ấn phẩm chuyên ngành để hình thành một hệ thống sách và xuất bản phẩm về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

4. Được hợp tác, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong hoạt động xuất bản, in, phát hành theo qui định của pháp luật.

5. Được Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp kinh phí và giao chỉ tiêu biên chế để hoạt động. Được chủ động phát triển các hoạt động xuất bản, in, phát hành để tạo thêm nguồn thu theo qui định của pháp luật; bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao.

6. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, tài sản, hồ sơ tài liệu của Nhà xuất bản theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Nhà xuất bản Bưu điện có Giám đốc, Phó Giám đốc và bộ máy giúp việc.

Giám đốc quản lý Nhà xuất bản về mọi mặt và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về mọi hoạt động của Nhà xuất bản được qui định tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này.

Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm của Nhà xuất bản.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công.

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản gồm có:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

- Phòng Biên tập - Chế bản.

- Phòng Tài chính - Kế toán.

- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng, chi nhánh do Giám đốc qui định.

Điều 5. Nhà xuất bản Bưu điện là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý toàn diện trực tiếp của Bộ Bưu chính, Viễn thông và chịu sự quản lý nhà nước về công tác xuất bản của Bộ Văn hoá Thông tin, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Chi nhánh Nhà xuất bản Bưu điện có con dấu và tài khoản theo qui định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Bưu điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 
Đỗ Trung Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/04/2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Bưu điện do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.374

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.118.144