Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 884/QĐ-BTTTT năm 2010 phân công nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 884/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 21/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 884/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN AN TOÀN THÔNG TIN SỐ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020” cho các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  




Nguyễn Minh Hồng

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN AN TOÀN THÔNG TIN SỐ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 884/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Quy định này phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020:

1. Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020, cụ thể chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020, điều phối, đôn đốc việc tổ chức thực hiện;

- Hoàn thiện đề án thành lập Cục An toàn thông tin;

- Thúc đẩy thành lập mạng lưới các Nhóm ứng cứu sự cố máy tính (CSIRT);

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin mạng và các phương án phản ứng ngăn chặn kịp thời khi có các hiểm họa gây mất an toàn thông tin;

- Xây dựng hệ thống bảo vệ mạng Internet;

- Chủ trì, phối hợp với vụ Khoa học Công nghệ khảo sát về các hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia;

- Lập kế hoạch và lộ trình triển khai áp dụng các quy chế và quy trình đảm bảo ATTT cho các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia;

- Tổ chức các chương trình đào tạo phổ cập kiến thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho xã hội. Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thông tin;

- Xây dựng và triển khai đề án chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTT cho cộng đồng;

- Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng và chương trình đào tạo cần thiết đối với các chuyên gia an toàn thông tin phù hợp với mặt bằng trình độ quốc tế. Tổ chức mạng lưới cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu;

- Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ phát triển đội ngũ các chuyên gia an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đội ngũ kiểm định viên;

- Tổ chức các chương trình điều tra thường niên về tình hình đảm bảo an toàn thông tin, điểm nóng và dự báo về nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực ATTT;

- Tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ an toàn của các sản phẩm an toàn thông tin sử dụng;

- Tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ sẵn sàng của các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin trong các tổ chức;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về chia sẻ thông tin nhằm mục tiêu phòng chống tội phạm và khủng bố mạng; ngăn ngừa và giảm thiểu thiệt hại do các sự cố ATTT. Tăng cường hợp tác đa phương và hợp tác song phương trong lĩnh vực đảm bảo ATTT;

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các dự án ATTT hoặc có phần nội dung về ATTT của các cơ quan nhà nước (thuộc kế hoạch phát triển ATTT hay lồng ghép trong các chương trình CNTT);

- Chủ trì đề xuất và phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính ban hành cơ chế tài chính đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công ích về an toàn thông tin do các đơn vị sự nghiệp nhà nước đảm nhiệm.

- Chủ trì tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các dự án ưu tiên quốc gia đã được xác định trong Quy hoạch:

+ Dự án: Xây dựng hệ thống kỹ thuật an toàn mạng quốc gia;

+ Dự án: Hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin quốc gia;

+ Dự án: Đào tạo chuyên gia an toàn thông tin cho cơ quan Chính phủ và hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia.

2. Thanh tra Bộ

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thông tin, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm theo thẩm quyền;

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về đảm bảo ATTT: phối hợp với Bộ Công an thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về đảm bảo an toàn thông tin.

3. Vụ Pháp chế

Điều phối, đề xuất, đôn đốc xây dựng hệ thống môi trường pháp lý về ATTT số.

4. Vụ Khoa học Công nghệ

- Xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin. Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin số làm cơ sở để ban hành các hướng dẫn cơ quan nhà nước thực hiện.

- Phối hợp với VNCERT khảo sát về hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia ở các tỉnh/thành phố.

- Xây dựng chính sách phát triển đội ngũ nghiên cứu phát triển các công nghệ và các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin. Tổng hợp đề xuất, thúc đẩy các dự án, đề tài nghiên cứu phát triển về ATTT.

- Xây dựng và thực hiện chính sách quốc gia hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm, công nghệ, giải pháp kỹ thuật và mô hình cung cấp dịch vụ ATTT.

5. Vụ Tổ chức Cán bộ

- Phối hợp với VNCERT hoàn thiện đề án thành lập Cục An toàn thông tin.

6. Vụ Kế hoạch Tài chính

- Phối hợp với VNCERT ban hành cơ chế tài chính đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công ích về an toàn thông tin do các đơn vị sự nghiệp nhà nước đảm nhiệm.

7. Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

- Xây dựng chính sách, cơ chế, hệ thống lọc và ngăn chặn các thông tin độc hại trên mạng Internet ở Việt Nam.

8. Vụ Hợp tác quốc tế

- Xây dựng lộ trình Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế về an toàn thông tin. Thu hút nguồn lực nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực ATTT tại Việt Nam.

9. Các đơn vị khác có liên quan

Trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện các hoạt động liên quan về phát triển an toàn thông tin quốc gia đến năm 2020.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 884/QĐ-BTTTT năm 2010 phân công nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.127

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.82