Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 838/QĐ-UB năm 2002 phê duyệt Đề án “Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001 - 2005”

Số hiệu: 838/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 02/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 838/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 02 tháng 8 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2002 - 2005”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 và Thông tư số 34/2002/TT-BTC ngày 17/4/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện đề án;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc ban hành, sửa đổi và bổ sung quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư;

Căn cứ văn bản số 132/VPCP-BQH 112 ngày 06/5/2002 của Ban điều hành Đề án 112 - Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định kỹ thuật Đề án “Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001 - 2005”;

Căn cứ Quyết định số 1312b/QĐ-UB ngày 04/12/2001 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao nhiệm vụ xây dựng đề án xây dựng Đề án “Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001 - 2005” cho Văn phòng HĐND - UBND tỉnh;

Xét hồ sơ Đề án “Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001-2005”, văn bản thẩm định số 262/K.C.M ngày 15/7/2002 của Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường và Tờ trình số 64/TT-VP ngày 25/7/2002 của Văn phòng HĐND - UBND tỉnh Hà Nam về việc xin phê duyệt Đề án.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 451/TT-KHVX ngày 31/7/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001 - 2005”, với những nội dung cơ bản sau:

1. Tên đề án: Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001 - 2005.

2. Cơ quan quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

3. Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Hà Nam.

4. Cơ quan tư vấn xây dựng đề án: Công ty TNHH phát triển kỹ thuật và thương mại Tân Dân (Hà Nội).

5. Mục tiêu, nội dung và quy mô đề án:

* Mục tiêu:

- Xây dựng các hệ thống tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh và thống nhất các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành.

- Tổ chức xây dựng và tích hợp các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý điều hành và sử dụng chung.

- Tin học hóa một số dịch vụ công, đảm bảo chất lượng, thuận tiện, nhanh gọn.

- Đào tạo phổ cập công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ nghiệp vụ có đủ khả năng sử dụng máy tính và mạng máy tính phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao.

- Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, đảm bảo phù hợp với mục tiêu tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước và cải cách hành chính của Chính phủ.

* Nội dung:

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ quản lý điều hành của UBND tỉnh.

- Xây dựng chương trình ứng dụng và cơ sở dữ liệu thông tin thuộc hệ thống tin học quản lý hành chính của tỉnh.

- Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức vận hành, sử dụng hệ thống.

* Quy mô: Đề án bao gồm 20 dự án, như sau:

- 02 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- 06 dự án xây dựng phân hệ điều hành tác nghiệp.

- 04 dự án xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- 06 dự án dịch vụ công.

- 01 dự án quản lý nội bộ (dự án quản lý cán bộ).

- 01 dự án đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

6. Phương án công nghệ và thiết bị:

- Lựa chọn công nghệ mạng như trong đề án, phù hợp với hệ thống thông tin và hướng dẫn của Ban điều hành Đề án 112 của Chính phủ.

- Lựa chọn thiết bị ưu tiên các chủng loại sản xuất lắp ráp trong nước có chất lượng cao; bảo đảm phù hợp với sự phát triển của hệ thống thông tin dữ liệu, trình độ sử dụng của cán bộ, theo định hướng của Ban điều hành Đề án 112 của Chính phủ.

7. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn: 21.514 triệu đồng

(Hai người mốt tỷ, năm trăm mười bốn triệu đồng chẵn)

Bao gồm:

- Đầu tư hạ tầng cơ sở kỹ thuật: 8.601,0 triệu

- Đầu tư xây dựng các phân hệ phần mềm,

quản lý nội bộ và dịch vụ công: 9.889,0 triệu

- Chi phí đào tạo: 2.600,0 triệu

- Chi phí quản lý dự án: 424,0 triệu.

* Nguồn vốn đầu tư:

- Kinh phí hỗ trợ của Đề án 112 thuộc Ngân sách Trung ương.

- Ngân sách địa phương.

- Các nguồn vốn khác.

8. Phương thức thực hiện đề án:

- Phương thức thực hiện đề án: Theo các quy định về quản lý đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 và các quy định hiện hành của Chính phủ.

- Hình thức quản lý đề án: Chủ đầu tư các dự án trực tiếp quản lý điều hành dự án theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của Ban chỉ đạo CNTT tỉnh.

9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2002 đến 2005.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban chỉ đạo CNTT tỉnh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban ĐH 112-CP;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- LĐVP;
- Lưu VT, CN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 838/QĐ-UB năm 2002 phê duyệt Đề án “Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001 - 2005”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113