Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 83/QĐ-QLCL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông Người ký: Nguyễn Đức Trung
Ngày ban hành: 29/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 83/QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VÀ KẾT QUẢ ĐO KIỂM CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT ngày 24/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT ngày 24/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ và Giám đốc Trung tâm Kiểm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Kết quả tự đánh giá sự phù hợp và Kết quả đo công bố sự phù hợp công trình viễn thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/06/2009.

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Giám đốc Trung tâm Kiểm định, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, Giám đốc Trung tâm Đo lường, các Đơn vị đo kiểm và các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu NV, VT, TTKĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Trung

 

MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-QLCL ngày 29 tháng 05 năm 2009 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Số ……

Tên doanh nghiệp: .............................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Số điện thoại:................................................... Fax: ..........................................................

Email: .................................................................................................................................

Tên công trình:

(Tên công trình theo thông tư số 11/2009/TT-BTTTT ngày 24/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mỗi kết quả đo kiểm là riêng biệt cho từng công trình cụ thể)

Địa điểm lắp đặt:

ĐÁNH GIÁ:

1. Tiêu chí về an toàn tiếp đất và chống sét:

Căn cứ theo kết quả đo kiểm công trình viễn thông số… ngày….. của …..

Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn đánh giá

Phù hợp

Không phù hợp

TCN 68-141:1999(1)

¨

¨

TCN 68-135:2001

¨

¨

Ghi chú:

(1) – Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ

2. Tiêu chí an toàn trong trường bức xạ tần số radio

Căn cứ theo giấy chứng nhận kiểm định số …

 

 

……, ngày … tháng … năm …
Đại diện doanh nghiệp
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)

 

MẪU KẾT QUẢ ĐO KIỂM CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-QLCL ngày 29 tháng 05 năm 2009 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông)

ĐƠN VỊ ĐO KIỂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: …/năm/…

……, ngày … tháng … năm …

 

KẾT QUẢ ĐO KIỂM CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP
CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

 

ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH:

11. Tên công trình:

(Tên công trình theo thông tư số 11/2009/TT-BTTTT ngày 24/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mỗi kết quả đo kiểm định là riêng biệt cho từng công trình cụ thể)

2. Mã công trình (nếu có):

(Ghi rõ mã công trình hoặc ký hiệu khác tương ứng nếu có)

3. Địa điểm lắp đặt:

(Ghi chi tiết địa điểm lắp đặt công trình, đảm bảo đủ thông tin để có thể xác định chính xác vị trí từng công trình. Cụ thể như sau:

a. Số nhà …, ngõ …, ngách …, tổ ..., cụm …, đường/phố …, phường …, thị trấn/thị xã …, quận/huyện …, tỉnh/thành phố … Ví dụ: Số 74, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

b. Thôn/xóm …, làng/xã …, thị trấn/thị xã/phường …, quận/huyện/thành phố …, tỉnh/thành phố … Ví dụ: Xóm Đình, làng Hoàng Mai, xã Hoàng Linh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

Đối với trường hợp khi công trình được lắp đặt tại một số địa điểm như công ty, bưu điện, UBND, nhà văn hoá..., bổ sung tên địa điểm này vào địa chỉ lắp đặt công trình. Ví dụ: Ngân hàng Chính sách Xã hội, số 68, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.)

4. Chủ đầu tư (chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng):

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

1. TCN68-135:2001 “Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật”

2. TCN68-141:1999 “Tiếp đất cho các công trình viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật”

 

 

Đại diện
ĐƠN VỊ ĐO KIỂM
(ký tên, đóng dấu)

 

KẾT QUẢ ĐO KIỂM CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

CHỐNG SÉT BẢO VỆ CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

TCN68-135:2001

I. Phạm vi đo kiểm định: Chống sét bảo vệ cột anten viễn thông theo TCN68-135:2001

II. Kết quả đo kiểm định:

1. Biện pháp chống sét đánh trực tiếp:

- Dùng điện cực Franklin: ¨

- Dùng hệ thống chống sét phát tiên đạo sớm: ¨

- Dùng hệ thống phân tán năng lượng sét:  ¨

- Diễn giải:

2. Thành phần cơ bản của hệ thống chống sét đánh trực tiếp:

a. Chống sét đánh trực tiếp dùng điện cực Franklin hoặc hệ thống phát tiên đạo sớm:

- Hệ thống điện cực thu sét: ¨

- Hệ thống dây dẫn sét: ¨

- Hệ thống tiếp đất: ¨

- Diễn giải:

b. Chống sét đánh trực tiếp dùng hệ thống phân tán năng lượng sét:

- Hệ thống điện cực tạo ion trung hòa: ¨

- Hệ thống dẫn điện tích lên điện cực: ¨

- Hệ thống tập trung điện tích cảm ứng trong đất: ¨

- Diễn giải:

3. Đối với trường hợp dùng điện cực Franklin để chống sét đánh trực tiếp cho cột anten cao hơn 60 m trở lên: bổ sung thêm các điện cực tại các vị trí dọc theo thân cột ở độ cao 30m và tại khoảng cách 20m tiếp theo:

- Có thực hiện: ¨

- Không thực hiện: ¨

- Không áp dụng: ¨

- Diễn giải:

4. Đối với trường hợp dùng thân cột bằng kim loại hoặc bê tông cốt thép thay cho dây dẫn xuống của hệ thống chống sét trực tiếp: hàn nối về mặt điện khí các đốt cột với nhau qua tất cả các mặt bích cột:

- Có thực hiện: ¨

- Không thực hiện: ¨

- Không áp dụng: ¨

- Diễn giải:

5. Liên kết điện liên tục giữa các thành phần kim loại của cột anten viễn thông với nhau và với các thành phần vỏ kim loại của thiết bị kỹ thuật lắp trên cột anten:

- Có thực hiện: ¨

- Không thực hiện: ¨

- Không áp dụng: ¨

- Diễn giải:

6. Nối anten với bệ kim loại, đồng thời nối bệ kim loại với cốt thép của cột và dây dẫn xuống của hệ thống chống sét đánh trực tiếp:

- Có thực hiện: ¨

- Không thực hiện: ¨

- Không áp dụng: ¨

- Diễn giải:

7. Nối cầu cáp, vỏ kim loại của cáp viễn thông, các đường ống và vỏ kim loại của cáp điện lực với hệ thống tiếp đất chống sét ở cả hai phía nhà trạm và cột cao anten:

- Có thực hiện: ¨

- Không thực hiện: ¨

- Không áp dụng: ¨

- Diễn giải:

Ghi chú: Trường hợp không áp dụng phải có diễn giải kèm theo.

 

KẾT QUẢ ĐO KIỂM CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

TIẾP ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

TCN68-141:1999

I. Phạm vi đo kiểm định: Tiếp đất bảo vệ thiết bị và tiếp đất chống sét cho Hệ thống vô tuyến theo TCN68-141:1999

II. Máy đo: (ghi rõ nhãn hiệu, chủng loại, năm sản xuất)

III. Kết quả đo kiểm định:

Tiếp đất bảo vệ:

a. Nối tiếp đất bảo vệ của hệ thống thông tin vô tuyến với khung giá máy của thiết bị điện:

- Có thực hiện: ¨

- Không thực hiện: ¨

- Diễn giải:

b. Giá trị điện trở tiếp đất bảo vệ:

Công suất của thiết bị điện (kW)

 

Điện trở tiếp đất bảo vệ (Ω)

 

2. Tiếp đất chống sét:

a. Biện pháp nối đất anten và feeder:

- Nối đất trực tiếp: ¨

Nối đất qua mỏ phóng điện: ¨

b. Đối với trường hợp thiết bị anten và phiđơ không cho phép nối đất trực tiếp, nối thiết bị anten và feeder với đất qua mỏ phóng điện:

Kích thước của khe phóng điện (3):

Điện áp cần thiết phóng (kV)

 

Kích thước khe phóng điện (mm)

 

Ghi chú: Cần trả lời rõ ràng có thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định, có diễn giải kèm.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 83/QĐ-QLCL ngày 29/05/2009 ban hành mẫu Kết quả tự đánh giá sự phù hợp và Kết quả đo công bố sự phù hợp công trình viễn thông do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.244

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91