Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 78/2008/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành Website và các dịch vụ công trên mạng Internet của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 78/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 27/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2008/QĐ-UBND

Vinh, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH WEBSITE VÀ CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRÊN MẠNG INTERNET CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 362/TTr-TTTT ngày 22 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành Website và các dịch vụ công trên mạng Internet của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH WEBSITE VÀ CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRÊN MẠNG INTERNET CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 78/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc Quản lý, vận hành Website và các dịch vụ công trên mạng Internet của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm xây dựng môi trường giao tiếp, cung cấp, trao đổi thông tin công khai, minh bạch các quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức công dân ổn định trên mạng Internet.

2. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An có Website và các dịch vụ công trên mạng Internet.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Website là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin điện tử trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.

2. Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự.

3. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

4. Tích hợp dữ liệu là quá trình thu thập, lưu trữ, liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp và điều hành; cung cấp và chia sẻ các thông tin chung; truyền tải các thông tin quản lý bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 3. Địa chỉ Website của các cơ quan, đơn vị

Địa chỉ Website của các cơ quan, đơn vị được quy định như sau:

1. Đối với các sở: so + viết tắt tên đơn vị + <.nghean.vn>

Ví dụ: Sở Tài chính: sotc.nghean.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư: sokhdt.nghean.vn

2. Đối với các ban: ban + viết tắt tên đơn vị + <.nghean.vn>

Ví dụ: Ban dân tộc: bandt.nghean.vn

3. Đối với các ngành: tên đơn vị + <.nghean.vn>

Ví dụ: Thanh tra tỉnh: thanhtra.nghean.vn

4. Đối với UBND các huyện, thành, thị: ubnd + tên huyện + <.nghean.vn>

Ví dụ:

Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu: ubndhdienchau.nghean.vn

Ủy ban nhân dân thành phố Vinh: ubndtpvinh.nghean.vn

Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò: ubndtxcủalo.nghean.vn

(Các đơn vị có thể xem phụ lục Danh sách địa chỉ Website các đơn vị kèm theo)

Điều 4. Quản lý Website

1. Website hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Mỗi cơ quan, đơn vị thành lập một Ban biên tập Website của đơn vị mình. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Ban biên tập được quy định tại Chương IV của Quy chế này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến kỹ thuật của Website các đơn vị.

3. Mọi hoạt động của Website phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật khác liên quan.

4. Các thông tin của Website được quy định tại Điều 28, Luật Công nghệ thông tin.

Điều 5. Kinh phí duy trì hoạt động của Website

1. Kinh phí hoạt động Website được cân đối trong dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của cơ quan đơn vị mình.

Riêng kinh phí hoạt động website Nghệ An được phân bổ trong kinh phí sự nghiệp về công nghệ thông tin hàng năm của sở Thông tin và Truyền thông. Căn cứ nhu cầu chi về hoạt động website Nghệ An, sở Thông tin và Truyền thông lập dự toán chi hàng năm gửi sở Tài chính thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

2. Kinh phí hoạt động của Website được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

a) Chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị;

b) Chi trả nhuận bút các tin, bài;

c) Chi cho việc cập nhật thông tin, dữ liệu;

d) Chi cho công tác sao lưu, bảo vệ dữ liệu;

đ) Xây dựng và nâng cấp các phần mềm của Website;

e) Lắp đặt đường truyền kết nối Internet để đảm bảo hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website;

f) Mua các phần mềm máy tính có bản quyền;

g) Chi cho công tác quản lý Website, Ban biên tập

3. Mức chi được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước tại Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của liên Bộ Tài chính, Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử; Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút và các chế độ, chính sách tài chính khác của nhà nước có liên quan.

Chương II

CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

Điều 6. Website của cơ quan nhà nước

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm xây dựng, duy trì, nâng cấp và cập nhật website của cơ quan mình.

2. Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải tuân thủ quy định tại Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin và đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định;

b) Hiển thị thông tin nhanh chóng;

c) Có công cụ tìm kiếm thông tin dễ sử dụng và cho kết quả đúng nội dung cần tìm kiếm;

d) Quy định rõ thời hạn tồn tại trực tuyến của từng loại thông tin.

Điều 7. Hình thức cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Các đơn vị trực tiếp cập nhật các tin, bài liên quan tới đơn vị mình lên trang tin.

2. Thống nhất sử dụng bộ mã tiếng Việt là mã Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.

Điều 8. Thời hạn cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7 của Quy định này phải được cập nhật ngay sau khi hoàn thành xong thông tin.

2. Đối với các thông tin khẩn cấp cần được thông báo phải được cập nhật ngay khi nhận được thông tin.

3. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật chậm nhất vào 16 giờ hàng ngày.

4. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Điều 7 của Quy định này phải được cập nhật kịp thời, ngay sau khi được ban hành.

Điều 9. Trách nhiệm cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị

1. Các đơn vị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Website đơn vị mình các nội dung thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7 của Quy định này, thuộc lĩnh vực do đơn vị mình quản lý.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về những thông tin, dữ liệu mà đơn vị mình đăng tải lên Website.

3. Các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin phụ trách kỹ thuật cho việc cập nhật thông tin, dữ liệu, vận hành Website của đơn vị.

Điều 10. Quy định việc sử dụng tài khoản (Account) trên máy chủ để đăng nhập hệ thống

1. Cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin phụ trách kỹ thuật cho việc cập nhật, vận hành Website của đơn vị có 01 tài khoản để sử dụng hệ thống. Việc sử dụng tài khoản này phải theo các nguyên tắc sau đây:

a) Quy định tên đăng nhập: tên đầy đủ + viết tắt phần họ + viết tắt tên đơn vị (viết liền, không dấu). Ví dụ: Sở Nội vụ có cán bộ tên là Hoàng Văn Nam thì tên đăng nhập là: namhvnv

b) Mật khẩu khởi tạo ban đầu: 123

2. Người sử dụng phải thay đổi mật khẩu khi truy cập vào hệ thống lần đầu tiên và phải giữ bí mật tài khoản cá nhân.

3. Không được sử dụng những biện pháp kỹ thuật để dò tìm mật khẩu của người khác.

4. Không được xóa hoặc thay đổi tài khoản của người khác trên máy chủ.

Chương III

CÁC DỊCH VỤ CÔNG

Điều 11. Quy định về sử dụng các dịch vụ công trên mạng Internet

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đưa các dịch vụ công vào sử dụng trên mạng Internet.

2. Thường xuyên cập nhật thông tin về các dịch vụ công đang thực hiện thực tế lên Website. Nội dung thông tin được cập nhật phải đầy đủ, chính xác, trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

3. Khi có sự thay đổi, chỉnh sửa các quy trình, thủ tục của các dịch vụ công, các cơ quan đơn vị cần cập nhật kịp thời những thay đổi này nhằm đảm bảo cho người dân nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng.

Điều 12. Các dịch vụ công ban đầu đưa lên mạng Internet

Cung cấp các dịch vụ công ban đầu cho người dân và các tổ chức trên Website bao gồm:

1. Đăng ký cấp phép đầu tư, đăng ký kinh doanh: tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép đầu tư, đăng ký kinh doanh.

2. Cấp phép xây dựng: tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xây dựng và tìm hiểu các thông tin liên quan.

3. Thủ tục cấp quyền sử dụng đất: tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất.

4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự: tạo điều kiện cho người dân đăng ký các thủ tục như tạm trú, tạm vắng, đăng ký hộ khẩu... cho phép tra cứu, khai thác các thông tin về vấn đề quản lý nhà nước đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội.

5. Dịch vụ Giải quyết đơn thư, hồ sơ khiếu nại tố cáo nhằm ghi nhận và theo dõi quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại từ bước nhận đơn đến có kết quả và trả lời cho công dân.

6. Dịch vụ Tra cứu, giải đáp trực tuyến về các chế độ chính sách, pháp luật nhằm giúp người dân và các tổ chức tra cứu, cập nhật nhanh, giải đáp các thông tin về chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu thực tế, các đơn vị có thể chủ động triển khai các dịch vụ công khác liên quan đến đơn vị mình.

Điều 13. Khai báo Quy trình cho các dịch vụ công

1. Tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức của từng đơn vị mà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khai báo quy trình sử dụng các dịch vụ công cho Sở Thông tin và Truyền thông theo Điều 13 của Quy chế này phù hợp với đơn vị mình nhằm khai thác các dịch vụ này một cách hiệu quả nhất.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật để xử lý quy trình của các dịch vụ phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị.

Điều 14. Xử lý hồ sơ của các dịch vụ công

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí, phân công các chuyên viên theo dõi, tiếp nhận các yêu cầu của người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các dịch vụ công trên mạng Internet.

Điều 15. Tổng hợp, báo cáo

1. Định kỳ hàng tháng, cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin phụ trách kỹ thuật việc vận hành Website có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cho lãnh đạo đơn vị tình hình sử dụng các dịch vụ công trên mạng Internet.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình sử dụng các dịch vụ công trên mạng Internet theo định kỳ hàng quý, hàng năm.

Chương IV

CÔNG TÁC BIÊN TẬP WEBSITE

Điều 16. Thành lập Ban biên tập Website

Ban Biên tập Website của mỗi đơn vị do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thành lập. Việc tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban biên tập do Trưởng Ban biên tập quyết định. Ban biên tập gồm 01 Trưởng Ban, từ 01 đến 02 Phó Trưởng Ban, các Biên tập viên, Cán bộ đầu mối và các Cộng tác viên.

1. Trưởng Ban biên tập có quyền cao nhất trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban biên tập và vận hành Website. Trưởng Ban biên tập chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và UBND tỉnh về những thông tin được đưa lên Website.

2. Phó Trưởng Ban biên tập là người giúp việc cho Trưởng Ban trong việc điều hành các hoạt động của Ban biên tập và vận hành Website.

3. Các Biên tập viên là những người trực tiếp biên tập, chỉnh sửa, xác thực nội dung tin lên một số chuyên mục theo lĩnh vực chuyên ngành do Trưởng Ban Biên tập phân công.

4. Cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tình hình vận hành của Website và kịp thời xử lý các lỗi kỹ thuật (nếu có).

5. Cộng tác viên cung cấp tin, bài theo lĩnh vực chuyên ngành do Trưởng Ban biên tập phân công.

Điều 17. Chức năng, nhiệm vụ và quyền lợi của Ban Biên tập Website

1. Chức năng: Ban Biên tập Website của các đơn vị (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập) có chức năng tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc đưa tin và quản lý các thông tin có liên quan lên Website.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng đơn vị, thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị, góp phần xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

b) Tổ chức khai thác thông tin từ các nguồn trong hoạt động thường xuyên của đơn vị và từ các đơn vị có liên quan đến hoạt động của đơn vị để đảm bảo cho Website hoạt động theo đúng kế hoạch đã duyệt.

c) Tổ chức biên tập, duyệt nội dung thông tin, hình thức trình bày và tính chính xác để đưa lên Website.

d) Xây dựng phương án kỹ thuật, tài chính khai thác vận hành Website.

e) Giám sát hoạt động, kỹ thuật vận hành của Website nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, kịp thời đối với thông tin tích hợp và phương hướng phát triển mở rộng.

3. Quyền lợi:

Ban biên tập được hỗ trợ kinh phí theo quy định hiện hành, được trích từ kinh phí duy trì, hoạt động Website hàng năm của đơn vị.

Điều 18. Quy trình biên tập thông tin lên Website

Quy trình biên tập thông tin trên Website gồm có 03 bước được phân công cho các thành viên trong Ban biên tập như sau:

a) Bước 1: Nhập mới thông tin: tất cả các thành viên trong Ban biên tập đều có chức năng này. Tin được biên tập mới hoặc đăng theo các nguồn tin khác phải ghi rõ trích nguồn tin.

b) Bước 2: Xác thực thông tin: Chức năng này thuộc các Phó Ban biên tập hoặc cán bộ được ủy quyền nhằm kiểm tra lại tính chính xác của thông tin để sửa đổi, bổ sung.

c) Bước 3: Đăng tải thông tin: Chức năng này do Trưởng Ban biên tập hoặc cán bộ được ủy quyền nhằm kiểm tra lại tính chính xác của thông tin lần cuối. Sau khi đăng tải thông tin sẽ được đưa lên Website.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Khen thưởng

Cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định.

Điều 20. Xử lý vi phạm

Cá nhân, tập thể nào làm trái với các quy định của văn bản này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Tổ chức thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Thông tin và truyền thông để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ WEBSITE CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 của UBND tỉnh Nghệ An)

STT

Địa chỉ Website

Đơn vị

1.

vphdnd.nghean.vn

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An

2.

vpubnd.nghean.vn

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An

3.

sokhdt.nghean.vn

Sở Kế hoạch Đầu tư

4.

sotc.nghean.vn

Sở Tài chính

5.

sonv.nghean.vn

Sở Nội vụ

6.

sokhcn.nghean.vn

Sở Khoa học Công nghệ

7.

sotttt.nghean.vn

Sở Thông tin và Truyền thông

8.

sotnmt.nghean.vn

Sở Tài nguyên Môi trường

9.

soct.nghean.vn

Sở Công thương

10.

sotp.nghean.vn

Sở Tư pháp

11.

sovhttdl.nghean.vn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12.

soxd.nghean.vn

Sở Xây dựng

13.

soyt.nghean.vn

Sở Y tế

14.

sogtvt.nghean.vn

Sở Giao thông Vận tải

15.

sogddt.nghean.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

16.

sonnptnt.nghean.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17.

soldtbxh.nghean.vn

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

18.

daiptth.nghean.vn

Đài phát thanh truyền hình tỉnh

19.

bandt.nghean.vn

Ban Dân tộc

20.

thanhtra.nghean.vn

Thanh tra tỉnh

21.

khobacnhanuoc.nghean.vn

Kho bạc nhà nước

22.

ubndtpvinh.nghean.vn

UBND thành phố Vinh

23.

ubndtxcủalo.nghean.vn

UBND thị xã Cửa Lò

24.

ubndtxthaihoa.nghean.vn

UBND thị xã Thái Hoà

25.

ubndhhungnguyen.nghean.vn

UBND huyện Hưng Nguyên

26.

ubndhnamdan.nghean.vn

UBND huyện Nam Đàn

27.

ubndhthanhchuong.nghean.vn

UBND huyện Thanh Chương

28.

ubndhnghiloc.nghean.vn

UBND huyện Nghi Lộc

29.

ubndhdienchau.nghean.vn

UBND huyện Diễn Châu

30.

ubndhquynhluu.nghean.vn

UBND huyện Quỳnh Lưu

31.

ubndhyenthanh.nghean.vn

UBND huyện Yên Thành

32.

ubndhkyson.nghean.vn

UBND huyện Kỳ Sơn

33.

ubndhtuongduong.nghean.vn

UBND huyện Tương Dương

34.

ubndhuyenanhson.nghean.vn

UBND huyện Anh Sơn

35.

ubndhconcuong.nghean.vn

UBND huyện Con Cuông

36.

ubndhtanky.nghean.vn

UBND huyện Tân Kỳ

37.

ubndhdoluong.nghean.vn

UBND huyện Đô Lương

38.

ubndhquephong.nghean.vn

UBND huyện Quế Phong

39.

ubndhuyenquychau.nghean.vn

UBND huyện Quỳ Châu

40.

ubndhquyhop.nghean.vn

UBND huyện Quỳ Hợp

41.

ubndhnghiadan.nghean.vn

UBND huyện Nghĩa Đàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/2008/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành Website và các dịch vụ công trên mạng Internet của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85