Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 682/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ Phần mềm một cửa điện tử dùng chung cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2022

Số hiệu: 682/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 12/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 682/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THUÊ DỊCH VỤ PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG CHO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2020-2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 276/TTr-STTTT ngày 20/3/2020 về việc trình phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ Phần mềm một cửa điện tử dùng chung cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2022 và Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1043/STC-HCSN&DN ngày 23/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ Phần mềm một cửa điện tử dùng chung cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2022, với các nội dung chính sau:

1. Tên hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Kế hoạch thuê dịch vụ Phần mềm một cửa điện tử dùng chung cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2022 (Kế hoạch thuê).

2. Chủ trì thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Mục tiêu

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

- Tiếp tục triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung đạt mục tiêu đến 100% cấp xã trong năm 2020.

4. Nội dung, quy mô và các đơn vị sử dụng dịch vụ

- Tiếp tục thuê phần mềm lõi Một cửa điện tử dùng chung cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi trong 03 năm: 2020-2022.

- Năm 2020: Tiếp tục thực hiện chi phí dịch vụ khảo sát, cài đặt cấu hình, đào tạo, tài liệu hướng dẫn và các nội dung có liên quan tại 07 đơn vị cấp huyện còn lại; triển khai ứng dụng Phần mềm một cửa điện tử dùng chung đến 100% cấp xã.

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ: Phần mềm một cửa điện tử dùng chung được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

5. Dự toán kinh phí

Tổng dự toán kinh phí thực hiện thuê dịch vụ Phần mềm một cửa điện tử dùng chung trong 03 năm (2020-2022) là: 5.612.520.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT). Trong đó:

- Năm 2020: Thuê phần mềm lõi Một cửa điện tử dùng chung cho toàn tỉnh Quảng Ngãi và thực hiện chi phí dịch vụ khảo sát, cài đặt cấu hình, đào tạo, tài liệu hướng dẫn và các nội dung có liên quan tại UBND các huyện: Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Lý Sơn, Bình Sơn, Minh Long: 1.935.000.000 đồng.

- Năm 2021: Thuê phần mềm lõi Một cửa điện tử dùng chung cho toàn tỉnh Quảng Ngãi dự kiến khoảng: 1.838.760.000 đồng.

- Năm 2022: Thuê phần mềm lõi Một cửa điện tử dùng chung cho toàn tỉnh Quảng Ngãi dự kiến khoảng: 1.838.760.000 đồng.

6. Nguồn vốn

- Năm 2020 đã dược UBND tỉnh giao kinh phí 2.150.000.000 đồng tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2020.

- Năm 2021 và 2022, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách cấp tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch.

7. Thời gian thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin: 03 năm, từ năm 2020-2022.

8. Lựa chọn nhà thầu

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị chủ trì thuê dịch vụ công nghệ thông tin chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn, thương thảo hợp đồng với nhà thầu và thực hiện ký kết Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP(VX), KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 682/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ Phần mềm một cửa điện tử dùng chung cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


41

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217