Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 643/QĐ-VPCP năm 2007 về phân công quản lý tài sản và cán bộ tin học giữa Cục Quản trị - Tài vụ và Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 643/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 11/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 643/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CÔNG QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ CÁN BỘ TIN HỌC GIỮA CỤC QUẢN TRỊ - TÀI VỤ VÀ TRUNG TÂM TIN HỌC THUỘC VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Nghị định số 18/2003.NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 09/2003/QĐ-VPCP ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công cụ thể về công tác quản lý tài sản và cán bộ tin học giữa Cục Quản trị-Tài vụ và Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng Chính phủ, như sau:

1. Về quản lý tài sản

a) Cục Quản trị-Tài vụ chịu trách nhiệm chủ trì mua sắm và quản lý các tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác tin học có nguồn gốc hình thành từ ngân sách nhà nước, viện trợ, quà tặng theo quy định của pháp luật và các quy định của Văn phòng Chính phủ;

b) Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm quản lý, bảo đảm, duy trì hoạt động của mạng tin học diện rộng (CPNet), mạng tin học nội bộ (LAN), bảo đảm kỹ thuật vận hành các chương trình tin học ứng dụng, kỹ thuật mạng máy tính và triển khai ứng dụng tin học tại Văn phòng Chính phủ các nội dung được quy định tại Quyết định số 09/2003/QĐ-VPCP ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng thời, chịu trách nhiệm thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ về sản phẩm công nghệ thông tin trước khi trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phê duyệt mua sắm.

c) Cục Quản trị-Tài vụ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc ứng dụng thuộc lĩnh vực tin học, Trung tâm tích hợp dữ liệu và hạng mục nâng cấp mạng LAN cho Trung tâm Tin học quản lý, vận hành trong tháng 6/2007.

2. Về công tác cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ làm các thủ tục điều chuyển trong nội bộ số cán bộ hiện đang đảm nhận công tác tin học của Cục Quản trị-Tài vụ sang Trung tâm Tin học trong tháng 6/2007.

Điều 2. Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ, Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao quản lý tài sản và cán bộ tin học theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Vụ trưởng, Cục trưởng và Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Website CP;
- Lưu: VT, TCCB
.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 


Đoàn Mạnh Giao

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 643/QĐ-VPCP năm 2007 về phân công quản lý tài sản và cán bộ tin học giữa Cục Quản trị - Tài vụ và Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.238

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159