Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 643/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 05/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 26/12/2011 sửa đổi, b sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1151/TTr-SKH&CN ngày 23/12/2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 196/TTr-SNV ngày 14/01/2016 về việc phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ

- Tên giao dịch quốc tế: Center for Informatics and Scientific Technological Information

- Tên viết tắt: CISTI

- Trụ sở chính: Số 5 phố Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Vị trí, chức năng

2.1. Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP, đã được sửa đổi tại Nghị định số 96/2010/NĐ-CP.

2.2. Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng hoạt động trong các lĩnh vực về tin học và thông tin khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

3. Nhiệm vụ chính của Trung tâm

a) Giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ lập kế hoạch công tác thông tin, thống kê khoa học công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, ứng dụng tin học trong quản lý nhà nước của Sở, xuất bản ấn phẩm khoa học và công nghệ, quản trị cổng thông tin khoa học và công nghệ, mạng công nghệ thông tin nội bộ... Hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được giao;

b) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tin học và thông tin khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; Tổ chức triển khai ứng dụng và phát triển các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực tin học và thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn;

c) Thu thập, bổ sung, xử lý, biên tập, lưu trữ thông tin khoa học và công nghệ trong và ngoài nước. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ. Quản lý và cung cấp dữ liệu, thông tin khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và phục vụ cho việc triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ của Hà Nội theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

d) Quản lý, vận hành Sàn Giao dịch công nghệ thường xuyên;

đ) Tham gia phối hợp tổ chức, triển khai các chương trình, đề án xã hội hóa thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;

e) Tư vấn (khảo sát, lập dự án, quản lý dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, giám sát thi công, đấu thầu, thẩm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư...) các dự án công nghệ thông tin và truyền thông, các dự án, đề tài, chương trình khoa học và công nghệ sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn khác;

g) Tổ chức thực hiện Chợ Công nghệ và Thiết bị (Techmart) Hà Nội. Tham gia các kỳ Techmart quốc gia, vùng và địa phương khác. Thực hiện việc tạo lập và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn;

h) Tổ chức, tham gia các triển lãm, hội nghị, hội thảo về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước;

i) Tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ. Là đơn vị thường trực Ban biên tập Cổng thông tin khoa học và công nghệ Thành phố Hà Nội, Tạp chí Thăng Long khoa học và công nghệ;

k) Thực hiện hợp tác, trao đi với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về tin học và thông tin khoa học và công nghệ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về thông tin khoa học công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

l) Là đầu mối của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành lập kế hoạch và xây dựng hệ thống điều tra cơ bản và thống kê khoa học và công nghệ của Thành phố;

m) Tư vấn thẩm định những nội dung nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tin học, thông tin khoa học và công nghệ;

n) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về khoa học và công nghệ;

o) Được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ủy quyền quản lý mạng công nghệ thông tin nội bộ;

p) Công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Hà Nội theo quy định của pháp luật;

q) Chủ động liên kết với các doanh nghiệp trong việc đảm bảo thông tin cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đổi mới công nghệ, tạo thêm nguồn đầu tư cho hoạt động của mình.

4. Tổng số biên chế được giao của Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ năm 2016 là 23 (viên chức: 20, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 là 03).

5. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động thường xuyên theo hình thức khoán.

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội có trách nhiệm phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ, hướng dẫn và chỉ đạo Trung tâm thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

Giám đốc Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ được thực hiện quyền tự chủ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định 115/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định s 96/2010/NĐ-CP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&CN (để b/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- PCT
UBND TP Lê Hồng Sơn;
- VPUBTP: PCVP P.C.C
ông, PCVP P.V.Chiến; THCB, VX, KT, NC, TH.
- Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.833

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144