Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/2002/QĐ-BKHCNMT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chuẩn bị và quản lý Dự án hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp phần mềm do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành

Số hiệu: 64/2002/QĐ-BKHCNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành: 12/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2002/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHUẨN BỊ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM.

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-TCCBKH ngày 12/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ;
Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-BKHCNMT ngày 17/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc thành lập Ban Chuẩn bị và quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp phần mềm;
Theo đề nghị của Giám đốc Ban Chuẩn bị và quản lý Dự án, Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chuẩn bị và quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp phần mềm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Giám đốc Ban Chuẩn bị và quản lý Dự án, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG 
Chu Tuấn Nhạ 

  

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHUẨN BỊ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM

(ban hành kèm theo Quyết định số 64/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 12 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường).

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chuẩn bị và quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp phần mềm (viết tắt là Ban Quản lý Dự án) được thành lập theo Quyết định số 1553/QĐ-BKHCNMT ngày 17/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 2. Ban Quản lý Dự án đặt tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chánh Văn phòng Bộ. Ban Quản lý Dự án được sử dụng con dấu và tài khoản của Văn phòng Bộ. Địa điểm làm việc của Ban Quản lý Dự án do Văn phòng Bộ xem xét bố trí.

Ban Quản lý Dự án được sử dụng tên giao dịch quốc tế là Executing Agency of The Project on Supporting the Human Resource Development for Software Industry (gọi tắt là HUDESI).

Chương 2:

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 3. Chức năng của Ban Quản lý Dự án:

Ban Quản lý Dự án giúp Chánh Văn phòng Bộ chuẩn bị và quản lý Dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ cho việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghiệp phần mềm.

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án:

1. Làm đầu mối giao dịch và phối hợp với Cơ quan đại diện phía Ấn Độ, các cơ quan trong và ngoài nước tiến hành các công việc liên quan tới việc chuẩn bị Dự án.

2. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Dự án sau khi được Chính phủ chính thức phê duyệt.

3. Chuẩn bị và trình các cấp có thẩm quyền báo cáo việc thực hiện Dự án, báo cáo tài chính, đánh giá kết quả thực hiện Dự án trên cơ sở hợp tác chặt chẽ và tổng hợp các báo cáo của các đơn vị thụ hưởng hoạt động hỗ trợ của Dự án.

4. Chịu trách nhiệm về hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn của Dự án cho việc góp phần tăng cường năng lực phát triển nguồn nhân lực công nghiệp phần mềm của các đơn vị thụ hưởng hoạt động hỗ trợ của Dự án.

Chương 3:

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Giám đốc Ban Quản lý chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Bộ về toàn bộ các hoạt động của Dự án; có quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

Giúp việc cho Giám đốc có Phó Giám đốc. Trong trường hợp Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được ủy quyền thay mặt Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý Dự án sau khi có sự đồng ý của Chánh Văn phòng Bộ.

Điều 6. Các cán bộ làm việc cho Dự án theo chế độ kiêm nhiệm được hưởng thù lao theo chế độ hiện hành và các cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được trả lương từ nguồn kinh phí hoạt động của Dự án. Giám đốc Ban Quản lý Dự án quyết định việc bố trí sắp xếp cán bộ làm việc theo các nhóm và quy định nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm.

Điều 7. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Dự án được lấy từ nguồn kinh phí của Dự án.

Chương 4:

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Ban Quản lý Dự án thực hiện chế độ làm việc, quan hệ cộng tác với các đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ và các đơn vị chức năng trong Bộ theo Quy chế làm việc của Bộ.

Ban Quản lý Dự án điều phối những hoạt động hỗ trợ của Dự án đối với các đơn vị thụ hưởng và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ ghi tại Điều 4 của Quy chế này.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án được thay mặt Chánh Văn phòng Bộ quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan sau khi được Chánh Văn phòng Bộ ủy quyền.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Bản Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 10. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học và Giám đốc Ban Quản lý Dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện bản Quy chế này.

Điều 11. Khi cần sửa đổi, bổ sung bản Quy chế này, Giám đốc Ban Quản lý Dự án báo cáo với Chánh Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học trình lãnh đạo Bộ xem xét quyết định./.

 

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 64/2002/QD-BKHCNMT

Hanoi, August 12, 2002

 

DECISION

ISSUING THE REGULATION ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE BOARD FOR PREPARATION AND MANAGEMENT OF THE PROJECT ON SUPPORTING THE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR SOFTWARE INDUSTRY

THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

Pursuant to the Governments Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Science, Technology and Environment;
Pursuant to the Government
s Decree No. 17/2001/ND-CP of May 4, 2001 on the Regulation on the management and use of official development assistance;
Pursuant to Decision No. 550/QD-TCCBKH of May 12, 1997 of the Minister of Science, Technology and Environment, issuing the Charter on organization and operation of the Ministry
s Office;
Pursuant to Decision No. 1553/QD-BKHCNMT of July 17, 2002 of the Minister of Science, Technology and Environment, establishing the Board for Preparation and Management of the Project on supporting the human resource development for software industry;
At the proposals of the director of the Project Preparation and Management Board, the director of the Ministry
s Office and the director of the Department for Organization and Scientific Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on organization and operation of the Board for Preparation and Management of the Project on supporting the human resource development for software industry.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

The director of the Project Preparation and Management Board, the director of the Department for Organization and Scientific Personnel, the director of the International Relation Department, the director of the Ministrys Office, and the heads of the concerned units shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2002/QĐ-BKHCNMT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chuẩn bị và quản lý Dự án hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp phần mềm do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.559

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60