Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 61/2005/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 61/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 18/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP THANH TRA SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
Căn cứ Quyết định số 247/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố tại Công văn số 68/SBCVT-VP ngày 10 tháng 3 năm 2005 ; của Chánh Thanh tra thành phố tại Công văn số 317/CV-TTr ngày 22 tháng 3 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 188/TT-TTr-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh như sau :

Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông là cơ quan của Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở. Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông được sử dụng con dấu riêng để hoạt động.

Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố và công tác nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 2. Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 28 của Luật thanh tra.

Điều 3. Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các thanh tra viên.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở, các Thanh tra viên được thực hiện quy định của Luật Thanh tra và quy định của Chính phủ.

Tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông được xác định theo nguyên tắc tinh gọn, hoạt động có hiệu lực ; biên chế của Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông được tính trong tổng biên chế của Sở Bưu chính, Viễn thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Chánh Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Bộ Bưu chính, Viễn thông
- Thanh tra Chính phủ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP
- Các Đoàn thể thành phố
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Công an thành phố (PC13)
- VPHĐ-UB : PVP/KT, VX, NC  
- Tổ CNN, VX, NC
- Lưu (VX-Nh)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/2005/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.772
DMCA.com Protection Status