Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 59/2008/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 59/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số”.

Điều 2. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được Chính phủ Việt Nam công nhận phải tuân thủ các tiêu chuẩn trong Danh mục tiêu chuẩn ban hành bởi Quyết định này.

Điều 3. Danh mục tiêu chuẩn này được định kỳ xem xét cập nhật, sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT (để b/c);
- Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, ngành;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTĐT, Công báo;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, TTĐT;
- Lưu: VT, KHCN, ƯDCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT Ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Số TT

Loại tiêu chuẩn

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

Quy định áp dụng

1

Chuẩn bảo mật cho HSM

1.1

Bảo mật cho khối an ninh phần cứng HSM

FIPS PUB 140-2

Security Requirements for Cryptographic Modules

Yêu cầu tối thiểu level 3

2

Chuẩn mã hóa

2.1

Mã hoá phi đối xứng và chữ ký số

PKCS #1

RSA Cryptography Standard

- Phiên bản 2.1

- Áp dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hoá và RSASSA-PSS để ký

2.2

Mã hoá đối xứng

FIPS PUB 197

Advanced Encryption Standard (AES)

Áp dụng AES hoặc 3DES

FIPS PUB 46-3

Data Encryption Standard (DES)

2.3

Hàm băm bảo mật

FIPS PUB 180-2

Secure Hash Standard

Áp dụng một trong bốn hàm băm an toàn: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512

3

Chuẩn tạo yêu cầu và trao đổi chứng thư số

3.1

Định dạng chứng thư số và danh sách thu hồi chứng thư số

RFC 3280

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

 

3.2

Cú pháp thông điệp mã hoá

PKCS #7

Cryptographic Message Syntax Standard

Phiên bản 1.5

3.3

Cú pháp thông tin khóa riêng

PKCS #8

Private-Key Information Syntax Standard

Phiên bản 1.2

3.4

Cú pháp yêu cầu chứng thực

PCKS #10

Certification Request Syntax Standard

Phiên bản 1.7

3.5

Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân

PKCS #12

Personal Information Exchange Syntax Standard

Phiên bản 1.0

4

Chuẩn về chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số

4.1

Khung quy chế chứng thực và chính sách chứng thư

RFC 3647

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework

 

5

Chuẩn về lưu trữ và truy xuất chứng thư số

5.1

Giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số

RFC 2587

Internet X.509 Public Key Infrastructure LDAPv2 Schema

Áp dụng RFC 2587 hoặc RFC 4523

RFC 4523

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Schema Definitions for X.509 Certificates

RFC 2251

Lightweight Directory Access Protocol (v3)

Áp dụng RFC 2251 hoặc bộ bốn tiêu chuẩn RFC 4510, RFC 4511, RFC 4512, RFC 4513

 

RFC 4510

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road Map

RFC 4511

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol 

RFC 4512

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models

RFC 4513

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Authentication Methods and Security Mechanisms

6

Chuẩn về kiểm tra trạng thái chứng thư số

6.1

Giao thức cho kiểm tra trạng thái chứng thư số

RFC 2585

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Operational Protocols: FTP and HTTP

Áp dụng một hoặc cả hai giao thức FTP và HTTP

 

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------

No.: 59/2008/QD-BTTTT

Hanoi, December 31, 2008

 

DECISION

PROMULGATING THE LIST OF APPLICABLE FORCED STANDARD ON DIGITAL SIGNATURES AND SERVICES TO CERTIFY DIGITAL SIGNATURES

THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

Pursuant to the Law on E-Transaction dated November 29, 2005;
Pursuant to the Decree No.26/2007/ND-CP dated February 15, 2007 of the Government detailing the implementation of the Law on E-Transaction on digital signatures and services to certify digital signatures;
Pursuant to the Decree No.187/2007/ND-CP dated December 25, 2007 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;
At the proposal of Deputy Minister of the Department of Science and Technology and Director of State Agency for Technology Innovation,

DECIDES:

Article 1. Issuing together this Decision is “the List of applicable forced standard on digital signatures and services to certify digital signatures”.

Article 2. Organizations providing the national digital signature certification services; Organizations providing the public digital signature certification services; Organizations providing the used exclusively digital signature certification services granted certificates of sufficient condition to ensure security for digital signatures by the Ministry of Information and Communications; Organizations providing the foreign digital signature certification services recognized by the Government of Vietnam must comply with the standards in the list of standards promulgated by Decision.

Article 3. This standard List is considered periodically to upgrade, amend, supplement to suit to the actual conditions of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Chief Office, Deputy Minister of the Department of Science and Technology, Director of the State Agency for Technology Innovation, the heads of agencies and units under the ministries, the relative organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thi Minh Hong

 

THE LIST

APPLICABLE FORCED STANDARD ON DIGITAL SIGNATURES AND SERVICES TO CERTIFY DIGITAL SIGNATURES
(Issuing together with the Decision No.59/2008/QD-BTTTT dated December 31, 2008 of the Ministry of Information and Communications)

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Standard signs

Full name of standards

Applicable provisions

1

Secret standard to HSM

1.1

Keeping secret for hardware security block HSM

FIPS PUB 140-2

Security Requirements for Cryptographic Modules

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Encrypt standard

2.1

Un-symmetric encryption and digital signatures

PKCS #1

RSA Cryptography Standard

- Version 2.1

- Applying the diagram RSAES-OAEP to encrypt and RSASSA-PSS to sign

2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FIPS PUB 197

Advanced Encryption Standard (AES)

Applying AES or 3DES

FIPS PUB 46-3

Data Encryption Standard (DES)

2.3

Secured hash 

FIPS PUB 180-2

Secure Hash Standard

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Standard to create requirement and exchange digital Certificates

3.1

Format digital Certificates and list of withdrawing digital Certificates

RFC 3280

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

 

3.2

Cryptographic Message Syntax

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cryptographic Message Syntax Standard

Version 1.5

3.3

Private-Key Information Syntax

PKCS #8

Private-Key Information Syntax Standard

Version 1.2

3.4

Certification Request Syntax

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Certification Request Syntax Standard

Version 1.7

3.5

Personal Information Exchange Syntax

PKCS #12

Personal Information Exchange Syntax Standard

Version 1.0

4

Standard on policy and practices of digital signature certification

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Certification Practices Framework and Certificate Policy

RFC 3647

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework

 

5

Standard on storage and access of digital Certificates

5.1

Storage Protocols and retrieving of digital Certificates

RFC 2587

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Applying RFC 2587 or RFC 4523

RFC 4523

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Schema Definitions for X.509 Certificates

RFC 2251

Lightweight Directory Access Protocol (v3)

Applying RFC 2251 or set of four standards RFC 4510, RFC 4511, RFC 4512, RFC 4513

 

RFC 4510

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road Map

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol 

RFC 4512

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models

RFC 4513

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Authentication Methods and Security Mechanisms

6

Standard on inspection of state of digital Certificates

6.1

Protocols for inspection of state of digital Certificates

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Operational Protocols: FTP and HTTP

Applying to one or two Protocols FTP and HTTP

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2008 về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.968

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!