Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 589/QĐ-UBND áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001 Quảng Trị 2017

Số hiệu: 589/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Quân Chính
Ngày ban hành: 28/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG
TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 28 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2015-2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2446/QĐ-UBND NGÀY 03/11/2014 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy đnh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và ci tiến Hệ thống quản lý cht lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 13/TTr-SKHCN ngày 09/3/2017, ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 429/STC-QLNG ngày 03/3/2017 và ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 94/SNV-VP ngày 22/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: Bổ sung UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh, huyện Hướng Hóa.

2. Lộ trình thực hiện:

a) Năm 2018 b sung áp dụng hệ thống qun lý chất lượng tại 22 cơ quan:

UBND các thị trấn: Bến Quan, Ca Tùng, Hồ Xá; UBND các xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạch, Vĩnh Lâm, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thủy, của huyện Vĩnh Linh;

UBND các thị trấn: Khe Sanh, Lao Bảo; UBND các xã: Tân Hợp, Tân Liên, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Thanh, Thuận, A Xing, Xi, A Túc của huyện Hướng Hóa.

b) Năm 2019 bổ sung áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại 15 cơ quan:

UBND các xã: Vĩnh Chấp, Vĩnh Nam, Vĩnh Khê, Vĩnh Long, Vĩnh Kim, Vĩnh Hòa của huyện Vĩnh Linh;

UBND các xã: Hướng Lộc, Hướng Tân, Hướng Linh, Hướng Phùng của huyện Hướng Hóa.

UBND các xã: Hải Vĩnh, Hải Thiện, Hải Thành, Hải Trường, Hải Ba của huyện Hải Lăng.

c) Năm 2020 áp dụng hệ thống quản lý cht lượng tại 17 cơ quan:

UBND các xã: Vĩnh Thành, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tân, Vĩnh Giang, Vĩnh Ô của huyện Vĩnh Linh;

UBND các xã: A Dơi, Ba Tầng, Hướng Việt, Hướng Sơn, Hướng Lập, Húc của huyện Hướng Hóa;

UBND các xã: Hải Tân, Hải Sơn, Hải Hòa, Hải Xuân, Hải Quy của huyện Hải Lăng.

3. Kinh phí thực hiện:

a) Việc quản lý, sử dụng, lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trn thực hiện theo quy định tại Thông tư s 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính.

b) Ngân sách tỉnh hỗ trợ 54 xã, phường, thị trấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2015-2020: 2.376 triệu đồng, cụ thể:

+ Năm 2018: 22 cơ quan x 44 triệu đồng/cơ quan = 968 triệu đồng;

+ Năm 2019: 15 cơ quan x 44 triệu đồng/cơ quan = 660 triệu đồng;

+ Năm 2020: 17 cơ quan x 44 triệu đồng/cơ quan = 748 triệu đồng.

c) Cùng với kinh phí do ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ, căn cứ tình hình thực tế địa phương, yêu cầu công việc và khả năng ngân sách địa phương; UBND cấp huyện, cấp xã quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện, đảm bảo mức chi tối đa không vượt quá quy định tại Thông tư s 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện: Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Hải Lăng; Chtịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2:
- Các Bộ: K
H&CN, Nội vụ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
-
Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Quân Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 589/QĐ-UBND ngày 28/03/2017 bổ sung Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.307

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!