Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5842/QĐ-BYT về phê duyệt và công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 5842/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Quang Cường
Ngày ban hành: 28/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5842/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH Y TẾ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-BYT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 06 bộ biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng CNTT trong ngành y tế;

Căn cứ Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 05 Bộ chsố đánh giá mức độ sẵn sàng về ứng dụng CNTT trong ngành y tế;

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-BYT ngày 11/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế tổ chức nghiên cứu và có các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý của mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thtrưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các Sở Y tế, Thtrưởng; các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Sở Y tế các t
nh/thành phố;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, CNTT (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 

BÁO CÁO

MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH Y TẾ NĂM 2017
(Theo Quyết định số 5842/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

Danh mục thuật ngữ và viết tắt

CNTT

Công nghệ thông tin

TTTT

Thông tin và Truyền thông

CSDL

Cơ sở dữ liệu

HII

Health ICT Index

 

 

 

Mục lục

Lời nói đầu

Phần 1. Quá trình xây dựng báo cáo

1. Mục đích xây dựng HII

2. Đối tượng của HII

3. Nguyên tắc xây dựng HII

4. Nội dung đánh giá, xếp hạng

5. Phương pháp tính điểm

5.1. Bộ chỉ số

5.2. Quy định về cách thức tính điểm:

6. Công tác báo cáo và thu thập số liệu

Phần 2. Số liệu về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT ngành y tế năm 2017

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

2. Ứng dụng phục vụ cho quản lý và điều hành

3. Ứng dụng phục vụ chuyên ngành

4. An toàn, an ninh thông tin

5. Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT

6. Nhân lực công nghệ thông tin

7. Đầu tư và các dự án

Phần 3. Kết quả đánh giá, xếp hạng của HII năm 2017

1. Khối các đơn vị thuộc Bộ

1.1 Xếp hạng chung

1.2 Xếp hạng về Hạ tầng kỹ thuật CNTT

1.3 Xếp hạng về ứng dụng phục vụ và quản lý điều hành

1.4 Xếp hạng về Trang/Cổng thông tin điện tử

1.5 Xếp hạng về Hệ thống báo cáo trực tuyến

1.6 Xếp hạng về An toàn, an ninh thông tin

1.7 Xếp hạng về Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT

1.8 Xếp hạng về Nhân lực CNTT

1.9 Xếp hạng về Đầu tư và các dự án

2. Khối các bệnh viện/viện có giường bệnh

2.1 Xếp hạng chung

2.2 Xếp hạng về Hạ tầng kỹ thuật CNTT

2.3 Xếp hạng về ứng dụng phục vụ và quản lý điều hành

2.4 Xếp hạng về Trang/Cổng thông tin điện tử

2.5 Xếp hạng về Hệ thống thông tin bệnh viện

2.6 Xếp hạng về An toàn, an ninh thông tin

2.7 Xếp hạng về Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT

2.8 Xếp hạng về Nhân lực CNTT

2.9 Xếp hạng về Đầu tư và các dự án

3. Khối các Sở Y tế

3.1 Xếp hạng chung

3.2 Xếp hạng về Hạ tầng kỹ thuật CNTT

3.3 Xếp hạng về Ứng dụng phục vụ và quản lý điều hành

3.4 Xếp hạng về Trang/Cổng thông tin điện tử

3.5 Xếp hạng về Hệ thống báo cáo

3.6 Xếp hạng về An toàn, an ninh thông tin

3.7  Xếp hạng về Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT

3.8  Xếp hạng về Nhân lực CNTT

3.9 Xếp hạng về Đầu tư và các dự án

4. Khối các Viện/Trung tâm

4.1 Xếp hạng chung

4.2 Xếp hạng về Hạ tầng kỹ thuật CNTT

4.3 Xếp hạng về Ứng dụng phục vụ và quản lý điều hành

4.4 Xếp hạng về Trang/Cổng thông tin điện tử

4.5 Xếp hạng về An toàn, an ninh thông tin

4.6  Xếp hạng về Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT

4.7 Xếp hạng về Nhân lực CNTT

4.8 Xếp hạng về Đầu tư và các dự án

5. Khối các trường đại học/cao đẳng

5.1 Xếp hạng chung

5.2 Xếp hạng về Hạ tầng kỹ thuật CNTT

5.3 Xếp hạng về Ứng dụng phục vụ quản lý điều hành

5.4 Xếp hạng về Trang/Cổng thông tin điện tử

5.5 Xếp hạng về An toàn, an ninh thông tin

5.6  Xếp hạng về Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT

5.7  Xếp hạng về Nhân lực CNTT

5.8  Xếp hạng về Đầu tư và các dự án

Phần 4. Một số nhận xét và đánh giá

1. Nhận xét chung

2. Về hạ tầng công nghệ thông tin

3. Ứng dụng phục vụ cho quản lý và điều hành

4. Trang/Cổng thông tin điện tử

5. Hệ thống báo cáo

6. Ứng dụng chuyên ngành cho bệnh viện

7. An toàn, an ninh thông tin

8. Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT

9. Nhân lực công nghệ thông tin

10. Đầu tư và các dự án

Các phụ lục

 

Lời nói đầu

Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử ngày 14/10/2015 đã chỉ rõ “Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy ứng dụng CNTT. Công nghệ thông tin được coi là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc; là động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Việc thực hiện tin học hóa ngành y tế đòi hỏi phải triển khai đồng bộ và tuần tự nhiều nhóm công việc, trong đó có công tác đánh giá thực trạng và xếp hạng về mức độ sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong ngành.

Việc có một Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (Health ICT Index, HII) ngành y tế, dựa trên dữ liệu về thực trạng ứng dụng CNTT trong ngành, sẽ giúp các đơn vị thấy được điểm mạnh, điểm còn hạn chế của đơn vị mình để có các biện pháp, chính sách phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao ứng dụng CNTT-TT hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động quản lý điều hành và chuyên môn.

Bộ Thông tin và Truyền thông với tư cách là Bộ chủ quản ngành dọc về ứng dụng công nghệ thông tin, có chức năng giám sát và theo dõi thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ và cơ quan ngang bộ đã có hoạt động thu thập dữ liệu và tạo lập phương pháp đánh giá, xếp hạng. Hoạt động này thể hiện trong Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 7/3/2013 và Công văn số 565/THH-THHTQT ngày 14/8/2014, xin ý kiến góp ý về phương pháp đánh giá với mục đích xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Trong ngành y tế, công tác đánh giá và báo cáo hàng năm về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Công nghệ thông tin thực hiện. Dựa trên các yêu cầu báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, các yêu cầu nêu trong Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (Quyết định số 4858/QĐ-BYT , ngày 03/12/2013), Cục đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3219/QĐ-BYT ban hành Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành (ngày 30/7/2015). Đây là công việc còn mới và còn nhiều thách thức trong khâu thu thập số liệu và xử lý các kết quả thu nhận được. Hơn nữa, số liệu báo cáo định kỳ mang tính định tính và định lượng thô, chưa áp dụng cách thức để so sánh được giữa các nhóm cơ quan và đơn vị trong ngành.

Trước tình hình đó, Cục Công nghệ thông tin đã xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế và được phép tiến hành những bước đầu tiên trong xây dựng Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong ngành y tế. Sau quá trình nghiên cứu và xây dựng HII, Cục CNTT đã tham mưu Lãnh đạo Bộ Y tế ký Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 29/12/2016 ban hành 05 Bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng về ứng dụng CNTT trong ngành y tế.

Dựa trên Quyết định số 3219/QĐ-BYT và Quyết định số 7562/QĐ-BYT , Cục CNTT đã tổng hợp và viết báo cáo HII đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối: các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Y tế, các bệnh viện/viện có giường bệnh, các trường đại học/cao đẳng, các viện/trung tâm.

Kết cấu báo cáo gồm các phần: Phần 1 - Quá trình xây dựng báo cáo; Phần 2 - Số liệu về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT ngành y tế năm 2017; Phần 3 - Kết quả đánh giá, xếp hạng của HII năm 2017; Phần 4 – Một số nhận xét và đánh giá.

Cục Công nghệ thông tin hi vọng việc xây dựng và công bố HII sẽ đưa ra bức tranh vừa tổng thể, vừa chi tiết về tình hình ứng dụng CNTT ngành y tế; giúp các đơn vị hiểu rõ được hiện trạng, để từ đó đưa ra được những giải pháp, định hướng phù hợp nhằm cải thiện, thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng CNTT tại đơn vị mình.

Đây là lần đầu tiên Cục Công nghệ thông tin tiến hành đánh giá, xếp hạng nên chưa có kinh nghiệm thực tiễn của những năm trước, không tránh khỏi những thiếu sót, rất cần sự đóng góp từ các đơn vị giúp HII ngày càng hoàn thiện hơn.

Phần 1. Quá trình xây dựng báo cáo

1. Mục đích xây dựng HII

Góp phần cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế và giúp cho các đối tượng được đánh giá nhận thức rõ về các tiêu chí nhằm cải thiện hiện trạng.

Cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và trong các lĩnh vực chuyên môn của ngành y tế; phục vụ xây dựng các định hướng, các cơ chế chính sách thúc đẩy và phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế

2. Đối tượng của HII

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và khảo sát trong quá trình xây dựng để ra Quyết định số 3219/QĐ-BYT , các đối tượng cho đánh giá và xếp hạng là các đơn vị trong ngành y tế và được phân theo các nhóm như sau:

1) Các đơn vị thuộc Bộ Y tế

2) Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

3) Các trường đại học, cao đẳng

4) Các viện, trung tâm

5) Các bệnh viện và viện có giường bệnh.

6) Các đơn vị khác (tạp chí, báo, ...).

Tuy nhiên, do nhóm thứ 6 là chỉ có 3 đơn vị cho nên chúng tôi chưa đưa vào diện tính toán để đánh giá và xếp hạng.

3. Nguyên tắc xây dựng HII

- Bám sát chủ trương của Chính phủ và của Bộ Y tế trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và chuyên môn đối với từng loại hình đơn vị.

- Việc xây dựng bộ chỉ số phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm điều kiện thực tế của từng loại hình đơn vị, nhằm đảm bảo đánh giá đúng thực chất và khách quan theo chu kỳ hàng năm.

- Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất từ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế.

4. Nội dung đánh giá, xếp hạng

Nội dung đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong ngành y tế căn cứ theo Quyết định số 3219/QĐ-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 6 bộ biểu mẫu báo cáo ứng dụng CNTT trong ngành y tế bao gồm 7 hạng mục sau (tên viết tắt của mỗi hạng mục được để trong ngoặc).

1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT (hạ tầng)

2) Ứng dụng phục vụ quản lý và điều hành (điều hành)

3) Ứng dụng phục vụ chuyên ngành (chuyên ngành)

4) An toàn, an ninh thông tin (an toàn)

5) Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT (chính sách)

6) Nhân lực CNTT (nhân lực)

7) Đầu tư và các dự án CNTT (đầu tư)

5. Phương pháp tính điểm

Đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin của 05 nhóm đơn vị trong ngành y tế được thực hiện trên 07 nhóm tiêu chí tương ứng với 07 lĩnh vực ứng dụng, điểm của mỗi nhóm tiêu chí là tổng điểm của các tiêu chí thành phần.

Tổng điểm của 07 nhóm tiêu chí được sử dụng để xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của 05 nhóm đơn vị trong ngành y tế.

Điểm tối đa của từng nhóm tiêu chí được quy định cụ thể như sau:

TT

Hạng mục

Các cơ quan thuộc Bộ Y tế

Các Sở Y tế

Các trường đại học, cao đẳng

Các viện và trung tâm

Các bệnh viện, viện có giường bệnh

 

Tổng điểm

1000

1000

1000

1000

1000

1

Hạ tầng

100

100

100

100

150

2

Điều hành

250

250

200

250

150

3

Chuyên ngành

200

200

250

250

280

4

An toàn

100

100

100

100

100

5

Chính sách

110

110

120

100

100

6

Nhân lực

140

140

150

100

120

7

Đầu tư

100

100

80

100

100

5.1. Bộ chỉ số

a) Các đơn vị thuộc Bộ Y tế

TT

Hạng mục

Tiêu chí chính

Tiêu chí thành phần

1.

Hạ tầng

10

6

2.

Điều hành

11

2

3.

Chuyên ngành

12

45

4.

An toàn

18

 

5.

Chính sách

11

2

6.

Nhân lực

10

 

7.

Đầu tư

7

 

b) Các Sở Y tế

TT

Hạng mục

Tiêu chí chính

Tiêu chí thành phần

1.

Hạ tầng

10

6

2.

Điều hành

11

2

3.

Chuyên ngành

12

45

4.

An toàn

18

 

5.

Chính sách

11

2

6.

Nhân lực

10

 

7.

Đầu tư

7

 

c) Các trường đại học, cao đẳng

TT

Hạng mục

Tiêu chí chính

Tiêu chí thành phần

1.

Hạ tầng

9

6

2.

Điều hành

12

2

3.

Chuyên ngành

10

38

4.

An toàn

18

 

5.

Chính sách

11

2

6.

Nhân lực

10

 

7.

Đầu tư

7

 

d) Các viện và trung tâm

TT

Hạng mục

Tiêu chí chính

Tiêu chí thành phần

1.

Hạ tầng

9

6

2.

Điều hành

9

2

3.

Chuyên ngành

10

38

4.

An toàn

18

 

5.

Chính sách

11

2

6.

Nhân lực

10

 

7.

Đầu tư

7

 

e) Các bệnh viện và viện có gường bệnh

TT

Hạng mục

Tiêu chí chính

Tiêu chí thành phần

1.

Hạ tầng

9

6

2.

Điều hành

9

2

3.

Chuyên ngành

11

72

4.

An toàn

18

 

5.

Chính sách

11

2

6.

Nhân lực

10

 

7.

Đầu tư

7

 

5.2. Quy định về cách thức tính điểm:

a) Đối với các tiêu chí có số liệu là ‘có’ hoặc ‘không’:

- Điểm chấm = Điểm tối đa nếu câu trả lời là ‘có’.

- Điểm chấm = 0 nếu câu trả lời là ‘không’.

b) Đối với các tiêu chí có số liệu tính được tỉ lệ triển khai

Ví du như: Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức được trang bị máy tính, Tỷ lệ các máy tính kết nối internet, Tỷ lệ các máy tính được trang bị phần mềm diệt virus..

- Điểm chấm = Điểm tối đa * Tỉ lệ.

c) Đối với các tiêu chí về cung cấp, cập nhập thông tin:

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

d) Đối với các tiêu chí về chức năng của phần mềm:

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

e) Đối với tiêu chí về Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)

Quy định phải kiểm tra trực tiếp và cho điểm đối với các dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan:

- Có cung cấp DVCTT: điểm tối đa

- Tỷ lệ DVCTT mức độ 3/tổng số DVCTT: Điểm chấm = (Tỷ lệ/60%) x điểm tối đa. Do vậy nếu cơ quan/đơn vị có tỷ lệ trên đạt từ 60% trở lên được điểm tối đa

- Tỷ lệ DVCTT mức độ 4 /tổng số DVCTT: Điểm chấm = (Tỷ lệ/10%) x điểm tối đa. Do vậy nếu cơ quan/đơn vị có tỷ lệ trên đạt từ 10% trở lên được điểm tối đa

f) Đối với tiêu chí về Hệ thống báo cáo:

Cách tính điểm ưu tiên với các phương thức sau:

- Phương thức gửi báo cáo trực tuyến và file (100% và 70%).

- Phương thức gửi báo cáo bằng giấy sẽ không được tính điểm.

- Tương tự như vậy cách tính điểm đối với cấp độ báo cáo sẽ được tính từ cao đến thấp với các mức từ tuyến xã/huyện/tỉnh,thành phố

g) Đối với các tiều chí về cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin

Phải kiểm tra đầy đủ các điều kiện sau khi cho điểm:

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

h) Đối với các tiêu chí về nhân lực CNTT

Điểm tính tối đa được ưu tiên đối với những đơn vị có số lượng cán bộ chuyên trách về CNTT ở trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ và có số lượng nhân lực CNTT đông hơn

Đối với các tiều chí về Đầu tư và dự án CNTT, điểm tính tối đa được ưu tiên đối với những đơn vị có tỷ lệ kinh phí chi cho phần mềm và cho đào tạo nâng cao trình độ tin học cho CBCCVC và đào tạo cho cán bộ chuyên trách về CNTT.

Lưu ý là đối với tất cả các tiêu chí trên cần có chuyên gia của đơn vị kiểm tra và xác nhận tính chính xác của số liệu đơn vị cung cấp. Điểm chấm sẽ bằng 0 nếu chuyên gia xác định thông tin đơn vị cung cấp sai với thực tế.

6. Công tác báo cáo và thu thập số liệu

Năm 2015, Cục CNTT đã tiến hành thu thập số liệu từ báo cáo của các đơn vị (qua đường công văn, emoh và email). Kết quả đã có 116/162 đơn vị thực hiện, chiếm tỷ lệ 71,2%. Tuy nhiên việc gửi, nhận và tổng hợp số liệu bằng bản giấy hoặc bản đính kèm qua email đã bộc lộ nhiều điểm yếu: thời gian gửi lâu, thất lạc báo cáo, phải nhập số liệu từng báo cáo rồi mới tiến hành phân tích số liệu được, …

Năm 2016, Cục CNTT đã phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng phần mềm báo cáo trực tuyến (gọi tắt là phần mềm) nhằm tin học hóa quá trình gửi dữ liệu của các đơn vị cũng như công tác tổng hợp, báo cáo của Cục Công nghệ thông tin. Phần mềm hiện đang hoạt động trên môi trường Internet và có địa chỉ là: http://ereport.ictmoh.gov.vn/.

Tháng 4/2017, Cục CNTT đã liên hệ, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị  thu thập số liệu và thực hiện báo cáo qua phần mềm trực tuyến.

Số liệu về các đơn vị thực hiện báo cáo cho đến tháng 9/2017 được trình bày như bảng sau:

TT

Nhóm đơn vị

Tổng số đơn vị

Số đơn vị báo cáo

Tỷ lệ báo cáo

1

Đơn vị thuộc Bộ Y tế

20

20

100%

2

Sở Y tế

63

61

97%

3

Trường đại học, cao đẳng

12

7

58%

4

Viện, trung tâm

28

23

82%

5

Bệnh viện; viện có giường bệnh

37

36

97%

Tổng cộng

160

147

92%

Phần 2. Số liệu về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT ngành y tế năm 2017

Kết quả chung được trình bày theo các nhóm nội dung được đưa ra trong biểu mẫu báo cáo được ban hành theo Quyết định số 3219/QĐ-BYT .

Những số liệu về tỷ lệ có của các đơn vị tương ứng được nêu trong các cột phía bên phải và các nhóm đơn vị được đánh số như sau:

1) Các đơn vị thuộc Bộ Y tế (chi tiết về thực trạng xin xem Phụ lục 1)

2) Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (chi tiết về thực trạng xin xem Phụ lục 2)

3) Các trường đại học, cao đẳng (chi tiết về thực trạng xin xem Phụ lục 3)

4) Các viện, trung tâm (chi tiết về thực trạng xin xem Phụ lục 4)

5) Các bệnh viện và viện có giường bệnh (chi tiết về thực trạng xin xem Phụ lục 5)

Các con số được thể hiện phần trăm trong số những đơn vị thực hiện báo cáo phúc đáp.

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Nhóm đơn vị

1

2

3

4

5

1.

Hệ thống mạng

LAN (%)

100

100

100

100

100

 

 

Mạng kết nối các đơn vị trực thuộc (%)

50.0

40.3

 

 

 

 

 

Phòng máy chủ riêng (%)

 

 

 

 

91.7

2.

Thuê dịch vụ

Đặt máy chủ (%)

30.0

29.0

28.6

21.7

33.3

 

 

Máy trạm (%)

15.0

11.3

14.3

 

2.8

 

 

Bảo trì hệ thống (%)

30.0

38.7

42.9

34.8

55.6

 

 

Đặt chỗ cho trang/cổng thông tin điện tử (%)

55.0

58.1

71.4

69.6

80.6

 

 

Đặt chỗ cho thư điện tử chính thức (%)

40.0

40.3

57.1

30.4

47.2

3.

An toàn, an ninh thông tin

Hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chống truy cập trái phép (%)

35.0

43.5

57.1

43.5

47.2

 

 

Hệ thống thư điện tử được trang bị phần mềm quét virus, lọc thư rác (%)

40.0

43.5

28.6

34.8

44.4

 

 

Tổng số máy tính được trang bị phần mềm diệt virus (số lượng cái)

769

2316

906

1085

6013

 

 

Hệ thống an toàn dữ liệu (tủ/băng đĩa/ SAN/NAS) (%)

35.0

50.0

100.0

21.7

52.8

 

 

Hệ thống an toàn báo cháy, nổ cho hệ thống CNTT (%)

30.0

37.1

71.4

21.7

47.2

 

 

Hệ thống an toàn chống sét cho hệ thống CNTT (%)

25.0

51.6

85.7

39.1

44.4

 

 

Nguồn điện dự phòng cho hệ thống (UPS, máy phát điện, nguồn điện ưu tiên,...) (%)

35.0

66.1

85.7

65.2

88.9

Bảng 2: Thông tin hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Theo kết quả tổng hợp được từ Bảng thông tin hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trên cho thấy:

- Về hệ thống mạng: các đơn vị đạt 100% có mạng LAN; việc xây dựng mạng kết nối các đơn vị trực thuộc tại những đơn vị quản lý chưa được quan tâm nhiều, mới đạt tỷ lệ cao nhất là 50%. Các đơn vị bệnh viện và viện có giường bệnh trang bị phòng máy chủ riêng có tỷ lệ rất cao, đạt 91,7%  cho thấy các đơn vị đã rất chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.

- Về thuê dịch vụ: Nổi bật nhất là dịch vụ đặt chỗ cho trang/cổng thông tin điện tử, tỷ lệ cao nhất là của các đơn vị Bệnh viện và viện có giường bệnh, đạt 80,6%. Các dịch vụ khác chưa được các khối đơn vị quan tâm đến thuê dịch vụ, đạt tỷ lệ đồng đều thấp, dưới 50%.

- Về an toàn, an ninh thông tin: Nhìn chung các đơn vị vẫn chưa chú trọng đến các vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, thể hiện ở tỷ lệ không đồng đều và chưa cao. Nổi bật các đơn vị khối trường đại học đạt tỷ lệ 100%  có hệ thống an toàn dữ liệu, đồng thời cũng có tỷ lệ về trang bị hệ thống an toàn chống sét và có nguồn điện dự phòng cho hệ thống cao thư hai trong các khối đơn vị, đạt 85.7%. Khối đơn vị đạt tỷ lệ cao nhất về trang bị nguồn điện dự phòng cho hệ thống là Khối các bệnh viện và viện có giường bệnh.

2. Ứng dụng phục vụ cho quản lý và điều hành

Nhóm đơn vị

1

2

3

4

5

1.

Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng (%)

100

95.2

71.4

43.5

66.7

2.

Ứng dụng chữ ký số (%)

100

71.0

28.6

69.6

27.8

3.

Quản lý nhân sự (%)

35.0

56.5

42.9

21.7

66.7

4.

Quản lý đề tài khoa học - công nghệ (%)

10.0

8.1

42.9

13.0

27.8

5.

Quản lý kế toán - tài chính (%)

55.0

88.7

85.7

78.3

97.2

6.

Quản lý tài sản (%)

15.0

67.7

57.1

39.1

61.1

7.

Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo (%)

10.0

19.4

 

 

16.7

8.

Thư điện tử chính thức của cơ quan (%)

80.0

85.5

71.4

56.5

47.2

9.

Tin học hóa tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa (%)

30.0

74.2

 

 

 

10.

Hệ thống hội nghị truyền hình (%)

15.0

29.0

57.1

21.7

 

11.

Đã kết nối và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (%)

15.0

53.2

42.9

 

 

12.

Hệ thống quản lý đào tạo và sinh viên (%)

 

 

57.1

 

 

13.

Hệ thống đào tạo trực tuyến (%)

 

 

 

 

 

14.

Thư viện điện tử (%)

 

 

 

 

 

15.

Hệ thống tư vấn, đào tạo, khám - chữa bệnh từ xa (%)

 

 

 

 

27.8

Bảng 3: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý và điều hành

Số liệu thống kê được từ Bảng trên cho thấy các ứng dụng phục vụ cho quản lý và điều hành được các đơn vị quan tâm tập trung chủ yếu vào các ứng dụng:

- Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng nổi bật nhất là khối các đơn vị thuộc Bộ y tế, đạt tỷ lệ ứng dụng 100%, tiếp đến là khối Sở Y tế, đạt 95.2%. Khối các đơn vị là Viện và Trung tâm có tỷ lệ ứng dụng này chưa cao, mới đạt 43.5%.

- Thư điện tử có tỷ lệ cao nhất là khối các Sở y tế, đạt 85.5%, các đơn vị Bệnh viện và viện có giường bệnh có tỷ lệ ứng dụng này còn thấp, mới đạt 47.2%;

- Quản lý kế toán-tài chính có tỷ lệ cao nhất tại khối bệnh viện và viện có giường bệnh, đạt 97.2%, thấp nhất là khối đơn vị thuộc Bộ Y tế, đạt 55%;

- Tin học hóa tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa tại khối các đơn vị Sở y tế cao vượt trội, đạt 74%, khối các đơn vị thuộc Bộ Y tế đạt tỷ lệ còn thấp, chỉ 30%;

- Chữ ký số: các đơn vị thuộc Bộ y tế đã ứng dụng 100%. Đứng thứ hai và thứ ba trong ứng dụng này là khối các đơn vị Sở y tế và Viện/Trung tâm. Các đơn vị Trường và Bệnh viện có tỷ lệ ứng dụng chữ ký số khá thấp, mới đạt 28.6%  và 27.8%.

Các ứng dụng khác hầu như có tỷ lệ ứng dụng còn thấp ở tất cả các khối đơn vị. Nổi bật hơn hẳn là ứng dụng quản lý tài sản và quản lý nhân sự ở khối Bệnh viện và viện có giường bệnh, đạt 61.1% và 67.7%.

3. Ứng dụng phục vụ chuyên ngành

3.1. Trang/Cổng thông tin điện tử

Nhóm đơn vị

1

2

3

4

5

1

Hệ thống hiện đang sử dụng trang/cổng (%)

100

100

100

100

100

2

Danh mục kết quả các chương trình, đề tài sau nghiệm thu: Báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai (%)

25.0

27.4

71.4

26.1

30.6

3

Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện (%)

15.0

29.0

71.4

8.7

33.3

4

Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, đã triển khai, đã hoàn tất (%)

15.0

30.6

71.4

8.7

25.0

5

Thông tin dự án: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án (%)

35.0

62.9

100.0

34.8

63.9

6

Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức cá nhân (%)

45.0

66.1

71.4

52.2

58.3

7

Mục Trao đổi - Hỏi đáp (%)

 

11.3

 

4.3

5.6

8

Hỗ trợ người khuyết tật (%)

35.0

51.6

100.0

39.1

58.3

9

Công cụ đa phượng tiện (%)

35.0

48.4

100.0

47.8

50.0

10

Hỗ trợ thiết bị di động cầm tay (%)

20.0

33.9

57.1

8.7

27.8

11

Cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá và xếp hạng (%)

20.0

41.9

 

 

 

12

Theo dõi quá trình xử lý dịch vụ cổng trực tuyến (%)

60.0

80.6

100.0

47.8

63.9

13

Cho phép tải về văn bản quy phạm pháp luật (%)

65.0

72.6

100.0

43.5

69.4

14

Cho phép đọc được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thông qua liên kết (%)

55.0

71.0

71.4

39.1

38.9

15

Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản quy phạm pháp luật

45.0

64.5

 

 

 

16

Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện các dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng (%)

50.0

79.0

85.7

56.5

77.8

17

Công cụ đếm số lần truy cập (%)

40.0

54.8

 

 

 

18

Chức năng hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công từ mức độ 3 trở lên (%)

40.0

62.9

100.0

39.1

58.3

19

Cơ chế xác thực, cấp phép truy cập, mã hóa thông tin, dữ liệu cho việc truy cập cần phải định danh (%)

10.0

37.1

85.7

17.4

36.1

20

Thông báo trên trang chủ về chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân (%)

15.0

45.2

71.4

30.4

36.1

21

Quy trình cụ thể trong việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân trên trang/cổng (%)

45.0

64.5

100.0

56.5

80.6

22

Định kỳ thực hiện sao lưu dữ liệu (tối thiểu 1 tuần/lần) (%)

45.0

66.1

85.7

60.9

69.4

23

Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thông tin (%)

40.0

53.2

57.1

47.8

58.3

24

Chính sách, thủ tục, quy trình giám sát các khâu tạo lập, xử lý và hủy bỏ dữ liệu (%)

40.0

50.0

85.7

43.5

58.3

25

Quy trình lưu trữ nhật kts (logfile) của hệ thống (%)

40.0

54.8

85.7

52.2

63.9

26

Quy trình quản lý, kiểm tra việc truy cập hệ thống  (%)

 

 

 

 

 

27

Tổng số lần hệ thống bị sự cố...

30.0

64.5

 

 

 

28

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (%)

40.0

71.0

85.7

43.5

69.4

29

Quy chế vận hành duy trì (%)

10.0

32.3

71.4

56.5

69.4

30

Quyết định thành lập (%)

25.0

27.4

71.4

26.1

30.6

3.2. Ứng dụng chuyên ngành cho bệnh viện

Đây là ứng dụng chuyên ngành đặc thù cho khối các bệnh viện và viện có giường bệnh.

1.

Ứng dụng phần mềm báo cáo thống kê bệnh viện (theo quy dịnh của Bộ Y tế và cơ quan quản lý) (%)

66.7

2.

Kết xuất trực tiếp từ phần mềm các thông tin phục vụ báo cáo, nghiên cứu… như mô hình bệnh tật nhập, xuất viện; cơ cấu tài chính, thuốc, vật tư… theo năm, quý, tháng, tuần, ngày (%)

66.7

3.

Hệ thống đáp ứng đầy đủ biểu mẫu ghi chép, hồ sơ bệnh án của Bộ Y tế (%)

66.7

4.

Danh mục thống nhất toàn bệnh viện về giá dịch vụ kỹ thuật y tế (%)

72.2

5.

Mã bệnh tật, tử vong ICD10 (%)

75.0

6.

Danh mục phẫu thuật, thủ thuật (%)

75.0

7.

Danh mục thuốc tân dược (%)

75.0

8.

Danh mục vật tư y tế (%)

72.2

9.

Danh mục thuốc YHCT (%)

50.0

10.

Danh mục các dịch vụ cận lâm sàng (%)

75.0

11.

Quản trị Hệ thống (%)

69.4

12.

Quản lý Lịch hẹn khám (%)

47.2

13.

Quản lý tiếp đón bệnh nhân (%)

66.7

14.

Quản lý khoa/phòng khám bệnh (%)

69.4

15.

Quản lý Khoa cấp cứu (%)

66.7

16.

Quản lý Xét nghiệm, CĐHA, TDCN (%)

72.2

17.

Quản lý bệnh nhân nội trú (%)

72.2

18.

Quản lý bệnh nhân ngoại trú (%)

66.7

19.

Quản lý Dược bệnh viện (%)

72.2

20.

Quản lý Chỉ định/y lệnh (%)

72.2

21.

Quản lý Viện phí, thanh toán BHYT (%)

72.2

22.

Quản lý Hóa chất & vật tư tiêu hao (%)

66.7

23.

Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và TTB BV (%)

47.2

24.

Quản lý thống kê số liệu bệnh viện (%)

69.4

25.

Hỗ trợ ra quyết định trong khám và điều trị (%)

38.9

26.

Quản lý Ngân hàng máu (%)

30.6

27.

Quản lý Dinh dưỡng (%)

27.8

28.

Máy chẩn đoán hình ảnh (MRI, CT-scanner, CT-conbeam, Pet-CT; siêu âm) (%)

50.0

29.

Máy xét nghiệm hóa sinh, huyết học, miễn dịch, dị ứng, máy đọc kháng sinh đồ (%)

66.7

30.

Máy thăm dò chức năng (nội soi các loại, điện tim, điện não, lưu huyết não (%)

41.7

31.

Bệnh án điện tử (%)

30.6

32.

Khả năng trao đổi hồ sơ bệnh án điện tử với hệ thống thông tin của các bệnh viện khác (%)

22.2

33.

Có chứng thực điện tử (chữ ký điện tử/vân tay/mã số…) (%)

19.4

34.

Khả năng kết nối phần mềm giữa Khám, chữa bệnh và Thanh toán bảo hiểm y tế (%)

100

Theo thông tin danh sách các ứng dụng chuyên ngành và số liệu có được ở bảng trên cho thấy nhìn chung các đơn vị có tỷ lệ ứng dụng tương đối đồng đều và cũng khá cao.

- Nổi trội hơi cả là khả năng kết nối phần mềm giữa Khám, chữa bệnh và Thanh toán bảo hiểm y tế đạt 100%. Các ứng dụng Mã bệnh tật, tử vong ICD10; Danh mục phẫu thuật, thủ thuật; Danh mục thuốc tân dược; Danh mục các dịch vụ cận lâm sàng đều đạt 75%.

- Một số ứng dụng Quản lý Ngân hàng máu (30.6%); Quản lý Dinh dưỡng (27.8%); Khả năng trao đổi hồ sơ bệnh án điện tử với hệ thống thông tin của các bệnh viện khác (22.2%); Có chứng thực điện tử (chữ ký điện tử/vân tay/mã số…) (19.4%) thuộc nhóm có tỷ lệ thấp nhất.

4. An toàn, an ninh thông tin

Nhóm đơn vị

1

2

3

4

5

1.

Nội quy, quy chế về việc bảo đảm an toàn thông tin cá nhân áp dụng cho CBCCVC trong nội bộ cơ quan (%)

60.0

79.0

71.4

52.2

72.2

2.

Giải pháp bảo vệ, ngăn chặn và phát hiện sớm việc truy cập trái phép vào mạng máy tính hay thiết bị lưu trữ dữ liệu (%)

40.0

51.6

71.4

56.5

69.4

3.

Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống diệt virus hay hệ thống phòng, chống truy cập trái phép (%)

80.0

82.3

100.0

87.0

91.7

4.

Quy định về bảo đảm ATAN thông tin trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp và hủy bỏ các hạ tầng kỹ thuật (%)

50.0

53.2

71.4

39.1

41.7

5.

Chính sách phân loại, lưu trữ, bảo vệ các danh mục bí mật nhà nước về thông tin số (%)

55.0

51.6

85.7

43.5

36.1

6.

Nội quy bảo đảm ATAN thông tin trong cơ quan (%)

55.0

71.0

85.7

34.8

63.9

7.

Cán bộ phụ trách quản lý ATAN thông tin chuyên trách hoặc kiêm nhiệm (%)

55.0

83.9

85.7

52.2

58.3

8.

Quy trình giám sát, hướng dẫn và kiểm tra định kỳ việc thực hiện các biện pháp bảo đảm ATAN thông tin cho toàn hệ thống (%)

40.0

50.0

57.1

43.5

58.3

9.

Chính sách, thủ tục quản lý việc di chuyển các thiết bị CNTT lưu trữ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước (%)

45.0

40.3

71.4

47.8

36.1

10.

Sử dụng công nghệ xác thực khi truy cập hệ thống (%)

50.0

45.2

85.7

43.5

66.7

11.

Giải pháp quản lý truy cập máy chủ, máy trạm (%)

55.0

54.8

57.1

56.5

86.1

12.

Chính sách liên quan đến việc cài đặt các phần mềm mới lên máy chủ và máy trạm (%)

50.0

37.1

71.4

34.8

66.7

13.

Giải pháp kỹ thuật để theo dõi tình trạng lây nhiễm và loại bỏ phần mềm độc hại ra khỏi hệ thống (%)

35.0

45.2

71.4

43.5

58.3

14.

Tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật và nội quy của cơ quan về ATAN thông tin cho CBCCVC (%)

40.0

71.0

71.4

34.8

50.0

15.

Đào tạo cán bộ chuyên sâu về ATAN thông tin (%)

20.0

24.2

57.1

13.0

25.0

16.

Tổ chức đánh giá an toàn thông tin định kỳ cho hệ thống CNTT (%)

20.0

37.1

57.1

26.1

55.6

17.

Xây dựng kế hoạch phản ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin (%)

35.0

40.3

57.1

30.4

44.4

18.

Kịch bản cụ thể trong việc phối hợp xử lý sự cố ATAN thông tin (%)

25.0

22.6

42.9

21.7

30.6

Những năm gần đây, việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin luôn được quan tâm thúc đẩy thể hiện trong nhiều chủ trương, chính sách của nhà nước. Qua số liệu tổng hợp được tại bảng trên đã cho thấy được việc thực hiện đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong ngành y tế trong năm 2017 như sau:

- Đứng đầu là khối các đơn vị Trường đại học, cao đẳng. Tỷ lệ các mục đảm bảo an toàn an ninh thông tin tương đối cao và đồng đều so với các khối đơn vị khác. Trong đó, việc cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống diệt virus hay hệ thống phòng, chống truy cập trái phép đạt tỷ lệ 100%. Tiếp đến là Chính sách phân loại, lưu trữ, bảo vệ các danh mục bí mật nhà nước về thông tin số; Nội quy bảo đảm ATAN thông tin trong cơ quan; Cán bộ phụ trách quản lý ATAN thông tin chuyên trách hoặc kiêm nhiệm và Sử dụng công nghệ xác thực khi truy cập hệ thống đều đạt 85.7%.

- Các hạng mục khác tại các khối đơn vị nhìn chung đạt tỷ lệ còn thấp. Hạng mục Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống diệt virus hay hệ thống phòng, chống truy cập trái phép là nổi trội hơn cả, thấp nhất ở khối các đơn vị thuộc Bộ y tế, đạt 80%.

5. Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT

Qua tổng hợp số liệu về cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT thể hiện ở Bảng dưới đây cho thấy:

- Việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm có tỷ lệ cao nhất trong các hạng mục tại các khối đơn vị; đặc biệt ở khối Sở y tế, đạt 90.3%. Tiếp đến phải nói đến hạng mục Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc:

- Các hạng mục còn lại có tỷ lệ chưa cao.

Nhóm đơn vị

1

2

3

4

5

1.

Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 5 năm (%)

75.0

64.5

57.1

34.8

61.1

2.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm (%)

75.0

90.3

85.7

69.6

83.3

3.

Gắn kết giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính (%)

 

 

 

 

 

4.

Có quy định Các quy trình, thủ tục xử lý công việc trong cơ quan phải có thể được tin học hóa (%)

75.0

75.8

71.4

34.8

55.6

5.

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO để ứng dụng CNTT (%)

65.0

85.5

42.9

17.4

27.8

6.

Quy định khuyến khích ứng dụng CNTT trong đơn vị (%)

70.0

66.1

57.1

52.2

55.6

7.

Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc (%)

80.0

88.7

85.7

52.2

58.3

8.

Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống TĐT của cơ quan (%)

60.0

77.4

85.7

39.1

38.9

9.

Quy định nhằm giảm giấy tờ, tăng cường chia sẻ thông tin trong hoạt động đơn vị (%)

75.0

85.5

71.4

43.5

66.7

10.

Quy định về phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT (%)

40.0

30.6

42.9

26.1

36.1

11.

Quy định về bảo đảm ATAN thông tin (%)

50.0

75.8

71.4

47.8

63.9

12.

Quy định về chế độ ưu đãi đối với cán bộ chuyên trách CNTT (%)

15.0

17.7

42.9

13.0

13.9

13.

Quy định về các vấn đề khác liên quan đến ứng dụng CNTT (%)

25.0

30.6

28.6

21.7

38.9

6. Nhân lực công nghệ thông tin

Nhóm đơn vị

1

2

3

4

5

1.

Đơn vị chuyên trách về CNTT (%)

31.3

45.9

0.0

0.0

17.1

2.

Độc lập (%)

18.8

0.0

57.1

41.7

65.7

3.

Ghép (%)

50.0

54.1

42.9

58.3

17.1

4.

Tổng số cán bộ chuyên trách (CBCT) về CNTT

27

252

52

42

318

5.

Tiến sĩ

0

0

0

0

1

6.

Thạc sĩ

10

18

26

5

35

7.

Đại học

17

213

19

31

178

8.

Cao đẳng

0

21

1

4

55

9.

Trung cấp

0

11

1

1

34

10.

Khác

16

5

0

1

17

11.

Đào tạo về tin học, CNTT cho CBCCVC trong kỳ

3

38

11

4

146

7. Đầu tư và các dự án

Nhóm đơn vị

1

2

3

4

5

1.

Dự án đầu tư ứng dụng CNTT (%)

20.0

17.7

14.3

4.3

41.7

2.

Thực hiện chế độ báo cáo theo TT 12/2010/TT-BTTTT (%)

15.0

14.5

14.3

4.3

30.6

Phần 3. Kết quả đánh giá, xếp hạng của HII năm 2017

1. Khối các đơn vị thuộc Bộ

Có 20 Vụ, Cục, Tổng cục thuộc bộ, 20 đơn vị đã thực hiện báo cáo.

1.1 Xếp hạng chung

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Cục Quản lý khám chữa bệnh

618

1

2

Cục Công nghệ thông tin

591

2

3

Cục An toàn thực phẩm

549

3

4

Cục Y tế dự phòng

540

4

5

Văn phòng Bộ

477

5

6

Vụ Trang thiết bị công trình y tế

453

6

7

Thanh tra Bộ

415

7

8

Cục Quản lý Dược

410

8

9

Tổng Cục dân số

377

9

10

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

324

10

11

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

315

11

12

Cục Quản lý môi trường Y tế

310

12

13

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

289

13

14

Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

286

14

15

Vụ Hợp tác quốc tế

213

15

16

Vụ Tổ chức cán bộ

211

16

17

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

188

17

18

Vụ Kế hoạch - Tài chính

150

18

19

Vụ bảo hiểm Y tế

105

19

20

Vụ Pháp chế

66

20

1.2 Xếp hạng về Hạ tầng kỹ thuật CNTT

STT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Cục Quản lý khám chữa bệnh

90

1

2

Cục Y tế dự phòng

87

2

3

Cục Công nghệ thông tin

81

3

4

Cục Quản lý Dược

77

4

5

Tổng Cục dân số

75

5

6

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

74

6

7

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

54

7

8

Vụ Hợp tác quốc tế

51

8

9

Văn phòng Bộ

48

9

10

Vụ Trang thiết bị công trình y tế

45

10

11

Vụ Tổ chức cán bộ

41

11

12

Cục Quản lý môi trường Y tế

41

11

13

Vụ Pháp chế

36

13

14

Thanh tra Bộ

35

14

15

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

30

15

16

Vụ bảo hiểm Y tế

25

16

17

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

25

16

18

Vụ Kế hoạch - Tài chính

25

16

19

Cục An toàn thực phẩm

24

19

20

Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

20

20

1.3 Xếp hạng về ứng dụng phục vụ và quản lý điều hành

STT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Cục Y tế dự phòng

240

1

2

Cục An toàn thực phẩm

210

2

3

Vụ Trang thiết bị công trình y tế

190

3

4

Cục Quản lý Dược

165

4

5

Tổng Cục dân số

160

5

6

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

160

5

7

Cục Quản lý khám chữa bệnh

160

5

8

Cục Công nghệ thông tin

150

6

9

Văn phòng Bộ

145

7

10

Cục Quản lý môi trường Y tế

140

8

11

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

125

9

12

Thanh tra Bộ

100

10

13

Vụ Hợp tác quốc tế

70

11

14

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

70

11

15

Vụ Kế hoạch - Tài chính

70

11

16

Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

40

12

17

Vụ Tổ chức cán bộ

40

12

18

Vụ Pháp chế

30

13

19

Vụ bảo hiểm Y tế

30

13

20

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

25

14

1.4 Xếp hạng về Trang/Cổng thông tin điện tử

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

STT

Tên đơn vị

Tổng điểm

Xếp hạng

1

Văn phòng Bộ

76

1

2

Tổng Cục dân số

54

2

3

Cục Y tế dự phòng

50

3

4

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

47

4

5

Cục Quản lý khám chữa bệnh

45

5

6

Thanh tra Bộ

37

6

7

Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

36

7

8

Cục Công nghệ thông tin

35

8

9

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

27

9

10

Cục Quản lý Dược

25

10

11

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

22

11

12

Vụ Hợp tác quốc tế

17

12

13

Cục Quản lý môi trường Y tế

14

13

14

Cục An toàn thực phẩm

0

14

15

Vụ Pháp chế

0

14

16

Vụ Tổ chức cán bộ

0

14

17

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

0

14

18

Vụ bảo hiểm Y tế

0

14

19

Vụ Kế hoạch - Tài chính

0

14

20

Vụ Trang thiết bị công trình y tế

0

14

1.5 Xếp hạng về Hệ thống báo cáo trực tuyến

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Cục Quản lý khám chữa bệnh

35

1

2

Vụ Trang thiết bị công trình y tế

35

1

3

Cục Công nghệ thông tin

30

3

4

Cục Quản lý môi trường Y tế

25

4

5

Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

20

5

6

Vụ Hợp tác quốc tế

15

6

7

Vụ Kế hoạch - Tài chính

10

7

8

Cục An toàn thực phẩm

0

8

9

Văn phòng Bộ

0

8

10

Vụ Pháp chế

0

8

11

Tổng Cục dân số

0

8

12

Vụ Tổ chức cán bộ

0

8

13

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

0

8

14

Cục Quản lý Dược

0

8

15

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

0

8

16

Thanh tra Bộ

0

8

17

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

0

8

18

Vụ bảo hiểm Y tế

0

8

19

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

0

8

20

Cục Y tế dự phòng

0

8

1.6 Xếp hạng về An toàn, an ninh thông tin

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Cục An toàn thực phẩm

100

1

2

Thanh tra Bộ

100

1

3

Cục Công nghệ thông tin

90

2

4

Vụ Trang thiết bị công trình y tế

90

2

5

Cục Quản lý khám chữa bệnh

75

3

6

Văn phòng Bộ

70

4

7

Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

70

4

8

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

70

4

9

Cục Quản lý Dược

60

5

10

Cục Y tế dự phòng

55

6

11

Tổng Cục dân số

30

7

12

Cục Quản lý môi trường Y tế

20

8

13

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

20

8

14

Vụ bảo hiểm Y tế

15

9

15

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

5

10

16

Vụ Hợp tác quốc tế

5

10

17

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

5

10

18

Vụ Kế hoạch - Tài chính

5

10

19

Vụ Pháp chế

0

11

20

Vụ Tổ chức cán bộ

0

11

1.7 Xếp hạng về Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Cục An toàn thực phẩm

110

1

2

Vụ Tổ chức cán bộ

110

1

3

Thanh tra Bộ

110

1

4

Cục Công nghệ thông tin

100

2

5

Văn phòng Bộ

90

3

6

Cục Y tế dự phòng

90

3

7

Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

80

4

8

Vụ Trang thiết bị công trình y tế

80

4

9

Cục Quản lý khám chữa bệnh

75

5

10

Cục Quản lý Dược

70

6

11

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

70

6

12

Cục Quản lý môi trường Y tế

60

7

13

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

60

7

14

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

50

8

15

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

45

9

16

Vụ Hợp tác quốc tế

35

10

17

Vụ bảo hiểm Y tế

35

10

18

Tổng Cục dân số

25

11

19

Vụ Kế hoạch - Tài chính

20

12

20

Vụ Pháp chế

0

13

1.8 Xếp hạng về Nhân lực CNTT

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Cục Công nghệ thông tin

105

1

2

Cục An toàn thực phẩm

95

2

3

Cục Quản lý khám chữa bệnh

63

3

4

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

63

3

5

Văn phòng Bộ

48

4

6

Tổng Cục dân số

33

5

7

Thanh tra Bộ

23

6

8

Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

20

7

9

Vụ Tổ chức cán bộ

20

7

10

Vụ Hợp tác quốc tế

20

7

11

Vụ Kế hoạch - Tài chính

20

7

12

Cục Y tế dự phòng

18

8

13

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

13

9

14

Cục Quản lý Dược

13

9

15

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

13

9

16

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

13

9

17

Vụ Trang thiết bị công trình y tế

13

9

18

Vụ Pháp chế

0

10

19

Cục Quản lý môi trường Y tế

0

10

20

Vụ bảo hiểm Y tế

0

10

1.9 Xếp hạng về Đầu tư và các dự án

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Cục Quản lý khám chữa bệnh

75

1

2

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

20

2

3

Cục An toàn thực phẩm

10

3

4

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

10

3

5

Thanh tra Bộ

10

3

6

Cục Quản lý môi trường Y tế

10

3

7

Văn phòng Bộ

0

4

8

Vụ Pháp chế

0

4

9

Tổng Cục dân số

0

4

10

Cục Công nghệ thông tin

0

4

11

Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

0

4

12

Vụ Tổ chức cán bộ

0

4

13

Cục Quản lý Dược

0

4

14

Vụ Hợp tác quốc tế

0

4

15

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

0

4

16

Vụ bảo hiểm Y tế

0

4

17

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

0

4

18

Cục Y tế dự phòng

0

4

19

Vụ Kế hoạch - Tài chính

0

4

20

Vụ Trang thiết bị công trình y tế

0

4

2. Khối các bệnh viện/viện có giường bệnh

Có 37 bệnh viện/ Viện/ bệnh viện trực thuộc các trường đại học Y, dược có giường bệnh trực thuộc ngành y tế. Trong đó có 36 đơn vị thực hiện báo cáo và 01 đơn vị chưa thực hiện báo cáo: Bệnh viện Bạch Mai.

2.1 Xếp hạng chung

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Bệnh viện Đại học Y, Dược TP Hồ Chí Minh

865

1

2

Bệnh viện Chợ Rẫy

749

2

3

Bệnh viện Phụ sản TW

734

3

4

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

628

4

5

Bệnh viện Hữu Nghị

622

5

6

Bệnh viện Nhi TW

605

6

7

Bệnh viện Đa khoa TW Huế

585

7

8

Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên

546

8

9

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới

528

9

10

Bệnh viện Thống Nhất

527

10

11

Bệnh viện Phổi TW

526

11

12

Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ

490

12

13

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

489

13

14

Bệnh viện C Đà Nẵng

485

14

15

Bệnh viện 74 TW

482

15

16

Bệnh viện Mắt TW

468

16

17

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa

462

17

18

Bệnh viện Nội tiết TW

447

18

19

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

446

19

20

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Hồ Chí Minh

446

19

21

Bệnh viện Y học cổ truyền TW

437

20

22

Bệnh viện K

429

21

23

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập

409

22

24

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

403

23

25

Bệnh viện Tâm thần TW 1

401

24

26

Bệnh viện Lão khoa TW

369

25

27

Bệnh viện E

368

26

28

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TW

357

27

29

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương

355

28

30

Bệnh viện 71 TW

344

29

31

Bệnh viện Tâm thần TW 2

321

30

32

Bệnh viện Châm cứu TW

312

31

33

Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam

290

32

34

Bệnh viện Da liễu TW

264

33

35

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW

254

34

36

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng TW

170

35

2.2 Xếp hạng về Hạ tầng kỹ thuật CNTT

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Bệnh viện Phụ sản TW

145

1

2

Bệnh viện Chợ Rẫy

140

2

3

Bệnh viện Thống Nhất

135

3

4

Bệnh viện Đại học Y, Dược TP Hồ Chí Minh

135

3

5

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới

130

4

6

Bệnh viện Hữu Nghị

130

4

7

Bệnh viện Tâm thần TW 1

120

5

8

Bệnh viện K

120

5

9

Bệnh viện Nhi TW

120

5

10

Bệnh viện Y học cổ truyền TW

115

6

11

Bệnh viện Nội tiết TW

115

6

12

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW

110

7

13

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập

110

7

14

Bệnh viện Mắt TW

110

7

15

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Hồ Chí Minh

110

7

16

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

105

8

17

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa

105

8

18

Bệnh viện Phổi TW

105

8

19

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

105

8

20

Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam

100

9

21

Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên

95

10

22

Bệnh viện 71 TW

90

11

23

Bệnh viện C Đà Nẵng

85

12

24

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

75

13

25

Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ

70

14

26

Bệnh viện E

70

14

27

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

65

15

28

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TW

65

15

29

Bệnh viện Châm cứu TW

60

16

30

Bệnh viện 74 TW

60

16

31

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng TW

60

16

32

Bệnh viện Tâm thần TW 2

55

17

33

Bệnh viện Đa khoa TW Huế

50

18

34

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương

50

18

35

Bệnh viện Da liễu TW

45

19

36

Bệnh viện Lão khoa TW

35

20

2.3 Xếp hạng về ứng dụng phục vụ và quản lý điều hành

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Bệnh viện Đại học Y, Dược TP Hồ Chí Minh

150

1

2

Bệnh viện Chợ Rẫy

140

2

3

Bệnh viện Phụ sản TW

140

2

4

Bệnh viện Nhi TW

120

3

5

Bệnh viện Phổi TW

110

4

6

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

100

5

7

Bệnh viện Đa khoa TW Huế

100

5

8

Bệnh viện K

90

6

9

Bệnh viện Hữu Nghị

80

7

10

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

80

7

11

Bệnh viện Y học cổ truyền TW

70

8

12

Bệnh viện 71 TW

70

8

13

Bệnh viện Thống Nhất

70

8

14

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

70

8

15

Bệnh viện C Đà Nẵng

70

8

16

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Hồ Chí Minh

70

8

17

Bệnh viện Mắt TW

60

9

18

Bệnh viện Lão khoa TW

60

9

19

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương

60

9

20

Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam

55

10

21

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới

50

11

22

Bệnh viện Tâm thần TW 1

50

11

23

Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên

50

11

24

Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ

40

12

25

Bệnh viện 74 TW

40

12

26

Bệnh viện Tâm thần TW 2

40

12

27

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa

40

12

28

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập

40

12

29

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

30

13

30

Bệnh viện Châm cứu TW

30

13

31

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng TW

30

13

32

Bệnh viện Nội tiết TW

20

14

33

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW

20

14

34

Bệnh viện Da liễu TW

10

15

35

Bệnh viện E

10

15

36

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TW

10

15

2.4. Xếp hạng về Trang/Cổng thông tin điện tử

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Bệnh viện Đại học Y, Dược TP Hồ Chí Minh

95

1

2

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

95

1

3

Bệnh viện Chợ Rẫy

92

2

4

Bệnh viện C Đà Nẵng

87

3

5

Bệnh viện Hữu Nghị

79

4

6

Bệnh viện Phụ sản TW

70

5

7

Bệnh viện Phổi TW

68

6

8

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập

67

7

9

Bệnh viện Y học cổ truyền TW

62

8

10

Bệnh viện Đa khoa TW Huế

60

9

11

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TW

56

10

12

Bệnh viện Lão khoa TW

56

10

13

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa

54

11

14

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

53

12

15

Bệnh viện Mắt TW

53

12

16

Bệnh viện 74 TW

52

13

17

Bệnh viện Tâm thần TW 1

51

14

18

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

49

15

19

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới

47

16

20

Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên

47

16

21

Bệnh viện K

47

16

22

Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ

41

17

23

Bệnh viện 71 TW

41

17

24

Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam

41

17

25

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW

39

18

26

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

38

19

27

Bệnh viện Nhi TW

38

19

28

Bệnh viện Châm cứu TW

33

20

29

Bệnh viện Thống Nhất

31

21

30

Bệnh viện Tâm thần TW 2

31

21

31

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Hồ Chí Minh

9

22

32

Bệnh viện Da liễu TW

0

23

33

Bệnh viện Nội tiết TW

0

23

34

Bệnh viện E

0

23

35

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng TW

0

23

36

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương

0

23

2.5 Xếp hạng về Hệ thống thông tin bệnh viện

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Bệnh viện Đại học Y, Dược TP Hồ Chí Minh

130

1

2

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

125

2

3

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương

125

2

4

Bệnh viện Phụ sản TW

124

3

5

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới

121

4

6

Bệnh viện Đa khoa TW Huế

120

5

7

Bệnh viện Thống Nhất

118

6

8

Bệnh viện Nhi TW

117

7

9

Bệnh viện Phổi TW

113

8

10

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Hồ Chí Minh

112

9

11

Bệnh viện Chợ Rẫy

104

10

12

Bệnh viện Hữu Nghị

103

11

13

Bệnh viện Mắt TW

102

12

14

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TW

101

13

15

Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ

99

14

16

Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên

99

14

17

Bệnh viện E

98

15

18

Bệnh viện 74 TW

97

16

19

Bệnh viện Nội tiết TW

94

17

20

Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam

94

17

21

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập

94

17

22

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

93

18

23

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

92

19

24

Bệnh viện Da liễu TW

79

20

25

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa

75

21

26

Bệnh viện Châm cứu TW

74

22

27

Bệnh viện Tâm thần TW 2

50

23

28

Bệnh viện K

32

24

29

Bệnh viện Y học cổ truyền TW

0

25

30

Bệnh viện 71 TW

0

25

31

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

0

25

32

Bệnh viện Tâm thần TW 1

0

25

33

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW

0

25

34

Bệnh viện C Đà Nẵng

0

25

35

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng TW

0

25

36

Bệnh viện Lão khoa TW

0

25

2.6 Xếp hạng về An toàn, an ninh thông tin

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên

100

1

2

Bệnh viện Phụ sản TW

100

1

3

Bệnh viện Đại học Y, Dược TP Hồ Chí Minh

100

1

4

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TW

95

2

5

Bệnh viện Hữu Nghị

95

2

6

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

85

3

7

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW

85

3

8

Bệnh viện Đa khoa TW Huế

85

3

9

Bệnh viện Nhi TW

80

4

10

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

80

4

11

Bệnh viện Tâm thần TW 1

75

5

12

Bệnh viện 74 TW

75

5

13

Bệnh viện Chợ Rẫy

75

5

14

Bệnh viện Nội tiết TW

70

6

15

Bệnh viện C Đà Nẵng

70

6

16

Bệnh viện Lão khoa TW

70

6

17

Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ

65

7

18

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

65

7

19

Bệnh viện Y học cổ truyền TW

50

8

20

Bệnh viện Thống Nhất

50

8

21

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Hồ Chí Minh

50

8

22

Bệnh viện Tâm thần TW 2

45

9

23

Bệnh viện 71 TW

30

10

24

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới

30

10

25

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

30

10

26

Bệnh viện E

30

10

27

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương

30

10

28

Bệnh viện Da liễu TW

25

11

29

Bệnh viện K

25

11

30

Bệnh viện Châm cứu TW

20

12

31

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa

20

12

32

Bệnh viện Phổi TW

20

12

33

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng TW

20

12

34

Bệnh viện Mắt TW

15

13

35

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập

10

14

36

Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam

0

36

2.7 Xếp hạng về Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Bệnh viện Chợ Rẫy

100

1

2

Bệnh viện Phụ sản TW

100

1

3

Bệnh viện Đại học Y, Dược TP Hồ Chí Minh

100

1

4

Bệnh viện Lão khoa TW

90

2

5

Bệnh viện E

85

3

6

Bệnh viện Đa khoa TW Huế

85

3

7

Bệnh viện C Đà Nẵng

75

4

8

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

75

4

9

Bệnh viện K

70

5

10

Bệnh viện Y học cổ truyền TW

65

6

11

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

65

6

12

Bệnh viện Nội tiết TW

65

6

13

Bệnh viện Tâm thần TW 1

60

7

14

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập

60

7

15

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

55

8

16

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

55

8

17

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới

45

9

18

Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên

45

9

19

Bệnh viện Tâm thần TW 2

45

9

20

Bệnh viện Da liễu TW

40

10

21

Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ

40

10

22

Bệnh viện 71 TW

40

10

23

Bệnh viện 74 TW

40

10

24

Bệnh viện Thống Nhất

30

11

25

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa

30

11

26

Bệnh viện Phổi TW

30

11

27

Bệnh viện Nhi TW

30

11

28

Bệnh viện Mắt TW

30

11

29

Bệnh viện Hữu Nghị

25

12

30

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Hồ Chí Minh

25

12

31

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng TW

20

13

32

Bệnh viện Châm cứu TW

10

14

33

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương

10

14

34

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW

0

15

35

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TW

0

15

36

Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam

0

15

2.8 Xếp hạng về Nhân lực CNTT

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ

70

1

2

Bệnh viện Phổi TW

70

1

3

Bệnh viện Nhi TW

70

1

4

Bệnh viện Da liễu TW

65

2

5

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới

65

2

6

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

65

2

7

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa

63

3

8

Bệnh viện Chợ Rẫy

58

4

9

Bệnh viện C Đà Nẵng

58

4

10

Bệnh viện Lão khoa TW

58

4

11

Bệnh viện Đa khoa TW Huế

55

5

12

Bệnh viện Phụ sản TW

55

5

13

Bệnh viện Đại học Y, Dược TP Hồ Chí Minh

55

5

14

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

50

6

15

Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên

50

6

16

Bệnh viện Hữu Nghị

50

6

17

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương

50

6

18

Bệnh viện Y học cổ truyền TW

45

7

19

Bệnh viện Tâm thần TW 1

45

7

20

Bệnh viện Thống Nhất

43

8

21

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng TW

40

9

22

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

38

10

23

Bệnh viện Mắt TW

38

10

24

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

38

10

25

Bệnh viện Châm cứu TW

35

11

26

Bệnh viện K

35

11

27

Bệnh viện Tâm thần TW 2

35

11

28

Bệnh viện E

35

11

29

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TW

30

12

30

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Hồ Chí Minh

30

12

31

Bệnh viện 74 TW

28

13

32

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập

28

13

33

Bệnh viện 71 TW

23

14

34

Bệnh viện Nội tiết TW

23

14

35

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW

0

15

36

Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam

0

15

2.9 Xếp hạng về Đầu tư và các dự án

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Bệnh viện Đại học Y, Dược TP Hồ Chí Minh

100

1

2

Bệnh viện 74 TW

90

2

3

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa

75

3

4

Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ

65

4

5

Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên

60

5

6

Bệnh viện Nội tiết TW

60

5

7

Bệnh viện Mắt TW

60

5

8

Bệnh viện Hữu Nghị

60

5

9

Bệnh viện 71 TW

50

6

10

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

50

6

11

Bệnh viện Thống Nhất

50

6

12

Bệnh viện Châm cứu TW

50

6

13

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới

40

7

14

Bệnh viện Chợ Rẫy

40

7

15

Bệnh viện E

40

7

16

Bệnh viện C Đà Nẵng

40

13

17

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Hồ Chí Minh

40

7

18

Bệnh viện Y học cổ truyền TW

30

8

19

Bệnh viện Nhi TW

30

8

20

Bệnh viện Đa khoa TW Huế

30

8

21

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

30

8

22

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương

30

8

23

Bệnh viện Tâm thần TW 2

20

9

24

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

10

10

25

Bệnh viện K

10

10

26

Bệnh viện Phổi TW

10

10

27

Bệnh viện Da liễu TW

0

11

28

Bệnh viện Tâm thần TW 1

0

11

29

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

0

11

30

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW

0

11

31

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TW

0

11

32

Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam

0

11

33

Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập

0

11

34

Bệnh viện Phụ sản TW

0

11

35

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng TW

0

11

36

Bệnh viện Lão khoa TW

0

11

3. Khối các Sở Y tế

Có 63 Sở y tế, trong đó có 62 Sở Y tế thực hiện báo cáo và 01 Sở Y tế chưa thực hiện báo cáo: Sở Y tế Quảng Nam

3.1 Xếp hạng chung

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Sở Y tế Quảng Ninh

760

1

2

Sở Y tế Đắk Lắk

747

2

3

Sở Y tế Thừa Thiên Huế

742

3

4

Sở Y tế Đà Nẵng

729

4

5

Sở Y tế Hải Phòng

687

5

6

Sở Y tế Yên Bái

685

6

7

Sở Y tế Bắc Giang

640

7

8

Sở Y tế An Giang

635

8

9

Sở Y tế Tiền Giang

635

8

10

Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

621

10

11

Sở Y tế Quảng Ngãi

621

10

12

Sở Y tế Hà Nội

609

11

13

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

599

12

14

Sở Y tế Thái Nguyên

571

13

15

Sở Y tế Trà Vinh

532

14

16

Sở Y tế Nghệ An

529

15

17

Sở Y tế Bình Thuận

526

16

18

Sở Y tế Bình Định

526

16

19

Sở Y tế Vĩnh Phúc

519

17

20

Sở Y tế Quảng Trị

512

18

21

Sở Y tế Bình Dương

503

19

22

Sở Y tế Khánh Hòa

497

20

23

Sở Y tế Hà Giang

495

21

24

Sở Y tế Hà Tĩnh

490

22

25

Sở Y tế Tây Ninh

487

23

26

Sở Y tế Kiên Giang

476

24

27

Sở Y tế Long An

474

25

28

Sở Y tế Cần Thơ

472

26

29

Sở Y tế Nam Định

467

27

30

Sở Y tế Lai Châu

466

28

31

Sở Y tế Đồng Nai

466

28

32

Sở Y tế Đăk Nông

465

29

33

Sở Y tế Hòa Bình

454

30

34

Sở Y tế Bắc Ninh

435

31

35

Sở Y tế Quảng Bình

429

32

36

Sở Y tế Đồng Tháp

422

33

37

Sở Y tế Lâm Đồng

414

34

38

Sở Y tế Bình Phước

405

35

39

Sở Y tế Ninh Bình

390

36

40

Sở Y tế Lào Cai

386

37

41

Sở Y tế Hậu Giang

383

38

42

Sở Y tế Tuyên Quang

370

39

43

Sở Y tế Ninh Thuận

369

40

44

Sở Y tế Hưng Yên

361

41

45

Sở Y tế Kon Tum

356

42

46

Sở Y tế Hải Dương

353

43

47

Sở Y tế Bạc Liêu

350

44

48

Sở Y tế Sóc Trăng

341

45

49

Sở Y tế Lạng Sơn

335

46

50

Sở Y tế Bắc Kạn

334

47

51

Sở Y tế Gia Lai

320

48

52

Sở Y tế Vĩnh Long

319

49

53

Sở Y tế Thái Bình

313

50

54

Sở Y tế Cao Bằng

295

51

55

Sở Y tế Điện Biên

294

52

56

Sở Y tế Cà Mau

274

53

57

Sở Y tế Sơn La

266

54

58

Sở Y tế Phú Yên

257

55

59

Sở Y tế Bến Tre

241

56

60

Sở Y tế Phú Thọ

238

57

61

Sở Y tế Hà Nam

189

58

62

Sở Y tế Thanh Hóa

25

59

3.2 Xếp hạng về Hạ tầng kỹ thuật CNTT

TT

Tên đơn vị

Điểm

Xếp hạng

1

Sở Y tế Đắk Lắk

87

1

2

Sở Y tế Hà Nội

84

2

3

Sở Y tế Đà Nẵng

81

3

4

Sở Y tế Yên Bái

80

4

5

Sở Y tế Thừa Thiên Huế

75

5

6

Sở Y tế Kiên Giang

74

6

7

Sở Y tế Cà Mau

74

6

8

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

74

6

9

Sở Y tế Quảng Ngãi

71

7

10

Sở Y tế Thái Nguyên

71

7

11

Sở Y tế Gia Lai

70

8

12

Sở Y tế Hải Phòng

68

9

13

Sở Y tế Đồng Nai

68

9

14

Sở Y tế Bắc Giang

68

9

15

Sở Y tế Cần Thơ

67

10

16

Sở Y tế Trà Vinh

65

11

17

Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

65

11

18

Sở Y tế Bình Dương

65

11

19

Sở Y tế Ninh Bình

65

11

20

Sở Y tế Tiền Giang

64

12

21

Sở Y tế Quảng Bình

64

12

22