Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 515/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 17/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 515/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông”;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 11/09/2007 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 68/TTr-STTTT ngày 30 tháng 9 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương chi tiết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch công nghệ thông tin về mô hình chính phủ điện tử tỉnh Bình Định giai đọan 2011-2015 do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng (kèm theo Đề cương chi tiết).

Điều 2. Căn cứ đề cương được phê duyệt, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai xây dựng điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch công nghệ thông tin về mô hình chính phủ điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Công Thương; Thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh)

Mở đầu

I. Sự cần thiết điều chỉnh bổ sung Quy hoạch

Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 11 tháng 09 năm 2007. Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước các năm 2008, 2009, 2010 trình UBND tỉnh và tổ chức triển khai có hiệu quả. Đến năm 2010, công nghệ thông tin được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều chương tình, dự án CNTT được triển khai đến các sở, ban, ngành, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Một số cơ quan đơn vị bước đầu sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành qua mạng; đã triển khai mô hình một cửa điện tử phục vụ giao dịch với người dân và doanh nghiệp, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở một số cơ quan; trang thông tin điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành ở các sở, ngành, các huyện đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, Hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của các cơ quan nhà nước đang tiếp tục đầu tư nâng cấp và hoàn thiện dần.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010 chưa chú trọng đến việc xây dựng chính phủ điện tử, các chương trình, dự án CNTT triển khai còn rời rạc chưa theo một mô hình thống nhất chung, tổng thế; cơ sở dữ liệu còn phân tán, không đồng bộ, chưa quy về một mối; hạ tầng CNTT còn thiếu về số lượng, chưa hoàn thiện về chất lượng; hiệu quả ứng dụng CNTT vào quản lý nhà nước của các cấp, các ngành chưa cao, thiếu sự phối hợp, gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng CNTT.

Ngày 27/8/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. Chương trình này đã đề ra những mục tiêu nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả. Đây là định hướng, là cơ sở pháp lý làm nền tảng cho việc xây dựng mô hình chính phủ điện tử đồng nhất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Vì thế việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch CNTT về Mô hình chính phủ điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015” là hết sức cần thiết và cấp bách trong tình hình hiện nay.

II. Căn cứ pháp lý

- Luật Công nghệ thông tin năm 2006.

- Luật Giao dịch điện tử năm 2005.

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

- Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015.

- Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông”.

- Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 11/09/2007 phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH VỀ MÔ HÌNH CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2010

I. Những kết quả đạt được

I.1. Hạ tầng kỹ thuật:

- Trang thiết bị CNTT đã đầu tư mua sắm trong các CQNN.

- Hệ thống mạng nội bộ, mạng truyền số liệu trong các CQNN.

- Hệ thống mạng dùng chung của tỉnh.

I.2. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước:

- Kết quả ứng dụng các phần mềm tác nghiệp tại cơ quan.

- Xây dựng. khai thác và sử dụng trang thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống một cửa điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở, góp phần giảm vi phạm bản quyền phần mềm trên địa bàn tỉnh.

I.3. Nhân lực CNTT:

- Thống kê số liệu về trình độ CNTT của CBCC trong cơ quan nhà nước.

- Tình hình đào tạo và ứng dụng CNTT của CBCC.

- Số lượng và trình độ, đào tạo cán bộ chuyên trách về CNTT tại các CQNN trên địa bàn tỉnh.

II. Đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch:

II.1. Những kết quả đạt được

II.2. Những tồn tại. hạn chế

II.3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

Phần II

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY HOẠCH CNTT VỀ MÔ HÌNH CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2015

I. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc điều chỉnh bổ sung Quy hoạch

I.1. Quan điểm

- Việc xây dựng Chính phủ điện tử gắn liền với quá trình đổi mới chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải cách thủ tục hành chính của địa phương, hiện đại hóa các hoạt động trong cả hệ thống chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã đồng thời theo kịp khả năng và trình độ phát triển thông tin của quốc gia và các nước trong khu vực.

- Xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở đảm bảo tính kế thừa, tiết kiệm, tận dụng những thành tựu, kết quả đã có, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh, đặc biệt cần có những đột phá trong phát triển với những mục tiêu cao hơn, tốc độ nhanh hơn.

I.2. Mục tiêu

Đến năm 2015, xây dựng thành công mô hình chính phủ điện tử tỉnh Bình Định theo một lộ trình cụ thể, thống nhất đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp phường, xã nhằm đạt được các mục tiêu cơ bản sau:

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, liên thông các hệ thống thông tin ở cấp tỉnh và địa phương, hướng tới bảo đảm liên thông giữa các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, cung cấp các dịch vụ công hiệu quả, linh hoạt cho người dân và doanh nghiệp.

- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, khai thác hiệu quả mạng nội bộ, mạng truyền số liệu tại các cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành chính phủ điện tử.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CQNN, người dân và doanh nghiệp, đảm bảo triển khai thành công hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống văn phòng điện tử, hệ thống giao ban trực tiếp đến cấp huyện.

- Hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các CQNN đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức 2, 3, 4 đảm bảo giao dịch giữa người dân, doanh nghiệp với các CQNN được thông suốt và hiện đại hóa.

I.3. Nguyên tắc

- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tác nghiệp chuyên môn trên môi trường mạng phải thực hiện đúng các quy định của Luật Công nghệ thông tin và các văn bản dưới Luật.

- Ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo an toàn bảo mật thông tin Quốc gia, theo đúng lộ trình và đồng bộ với kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT chung của cả nước.

II. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch

II.1. Điều chỉnh Quy hoạch

II.1.1. Rà soát các mục tiêu, dự án không còn phù hợp với tình hình hiện nay của tỉnh.

II.1.2. Các nội dung cần tiếp tục triển khai, điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh, gồm các nội dung:

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước

- Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Nhân lực CNTT trong cơ quan nhà nước

II.2. Bổ sung Quy hoạch

II.2.1 Mô hình chính phủ điện tử tỉnh Bình Định

a. Mô hình chính phủ điện tử tổng quát

- Thành phần dịch vụ giao tiếp với người dùng

- Thành phần chia sẻ thông tin giữa các dịch vụ

- Thành phần phát triển các dịch vụ

b. Mô hình chính phủ điện tử chi tiết

- Hệ thống mạng nội đô

- Dịch vụ quản trị người dùng. tổ chức và chứng thực một lần

- Dịch vụ ủy quyền

- Dịch vụ tác nghiệp hành chính công một cửa điện tử

- Dịch vụ quản lý văn bản và điều hành qua mạng

- Dịch vụ thư điện tử đa cấp

- Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

- Dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến

- Dịch vụ chứng thực chữ ký số

II.2.2 Các nội dung triển khai xây dựng chính phủ điện tử

Phần III

GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Giải pháp

I.1. Nâng cao nhận thức về việc phát triển chính phủ điện tử

I.2. Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT

I.3. Đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT

I.4. Đảm bảo an toàn. an ninh thông tin

I.5. Giải pháp tài chính

I.6. Tăng cường hợp tác các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp

I.7. Cơ chế. chính sách

II. Tổ chức thực hiện

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 515/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 phê duyệt Đề cương chi tiết điều chỉnh Quy hoạch công nghệ thông tin về mô hình chính phủ điện tử tỉnh Bình Định giai đọan 2011-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.722

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!