Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 502/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua mạng mức độ 3, 4 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 502/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 502/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN QUA MẠNG MỨC ĐỘ 3, 4

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 28/TTr-STP ngày 21/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua mạng mức độ 3, 4 (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; các cơ quan của Trung ương được tchức theo ngành dọc đặt tại địa phương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- B
Thông tin Truyền thông;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- TT T
U, TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- CVP, PVPNC, THCB, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN QUA MẠNG MỨC ĐỘ 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 ca UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết (ngày làm việc)

I

Ban Quản lý các KCN

 

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

15

2

Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

37

3

Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

52

4

Thủ tục đnghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đu tư đi với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Không có quy định

5

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)

23

6

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thuộc thm quyền của Thủ tướng Chính phủ)

45

7

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

03 ; 10

8

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

26

9

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

47

10

Thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tnh)

18

11

Thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chng nhận đăng ký đầu tư (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)

40

12

Thủ tục thay đổi nhà đu tư trong trường hợp chuyn nhượng dự án đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

10

13

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ca Ủy ban nhân dân tỉnh

28

14

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

47

15

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hp nhất, sáp nhập, chuyển đi loại hình tổ chức kinh tế

15

16

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

15

17

Thủ tục nộp, cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

05; 03

18

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

03

19

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

15

20

Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

15

21

Thủ tục Tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

15

22

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

15

23

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

15

24

Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các Khu công nghiệp.

05

25

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các Khu công nghiệp

05

26

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN theo hình thức hợp đồng lao động

07

27

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN theo hình thức di chuyển nội bộ

07

II

Sở Công thương

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

7

2

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

15

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

15

4

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

15

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

15

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

15

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

15

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

15

9

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

7

10

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

7

III

S Giáo dục và Đào tạo

 

1

Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác... theo chương trình giáo dục thường xuyên

20

2

Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

15

3

Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

15

4

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phthông từ sổ gốc

01

5

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phthông do nước ngoài cấp

15

6

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học phổ thông

05

7

Chuyển trường đối với học sinh trung học ph thông

01

8

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học ph thông

03

9

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông

03

IV

Sở Giao thông vận tải

 

1

Cấp đổi Giấy phép lái xe (do ngành giao thông vận tải quản lý) trước khi hết hạn sử dụng 3 tháng hoặc quá hạn dưới 3 tháng; Giy phép lái xe bị hỏng; Giy phép lái xe có sai lệch về tên đệm, năm sinh so với chứng minh nhân dân; Giấy phép lái xe từ hạng E sang Giấy phép lái xe hạng D trở xuống đối với người không còn đủ tuổi lái xe hạng E (nếu có nhu cầu tiếp tục lái xe)

05

V

S Kế hoạch và Đầu tư

 

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

3

2

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên

3

3

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

3

4

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

3

5

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

3

6

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

3

7

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

3

8

Chia công ty TNHH một thành viên

3

9

Chia công ty TNHH hai thành viên trở lên

3

10

Chia công ty cổ phần

3

11

Tách công ty TNHH một thành viên

3

12

Tách công ty TNHH hai thành viên trở lên

3

13

Tách công ty cổ phần

3

14

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

3

15

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

3

16

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cphần

3

17

Chuyn đi công ty TNHH thành công ty cổ phần

3

18

Chuyển đi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

3

19

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

3

20

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

3

21

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

3

22

Chuyển đi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

3

23

Cập nhật bsung thông tin đăng ký doanh nghiệp

3

24

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu

3

25

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

3

26

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

3

27

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

3

28

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cphần

3

29

Đăng ký thay đi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

3

30

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

3

31

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

3

32

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

3

33

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

3

34

Thông báo bsung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

3

35

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

3

36

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

3

37

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

3

38

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

3

39

Thông báo thay đi thông tin người quản lý doanh nghiệp

3

40

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

3

41

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

3

42

Thông báo chào bán cphần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cphần đại chúng

3

43

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, ngưi đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tchức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

3

44

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

3

45

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập

3

46

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

3

47

Giải thể doanh nghiệp

5

48

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

180; 5

49

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

5

50

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3

51

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

3

52

Thủ tục tham gia kiến HSMT (đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh và Báo cáo KT-KT do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định đầu tư)

5

VI

S Khoa học và Công nghệ

 

1

Tiếp nhận hồ sơ công bhợp chuẩn

05

2

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

05

3

Khai báo thiết bị X-quang chn đoán trong y tế

03

VII

S Lao động, Thương binh và Xã hội

 

1

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

15

2

Cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, giấy chứng nhận bệnh binh, giấy chứng nhận thương binh

5

VIII

S Ngoại vụ

 

1

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo

60 -90

2

Thtục tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Khi kết thúc vụ việc

3

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại lần đầu

30 - 60

4

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại lần hai

45 - 75

5

Thủ tục tiếp nhận và xử lý đơn thư

10

6

Thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

10

7

Thủ tục cử, cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài công tác không dùng ngân sách nhà nước hoặc vì việc riêng

03

8

Thủ tục cử, cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ lãnh đạo cấp tnh đã nghỉ hưu (trừ nguyên Chủ tịch HĐND, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh); cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

03

9

Thủ tục tiếp nhận và trả hsơ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

07-10

10

Thủ tục thm định và phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

04

11

Thủ tục thẩm định và phê duyệt điều chnh, sửa đi, bsung khoản viện trợ phi dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

04

12

Thủ tục cho phép Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị Hội thảo quc tế tại địa phương thuộc thm quyn quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

15

13

Thủ tục cho phóng viên nước ngoài đến thường trú và làm việc tại tỉnh

05

IX

S Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

1

Tiếp nhận công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

7

2

Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

8

3

Cấp giấy công nhận cây đầu dòng

45

4

Cấp giấy công nhận vườn cây đầu dòng

30

5

Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

15

6

Tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở giống vật nuôi

17

7

Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y

10

8

Cấp Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật

10

9

Cấp Chứng chỉ hành nghề Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

10

10

Cấp giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

35

11

Cấp giấy chng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

11

12

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

11; 05

13

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc thuốc bảo vệ thực vật

03

14

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

10

15

Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại đim đ khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Không quy định

16

Thu hồi đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1, Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Không quy định

17

Thu hồi đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, khoản 1, Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP

Không quy định

18

Giao rừng đối với tổ chức

35

19

Cho thuê rừng đối với tổ chức

38

20

Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng.

30

21

Giao nộp Gấu cho Nhà nước

05

22

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (trừ các loài thuộc phụ lục Công ước CITES)

07

23

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi Gấu

15

24

Thu hồi rừng của tổ chức Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải th, phá sản

20

25

Chuyển đi mục đích sử dụng giữa ba loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh xác lập

Không quy định

26

Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với bên sdụng dịch vụ môi trường nằm trong phạm vi một tỉnh.

28

27

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.

33 hoặc 48

28

Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tn thiên nhiên thuộc địa phương quản lý.

35

29

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất (tổ chức ngoài quốc doanh).

Không quy định

30

Thủ tục hỗ trợ trước đầu tư trồng rừng đối với tổ chức ngoài quốc doanh.

Không quy định

31

Thủ tục hỗ trợ sau đầu tư trồng rừng đối với tchức ngoài quốc doanh.

Không quy định

32

Thủ tục hỗ trợ đầu tư trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng chất lượng cao

Không quy định

33

Thủ tục hỗ trợ đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống,

Không quy định

34

Thẩm định phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

20

35

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

10

36

Thẩm định, phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh

25

37

Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng.

10

38

Phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho chủ rừng

10

39

Công nhận nguồn (cây mẹ, cây trội)

15

40

Công nhận nguồn giống (lâm phần tuyển chọn)

15

41

Công nhận nguồn giống (rừng giống chuyển hóa)

15

42

Công nhận nguồn giống (rừng giống)

15

43

Công nhận nguồn giống (vườn cây đầu dòng)

15

44

Hy bỏ Chứng chỉ công nhận nguồn giống đối với: Cây trội, lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hóa, rừng giống, vườn cây đầu dòng.

Không quy định

45

Chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghip

15

46

Chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con

10

47

Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

5

48

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

30

49

Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

30

50

Cấp giấy chứng nhận đăng ký lồng, bè cá

03

51

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu

01

52

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn.

15

53

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP

05

54

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

23

55

Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

10

56

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, đim tái định cư

45

57

Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh

70

X

S Tài chính

 

1

Thủ tục xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di đời

45

2

Thủ tục hành chính thẩm định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất các dự án phát triển đô thị, giao các nhà đầu tư thực hiện

20

3

Xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương

Chưa có quy định thời hạn

4

Trình tự, thtục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

30

5

Trình tự thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

30

6

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

05

7

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

05

XI

Sở Tư pháp

 

1

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

07

2

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tchức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

2

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

05

3

Thủ tục thay đi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

05

4

Thủ tục chấm dt tập sự hành nghề công chứng

Không quy định

5

Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chng

07

6

Thủ tục từ chối hướng dẫn tập sự

07

7

Thủ tục thay đi công chứng viên hướng dẫn tập sự

07

8

Thủ tục xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

07

9

Thủ tục cấp giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho tchức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật

07

10

Thủ tục thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật

07

11

Thủ tục Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

03

12

Thủ tục Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

03

13

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

07

14

Thủ tục Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

07

15

Thủ tục cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật

07

16

Thủ tục thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật

07

17

Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên

05

18

Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

07

19

Thủ tục Chấm dt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Không quy định

20

Thủ tục Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Không quy định

21

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

03

22

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

03

23

Thủ tục Thông báo thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Không quy định

24

Thtục thông báo thay đổi trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện của Tchức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh

Không quy định

25

Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Không quy định

26

Thủ tục thông báo thay địa đim đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Không quy định

27

Thủ tục thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

Không quy định

28

Thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Không quy định

29

Thủ tục thông báo về việc thay đi địa đim đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Không quy định

30

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Không quy định

31

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

- Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú nước ngoài, người nước ngoài: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ;

- Trường hợp khác: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

32

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

- Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài: 15 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp khác: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ

33

Thủ tục đăng ký lại việc Nuôi con nuôi

5

XII

S Thông tin và Truyền thông

 

1

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (cơ quan, tchức trong nước)

30

2

Cho phép họp báo (trong nước)

Chậm nhất 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo

3

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

15

4

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

15

5

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

05

6

Cấp giấy phép hoạt động in

15

7

Đăng ký hoạt động cơ sở in

05

8

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

07

9

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

07

10

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ G1 trên mạng

07

11

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

07

12

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

07

13

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

07

14

Thông báo thay đi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

07

15

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điu lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

07

16

Cấp giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh)

30

17

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

10

18

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

15

19

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

15

20

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

15

21

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10

XIII

S Xây dựng

 

1

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

5

XIV

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

1

Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tnh, thành phố khác đến

- Cấp sổ BHXH: 20 ngày;

- Cấp thẻ BHYT: 7 ngày

2

Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng

- Cấp sổ BHXH: 20 ngày;

- Cấp thẻ BHYT: 7 ngày

3

Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo him thất nghiệp

- Cấp sổ BHXH: 20 ngày;

- Cấp thẻ BHYT: 7 ngày

 

 

 

XV

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

 

1

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ nghèo

3

2

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ cận nghèo

3

3

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ mới thoát nghèo

3

4

Thủ tục phê duyệt cho vay vốn đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo.

3

5

Thủ tục phê duyệt cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

3

6

Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động.

3

7

Thủ tục phê duyệt cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS).

3

8

Thủ tục phê duyệt cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đoạn 2012-2015 (theo Quyết định số 54/QĐ-TTg)

3

9

Thủ tục phê duyệt cho vay vn để chi phí tạo đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2015 (theo Quyết định số 755/QĐ-TTg).

3

10

Thủ tục phê duyệt cho vay vốn để chi phí đi xuất khẩu lao động cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2015 (theo Quyết định số 755/QĐ-TTg).

3

11

Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ nghèo.

3

12

Thủ tục phê duyệt cho gia hạn nợ đối với các chương trình tín dụng mà người vay là tổ viên Tổ TK&VV.

3

13

Thủ tục trả lãi của người vay bằng tiền mặt thông qua Ban quản lý TTiết kiệm và vay vốn.

Trong ngày

14

Thủ tục trả nợ, trả lãi trực tiếp bằng tiền mặt của người vay là tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Trong ngày

15

Thủ tục tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn: tổ viên gửi tiền thông qua Tổ TK&VV

Trong ngày

16

Thủ tục tiền gửi của tổ viên Ttiết kiệm và vay vốn: tviên gửi, rút tiền gửi trực tiếp.

Trong ngày

17

Thủ tục trả lãi của người vay bằng chuyn khoản thông qua Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Trong ngày

18

Thủ tục trnợ, trả lãi trực tiếp bằng chuyn khoản của người vay là tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Trong ngày

19

Thủ tục trả nợ gốc ca người vay bằng chuyển khoản thông qua Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Trong ngày

20

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình

3

21

Thtục phê duyệt cho vay đối với Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động

3

22

Thủ tục phê duyệt cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

3

23

Thủ tục phê duyệt cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn mức vay đến 30 triệu đồng.

3

24

Thủ tục phê duyệt cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn mức vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng

3

25

Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay dưới 30 triệu đồng

3

26

Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn mức cho vay trên 30 triệu

3

27

Thtục phê duyệt cho vay đối với thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay đến 30 triệu đồng

3

28

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay đến 30 triệu đồng

3

29

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là cá nhân thực hiện mở ssách kế toán và nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng

3

30

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với thương nhân là tchức kinh tế hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay đến 30 triệu

3

31

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với thương nhân là tổ chức kinh tế hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay trên 30 triệu đến 500 triệu đồng

3

32

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vn KFW mức vay dưới 200 triệu đồng

5

33

Thủ tục thm định, phê duyệt cho vay Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn KFW mức vay trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

5

34

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg).

3

35

Thủ tục giải ngân cho vay chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua thẻ ATM

Ngay sau khi người vay đề nghị

36

Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức cầm cố tài sản.

15

37

Thủ tục bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng cầm cố tài sản của bên thứ 3.

15

38

Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản.

15

39

Thủ tục bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng thế chấp tài sản của bên thứ 3

15

40

Thủ tục thay đổi người đại diện Hộ gia đình đứng tên vay vốn

3

41

Thủ tục cấp bản sao Sổ vay vốn.

3

42

Thủ tục ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS).

Ngay sau khi người vay ký quỹ hoàn thiện hồ sơ và nộp tiền ký quỹ

43

Thủ tục Gửi tiền tiết kiệm.

Trong ngày

44

Thủ tục Gửi tiền tự nguyện không lấy lãi của khách hàng.

Trong ngày

45

Thủ tục Gửi tiền có trả lãi của cá nhân.

Trong ngày

46

Thủ tục Gửi tiền có trả lãi của tổ chức.

Trong ngày

47

Thủ tục Rút tiền tiết kiệm.

Trong ngày

48

Thủ tục Rút tiền gửi tự nguyện không lấy lãi của khách hàng.

Trong ngày

49

Thủ tục Rút tiền có trả lãi của cá nhân.

Trong ngày

50

Thủ tục Rút tiền có trả lãi của tổ chức.

Trong ngày

51

Thủ tục mở tài khoản tiền gửi thanh toán: Khách hàng là cá nhân

Trong ngày

52

Thủ tục mở tài khoản tiền gửi thanh toán: Khách hàng là tổ chức

Trong ngày

53

Thtục mở tài khoản tiền gửi thanh toán chung: Khách hàng đồng chủ sở hữu.

Trong ngày

54

Thủ tục xử lý gia hạn nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là cá nhân.

Không quy định thời gian cụ thể

55

Thủ tục xử lý gia hạn nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là tổ chức kinh tế.

Không quy định thời gian cụ thể

56

Thủ tục xử lý khoanh nợ bị rủi ro tối đa 3 năm do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là cá nhân

Không quy định thời gian cụ th

57

Thủ tục xử lý khoanh nợ bị rủi ro tối đa 3 năm do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là tổ chức kinh tế

Không quy định thời gian cụ th

58

Thủ tục xử lý khoanh nợ bị rủi ro tối đa 5 năm do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là cá nhân.

Không quy định thời gian cụ thể

59

Thủ tục xử lý khoanh nợ bị rủi ro tối đa 5 năm do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là tchức kinh tế.

Không quy định thời gian cụ thể

60

Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng vay vốn, học sinh sinh viên hoặc người đi lao động tại nước ngoài vay vốn thông qua hộ gia đình là cá nhân: chết hoặc bị coi là chết.

Không quy định thời gian cụ th

61

Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng vay vốn, học sinh sinh viên hoặc người đi lao động tại nước ngoài vay vốn thông qua hộ gia đình là cá nhân mất tích hoặc bị coi là mất tích

Không quy định thời gian cụ thể

62

Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng vay vốn, học sinh sinh viên hoặc người đi lao động tại nước ngoài vay vốn thông qua hộ gia đình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự.

Không quy định thời gian cụ thể

63

Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng vay vn, học sinh sinh viên hoặc người đi lao động tại nước ngoài vay vốn thông qua hộ gia đình là cá nhân ốm đau thường xuyên.

Không quy định thời gian cụ thể

64

Thtục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đi với khách hàng vay vốn, học sinh sinh viên hoặc người đi lao động tại nước ngoài vay vốn thông qua hộ gia đình là cá nhân mắc bệnh tâm thần.

Không quy định thời gian cụ thể

65

Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng vay vốn, học sinh sinh viên hoặc người đi lao động tại nước ngoài vay vốn thông qua hộ gia đình là cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa

Không quy định thời gian cụ thể

66

Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng vay vốn, học sinh sinh viên hoặc người đi lao động tại nước ngoài vay vốn thông qua hộ gia đình là cá nhân hết thời gian khoanh nợ (kể cả trường hợp khoanh nợ bổ sung) vẫn không có khả năng trả nợ

Không quy định thời gian cụ thể

67

Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là pháp nhân, tổ chức kinh tế vay vốn bị phá sản, giải th.

Không quy định thời gian cụ thể

68

Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là cá nhân: người lao động bị tai nạn nghề nghiệp trong quá trình đi lao động nước ngoài.

Không quy định thời gian cụ thể

XVI

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

 

1

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

12

2

Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

12

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN QUA MẠNG MỨC ĐỘ 4
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết(ngày làm việc)

I

Sở Khoa học và Công nghệ

 

1

Tiếp nhận và trả lời phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của các tổ chức, cá nhân đăng ký

138

2

Đăng ký xét hỗ trợ doanh nghiệp, HTX áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn

01

II

S Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn

 

1

Chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghip

15

2

Chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con

10

III

Sở Tài chính

 

1

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách địa phương

02

2

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách địa phương

02

3

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc ngân sách địa phương

02

4

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án thuộc ngân sách địa phương

02

5

Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư thuộc ngân sách địa phương

02

6

Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách địa phương

2

IV

S Thông tin và Truyền thông

 

1

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (cơ quan, tổ chức trong nước)

30

2

Cho phép họp báo (trong nước)

Chậm nhất 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo

3

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

15

4

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

15

V

S Xây dựng

 

1

Tiếp nhận thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản

07

VI

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

1

Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyn từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

- Cấp sổ BHXH: 20 ngày;

- Cấp thẻ BHYT: 7 ngày

2

Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng

- Cấp sổ BHXH: 20 ngày;

- Cấp thẻ BHYT: 7 ngày

3

Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo him y tế, bảo him thất nghiệp

- Cấp sổ BHXH: 20 ngày;

- Cấp thẻ BHYT: 7 ngày

4

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

10 ngày

5

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

10 ngày

6

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

10 ngày

7

Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

10 ngày

8

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu

15 ngày

9

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

- Cấp lại sổ BHXH, điều chnh nhân thân: 15 ngày;

- Cấp lại thẻ BHYT: 5 ngày.

VII

Cục Thuế tỉnh

 

1

Nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế qua mạng (iHTKK)

Trong ngày

2

Nộp thuế điện tử

Trong ngày

3

Đăng ký mã số thuế cá nhân và người phụ thuộc

Ngay sau khi gửi thành công, đúng mẫu và thông báo cho cơ quan thuế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 502/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua mạng mức độ 3, 4 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


609

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74