Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 46/2006/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 03/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "DANH MỤC SẢN PHẨM THUỘC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG BẮT BUỘC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN"

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
 Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 24/2­004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa;
Xét Tờ trình số 31/QLCL-CLSP ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
Như Điều 3;
Văn phòng Chính phủ;
Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Công báo;
Website Chính phủ;
Các doanh nghiệp viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin;
Lưu: VT, KHCN, QLCL.

BỘ TRƯỞNG




Đỗ Trung Tá

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THE MINISTRY OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 46/2006/QD-BBCVT

Hanoi, November 03, 2006

ON PROMULGATING "THE LIST OF PRODUCTS SUBJECT TO SPECIALIZED MANAGEMENT BY THE MINISTRY OF POSTS AND TELEMATICS AND COMPULSORY TO CONFORM

Pursuant to the May 25, 2002 Post and Telecommunications Ordinance;
Pursuant to the Government's Decree No. 90/ 2002/ND-CP of November 11, 2002, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Post and Telematics;
Pursuant to the Government's Decree No. 160/2004/ND-CP of September 3, 2004 detailing the implementation of a number of articles on telecommunications of the posts and telecommunications ordinance;
Pursuant to the Government's Decree No. 24/2004/ND-CP 0f January 14, 2004 detailing the implementation of a number of articles on radio frequency of the posts and telecommunications ordinance;
Pursuant to the Government's Decree No. 179/2004/ND-CP of October 21, 2004 regulating the state management on quality of goods and products;
Considering the Dispatch No. 31/QLCL-CLSP of September 12, 2006 submitted by the Director General of the Posts and Telematics Quality Control Directorate;

At the proposals of Director General of Science and Technology Department and Director General of Legal Affairs Department
,

DECIDES:

To promulgate together with this Decision "The list of products subject to specialized management by the Ministry of Posts and Telematics and compulsory to conform .

The General director of the Office, the General Director of Science and Technology Department, the General directors of Departments, the heads of the units of the Ministry of Post and Telematics; the heads of the concerned enterprises, organizations and individuals trading and using electronics, telecommunications and information technology products shall have to implement this Decision.

 

 

Receivers:
- As in article 3;
- Government Office;
- Ministries, Ministerial level bodies, Government's Agencies;
- People Committees of provinces and municipal cities;
- People's Supreme Courts
- People's Supreme Procuracy
- Ministers, Vice Ministers of Posts and Telematics;
- Department of legal document checking (Ministry of Justice);
- Official Gazette;
- Government's Website;
- ICT enterprises;
- Archives: VT, KHCN, QLCL.

MINISTER




Do Trung Ta

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



OF PRODUCTS SUBJECT TO SPECIALIZED MANAGEMENT BY THE MINISTRY OF POSTS AND TELEMATICS AND COMPULSORY TO CONFORM WITH STANDARDS
(Promulgated together with the Decision No. 46/2006/QD-BBCVT dated November 3, 2006 of the Minister of Posts and Telematics)

NAMES OF PRODUCTS

APPLIED STANDARDS

1.

Cable connected box

TCN 68 - 153 : 1995

2.

Desktop PC, Server

TCVN 7189 : 2002

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Laptop and portable computer

TCVN 7189 : 2002

4.

Personal Digital Assistant (PDA)

TCVN 7189 : 2002

5.

Router

TCVN 7189 : 2002

6.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



TCVN 7189 : 2002

7.

Switch

TCVN 7189 : 2002

8.

Gateway

TCVN 7189 : 2002

9.

Bridge

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



10.

Firewall

TCVN 7189 : 2002

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2006/QĐ-BBCVT ngày 03/11/2006 ban hành "Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.638

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!