Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 45/2006/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 03/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "DANH MỤC SẢN PHẨM THUỘC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN"

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;
            Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa;
Xét Tờ trình số 31/QLCL-CLSP ngày 12 tháng 9 năm 2006
của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 477/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành “Danh mục vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn”.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
Như Điều 3;
Văn phòng Chính phủ;
Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Công báo;
Website Chính phủ;
Các doanh nghiệp viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin;
Lưu: VT, KHCN, QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THE MINISTRY OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 45/2006/QD-BBCVT

Hanoi, November 03, 2006

ON PROMULGATING "THE LIST OF PRODUCTS SUBJECT TO SPECIALIZED MANAGEMENT BY THE MINISTRY OF POSTS AND TELEMATICS AND COMPULSORY TO BE TYPE-APPROVED ".

Pursuant to the May 25, 2002 Post and Telecommunications Ordinance;
Pursuant to the Government's Decree No. 90/ 2002/ND-CP of November 11, 2002, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Post and Telematics;
Pursuant to the Government's Decree No. 160/2004/ND-CP of September 3, 2004 detailing the implementation of a number of articles on telecommunications of the posts and telecommunications ordinance; 
Pursuant to the Government's Decree No. 24/2004/ND-CP 0f January 14, 2004 detailing the implementation of a number of articles on radio frequency of the posts and telecommunications ordinance;
Pursuant to the Government's Decree No. 179/2004/ND-CP of October 21, 2004 regulating the state management on quality of goods and products;
Considering the Dispatch No. 31/QLCL-CLSP of September 12, 2006 submitted by the Director General of the Posts and Telematics Quality Control Directorate;

At the proposals of Director General of Science and Technology Department and Director General of Legal Affairs Department
,

DECIDES:

Article 1. To promulgate together with this Decision "The list of products subject to specialized management by the Ministry of Posts and Telematics and compulsory to be type-approved ".

This Decision replaces Decision No. 477/2001/QD-TCBD of Jun 15, 2001 of the Director General of Department General of Posts and telecommunications Promulgating the List of Posts and Telecommunications devices and equipments subject to Type Approval.

Article 3. The General director of the Office, the General Director of Science and Technology Department, the General directors of Departments, the heads of the units of the Ministry of Post and Telematics; the heads of the concerned enterprises, organizations and individuals trading and using electronics, telecommunications and information technology products shall have to implement this Decision.

 

 

Receivers:
- As in article 3;
- Government Office;
- Ministries, Ministerial level bodies, Government's Agencies;
- People Committees of provinces and municipal cities;
- People's Supreme Courts
- People's Supreme Procuracy
- Ministers, Vice Ministers of Posts and Telematics;
- Department of legal document checking (Ministry of Justice);
- Official Gazette;
- Government's Website;
- ICT enterprises;
- Archives: VT, KHCN, QLCL.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

OF PRODUCTS SUBJECT TO SPECIALIZED MANAGEMENT BY THE MINISTRY OF POSTS AND TELEMATICS AND COMPULSORY TO BE TYPE-APPROVED
(Promulgated together with the Decision No. 45/2006/QD-BBCVT dated November 3, 2006 of the Minister of Posts and Telematics)

NAMES OF PRODUCTS

APPLIED STANDARDS

1.

Fixed, mobile network elements

1.1.

Large Digital Exchange

1.2.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.TCN 68 – 146 : 1995

1.3.

Network Access Equipment (including digital subscriber concentrator, pair-gain equipment)

TCN 68 - 163A : 1997

TCN 68 - 163B : 1997

TCN 68 - 169 : 1998

TCN 68 - 184 : 1999

TCN 68 - 185 : 1999

TCN 68 – 188 : 2000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.TCN 68 – 166 : 1997

2.

Transmission Equipment

 

2.1.

Optical fiber transmission equipment

TCN 68 - 173 : 1998

TCN 68 - 175 : 1998

TCN 68 – 177 : 1998

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Digital microwave transmission equipment

TCN 68 - 137 : 1995

TCN 68 - 156 : 1996

TCN 68 - 158 : 1996

TCN 68 – 234 : 2006

3.

Transmission Cable

3.1.

TCN 68 - 160 : 1995

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Metallic cables

TCN 68 - 132 : 1998

4.

Terminal Equipment

4.1.

Terminal equipment to be connected to an analogue subscriber interface in the PSTN

TCN 68 - 196 : 2001

TCN 68 - 211 : 2002

4.2.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.TCN 68 - 189 : 2000

TCN 68 - 190 : 2003

TCN 68 - 193 : 2000

TCN 68 - 196 : 2001

TCN 68 - 212 : 2002

TCN 68 - 213 : 2002

4.3.

Cordless telephone equipment

TCN 68 - 143 : 2003

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.TCN 68 - 190 : 2003

TCN 68 - 192 : 2003

TCN 68 - 196 : 2001

TCN 68 - 211 : 2002

4.4.

4.5.

Terminal equipment to be connected to Public Telecommunications Network via leased-lines

TCN 68 - 190 : 2003

TCN 68 - 193 : 2000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.TCN 68 - 216 : 2002

TCN 68 - 217 : 2002

4.6.

TCN 68 - 136 : 1995

TCN 68 - 188 : 2000

TCN 68 - 190 : 2003

TCN 68 - 193 : 2000

TCN 68 - 196 : 2001

4.7.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.TCN 68 - 190 : 2003

TCN 68 - 193 : 2000

TCN 68 - 196 : 2001

5.

Radio frequency transmitters, tranceivers having frequency band in the range from 9 kHz to 400 GHz, and transmitted power from 60 mW upwards

5.1.

Radio frequency transmitters, tranceivers used in land fixed or mobile communications systems

TCN 68 - 251 : 2006

TCN 68 - 252 : 2006

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Radio frequency transmitters, tranceivers  exclusively used for  television broadcasting

5.3.

Radio frequency transmitters, tranceivers  exclusively used for  radio broadcasting

5.4.

Radio frequency transmitters, tranceivers  exclusively used for standardization (of time, frequency)

5.5.

Radio frequency transmitters, tranceivers  exclusively used for positioning and remote measuring (excluding offshore equipment used for oil and gas industry).

5.6.

Radio frequency transmitters, tranceivers  exclusively used for satellite communication (except mobile equipment used in marine and aviation)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Radio Amateur transmitters, tranceivers

TCN 68-244: 2006

***

5.8.

Radio frequency transmitters, tranceivers  exclusively used for marine mobile services (including support and satellite equipment)

    TCN 68 - 247 : 2006

    TCN 68 - 248 : 2006

    TCN 68 - 249 : 2006

    TCN 68 - 250 : 2006

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Radio frequency transmitters, tranceivers  exclusively used for aviation mobile services (including support and satellite equipment)

6.

Radio frequency support equipment

6.1.

Radar equipment

6.2.

Guiding equipment using radio frequency

6.3.

Warning equipment, remote control equipment using radio frequency

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Reading equipment using radio frequency

Note:

- *** Application of National radio frequency planning, Decision No. 478/2001/QĐ-TCBĐ dated June 15, 2001 of the General Director of the Department General of Posts and telecommunications on promulgating  “Technical specifications applied for type approval of radio frequency equipment”, International regulations on radio frequency of International Telecommunications Union (ITU)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2006/QĐ-BBCVT ngày 03/11/2006 ban hành "Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.252

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!