Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 44/2005/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 22/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí chức năng

Trung tâm tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm thực hiện đầu mối về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thư viện, thống kê chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và các đối tượng có nhu cầu.

Trung tâm được sử dụng dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm Tin học đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành của Bộ, bao gồm:

a) Triển khai thực hiện chương trình Chính phủ điện tử của Bộ;

b) Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý trực tiếp của Bộ (Vụ Khoa học Công nghệ tổng hợp trình Bộ trưởng); tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý công nghệ thông tin của ngành sau khi được phê duyệt;

d) Xây dựng và tổ chức vận hành, khai thác hệ thống mạng thông tin của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

đ) Nghiên cứu và ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ; phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và sản xuất kinh doanh trong ngành;

e) Phát triển các phần mềm chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

2. Xây dựng, tổ chức quản lý, khai thác trung tâm tích hợp dữ liệu của ngành phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ, phục vụ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh trong ngành.

3. Quản lý và phát triển trang tin điện tử, cổng giao dịch điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Tổ chức thu thập, tổng hợp và phân tịch thông tin phục vụ lãnh đạo Bộ và các đối tượng có nhu cầu:

a) Thông tin phục vụ phát triển khoa học công nghệ của ngành;

b) Tham gia nghiên cứu đề xuất thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ;

c) Tham gia thông tin sản xuất và thị trường nông sản;

d) Cung cấp ấn phẩm thông tin nông nghiệp, tiêu chuẩn ngành.

5. Thực hiện các hoạt động thống kê chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn:

a) Tham gia xây dựng, trình Bộ (Vụ Kế hoạch tổng hợp trình Bộ trưởng) ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình điều tra thống kê chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Thực hiện điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp của Nhà nước trong ngành theo quy định;

c) Tổ chức, thực hiện các hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ;

d) Thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng, phát triển ngân hàng dữ liệu và mạng thông tin thống kê nông nghiệp và phát triển nông thôn; biên soạn Niên giám thống kê, các tài liệu thống kê của ngành nông nghiệp;

đ) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền công bố số liệu thống kê theo quy định của pháp luật.

6. Thư viện nông nghiệp:

a) Tổ chức hoạt động thư viện nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ các đối tượng có nhu cầu;

b) Xây dựng thư viện điện tử, nối mạng thư viện trong nước và quốc tế.

7. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc Trung tâm theo kế hoạch của Bộ và của các đối tượng có nhu cầu.

8. Thực hiện tư vấn và dịch vụ về: thống kê, thông tin, công nghệ thông tin, thư viện phục vụ các đối tượng có nhu cầu theo quy định của pháp luạt và tự đảm bảo kinh phí:

a) Lập hoặc tham gia thẩm định, tư vấn đấu thầu, giám sát thi công cho các dự án về thống kê, công nghệ thông tin, thư viện;

b) Tư vấn, chuyển giao công nghệ về thống kê, thông tin, công nghẹ thông tin, thư viện;

9. Hợp tác, trao đổi với các tổ chức, chuyên gia trong nước và nước ngoài để tiếp nhận, nâng cao trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý và phát triển công nghệ thông tin, thư viện, thống kê, thông tin, công nghệ thông tin, thư viện;

10. Quản lý về tổ chức, kinh phí, tài sản và các nguồn lực được giao; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao đọng trong phạm vi quản lý của Trung tâm; thực hiện các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm có Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

Giám đốc Trung tâm điều hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về mọi hoạt động của trung tâm theo quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

a) Phòng Tổng hợp ;

b) Phòng quản lý Trang tin điện tử;

c) Phòng Phát triển công nghệ thông tin;

d) Phòng Cơ sở dữ liệu và thông tin địa lý;

đ) Phòng Thông tin;

e) Phòng Thống kê;

g) Thư viện;

h) Bộ phận Trung tâm Tin học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng.

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, theo quy định về phân cấp quản lý của Bộ.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Bộ phê duyệt, quy định nhiệm vụ, biên chế, xây dựng quy chế làm việc của các Phòng và tổ chức trực thuộc Trung tâm.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo thay thế Quyết định số 129/2003/QĐ-BNN ngày 5 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học,

Bãi bỏ các quyết định trước đây về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2005/QĐ-BNN ngày 22/07/2005 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm tin học do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.414

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!