Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 431/QĐ-UBND 2020 Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp Sở Thông tin Ninh Bình

Số hiệu: 431/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 431/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 02/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 219/TTr-SNV ngày 16/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Bình (Có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện các nội dung của Đề án vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý, cụ thể như sau:

1. Hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục tại phụ lục đính kèm đã được phê duyệt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Tham mưu, đề xuất việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP7.
TC_VP7_VTVL_10

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Danh mục vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tối thiểu

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1.1

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

1.2

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

1.3

Trưởng phòng

Quản trị viên hệ thống hoặc tương đương

1.4

Phó Trưởng phòng

Quản trị viên hệ thống hoặc tương đương

2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

2.1

Đào tạo, tập huấn về: Ứng dụng hệ thống an toàn thông tin CNTT; quản trị mạng, quản trị hệ thống thông tin; sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin

An toàn thông tin, quản trị viên hệ thống, phát triển phần mềm

2.2

Nghiên cứu, phát triển, hướng dẫn chuyển giao và quản trị các giải pháp phần mềm, các ứng dụng CNTT; các giải pháp phần mềm về an toàn, an ninh thông tin; tích hợp các ứng dụng phần mềm hệ thống

Phát triển phần mềm, an toàn thông tin

2.3

Tư vấn, quản trị hạ tầng kỹ thuật

Quản trị viên hệ thống

2.4

An toàn thông tin

An toàn thông tin

2.5

Tích hợp cơ sở dữ liệu

Quản trị viên hệ thống

2.6

Kiểm soát tần số vô tuyến điện

Quản trị viên hệ thống

2.7

Thiết kế đồ họa

Phát triển phần mềm

2.8

Xúc tiến truyền thông

Quản trị viên hệ thống

2.9

Xuất bản các ấn phẩm, đặc san, đọc lưu chiểu báo chí, điểm báo

Biên tập viên

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

3.1

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên hoặc tương đương

3.2

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên hoặc tương đương

3.3

Tư vấn pháp luật

Chuyên viên hoặc tương đương

3.4

Kế toán

Kế toán viên

3.5

Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ

Nhân viên

3.6

Kinh doanh - dịch vụ

Nhân viên

3.7

Tạp vụ, phục vụ

Nhân viên

3.8

Bảo vệ

Nhân viên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 431/QĐ-UBND ngày 23/06/2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


584

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!