Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4036/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2017

Số hiệu: 4036/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 05/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4036/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg , ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2017.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017
(Kèm theo Quyết định số 4036/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tạo sự chuyển biến mới về nhận thức và hành động nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý thống nhất điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả, đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Việt Nam; chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, của tỉnh Bình Định nói riêng đến các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thông tin cho nhân dân trong tỉnh biết về tình hình thế giới.

- Làm căn cứ để các ngành, các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2015 - 2017.

2. Yêu cầu:

- Phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng, các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng trong tình hình mới.

- Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại cần chú trọng công tác tuyên truyền, cung cấp và tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước.

Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoạt động về thông tin đối ngoại

- Bố trí biên chế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phân công lãnh đạo phụ trách công tác thông tin đối ngoại và cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của địa phương; ban tổ chức các lễ hội, sự kiện ...

- Định hướng thông tin đối ngoại đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh việc cung cấp thông tin cho báo chí, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

- Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ.

- Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống phá khối Đại đoàn kết dân tộc.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2017.

2. Xây dựng ấn phẩm thông tin đối ngoại, tăng cường mối quan hệ hợp tác thông tin trên lĩnh vực thông tin đối ngoại

- Xây dựng và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Định phiên bản tiếng Anh nhằm phục vụ cho độc giả nước ngoài, khách du lịch, các nhà nghiên cứu....tìm hiểu, tra cứu;

- Duy trì Bản tin Thông tin và Truyền thông và xuất bản Bản tin đối ngoại để quảng bá, nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền cho các cấp cơ sở;

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong khu vực và thế giới; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại địa phương; hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động quảng bá về hình ảnh của quê hương, con người Bình Định;

- Xây dựng bộ tư liệu quảng bá văn hóa, thương hiệu, tiềm năng phát triển và cơ hội hợp tác của tỉnh Bình Định (bằng các hình thức: Phim tài liệu, ảnh tư liệu, ảnh quảng bá, bản mềm các bài báo, ấn phẩm sách...)

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ thông tin, phát triển lĩnh vực báo chí với tỉnh Champasak - Lào;

- Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục về lĩnh vực thông tin đối ngoại trên Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Mỗi quý có 01 chuyên mục (khoảng 15 phút) tuyên truyền về Thông tin đối ngoại trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; xây dựng và duy trì chuyên trang về Thông tin đối ngoại trên Báo Bình Định, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Định và Trang tin Xúc tiến đầu tư và hợp tác.

- Phối hợp với kênh thông tin đối ngoại VTV4 (Đài Truyền hình Việt Nam), kênh truyền hình đối ngoại đa phương tiện Văn hóa Việt – VTC10 (Đài truyền hình kỹ thuật số VTC), hệ phát thanh đối ngoại VOV5 (Đài Tiếng nói Việt Nam) và một số đơn vị khác về hoạt động thông tin đối ngoại trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Báo Bình Định; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2017.

3. Tổ chức và tham gia các sự kiện, hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương đến các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Bình Định.

- Tham gia, tổ chức các Hội chợ, triển lãm ngành, hàng ở trong và ngoài nước;

- Quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc ở địa phương; trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua các chương trình hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài; qua các sự kiện, hội nghị giao lưu, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định.

- Tổ chức và tham gia các sự kiện tiếp xúc đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương đến các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài;

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hoạt động hằng năm

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; hàng năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí chi tiết gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại; đề xuất UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bình Định. Chỉ đạo tuyên truyền về thông tin đối ngoại trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Định;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho báo chí; kỹ năng phát ngôn và công tác thông tin đối ngoại.

- Chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các tác phẩm, chương trình phục vụ thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, theo dõi và tổng hợp kinh phí phục vụ cho các hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm, gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác thông tác đối ngoại tại tỉnh, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thông tin đối ngoại, đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể có thanh tích trong công tác thông tin đối ngoại, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định hàng năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chuẩn bị nội dung trả lời các cuộc phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh đối với báo chí nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa bàn tỉnh Bình Định.

- Chủ động theo dõi, nghiên cứu tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan cung cấp thông tin về kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại và các lĩnh vực khác có liên quan cho người nước ngoài.

- Phối hợp chặt chẽ các hoạt động thông tin đối ngoại với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ trì cung cấp thông tin về các hoạt động của người Bình Định ở nước ngoài cho lãnh đạo tỉnh, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Công Thông tin điện tử của tỉnh và Bộ Ngoại giao.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan hướng dẫn báo chí trong tỉnh đưa tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh và phối hợp đưa tin về tình hình Quốc tế, tin trong nước có liên quan đến đối ngoại.

- Chủ trì thực hiện Bản tin Đối ngoại Bình Định.

3. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan rà soát lại việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại; đề xuất phương án bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh..

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh mở lớp bồi dưỡng về kỹ năng phát ngôn, quan hệ công chúng, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội để quảng bá xúc tiến thông tin văn hóa, du lịch của tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi để thực hiện tốt công tác đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa lai căng, không phù hợp, đồng thời, phản bác kịp thời, hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực chống phá Nhà nước thông qua việc tuyên truyền không đúng sự thật về lịch sử, địa danh của địa phương, về các lãnh đạo, danh nhân có xuất thân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan thực hiện các tác phẩm báo chí, phóng sự, chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ thông tin đối ngoại của tỉnh. Thường xuyên phối hợp kiểm tra, thanh tra để kịp thời phản ánh và điều chỉnh cho phù hợp các hoạt động có liên quan đến thông tin đối ngoại của tỉnh.

5. Sở Công Thương

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các nội dung quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, các thương hiệu hàng hóa của địa phương, các dự án thu hút đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực mình quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và tham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại, mời gọi sự tham gia của các nước trong khu vực; đồng thời tham gia các cuộc hội chợ thương mại của các nước trong khu vực.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực hợp tác xúc tiến đầu tư nước ngoài; xuất bản các ấn phẩm phục vụ quảng bá tiềm năng, cơ hội thu hút đầu tư của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hợp tác, đầu tư trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch…

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm theo quy định; Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

8. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài vào hoạt động tại tỉnh Bình Định.

- Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với những luận điệu, thông tin sai, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến quan hệ trong hoạt động thông tin đối ngoại; theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại của tỉnh, đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

9. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

- Phản ánh chính xác, kịp thời, tin cậy tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh Bình Định ra thế giới. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các bài viết với nội dung về lĩnh vực thông tin đối ngoại.

- Nâng cao chất lượng nội dung, tăng thời lượng các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Định ra thế giới; những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại Bình Định.

- Kiên quyết, nhanh nhạy trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc, sai sự thật một cách kịp thời, hiệu quả.

10. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh trong phạm vi địa phương, đơn vị quản lý.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Phân công cán bộ quản lý chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn và lĩnh vực đơn vị quản lý.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện phóng viên thường trú tại tỉnh thông qua các cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý nhằm chống lại các luận điệu sau trái, thông tin xuyên tạc gây mất đoàn kết dân tộc, chống lại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4036/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254