Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch về Kinh phí và Danh mục các Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2003 cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Viện Kinh tế thành phố, và các dự án Công nghệ thông tin chi từ ngân sách khoa học do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 40/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 24/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ KINH PHÍ VÀ DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2003 CHO SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ VIỆN KINH TẾ THÀNH PHỐ, VÀ CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHI TỪ NGÂN SÁCH KHOA HỌC.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16/01/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu chi ngân sách ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 712/KHĐT-TH ngày 03/3/2003
;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1.-

- Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học là 30.600 triệu đồng, các dự án công nghệ thông tin chi từ nguồn ngân sách khoa học là 24.347 triệu đồng (theo biểu đính kèm).

- Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho Viện Kinh tế về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học là 4.800 triệu đồng (theo biểu đính kèm).

Các đơn vị không tự ý thay đổi chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố trường hợp có yêu cầu thay đổi thì phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Các dự án công nghệ thông tin chi từ ngân sách tập trung theo quyết định riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá và Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

Nơi nhận :  
- Như điều 2
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- TTUB : CT, các PCT
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Các Trường Đại học, Cục Thống kê
- Thành đoàn TP, Liên hiệp các Hội KHKT/TP
- VPHĐ-UB : các PVP  
- Tổ TH, CNN, DA, TM, ĐT  
- Lưu (CNN-TH)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC Nguyễn Thiện Nhân

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch về Kinh phí và Danh mục các Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2003 cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Viện Kinh tế thành phố, và các dự án Công nghệ thông tin chi từ ngân sách khoa học do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280
TVPL:
DMCA.com Protection Status