Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 2037/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020

Số hiệu: 381/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Trần Xuân Hải
Ngày ban hành: 28/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH ĐẮK NÔNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/QĐ-UBND

Đk Nông, ngày 28 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2037/QĐ-UBND NGÀY 11/12/2018 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẮK NÔNG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THUÊ HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP ỨNG DỤNG MỘT CỬA LIÊN THÔNG TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 43/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 76/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp ứng dụng một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 176/TTr-VPUBND ngày 12/3/2019; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 65/STC-GCS ngày 08/01/2019 và Công văn số 366/STC-GCS ngày 26/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau:

a) Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020.

Điều chỉnh thành: Phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2021.

b) Khoản 1, Điều 1: Tên Kế hoạch: Thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020.

Điều chỉnh thành:

Tên Kế hoạch: Thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2021.

c) Khoản 8, Điều 1: Tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn 2018 - 2020: Khoảng 5.236.000.000 đồng.

Điều chỉnh thành:

Tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn 2019 - 2021: Khoảng 5.236.000.000 đồng.

d) Khoản 10, Điều 1: Thời gian thực hiện 03 năm, từ 2018 đến 2020.

Điều chỉnh thành:

Thời gian thực hiện 03 năm, từ 2019 đến 2021.

đ) Khoản 13, Điều 1: Thời gian bắt đầu thuê: Năm 2018.

Điều chỉnh thành:

Thời gian bắt đầu thuê: Năm 2019.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chtịch UBND tỉnh Đk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTHCC, KGVX, TTĐT, CNXD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 2037/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


227

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190