Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 38/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 01/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điều kiện chuyển nhượng QSD kho số viễn thông

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2014/QĐ-TTg về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Theo đó, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 của Luật Viễn thông, ngoài ra còn phải đáp ứng:

- Doanh nghiệp được chuyển nhượng quyền sử dụng sau khi đã khai thác và sử dụng mã, số, khối số viễn thông trong thời gian ít nhất ba (03) năm kể từ ngày được cấp kho số viễn thông thông qua đấu giá.

- Nếu chưa đủ thời gian 03 năm phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng là doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông, đáp ứng yêu cầu tối thiểu quy định tại cuộc đấu giá mà doanh nghiệp chuyển nhượng tham gia.

Quyết định 38/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2014.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG KHO SỐ VIỄN THÔNG, TÊN MIỀN INTERNET

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet; chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông được phân bổ thông qua đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

2. Quyết định này áp dụng đối với doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông được phép sử dụng kho số viễn thông, tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet và các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Yêu cầu tối thiểu các yêu cầu quy định tại Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông đối với doanh nghiệp khi tham gia đấu giá, bao gồm yêu cầu về năng lực pháp lý, năng lực tài chính và đầu tư, năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ, nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

2. Đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông là việc xác định các doanh nghiệp được quyền sử dụng mã, số viễn thông thông qua việc đánh giá các yêu cầu tối thiểu và mức trả giá cao nhất của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông là doanh nghiệp đáp ứng, các yêu cầu tối thiểu và có mức trả giá cao nhất.

4. Đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet là việc xác định tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng tên miền Internet dưới đuôi tên miền Internet quốc gia ".vn" và các tên miền Internet khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam thông qua việc đánh giá điều kiện đăng ký và mức trả giá cao nhất của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

5. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet là tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký sử dụng tên miền Internet theo quy định và có mức trả giá cao nhất.

6. Hồ sơ mời đấu giá là tập hợp các tài liệu phục vụ cho một cuộc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt để làm cơ sở cho các doanh nghiệp lập Hồ sơ đấu giá và tham gia đấu giá.

7. Hồ sơ đấu giá là các tài liệu do doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông lập và nộp cho Hội đồng đấu giá theo yêu cầu quy định tại Hồ sơ mời đấu giá.

8. Bản cam kết là tài liệu trong Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông được đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu để cam kết thực hiện các yêu cầu tối thiểu; cam kết chấp hành hình thức mức phạt khi không thực hiện các yêu cầu tối thiểu sau khi được phân bổ mã, số viễn thông.

9. Tiền trúng đấu giá là số tiền mà doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp để được quyền sử dụng mã, số viễn thông hoặc số tiền mà tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải nộp để được quyền sử dụng tên miền Internet. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí phân bổ, phí sử dụng mã số viễn thông, phí duy trì tên miền Internet.

10. Chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông là việc doanh nghiệp chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng mã, số viễn thông do trúng đấu giá cho doanh nghiệp khác.

11. Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng tên miền Internet dưới đuôi tên miền Internet quốc gia ".vn" và các tên miền Internet khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam cho tổ chức, cá nhân khác.

Điều 3. Nguyên tắc đấu giá

1. Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải trả giá cao hơn hoặc tối thiểu bằng mức giá khởi điểm của mã, số, khối số, tên miền Internet do Hội đồng đấu giá xác định.

2. Mỗi doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông được phân bổ một hoặc một số mã, số, khối số theo quy định tại Hồ sơ mời đấu giá.

3. Mỗi tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet được phân bổ một hoặc nhiều tên miền Internet theo quy định tại thông báo mời đấu giá.

Điều 4. Hội đồng đấu giá

1. Thành phần của Hội đồng đấu giá bao gồm đại diện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Hội đồng đấu giá có nhiệm vụ xác định giá khởi điểm, xây dựng hồ sơ mời đấu giá, quy chế đấu giá trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và tổ chức đấu giá.

3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập Hội đồng đấu giá và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng đấu giá.

Điều 5. Phí đấu giá, chi phí đấu giá

1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp phí đấu giá theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

2. Chi phí đấu giá bao gồm:

a) Chi phí liên quan đến việc xây dựng Hồ sơ mời đấu giá, trang thông tin điện tử để đấu giá tên miền Internet;

b) Chi phí cho hoạt động của Hội đồng đấu giá kể cả chi phí cho việc thuê chuyên gia hoặc mời tư vấn (nếu có);

c) Các chi phí khác liên quan đến việc tổ chức đấu giá.

3. Chi phí đấu giá được lấy từ phí đấu giá thu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đấu giá. Trường hợp thu không đủ chi thì được lấy từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục Viễn thông, Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) và được thanh toán theo quy định hiện hành.

Chương II

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG KHO SỐ VIỄN THÔNG VÀ TÊN MIỀN INTERNET

Mục 1: ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG KHO SỐ VIỄN THÔNG

Điều 6. Mã, số viễn thông được đấu giá

1. Mã, số viễn thông được đấu giá quyền sử dụng là mã, số có trong Quy hoạch kho số viễn thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch đấu giá.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục mã, số viễn thông cụ thể được đấu giá theo từng thời kỳ căn cứ vào Quy hoạch kho số viễn thông và tình hình thực tế của thị trường viễn thông.

Điều 7. Giá khởi điểm

1. Giá khởi điểm của mã, số, khối số viễn thông được đấu giá xác định theo nguyên tắc sau:

a) Căn cứ vào giá trị sử dụng của mã, số, khối số viễn thông ở thời điểm đấu giá, phí sử dụng kho số viễn thông phải nộp theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;

b) Tham khảo giá đấu giá thực tế của mã, số, khối số viễn thông cùng loại hoặc tương đương đã được đấu giá tại Việt Nam và tại các nước có nền kinh tế phát triển tương đồng như Việt Nam;

c) Tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xác định giá khởi điểm của mã, số, khối số viễn thông.

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định giá khởi điểm của mã, số, khối số viễn thông được đấu giá trước khi tổ chức đấu giá.

Điều 8. Thông báo mời tham gia đấu giá

1. Trước thời điểm phát hành Hồ sơ mời đấu giá ít nhất 30 ngày làm việc, Hội đồng đấu giá thực hiện việc thông báo mời tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và gửi văn bản mời tham gia đấu giá đến các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông được phép sử dụng kho số viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông.

2. Thông báo mời tham gia đấu giá có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Mã, số, khối số viễn thông được đấu giá;

b) Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời đấu giá;

c) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá;

d) Các thông tin cần thiết khác.

Điều 9. Hồ sơ mời đấu giá

Hồ sơ mời đấu giá gồm:

1. Tài liệu giới thiệu về mã, số, khối số viễn thông được đấu giá; thời hạn và điều kiện sử dụng mã, số, khối số viễn thông; giá khởi điểm của các mã, số, khối số viễn thông được đấu giá; tiền đặt trước; số tài khoản để nộp tiền đặt trước; thời gian, địa điểm tổ chức mở Hồ sơ đấu giá.

2. Yêu cầu tối thiểu.

3. Mẫu văn bản đăng ký tham gia đấu giá.

4. Mẫu bản cam kết.

5. Quy chế đấu giá.

6. Các tài liệu cần thiết khác phục vụ cho cuộc đấu giá.

Điều 10. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Doanh nghiệp tham gia đấu giá nộp Hồ sơ đấu giá gồm một bản chính và ba bản sao có chứng thực cho Hội đồng đấu giá.

2. Hồ sơ đấu giá gồm:

a) Văn bản đăng ký tham gia đấu giá;

b) Tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu tối thiểu;

c) Bản cam kết;

d) Tài liệu khác theo yêu cầu của Hồ sơ mời đấu giá.

Điều 11. Đánh giá Hồ sơ đấu giá

1. Hội đồng đấu giá mở công khai Hồ sơ đấu giá theo thời gian và địa điểm quy định tại Hồ sơ mời đấu giá và tổ chức đánh giá Hồ sơ đấu giá.

2. Doanh nghiệp có Hồ sơ đấu giá đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng yêu cầu tối thiểu quy định tại Hồ sơ mời đấu giá được quyền tham gia trả giá.

3. Hội đồng đấu giá thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá cho các doanh nghiệp được quyền tham gia trả giá đồng thời thông báo lý do không được tham gia trả giá cho các doanh nghiệp không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều này.

Danh sách các doanh nghiệp được quyền tham gia trả giá được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Trong trường hợp chỉ có một doanh nghiệp hoặc không có doanh nghiệp nào được quyền tham gia trả giá thì Hội đồng đấu giá không tổ chức trả giá và tổ chức đấu giá lại theo quy định tại Điều 17 của Quyết định này.

Điều 12. Tiền đặt trước

1. Tiền đặt trước đối với đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông được quy định tại Hồ sơ mời đấu giá nhưng tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của mã, số, khối số.

Các doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Quyết định này muốn tiếp tục tham gia trả giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định theo quy định tại Hồ sơ mời đấu giá.

2. Doanh nghiệp trúng đấu giá được trừ tiền đặt trước vào tiền trúng đấu giá.

3. Tiền đặt trước được trả lại trong các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá;

b) Doanh nghiệp rút khỏi cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 14 của Quyết định này được trả lại tiền đặt trước trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng đấu giá nhận được văn bản thông báo rút khỏi cuộc đấu giá của doanh nghiệp.

4. Tiền đặt trước không được hoàn trả trong các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp rút khỏi cuộc đấu giá không đáp ứng quy định tại Điều 14 của Quyết định này;

b) Doanh nghiệp trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi cuộc đấu giá kết thúc;

c) Doanh nghiệp bị hủy kết quả đấu giá.

Điều 13. Tổ chức trả giá

1. Việc trả giá được thực hiện theo hình thức trả giá nhiều vòng đồng thời tất cả các mã, số, khối số hoặc trả giá một lần hoặc hình thức khác được quy định tại Hồ sơ mời đấu giá.

2. Việc tổ chức trả giá được quy định cụ thể trong quy chế đấu giá.

Điều 14. Rút khỏi cuộc đấu giá

1. Doanh nghiệp được quyền tham gia trả giá sau khi đã nộp tiền đặt trước muốn rút khỏi cuộc đấu giá phải gửi thông báo bằng văn bản về việc không tiếp tục tham gia trả giá cho Hội đồng đấu giá.

2. Thông báo của doanh nghiệp chỉ có giá trị khi Hội đồng đấu giá nhận được trước thời điểm tổ chức trả giá ít nhất 24 giờ không kể ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định của nhà nước.

Điều 15. Hủy kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá bị hủy trong các trường hợp sau:

1. Doanh nghiệp vi phạm quy chế đấu giá.

2. Có sự thông đồng giữa các bên tham gia đấu giá hoặc giữa các doanh nghiệp tham gia.

3. Doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Quyết định này.

4. Hội đồng đấu giá, doanh nghiệp tham gia đấu giá vi phạm các quy định hiện hành về đấu giá.

Điều 16. Công bố kết quả đấu giá

Trên cơ sở kết quả trả giá, Hội đồng đấu giá báo cáo kết quả cuộc đấu giá cho Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và công bố công khai kết quả đấu giá trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.

Điều 17. Tổ chức đấu giá lại

1. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đấu giá lại toàn bộ mã, số, khối số trong các trường hợp sau:

a) Tại lần đấu giá đầu tiên chỉ có một hoặc không có doanh nghiệp nào nộp Hồ sơ đấu giá hoặc số lượng doanh nghiệp được quyền tham gia trả giá ít hơn hoặc bằng một;

b) Doanh nghiệp trúng đấu giá bị hủy kết quả đấu giá.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đấu giá lại đối với các mã, số, khối số viễn thông mà trong cuộc đấu giá trước đó chưa xác định được doanh nghiệp trúng đấu giá.

3. Trình tự, thủ tục đấu giá lại được tiến hành như đấu giá lần đầu.

Điều 18. Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền trúng đấu giá

1. Doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá (bao gồm cả số tiền đặt trước) vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đấu giá.

2. Số tiền còn lại doanh nghiệp phải nộp theo quy định sau:

a) Nộp 25% số tiền trúng đấu giá vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đấu giá;

b) Nộp nốt 25% số tiền trúng đấu giá vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đấu giá.

3. Tiền thu được từ đấu giá nộp ngân sách nhà nước. Việc sử dụng số tiền này được thực hiện theo quy định của pháp luật. Ưu tiên sử dụng số tiền này để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, phổ cập dịch vụ viễn thông, phát thanh, truyền hình theo các đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí phân bổ, phí sử dụng kho số viễn thông.

Điều 19. Phân bổ và thu hồi mã, số viễn thông trúng đấu giá

1. Doanh nghiệp trúng đấu giá thực hiện các thủ tục xin phân bổ mã, số viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông và các quy định tại Hồ sơ mời đấu giá để được phân bổ mã, số viễn thông trúng đấu giá.

2. Doanh nghiệp trúng đấu giá bị thu hồi mã, số viễn thông nếu không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Quyết định này.

3. Doanh nghiệp bị thu hồi mã, số viễn thông theo quy định tại Khoản 2 Điều này không được hoàn trả tiền trúng đấu giá và phí sử dụng kho số viễn thông đã nộp.

Điều 20. Trách nhiệm của doanh nghiệp trúng đấu giá

Doanh nghiệp trúng đấu giá có trách nhiệm sau:

1. Thanh toán đầy đủ tiền trúng đấu giá theo phương thức, thời hạn, địa điểm theo quy định.

2. Thực hiện các nội dung trong Bản cam kết và nộp phạt khi vi phạm cam kết.

3. Thực hiện các thủ tục xin phân bổ mã, số viễn thông trúng đấu giá theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nộp số tiền trúng đấu giá theo quy định tại Khoản 1 Điều 18.

4. Nộp lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông theo quy định.

5. Tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông.

Mục 2: ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN INTERNET

Điều 21. Cách thức thực hiện việc đấu giá

Việc đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet được thực hiện bởi Hội đồng đấu giá quy định tại Điều 4 của Quyết định này và được tổ chức qua hình thức trực tiếp hoặc trên môi trường mạng thông qua trang thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập để đấu giá tên miền Internet qua mạng.

Điều 22. Xác định tên miền Internet mang ra đấu giá

1. Việc xác định tên miền Internet mang ra đấu giá được thực hiện thông qua quá trình khảo sát nhu cầu sử dụng tên miền Internet. Các tên miền Internet có nhiều nhu cầu đăng ký sử dụng sẽ được xem xét mang ra đấu giá.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt danh sách các tên miền Internet mang ra đấu giá.

Điều 23. Giá khởi điểm

1. Giá khởi điểm tên miền Internet được đấu giá xác định theo nguyên tắc sau:

a) Căn cứ vào số lượng chủ thể tham gia trả giá, lệ phí đăng ký tên miền Internet theo quy định của Bộ Tài chính;

b) Tham khảo giá đấu giá thực tế của tên miền Internet cùng loại hoặc tương đương đã được đấu giá tại Việt Nam và tại các nước có nền kinh tế phát triển tương đồng như Việt Nam;

c) Tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xác định giá khởi điểm của tên miền Internet.

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định giá khởi điểm của tên miền Internet được đấu giá trước khi tổ chức đấu giá.

Điều 24. Thông báo mời tham gia đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức trả giá ít nhất 30 ngày làm việc, Hội đồng đấu giá thực hiện việc thông báo mời tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Trung tâm Internet Việt Nam.

2. Thông báo mời tham gia đấu giá có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Danh sách các tên miền Internet mang ra đấu giá;

b) Quy chế đấu giá;

c) Thời điểm tổ chức phiên đấu giá;

d) Địa chỉ trang thông tin điện tử để đấu giá tên miền Internet;

đ) Giá khởi điểm cho mỗi tên miền Internet mang ra đấu giá;

e) Tiền đặt trước và số tài khoản để nộp tiền đặt trước;

g) Các thông tin cần thiết khác.

Điều 25. Đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet phải đăng ký tham gia thông qua trang thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập để đấu giá tên miền Internet qua mạng. Đăng ký tham gia phải xác định rõ đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet trong danh sách các tên miền Internet được mang ra đấu giá.

Điều 26. Tiền đặt trước

1. Tiền đặt trước đối với đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet do Hội đồng đấu giá quy định tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của tên miền Internet mang ra đấu giá.

2. Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định theo quy định tại thông báo mời tham gia đấu giá trước thời điểm bắt đầu trả giá tối thiểu 15 ngày làm việc mới được quyền tham gia trả giá.

3. Danh sách các tổ chức, cá nhân đã được quyền tham gia trả giá cho mỗi tên miền Internet trong danh sách đấu giá sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử để đấu giá tên miền trong suốt thời gian tổ chức phiên đấu giá.

4. Tiền đặt trước được trả lại trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức, cá nhân không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá;

b) Tổ chức, cá nhân rút khỏi cuộc đấu giá có văn bản thông báo rút khỏi cuộc đấu giá trước thời điểm tổ chức trả giá ít nhất 24 giờ không kể ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định của nhà nước được trả lại tiền đặt trước trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng đấu giá nhận được văn bản thông báo rút khỏi cuộc đấu giá của tổ chức, cá nhân.

5. Tiền đặt trước không được hoàn trả trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức, cá nhân rút khỏi cuộc đấu giá không đáp ứng quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này;

b) Tổ chức, cá nhân trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi cuộc đấu giá kết thúc;

c) Tổ chức, cá nhân bị hủy kết quả đấu giá.

Điều 27. Tổ chức trả giá

1. Việc trả giá được thực hiện qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử để đấu giá tên miền Internet theo các quy định cụ thể trong quy chế đấu giá.

2. Trong thời hạn tiến hành trả giá, tổ chức, cá nhân được quyền tham gia trả giá có thể đăng ký lại mức trả giá của mình theo nguyên tắc không được thấp hơn mức trả giá đã được tổ chức, cá nhân trả cao nhất ngay trước thời điểm đó.

Điều 28. Hủy kết quả đấu giá

1. Kết quả đấu giá bị hủy trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá vi phạm quy chế đấu giá;

b) Có sự thông đồng giữa tổ chức, cá nhân trúng đấu giá với các bên tham gia đấu giá;

c) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 hoặc đã nộp tiền trúng đấu giá nhưng không đăng ký sử dụng tên miền theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Quyết định này;

d) Hội đồng đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá vi phạm các quy định hiện hành về đấu giá.

2. Kết quả đấu giá bị hủy sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo trên trang thông tin điện tử để đấu giá tên miền Internet và tên miền Internet mang ra đấu giá bị hủy sẽ được đưa vào quản lý theo quy định. Tổ chức, cá nhân đã vi phạm quy chế đấu giá không được tham gia trong phiên đấu giá tiếp theo.

Điều 29. Công bố kết quả đấu giá

1. Trên cơ sở kết quả trả giá, Hội đồng đấu giá báo cáo kết quả cuộc đấu giá cho Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và công bố công khai kết quả đấu giá trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và trên trang thông tin điện tử để đấu giá tên miền Internet trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân bị hủy kết quả đấu giá theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 28 thì tổ chức, cá nhân trả giá thấp hơn tiếp theo sẽ được chọn trúng đấu giá và được quyền sử dụng tên miền Internet. Nếu tổ chức, cá nhân trả giá thấp hơn tiếp theo không tiếp nhận quyền sử dụng tên miền thì kết quả đấu giá tên miền Internet đó bị hủy, tên miền Internet sẽ được đưa vào quản lý theo quy định.

Điều 30. Nộp tiền trúng đấu giá

1. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá sau khi trừ đi tiền đặt trước vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đấu giá.

2. Tiền thu được từ đấu giá nộp ngân sách nhà nước. Việc sử dụng số tiền này được thực hiện theo quy định của pháp luật. Ưu tiên sử dụng số tiền này để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, phổ cập dịch vụ viễn thông, phát thanh, truyền hình theo các đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 31. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm sau:

1. Thanh toán đầy đủ tiền trúng đấu giá theo phương thức, thời hạn, địa điểm theo quy định.

2. Thực hiện các thủ tục đăng ký sử dụng tên miền Internet trúng đấu giá theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả đấu giá.

3. Nộp phí duy trì tên miền Internet theo quy định.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Chương III

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG KHO SỐ VIỄN THÔNG, TÊN MIỀN INTERNET

Điều 32. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông

Ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 của Luật Viễn thông, việc chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Doanh nghiệp được cấp, phân bổ mã, số, khối số viễn thông thông qua đấu giá được phép chuyển nhượng quyền sử dụng mã, số, khối số này cho các doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều này sau khi đã khai thác và sử dụng mã, số, khối số viễn thông trong thời gian ít nhất ba (03) năm kể từ ngày được cấp, phân bổ mã, số, khối số viễn thông. Trường hợp đặc biệt chưa đủ thời gian 03 năm phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông là các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông, đáp ứng yêu cầu tối thiểu quy định tại cuộc đấu giá mà doanh nghiệp chuyển nhượng tham gia.

Điều 33. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

Ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 của Luật Viễn thông, việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam ".vn" và các tên miền Internet khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Không được phép chuyển nhượng tên miền Internet đối với:

a) Tên miền được ưu tiên bảo vệ, bao gồm tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và tên miền khác liên quan đến lợi ích, an ninh chủ quyền quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định;

b) Tên miền Internet đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc tên miền Internet đang bị tạm ngừng sử dụng.

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải làm thủ tục đăng ký lại tên miền Internet theo quy định.

Thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được thực hiện tại nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet đó theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Tên miền Internet đang trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng không được cấp cho các tổ chức, cá nhân khác ngoài các bên đang thực hiện việc chuyển nhượng.

4. Các bên tham gia chuyển nhượng tự chịu trách nhiệm nếu việc chuyển nhượng không thực hiện được do trong quá trình chuyển nhượng, tên miền Internet bị tạm ngừng hoặc thu hồi theo các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 34. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông

1. Doanh nghiệp chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng mã, số viễn thông thông qua đấu giá nộp hồ sơ chuyển nhượng trực tiếp hoặc qua đường bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Hồ sơ chuyển nhượng được lập thành một bộ, bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị chuyển nhượng có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

b) Bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp chuyển nhượng và doanh nghiệp nhận chuyển nhượng về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng của việc chuyển nhượng;

c) Tài liệu chứng minh của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng về việc đáp ứng các yêu cầu tối thiểu tại cuộc đấu giá mà doanh nghiệp chuyển nhượng đã tham gia; bản cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ chuyển nhượng, xem xét quyết định cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng mã, số viễn thông trong thời hạn không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và thông báo bằng văn bản cho các doanh nghiệp về việc cho phép chuyển nhượng.

Trường hợp không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng mã, số viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng biết và nêu rõ lý do từ chối.

4. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận cho phép chuyển nhượng mã, số viễn thông, doanh nghiệp thực hiện, nộp thuế chuyển nhượng và làm thủ tục xin phân bổ mã, số viễn thông theo quy định.

5. Trên cơ sở hồ sơ, chứng từ xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành nộp thuế chuyển nhượng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phân bổ mã, số viễn thông cho doanh nghiệp nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về viễn thông.

Điều 35. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

1. Hồ sơ chuyển nhượng:

Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được lập thành một bộ, bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tên miền Internet có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân là chủ thể đang đứng tên đăng ký sử dụng tên miền Internet được chuyển nhượng; dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân nhận chuyển nhượng;

b) Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng.

2. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet thông qua đấu giá:

a) Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ chuyển nhượng, xem xét quyết định cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và thông báo bằng văn bản cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc đồng ý cho phép chuyển nhượng; thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng cho nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet;

Trường hợp không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin chuyển nhượng và nêu rõ lý do từ chối.

c) Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép chuyển nhượng tên miền Internet, tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế chuyển nhượng;

d) Sau khi các bên hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng theo quy định, bên nhận chuyển nhượng phải hoàn tất các thủ tục đăng ký lại tên miền Internet tại nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet theo quy định;

đ) Nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet căn cứ thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện các thủ tục đăng ký tên miền Internet cho bên nhận chuyển nhượng, lưu giữ hồ sơ và thực hiện việc báo cáo theo quy định.

3. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá:

a) Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu chính về nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet đó;

b) Nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ chuyển nhượng, xem xét tên miền có đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và thông báo bằng văn bản cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc tên miền được chuyển nhượng;

Trường hợp tên miền Internet không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng, nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin chuyển nhượng và nêu rõ lý do từ chối.

c) Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet được chuyển nhượng tên miền Internet, tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế chuyển nhượng;

d) Sau khi các bên hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng theo quy định, bên nhận chuyển nhượng phải hoàn tất các thủ tục đăng ký lại tên miền Internet tại nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet theo quy định;

đ) Nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet thực hiện các thủ tục đăng ký lại tên miền Internet cho bên nhận chuyển nhượng, lưu giữ hồ sơ và thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết.

4. Giao dịch chuyển nhượng bị coi là không hợp pháp trong trường hợp các bên tham gia quá trình chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, hoặc không thông qua nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet.

Điều 36. Trách nhiệm của bên chuyển nhượng

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet có trách nhiệm sau:

1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng của việc chuyển nhượng.

2. Thực hiện các nghĩa vụ về thuế liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet theo quy định của pháp luật.

3. Nộp lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet theo quy định.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông.

Điều 37. Trách nhiệm của bên nhận chuyển nhượng

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet có trách nhiệm sau:

1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng của việc chuyển nhượng.

2. Thực hiện các nghĩa vụ về thuế liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet theo quy định của pháp luật.

3. Nộp lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet theo quy định.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 38. Xử lý vi phạm về đấu giá

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quyết định này thì bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 39. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về thuế chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 38/2014/QD-TTg

Hanoi, July 01, 2014

 

DECISION

PROVIDING THE AUCTION AND TRANSFER OF THE RIGHT TO USE THE TELECOMMUNICATIONS NUMBER STORAGE AND INTERNET DOMAIN NAMES[1]

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the November 23, 2009 Law on Telecommunications;

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2010/ND-CP of March 4, 2010 on property auction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 25/2011/ND-CP of April 6, 2011, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Telecommunications Law;

Pursuant to the Government’s Decree No. 72/2013/ND-CP of July 15, 2013, on the management, provision and use of Internet services and net information;

At the proposal of the Minister of Information and Communications,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. This Decision provides the auction of the right to use the telecommunications number storage and Internet domain names; the transfer of the right to use the telecommunications number storage, which are allocated through auction, and the transfer of the right to use Internet domain names.

2. This Decision applies to telecommunications enterprises, telecommunications application service- providing enterprises permitted to use the telecommunications number storage, domestic and foreign organizations and individuals involved in the Internet services and organizations and individuals involved in the auction and transfer of the right to use the telecommunications number storage and Internet domain names.

Article 2. Interpretation of terms

In this Decision, the terms below are construed as follows:

1. Minimum requirements mean the requirements prescribed in the dossiers of invitation of enterprises to participate in the auction for the right to use the telecommunications number storage, including the requirements of legal, financial, investment, technical, professional and human resource capacity of enterprises.

2. Auction of the right to use the telecommunications number storage means the identification of enterprises entitled to use the telecommunications codes and numbers through the assessment of minimum requirements and the highest bid of such enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Auction of the right to use Internet domain names means the identification of organizations and individuals entitled to use the Internet domain names following the national Internet domain name “.vn” and other Internet domain names managed by Vietnam through the assessment of the registration conditions and the highest bid of auction participants.

5. Organizations or individuals winning the auction of the right to use the Internet domain names mean organizations or individuals that fully meet the conditions on registration for use of Internet domain names as provided and offer the highest bid.

6. Auction invitation dossier means documents to serve an auction of the right to use the telecommunications number storage which are approved by the Minister of Information and Communications for use as a basis for enterprises to compile their auction dossiers and participate in the auction.

7. Auction dossier comprises documents compiled and submitted to the Auction Council by enterprises participating in the auctions of the right to use the telecommunications number storage according to the requirements stated at the auction invitation dossier.

8. Written commitment means a document in a dossier for auction of the right to use the telecommunications number storage, with signatures and seals of the at-law representative of the enterprise as the commitment to implement the minimum requirements; to abide by the form and level of fine for failure to implement the minimum requirements after telecommunications codes and numbers are allocated.

9. Auction-winning payment means a sum of money paid by an auction-winning enterprise for the right to use telecommunications codes and numbers or a sum of money paid by an auction-winning organization or individual for the right to use Internet domain names. The auction-winning payment is exclusive of fee for allocation and charge for use of telecommunications codes and charge for maintenance of Internet domain names.

10. Transfer of the right to use the telecommunications number storage means the transfer of the whole right to use telecommunications codes and numbers by an auction-winning enterprise to another enterprise.

11. Transfer of the right to use Internet domain names means the transfer of the whole right to use Internet domain names following the national Internet domain name “.vn” and other Internet domain names managed by Vietnam by organizations or individuals to other organizations or individuals.

Article 3. Auction principles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Each enterprise winning the auction of the right to use the telecommunications number storage is allocated one or several codes, numbers, number blocs as stated in the auction invitation dossier.

3. Each organization or individual winning the auction of the right to use Internet domain names is allocated one or several Internet domain names as stated in the auction invitation notice.

Article 4. Auction Council

1. The Auction Council is composed of representatives of the Ministry of Information and Communications, the Ministry of Finance and representatives of related agencies and organizations.

2. The Auction Council is tasked to determine reserve prices, compile auction invitation dossiers and auction regulations to be submitted to the Minister of Information and Communications for approval, and organize the auction.

3. The Minister of Information and Communications shall decide to set up the Auction Council and promulgate working regulations of the Auction Council.

Article 5. Auction charges and expenses

1. Organizations, enterprises and individuals that participate in auctions shall pay auction charges in accordance with the law on charges and fees.

2. Auction expenses include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Expense for operation of the Auction Council, including expense for hiring experts or consultants (if any);

c/ Other expenses related to the organization of auction.

3. Auction expenses are covered by auction charges collected from auction-participating organizations, enterprises and individuals. If collected charge amounts are not enough to cover expenses, the deficit will be covered by regular operation funds of the Vietnam Telecommunications Administration and Vietnam Internet Center (the Ministry of Information and Communications) and settled according to current regulations.

Chapter II

AUCTION OF THE RIGHT TO USE THE TELECOMMUNICATIONS NUMBER STORAGE AND INTERNET DOMAIN NAMES

Section 1. AUCTION OF THE RIGHT TO USE THE TELECOMMUNICATIONS NUMBER STORAGE

Article 6. Telecommunications codes and numbers to be put on auction

1. Telecommunications codes and numbers to be put on auction of the use right are codes and numbers included in the telecommunications number storage master plan, for which the Ministry of Information and Communications has approved auction plans.

2. The Ministry of Information and Communications shall draw up a list of specific telecommunications codes and numbers to be put on auction in each period, based on the telecommunications number storage master plan and practical situation of the telecommunications market.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Reserve prices of to-be-auctioned telecommunications codes, numbers and number blocs shall be determined on the following principles:

a/ Based on the use value of telecommunications codes, numbers or number blocs at the time of auction and payable telecommunications number storage use charge prescribed by the law on charges and fees;

b/ Reference to practical auction prices of telecommunications codes, numbers and number blocs of the same or similar types, which have been put on auction in Vietnam and countries with economic development like Vietnam;

c/ Reference to international experiences on determination of reserve prices of telecommunications codes, numbers and number blocs.

2. The Minister of Information and Communications shall decide on reserve prices of to-be-auctioned telecommunications codes, numbers and number blocs before the organization of auctions.

Article 8. Auction invitation notices

1. At least 30 working days before the distribution of auction invitation dossiers, the Auction Council shall notify the auction invitation on the website of the Ministry of Information and Communications and in the mass media and send written auction invitations to telecommunications enterprises and telecommunications application service-providing enterprises permitted to use the telecommunications number storage in accordance with the law on telecommunications.

2. An auction invitation notice has the following principal contents:

a/ To-be-auctioned telecommunications codes, numbers and number blocs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Time and location for submission of auction dossiers;

d/ Other necessary information.

Article 9. Auction invitation dossiers

An auction invitation dossier comprises:

1. Documents introducing to-be-auctioned telecommunications codes, numbers and number blocs; time limit and conditions for use of telecommunications codes, numbers and number blocs; reserve prices of to-be-auctioned telecommunications codes, numbers and number blocs; deposits; account numbers for payment of deposits; time and location for opening auction dossiers.

2. Minimum requirements.

3. Form of registration for auction participation.

4. Form of written commitment.

5. Auction regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Auction participation registration

1. An auction-participating enterprise shall submit an auction dossier which consists of one original and three certified copies to the Auction Council.

2. An auction dossier comprises:

a/ A written auction registration;

b/ Documents testifying to the satisfaction of minimum requirements;

c/ Written commitments;

d/ Other documents as required by the auction invitation dossier.

Article 11. Evaluation of auction dossiers

1. The Auction Council shall publicly open auction dossiers according to the time and location prescribed in the auction invitation dossier and organize the evaluation of auction dossiers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Auction Council shall notify in writing the auction time and venue to enterprises eligible for offering bids and at the same time notify reasons for ineligibility for offering bids to enterprises which fail to meet the requirements prescribed in Clause 2 of this Article.

The list of enterprises eligible for offering bids is publicized on website of the Ministry of Information and Communications.

4. In case where only one enterprise or none of enterprises is eligible for offering bids, the Auction Council will not organize the bid offering but organize the auction once again as provided in Article 17 of this Decision.

Article 12. Deposits

1. Deposits for auction of the right to use the telecommunications number storage is prescribed in auction invitation dossiers, which, however, must equal at least 1% and at most 15% of reserve prices of codes, numbers and/or number blocs.

Enterprises that satisfy the requirements prescribed in Clause 2, Article 11 of this Decision and wish to continue to offer bids shall pay deposits into accounts designated by the Ministry of Information and Communications as provided in auction invitation dossiers.

2. Auction-winning enterprises’ deposits may be cleared against auction-winning bids.

3. A deposit may be refunded in the following cases:

a/ The enterprise not winning the auction may have its deposit refunded within no more than 15 working days after the announcement of auction result;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A deposit is not refunded in the following cases:

a/ The enterprise withdraws from the auction without satisfying requirements in Article 14 of this Decision;

b/ The enterprise that offers the highest bid withdraws its offered bid before the auction concludes;

c/ The enterprise is subject to cancellation of auction result.

Article 13. Organization of bid offering

1. The bid offering is affected in the form of simultaneous multi-round bid offering for all codes, numbers and number blocs or one-off bid offering or other forms prescribed in auction invitation dossiers.

2. The organization of bid offering is specified in auction regulations.

Article 14. Withdrawal from auction

1. If enterprises eligible for offering bids wish to withdraw from auction after paying their deposits, they shall send notices of their discontinuation to offer bids to the Auction Council.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Cancellation of auction results

An auction result is cancelled in the following cases:

1. The enterprise breaches auction regulations.

2. There is a collusion among auction participants or auction-participating enterprises.

3. The auction-winning enterprise fails to pay the auction-winning money as provided in Clause 1, Article 18 of this Decision.

4. The Auction Council and auction-participating enterprises violate current regulations on auction.

Article 16. Announcement of auction results

The Auction Council shall report auction results to the Ministry of Information and Communications for approval and publicize them on the latter’s website within 15 working days after the conclusion of the auction.

Article 17. Reorganization of auction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ At the initial auction, only one enterprise or none of enterprises submits auction dossier or the number of enterprises eligible for offering bids is smaller than or equal to one;

b/ The auction-winning enterprise is subject to cancellation of auction results.

2. The Ministry of Information and Communications shall reorganize the auction of telecommunications codes, numbers and number blocs for which in the previous auction, the auction-winning enterprise cannot be identified.

3. The order and procedures for reorganizing auction are the same as those applicable to the initial auction.

Article 18. Collection, remittance, management and use of auction-winning money

1. Auction-winning enterprises shall pay 50% of the auction-winning money (including the deposit) into accounts designated by the Ministry of Information and Communications within 60 working days after the latter announces auction results.

2. The remaining amount shall be paid by enterprises as follows:

a/ 25% of the auction-winning money shall be remitted into accounts designated by the Ministry of Information and Communications within 12 months after the latter announces the auction results;

b/ The remaining 25% of the auction-winning money shall be remitted into accounts designated by the Ministry of Information and Communications within 24 months after the latter announces the auction results.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19. Allocation and recovery of auction-winning telecommunications codes and numbers

1. Auction-winning enterprises shall carry out procedures for the allocation of telecommunications codes and numbers in accordance with the law on telecommunications and regulations in auction invitation dossiers for the allocation of auction-winning telecommunications codes and numbers.

2. Auction-winning enterprises may have their telecommunications codes and numbers recovered if they fail to pay the auction-winning money under Clause 2, Article 18 of this Decision.

3. Enterprises having their telecommunications codes and numbers recovered under Clause 2 of this Article will not have their paid auction-winning money and telecommunications number storage use charge refunded.

Article 20. Responsibilities of auction-winning enterprises

Auction-winning enterprises have the following responsibilities:

1. To fully pay the auction-winning money by the prescribed modes and at prescribed time and places.

2. To implement contents in their written commitments and pay fines for breach of their commitments.

3. To carry out procedures asking for the allocation of auction-winning telecommunications codes and numbers under the guidance of the Ministry of Information and Communications within 30 working days after paying the auction-winning money under Clause 1 of Article 18.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. To comply with the law on telecommunications.

Section 2. AUCTION OF THE RIGHT TO USE INTERNET DOMAIN NAMES

Article 21. Auction modes

The auction of the right to use Internet domain names is conducted by the Auction Council defined in Article 4 of this Decision in the form of direct auction or on-line auction via the Ministry of Information and Communications’ website established for the on-line auction of Internet domain names.

Article 22. Identification of Internet domain names to be put on auction

1. The identification of to-be-auctioned Internet domain names is carried out through survey of Internet domain name use demands. Those with great registered use demands shall be considered for auction.

2. The Ministry of Information and Communications shall approve the list of to-be-auctioned Internet domain names.

Article 23. Reserve prices

1. Reserve prices of to-be-auctioned Internet domain names shall be determined on the following principles:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Referring to practical auction prices of the Internet domain names of the same or similar type already put on auction in Vietnam and countries with economic development similar to Vietnam’s;

c/ Referring to international experiences on determination of reserve prices of Internet domain names.

2. The Minister of Information and Communications shall decide on reserve prices of to-be-auctioned Internet domain names before the organization of auction.

Article 24. Auction invitation notices

1. At least 30 days before the organization of the bid offering, the Auction Council shall issue auction invitation notices on the website of the Ministry of Information and Communications, mass media and the website of Vietnam Internet Center.

2. An auction invitation notice has the following principal contents:

a/ List of Internet domain names to be put on auction;

b/ Auction regulations;

c/ Time of organization of the auction session;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd/ The reserve price of each Internet domain name to be put on auction;

e/ Deposit and account number for payment of deposit;

g/ Other necessary information.

Article 25. Auction participation registration

Organizations and individuals that wish to participate in auction for the right to use Internet domain names shall register their participation via the Ministry of Information and Communications’ website established for on-line auction of Internet domain names. The participation registration must clearly state the auction of the right to use Internet domain names on the list of Internet domain names to be put on auction.

Article 26. Deposits

1. A deposit for auction of the right to use Internet domain names is prescribed by the Auction Council to be equal to at least 1% and at most 15% of the reserve price of the Internet domain name put on auction.

2. Only organizations and individuals that have paid deposits into account designated by the Ministry of Information and Communications according to auction invitation notices at least 15 working days before the bid offering starts may participate in the auction.

3. List of organizations and individuals that may participate in the bid offering for each Internet domain name on the list of those to be put on auction shall be publicized on the website for auction of domain names throughout the auction session.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ The organization or individual that does not win the auction may have the deposit refunded within no more than 15 working days after the announcement of auction results;

b/ The organization or individual that withdraws from auction with a withdrawal notice submitted at least 24 hours before the bid offering, including holidays, New-Year festival and weekends as prescribed by the State may have the deposit refunded within no more than 15 working days after the Auction Council receives the notice of withdrawal from the auction.

5. A deposit may not be refunded in the following cases:

a/ The organization or individual withdraws from auction without satisfying the requirements at Point b, Clause 4 of this Article;

b/ The organization or individual that offers the highest bid has withdrawn the offered bid before the conclusion of the auction;

c/ The organization or individual is subject to cancellation of auction results.

Article 27. Organization of bid offering

1. The bid offering is carried out in the form of direct offering or on-line offering via the website for auction of Internet domain names under specific auction regulations.

2. During the bid offering, organizations and individuals eligible to participate in the bid offering may re-register their offered bids on the principle that these bids must not be lower than the highest bid offered by an organization or individual immediately before that time.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Auction results shall be cancelled in the following cases:

a/ Auction-winning organizations or individuals breach auction regulations;

b/ There is a collusion among auction-winning organizations or individuals and auction participants;

c/ Auction-winning organizations or individuals fail to pay the auction-winning money under Clause 1, Article 30 or have paid the auction-winning money but fail to register the use of domain names under Clause 2, Article 31 of this Decision;

d/ The Auction Council, auction-participating organizations or individuals violate current regulations on auction.

2. Cancelled auction results shall be publicized by the Ministry of Information and Communications on the website for auction of Internet domain names and the Internet domain names on the cancelled auction shall be managed under regulations. Organizations and individuals that have breached auction regulations may not participate in subsequent auction sessions.

Article 29. Announcement of auction results

1. Based on bid-offering results, the Auction Council shall report on auction results to the Ministry of Information and Communications for approval and promulgation on the latter’s website and the Internet domain name auction website within 15 working days after the conclusion of the auction.

2. If an organization or individual is subject to cancellation of auction results under Point c, Clause 1, Article 28, the next organization or individual that offers a lower bid may be chosen as the auction winner and entitled to use the Internet domain names. If the next lower-bid offering organization or individual waives the right to use Internet domain names, the results of such auction of Internet domain names shall be annulled and the Internet domain names will be put under management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Auction-winning organizations or individuals shall fully pay the auction-winning money after setting aside their deposits into accounts designated by the Ministry of Information and Communications within 15 working days after the latter publicizes the auction results.

2. The money collected from auction shall be remitted into the state budget. The use of this money amount shall be prioritized for development of telecommunications infrastructure, universalization of telecommunications, radio and television services under the schemes approved by the Prime Minister.

Article 31. Responsibilities of auction-winning organizations and individuals

Auction-winning organizations and individuals have the following responsibilities:

1. To fully pay the auction-winning money by the prescribed modes and at the prescribed time and places.

2. To carry out procedures for registration of use of auction-winning Internet domain names under the guidance of the Ministry of Information and Communications within 20 working days after the promulgation of the auction results.

3. To pay the Internet domain name maintenance charge under regulations.

4. To comply with the law on management and use of Internet resources.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 32. Conditions on the transfer of the right to use the telecommunications number storage

In addition to the conditions prescribed in Clause 2, Article 49 of the Telecommunications Law, the transfer of the right to use telecommunications storage must satisfy the following conditions:

1. Enterprises that are granted or allocated telecommunications codes, numbers and number blocs via auction may transfer the right to use these codes, numbers and number blocs to enterprises defined in Clause 2 of this Article after they have exploited and used these telecommunications codes, numbers and/or number blocs for at least three (3) years after the grant or allocation of such telecommunications codes, numbers and number blocs. In special cases where the use duration is under 3 years, a written consent of the Ministry of Information and Communications is required.

2. Transferees of the right to use the telecommunications number storage are telecommunications enterprises or telecommunications application service-providing enterprises that meet the minimum requirements prescribed at auctions participated by the transferring enterprises.

Article 33. Conditions on the transfer of the right to use Internet domain names

In addition to the conditions prescribed in Clause 2, Article 49 of the Telecommunications Law, the transfer of the right to use Internet national domain names of Vietnam “.vn” and other Internet domain names under Vietnam’s management must satisfy the following conditions:

1. Transfer of Internet domain names is not allowed with regard to:

a/ Domain names prioritized for protection, including domain names being names of Party organizations, state agencies, socio-political organizations and other domain names related to national interests, security and sovereignty as prescribed by the Ministry of Information and Communications;

b/ Internet domain names currently involved in violation handling or in the course of settlement of disputes or currently suspended from use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The procedures for transfer of the right to use Internet domain names shall be carried out at the registrars currently managing such Internet domain names under regulations of the Ministry of Information and Communications.

3. Internet domain names in the process of use right transfer may not be allocated to organizations and individuals other than the parties carrying out the transfer.

4. Parties involved in the transfer shall take responsibility for the transfer failure due to the suspension or recovery of such Internet domain names in the course of transfer under regulations on management and use of Internet resources of the Ministry of Information and Communications.

Article 34. Procedures for transfer of the right to use the telecommunications number storage

1. Enterprises transferring or transferred the right to use telecommunications codes and numbers via auction shall file transfer dossiers directly or by post to the Ministry of Information and Communications.

2. Transfer dossiers shall be made in a set which comprises the following documents:

a/ A written transfer request with seals and signatures of at-law representatives of the transferor and transferee;

b/ A written agreement between the transferor and transferee on the guarantee for rights and legitimate interests of organizations and individuals affected by the transfer;

c/ The transferee’s document evidencing the satisfaction of the minimum requirements at the auction in which the transferor has participated; and a written commitment of the transferee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case of non-permission for transfer of the right to use telecommunications codes and numbers, the Ministry of Information and Communications shall notify in writing the transferor and transferee of the reason.

4. After receiving the permission for transfer of the right to use telecommunications codes and numbers, the enterprises shall pay tax for the transfer and carry out procedures to apply for the allocation of telecommunications codes and numbers.

5. Based on dossiers and documents certifying that the enterprises have completed the transfer tax payment, the Ministry of Information and Communications shall allocate telecommunications codes and numbers to the transferee in accordance with the law on telecommunications.

Article 35. Procedures for transfer of the right to use Internet domain names

1. Transfer dossiers:

Dossiers for transfer of the right to use Internet domain names shall be made in a set which comprises the following documents:

a/ A written request for transferring and being transferred Internet domain names, bearing seals and signatures of at-law representatives of organizations or signatures of individuals, that have registered under their names the use of to-be-transferred Internet domain names; seals and signatures of at-law representatives of organizations or signatures of individuals, that are transferred;

b/ The transferee’s declaration of information on registration of the use of Internet domain names.

2. Procedures for transfer of the right to use Internet domain names through auction:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The Ministry of Information and Communications shall examine the completeness and accuracy of transfer dossiers, consider and permit the transfer of the right to use Internet domain names within 15 working days after the receipt of complete dossiers as provided and notify in writing the transferors and transferees of the permission for the transfer; send written notices enclosed with the transferees’ information declaration on registration of the use of Internet domain names to the registrars currently managing the Internet domain names.

In case of non-permission for transfer of the right to use Internet domain names, the Ministry of Information and Communications shall notify such to the transfer dossier- submitting organizations or individuals, clearly stating the reason.

c/ After obtaining a written approval of the Ministry of Information and Communications permitting the transfer of Internet domain names, organizations or individuals shall pay the transfer tax;

d/ After the parties fulfill the tax payment as provided, the transferees shall complete the procedures for re-registration of Internet domain names at the registrars currently managing the Internet domain names as provided;

dd/ The registrars currently managing the Internet domain names shall base themselves on notices of the Ministry of Information and Communications to carry out procedures for registration of Internet domain names for the transferees, archive the dossiers and make reports as provided.

3. Procedures for transfer of the right to use Internet domain names not via auction

a/ Organizations and individuals transferring and being transferred the right to use Internet domain names submit the transfer dossiers defined at Clause 1 of this Article directly or by post to the registrars currently managing such Internet domain names.

b/ The registrars currently managing the Internet domain names examine the completeness and accuracy of transfer dossiers, consider whether such domain names are eligible for the transfer within 5 working days after the receipt of complete dossiers as prescribed and notify in writing the transferors and transferees of the transfer eligibility of the domain names;

In case where the Internet domain names are ineligible for use right transfer, the registrars currently managing the Internet domain names shall notify in writing the transfer dossier- submitting organizations or individuals thereof, clearly stating the reason for refusal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ After the parties fulfill the transfer tax payment as provided, the transferees shall complete the procedures for re-registration of the Internet domain names at the registrars currently managing the Internet domain names as provided;

dd/ The registrars currently managing the Internet domain names shall carry out procedures for re-registration of Internet domain names for the transferees, archive dossiers and make reports as requested by their managing bodies in case of necessity.

4. Transfer transactions shall be considered invalid in case the parties involved in the transfer fail to fulfill transfer tax payment obligation as provided by law or the transactions are not effected through the registrars currently managing the Internet domain names.

Article 36. Responsibilities of transferors

Enterprises, organizations and individuals transferring the right to use the telecommunications number storage and Internet domain names have the following responsibilities:

1. To guarantee the lawful rights and interests of organizations and individuals affected by the transfer.

2. To fulfill the tax obligations related to the transfer of the right to use the telecommunications number storage and Internet domain names in accordance with law.

3. To pay allocation fee and charge for use of the telecommunications number storage and Internet domain names as provided.

4. To comply with the law on telecommunications.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Enterprises, organizations and individuals being transferred with the right to use the telecommunications number storage and Internet domain names have the following responsibilities:

1. To guarantee the legitimate rights and interests of enterprises, organizations and individuals affected by the transfer.

2. To fulfill tax obligations related to the transfer of the right to use the telecommunications number storage and Internet domain names in accordance with law.

3. To pay allocation fee and charge for use of the telecommunications number storage and Internet domain names.

4. To comply with the law on telecommunications.

Chapter IV

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 38. Handling of auction-related violations

Organizations and individuals that violate the provisions of this Decision shall be administratively sanctioned; if causing damage, they shall pay compensations in accordance with law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Decision takes effect on September 1, 2014.

2. The Minister of Information and Communications shall guide the implementation of this Decision; the Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Information and Communications in, formulating and submitting to competent state agencies for promulgation regulations on tax on transfer of the right to use the telecommunications number storage and Internet domain names.

3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government- attached agencies, presidents of provincial-level People’s Committees shall implement this Decision.-

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Vu Duc Dam

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/07/2014 về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.306

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!