Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/2006/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 37/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 24/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2006/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 24 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Văn bản số 760/BKHCN-TCCB ngày 07/4/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN;

Căn cứ Quyết định số 254/2004/QĐ-UBND ngày 27/4/2004 của UBND lâm thời tỉnh Lai Châu về việc thành lập các đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học & Công nghệ.

1. Vị trí.

Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng.

- Đầu mối tiếp nhận và chuyển giao công nghệ thông tin, xây dựng và triển khai dự án phát triển công nghệ thông tin của Tỉnh.

- Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

- Triển khai các hoạt động tin học và thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Đầu mối trao đổi thông tin với các Trung tâm công nghệ thông tin trong cả nước.

- Thực hiện các dịch vụ thông tin cho mọi đối tượng và các nhiệm vụ khác về công nghệ thông tin do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

- Thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động tin học và thông tin KH&CN tại tỉnh Lai Châu.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn.

- Nghiên cứu, cụ thể hoá các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tin học và thông tin KH&CN phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế-xã hội của Tỉnh để tham mưu cho Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh Lai Châu.

- Hướng dẫn công tác tổ chức và nghiệp vụ tin học và thông tin KH&CN cho các ngành, UBND các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Lai Châu; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tin học và thông tin KH&CN, người dùng tin.

- Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; UBND tỉnh Lai Châu về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực thực hiện công tác tin học và thông tin KH&CN tại tỉnh Lai Châu.

- Nghiên cứu, điều tra khảo sát nhu cầu thông tin KH&CN tại Lai Châu:

+ Thu thập và xử lý thông tin KH&CN hình thành trong và ngoài Tỉnh.

+ Chủ trì việc thu thập, lưu trữ các nguồn thông tin KH&CN, tài liệu và dữ liệu khoa học và công nghệ; các lĩnh vực KT-XH đã có và đang hình thành trong và ngoài Tỉnh.

+ Cung cấp, giới thiệu thông tin về các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các công nghệ, thiết bị, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất hình thành trong và ngoài Tỉnh.

+ Tổ chức các triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ, chợ công nghệ và thiết bị, để từng bước tạo dựng và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

+ Đầu mối lưu trữ, cung cấp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của địa phương.

- Tổ chức phục vụ thông tin KH&CN, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tin học và thông tin KH&CN, làm đầu mối của Tỉnh về công tác tin học và thông tin KH&CN:

+ Biên soạn và xuất bản các loại ấn phẩm thông tin KH&CN, tư vấn, dịch thuật, tra cứu, biên soạn các tài liệu theo yêu cầu.

+ Tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin: Phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hoá - xã hội, sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Lai Châu.

- Xuất bản theo định kỳ "Các thành tựu phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Lai Châu"; công bố danh mục và kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại tỉnh Lai Châu.

- Tổ chức và thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin và công tác thông tin KH&CN tại tỉnh Lai Châu:

+ Xây dựng và phát triển mạng thông tin KH&CN, trang thông tin điện tử về các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

+ Xây dựng thư viện điện tử về khoa học và công nghệ trong tỉnh; tạo lập và phát triển Chợ ảo Công nghệ và Thiết bị trong Tỉnh.

+ Phối hợp với các trung tâm tin học của các ngành, các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài Tỉnh. Xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực tin học và thông tin KH&CN của tỉnh và khu vực.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ về tin học và thông tin KH&CN. Cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, sản xuất và các địa phương khác trong nước.

- Tổ chức và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền khoa học và công nghệ, đưa tri thức khoa học, thông tin kinh tế... đến với mọi người, đặc biệt là thông tin KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi; thông tin KH&CN phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh Lai Châu.

- Hợp tác trong nước và quốc tế về phát triển tin học và thông tin KH&CN tại Lai Châu.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ về KH&CN; kinh tế; văn hoá và trong các lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.

- Quản lý cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của Trung tâm theo sự phân cấp và quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2006/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.323
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66