Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3583/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 3583/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 23/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3583/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO PHÉP THỰC HIỆN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tin mặt;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2742/TTr-SNV ngày 13/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 30 thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính kể từ ngày 01/12/2018.

Điều 2. Thông tin, dữ liệu điện tử xác nhận trạng thái thực hiện thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính do các cơ quan chức năng có liên quan đến quy trình thanh toán cung cấp là căn cứ để xác định cá nhân, tổ chức đã thực hiện thanh toán thành công, là cơ sở để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Các Sở và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, các cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

a) Công khai, tuyên truyền Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng/trang thông tin điện tử để công dân biết và thực hiện.

b) Hướng dẫn, động viên cá nhân, tổ chức thực hiện thanh toán trực tuyến khi giải quyết thủ tục hành chính.

c) Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa giải đáp vướng mắc, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa thực hiện quy trình thu hộ, thanh toán lại, đối soát các khoản phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính do cá nhân, tổ chức nộp trực tuyến theo thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết với các bên có liên quan.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các kênh thông tin, phương tiện thông tin đại chúng; giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mc.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa

Xây dựng các chuyên mục, bài viết chuyên đề để tuyên truyền tiện ích thanh toán trực tuyến của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đến cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh biết và thực hiện.

4. Sở Nội vụ

a) Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Theo dõi, tổng hợp chung tình hình thanh toán trực tuyến.

c) Tổ chức đánh giá, tham mưu UBND tỉnh mở rộng danh mục các thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến kể từ quý I/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ tởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- Các Bộ: TT&TT, Nội vụ, VP Chính phủ;

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, TT.UBND tỉnh;
- Các ban đảng, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các thành viên BCĐ CCHC tỉnh;
- Cổng thông tin CCHC tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Khánh Hòa;
- Vietinbank Khánh Hòa;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO PHÉP THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT

TÊN THỦ TỤC

LĨNH VỰC

CƠ QUAN TIẾP NHẬN-TRẢ KẾT QUẢ

1

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong)

Việc làm

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

2

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong)

Việc làm

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

3

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lữ hành

Sở Du lịch

4

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành

Sở Du lịch

5

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

An toàn bức xạ hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

6

Cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

An toàn bức xạ hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

7

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Hệ thống văn bng chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo

8

Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Việc làm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

9

Cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Việc làm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

10

Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyn cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tnh (gm tiêm phòng, chữa bệnh, phu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

Thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quản lý đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

12

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

13

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Bưu chính chuyển phát

Sở Thông tin và Truyền thông

14

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam (Đối với trường hợp từ 14 tuổi trở lên chỉ cư trú tại tỉnh Khánh Hòa)

Lý lịch tư pháp

Sở Tư pháp

15

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam (Trường hợp đã cư trú nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích)

Lý lịch tư pháp

Sở Tư pháp

16

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa và Thể thao

17

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình từ cấp I trở xuống; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Trường hợp cấp giấy phép xây dựng/xây dựng có thời hạn công trình không theo tuyến)

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

18

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình từ cấp I trở xuống; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Trường hợp cấp phép xây dựng đối với công trình theo dự án)

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

19

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân thuộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực thẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

An toàn vệ sinh thực phẩm

Sở Y tế

20

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh thực thẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

An toàn vệ sinh thực phẩm

Sở Y tế

21

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

Quản lý đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

UBND cấp huyện

22

Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

Quản lý đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

UBND cấp huyện

23

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

Hoạt động xây dựng

UBND cấp huyện

24

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình, nhà ở riêng lẻ

Hoạt động xây dựng

UBND cấp huyện

25

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

26

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Lưu thông hàng hóa trong nước

UBND cấp huyện

27

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

An toàn vệ sinh thực phẩm

UBND cấp huyện

28

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

An toàn vệ sinh thực phẩm

UBND cấp huyện

29

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Đăng ký hộ kinh doanh

UBND cấp huyện

30

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (đã có mã số thuế)

Đăng ký hộ kinh doanh

UBND cấp huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3583/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


278

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97