Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3574/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 3574/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 10/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3574/2006/QĐ-UBND

Vinh, ngày 10 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 2238 QĐ/UB.TH ngày 12 tháng 7 năm 2005 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 – 2010;
Căn cứ Thông báo số 164/TB-UBTH ngày 20 tháng 6 năm 2005 về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị BCĐ CNTT tỉnh Nghệ An lần thứ nhất giai đoạn 2006 - 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tại Tờ trình số 26/TTr-BCVT ngày 29 tháng 9 năm 2005,

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, các thành viên Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và chủ tịch UBND các huyện, TP Vinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Hồng Trường

QUY CHẾ

 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3574/2006/QĐ-UBND ngày tháng năm 2005
của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010 (gọi tắt là BCĐ CNTT) được thành lập theo Quyết định số 2238 QĐ/UB.TH ngày 12 tháng 07 năm 2005 của UBND tỉnh Nghệ An.

BCĐ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng CNTT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010; Chỉ đạo, triển khai các các dự án trong kế hoạch tổng thể đã được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT.

Điều 2. BCĐ có 15 thành viên bao gồm: Bộ phận thường trực, các ủy viên BCĐ và Tổ thư ký giúp việc.

Mối quan hệ giữa BCĐ với các sở, ngành, cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, địa phương là quan hệ chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ  

Điều 3. Trưởng BCĐ - Phó chủ tịch UBND tỉnh

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn; Chủ trì các Hội nghị thường kỳ của BCĐ; Triệu tập các cuộc họp đột xuất để giải quyết các vấn đề liên quan về CNTT tại địa phương khi cần thiết; Tổ chức các hoạt động về CNTT liên quan trong và ngoài tỉnh.

Điều 4. Phó trưởng Ban thường trực

Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng ban về các hoạt động triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn toàn tỉnh; Chỉ đạo trực tiếp Tổ thư ký giúp việc trong các hoạt động chuyên môn có liên quan; Thay mặt Trưởng ban điều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo khi được uỷ quyền.

Điều 5. Các thành viên BCĐ

Có trách nhiệm chỉ đạo và tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh; đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện đối với ngành và lĩnh vực chuyên môn mà mình phụ trách;

Điều 6. Bộ phận thường trực BCĐ

Trực tiếp giúp Trưởng ban giải quyết những vấn đề khi chưa tổ chức được cuộc họp BCĐ; Trong trường hợp những nội dung chưa có sự thống nhất cao trong toàn BCĐ thì Trưởng BCĐ sẽ có quyết định cuối cùng.

Điều 7. Cơ quan thường trực BCĐ - Sở Bưu chính, Viễn thông Nghệ An có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị nội dung các tài liệu, báo cáo, đề án, dự án về ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn trình hội nghị thường xuyên và đột xuất của BCĐ.

- Tham mưu cho Trưởng BCĐ phân công các thành viên trong Ban xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT thuộc ngành mình phụ trách.

- Tổ chức, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT theo kết luận của Trưởng BCĐ tại các hội nghị thường xuyên và đột xuất của BCĐ.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyên môn và làm việc với Sở Tài chính để đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của BCĐ.

Điều 8. Tổ thư ký

Trực tiếp chịu sự quản lý, điều hành của Phó ban thường trực BCĐ và thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã triển khai với Trưởng BCĐ và cơ quan thường trực BCĐ. 

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Chế độ làm việc

- BCĐ làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, Trưởng Ban quyết định; Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có phụ cấp;

- Hàng quý, 06 tháng BCĐ họp để kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận của kỳ họp trước và đề xuất giải quyết các vấn mới trong kỳ tiếp theo;

- Các thành viên BCĐ báo cáo kết quả thực hiện nội dung được phân công về Cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo tại kỳ họp BCĐ;

- Cơ quan thường trực có trách nhiệm gửi tài liệu cho các thành viên BCĐ ít nhất 48 giờ trước khi họp.

Điều 10. Kinh phí hoạt động của BCĐ được cân đối từ ngân sách Nhà nước trong ngân sách sự nghiệp Bưu chính, Viễn thông và CNTT hàng năm của Sở Bưu chính, Viễn thông.

Điều 11. Khen thưởng, kỷ luật

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy chế được khen thưởng, nếu vi phạm bị xử lý theo quy định.

Điều 12. BCĐ và Cơ quan thường trực BCĐ chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này; Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các thành viên BCĐ báo cáo Cơ quan thường trực BCĐ để tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3574/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.741
DMCA.com Protection Status