Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 356/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thế Bắc
Ngày ban hành: 10/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 356/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ HÀNG NĂM CỦA TỈNH THANH HOÁ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 10/12/2003;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 09/6/2002; Nghị định số: 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2003/ TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ; Quyết định số: 2441/QĐ-UB ngày 28/7/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 34/KHCN-TT ngày 23/01/2006 xin phê duyệt các qui định về việc xác định danh mục các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm của tỉnh Thanh Hoá”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết đinh này thay thế cho Quyết định số: 1371/QĐ-CT ngày 25/4/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành “Quy định tạm thời về việc xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm của tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2003-2005”.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ
- Bộ KH&CN(để bc)
- Các ban, ngành liên quan
- Lưu.(Log/7)

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thế Bắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 356/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 Quy định về xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm của tỉnh Thanh Hoá do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.404

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.199.4