Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 347/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 347/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-BTTTT ngày 17/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Lưu: VT, KSTTHC(02), TMT.20.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 347/QĐ- BTTTT ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng và ban hành kế hoạch truyền thông năm 2013 của Bộ

Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC)

Cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ

Tháng 3/2013

2

Tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên các cơ quan thông tin, đơn vị báo chí Ngành

Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC)

Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện Việt Nam, VTC và các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Thường xuyên

3

Tiến hành đôn đốc, kiểm tra định kỳ với cơ quan, tổ chức, đơn vị về công tác truyền thông cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 3,6,9,12 -2013

4

Tổ chức giao ban định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện, đánh giá tác động của thủ tục hành chính với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ về công tác truyền thông cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 3,6,9,12 -2013

5

Tổ chức họp với các hiệp hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cùng phối hợp triển khai công tác truyền thông

Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC)

Trung tâm Thông tin; Các tổ chức, hiệp hội có liên quan

Từ tháng 6/2013 – 12/2013

6

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố tuyên truyền và phổ biến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương

Văn phòng Bộ; Trung tâm Thông tin;

Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

7

Xây dựng và sản xuất các video, phóng sự tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, ngành, địa phương

Trung tâm thông tin; Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Từ tháng 3/2013 đến tháng 12/ 2013

8

Tổng hợp, kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện thủ tục hành chính báo cáo lãnh đạo Bộ; Thực hiện việc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lí các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện không thực hiện hoặc thực hiện không đúng yêu cầu hoặc vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Định kỳ theo các quý I, II, III, IV

9

Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên trang tin điện tử của Bộ và các chuyên mục hỏi đáp thủ tục hành chính trên báo chí Ngành

Trung tâm Thông tin; Báo Bưu điện Việt Nam; VTC và các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC)

Thường xuyên

10

Thông tin công khai về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên trang tin điện tử của Bộ và các chuyên mục hỏi đáp thủ tục hành chính trên báo chí Ngành

Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC)

Trung tâm Thông tin; Báo Bưu điện Việt Nam; VTC và các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Thường xuyên

11

Triển khai việc duy trì, xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện chuyên mục thông tin về thủ tục hành chính của Bộ

Trung tâm thông tin

Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC);

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

12

Cập nhật các tin bài có liên quan tới hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử của Bộ

Trung tâm Thông tin; Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

13

Phát hành số chuyên đề cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC)

Tháng 3/2013

14

Thông tin về kết quả thực thi Quyết định số 178/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013

Văn phòng Bộ

Trung tâm Thông tin;

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 347/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ngày 05/04/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!