Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3444/QĐ-UBND năm 2013 về Phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 3444/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 07/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3444/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 512/TTr-STT&TT ngày 24/6/2013; Sở Nội vụ tại Tờ trình số 148/TTr-SNV ngày 09/7/2013 về viêc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông gồm những nội dung chính như sau:

1. Các lĩnh vực công việc thực hiện theo cơ chế một cửa:

a) Các thủ tục hành chính:

- Cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh;

- Cấp văn bản chấp thuận việc cử phóng viên thường trú hoạt động tại Nghệ An;

- Cấp quyết định cho phép đặt văn phòng đại diện báo chí;

- Cấp giấy xác nhận danh mục nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;

- Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm;

- Cấp giấy phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài;

- Cấp giấy phép hoạt động in;

- Cấp giấy phép in sản phẩm là báo chí, tem chống giả;

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy Photocopy màu;

- Xác minh sản lượng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích;

- Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư;

- Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát.

b) Các dịch vụ hành chính công:

- Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án công nghệ thông tin;

- Cấp giấy phép họp báo;

- Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (sau đây gọi tắt là "Bộ phận một cửa”:

a) Bộ phận một cửa trực thuộc Văn phòng Sở và chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng, do Chánh Văn phòng hoặc 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách. Việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa không làm tăng biên chế và không ảnh hưởng đến cơ cấu, tổ chức của đơn vị.

b) Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa thuộc biên chế của Văn phòng, trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân; là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tổng hợp. Trước mắt công chức một cửa được bố trí tạm thời theo hình thức kiêm nhiệm; đơn vị nghiên cứu để sắp xếp, bố trí theo hình thức chuyên trách theo quy định hiện hành.

c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thuộc các lĩnh vực công việc nêu tại khoản 1 điều này, giải quyết hoặc chuyển cho các phòng, ban chuyên môn liên quan giải quyết, sau đó trả lại kết quả xử lý cho khách hàng; Quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, phí, lệ phí (nếu có)... thực hiện theo quy định của Nhà nước và được niêm yết rõ ràng, công khai tại phòng làm việc của bộ phận. Hiện tại, việc tiếp nhận được thực hiện bằng cả hai hình thức điện tử và bản giấy đáp ứng nhu cầu đa dạng của tổ chức, công dân trong giao dịch. Khi điều kiện cho phép sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn dưới dạng điện tử.

3. Phòng làm việc và trang thiết bị của Bộ phận một cửa:

a) Phòng làm việc: Khi chưa có trụ sở chính thức, Sở tạm thời bố trí phòng làm việc của bộ phận một cửa phù hợp với điều kiện của cơ quan để tiếp nhận, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân. Khi có đủ điều kiện, cần phải bố trí phòng làm việc của bộ phận một cửa theo đúng các quy định.

b) Trang thiết bị: Bố trí đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để cán bộ, công chức làm việc, công khai thủ tục hành chính và phục vụ tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa.

4. Thời gian làm việc của Bộ phận một cửa:

Bộ phận một cửa làm việc hàng ngày trong tuần theo giờ hành chính. Giờ giao dịch của bộ phận một cửa theo quy định của nhà nước, dành 30 phút cuối ngày không tiếp khách để phân loại hồ sơ và tổng hợp báo cáo.

5. Chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức một cửa: Thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí phục vụ chương trình cải cách hành chính hàng năm của cơ quan Sở.

7. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được phê duyệt đề án.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (bc/);
- Chuyên viên: VH, TH;
- Lưu: VTUB

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3444/QĐ-UBND năm 2013 về Phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79