Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3306/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3306/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 15/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3306/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ-TTg ngày 23/12/2016 ca Th tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đc Sở Tài chính tại Tờ trình Liên ngành Thông tin và Truyền thông - Tài chính tại tờ trình số 1209/TTrLN-STT&TT-TC ngày 01/8/2019 về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Ch trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kthuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành khung giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi nh vực quản lý đảm bảo các quy định ca pháp luật và phù hp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có trách nhiệm thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo chất lượng và sử dụng ngân sách đúng quy định ca Nhà nước.

2. S Tài chính

- Thực hiện thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông ca tỉnh theo phương án của Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất.

- Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo phân cấp và các quy định hiện hành.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

4. Trường hợp các văn bản của Trung ương có liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định mới. Trường hợp cần thiết, giao SThông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với STài chính rà soát, tổng hợp, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông phù hợp thực tế của tỉnh và đảm bảo các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tnh; Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành ph và Thtrưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh (đ b/c);
- PCVP Nguy
n Đức Thịnh;
- Lưu: VT
, CNTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

STT

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

I

Thông tin Tuyên truyn

1

Sản xuất, phát hành bản tin định kỳ ca cơ quan nhà nước.

2

Thông tin, tuyên truyền của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

3

Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

4

Sn phẩm tuyên truyền in, điện tử phát hành theo đi tượng thụ hưởng.

5

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sự kiện (ngày sách, đường sách...).

6

Điểm tin, đim báo.

7

Các sản phẩm, thông tin điện tử, hình ảnh, chữ viết đăng ti trên phương tiện truyền tải thông tin, tuyên truyền công cộng.

8

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào việc xây dựng cơ sở dliệu, quảng bá các sản phẩm thông tin, tuyên truyền theo Đán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9

Khảo sát, phân tích dư luận phục vụ quản lý nhà nước theo Đán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

10

Triển khai, duy trì các kênh tiếp nhận và giải đáp thông tin phục vụ công dân, doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tcủa tỉnh, Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa.

II

Công nghệ thông tin

1

Rà quét, xử lý mã độc.

2

Giám sát an toàn không gian mạng.

3

Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng.

4

Triển khai, quản lý, vận hành, duy trì, bảo trì, cập nhật dịch vụ cung cấp các hệ thng phần mềm ứng dụng phục vụ công tác qun lý, chđạo, điều hành. Các phần mềm dùng chung; hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước ca tỉnh Thanh Hóa.

5

Tổ chức điều tra, thu thập thông tin, thống kê, phân tích, đánh giá hiện trạng về tình hình ứng dụng CNTT, an toàn thông tin, công nghiệp CNTT, nhân lực CNTT trên địa bàn tnh Thanh Hóa.

6

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cao về công nghệ thông tin trong Cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3306/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


378

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116