Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 33/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thiện
Ngày ban hành: 31/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2015/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 07/2011/QĐ-UBND NGÀY 25/05/2011 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Bộ Thông tin & Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 39/TTr-STTTT ngày 28/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/05/2011 của UBND tỉnh quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước (CQNN) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Quy định về hệ thống chuyên trách về CNTT:

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên trách về CNTT của tỉnh.

2. Phòng Văn hóa thông tin cấp huyện là cơ quan chuyên trách CNTT cấp huyện.

3. Văn phòng UBND cấp huyện là cơ quan chuyên trách về CNTT của cơ quan UBND cấp huyện.

4. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

a) Các cơ quan có Phòng hoặc Trung tâm CNTT thì Phòng, Trung tâm đó là cơ quan chuyên trách về CNTT.

b) Các cơ quan chưa có Phòng hoặc Trung tâm CNTT thì thành lập Tổ CNTT để thực hiện các nhiệm vụ chuyên trách CNTT. Người đứng đầu cơ quan quyết định thành lập Tổ CNTT, trong đó Tổ trưởng là Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng tổ chức, hành chính; thành viên là cán bộ chuyên trách về CNTT và một số cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về cải cách hành chính và CNTT.

5. Đối với cấp xã: Công chức phụ trách Văn hóa - Xã hội là cán bộ chuyên trách về CNTT cấp xã.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Trách nhiệm Người đứng đầu các CQNN cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã:

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm, từng giai đoạn về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan mình.

2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công bố, công khai, minh bạch và giải quyết các thủ tục hành chính.

3. Chịu trách nhiệm về việc chi trả chế độ đặc thù đối với chuyên trách công nghệ thông tin theo quy định.

4. Đánh giá tác động của việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính của đơn vị, bao gồm:

a) Dịch vụ hành chính công;

b) Năng suất, hiệu quả lao động;

c) Đổi mới tổ chức, hoạt động.

5. Triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Người đứng đầu các CQNN và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-
Như Điều 3;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Vụ pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ tư pháp;
- Thành viên BCĐ CNTT tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Trung tâm Công báo – Tin học;
- Chánh, Phó VP UBND;
- Lưu: VT,VX1.
Gửi: Bản giấy và điện từ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/07/2015 sửa đổi Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về tổ chức thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.681

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159